Search result for

พนักงาน

(118 entries)
(0.0583 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พนักงาน-, *พนักงาน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พนักงานเจ้าหน้าที่ (n ) Competent Official
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมclerk to the juristic 6

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานขาย[N] customer assistant
พนักงานขาย[N] salesman, See also: salesperson, salesclerk, sales woman, Syn. คนขาย, ผู้ขาย, Ant. คนซื้อ, ผู้ซื้อ, Example: การเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพนักงานขายคอมพิวเตอร์ต้องเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกย่อยให้ลึกซึ้ง, Count unit: คน
พนักงานขับรถ[N] chauffeur, See also: driver, Example: บริษัทโตโยต้ารับสมัครพนักงานขับรถ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถ
พนักงานบัญชี[N] accountant, See also: bookkeeper, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชี
พนักงานขายของ[N] salesman, See also: salesclerk, salesgirl, Syn. คนขายของ, Count unit: คน
พนักงานธุรการ[N] administrator
พนักงานบริการ[N] page, See also: pageboy, bell boy, hop
พนักงานฝึกหัด[N] intern, Example: บริษัทถือว่าพนักงานใหม่เป็นพนักงานฝึกหัดก่อนทุกคน แล้วค่อยพิสูจน์กันด้วยผลงานภายหลัง, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานที่อยู่ในช่วงฝึกทดลองทำงานให้ชำนาญก่อน
พนักงานสอบสวน[N] inquiry official, Syn. เจ้าหน้าที่สอบสวน, Example: การตั้งข้อกล่าวหาในคดีต่างๆ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่สามารถกระทำได้ตามพยานหลักฐานของตำรวจ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจ และหน้าที่ทำการสอบสวน, Notes: (กฎหมาย)
พนักงานสืบสวน[N] investigator, Example: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสืบสวนในเรื่องนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พนักงานน. หน้าที่ เช่น เรื่องนี้เป็นพนักงานของฉัน
พนักงานผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ.
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจน. เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งรวมถึงพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม.
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่น. ข้าราชการฝ่ายปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่นายอำเภอหรือปลัดอำเภอซึ่งเป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอขึ้นไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจที่มียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ.
พนักงานสอบสวนน. เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน.
พนักงานเจ้าหน้าที่น. บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปฏิบัติการและบังคับการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด.
โจทก์พนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน
บาแดงพนักงานตามคน, ตำแหน่งข้าราชการในราชสำนัก, ประแดง ก็ใช้.
ประแดงพนักงานตามคน, ตำแหน่งข้าราชการในราชสำนัก, คู่กับ ปะขาว, บาแดง ก็ใช้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public officerพนักงานของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
officer, publicพนักงานของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probation officerพนักงานคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recorderพนักงานทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
data entry operatorพนักงานบันทึกข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tax assessorพนักงานประเมินภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative or police officialพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior administrative or police officialพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woodwardsพนักงานรักษาป่าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notary publicพนักงานรับรองเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พนักงานพระภูษาข้าราชการในราชสํานักมีหน้าที่ถวายทรงพระเครื่องใหญ่ ถวายพระกลด ถวายสุกํา ทําสุกํา เปลื้องเครื่องสุกําศพพระบรมศพ พระศพ และเปลื้องเครื่องสุกําศพที่ได้รับพระราชทานโกศ เป็นต้น โบราณมีหน้าที่ถวายเครื่องต้นด้วย, ในกฎหมายตราสามดวงเรียกแยกเป็น พนักงานพระภูษา พนักงาน พระมาลา [ศัพท์พระราชพิธี]
พนักงานพระมาลาข้าราชการในราชสํานักมีหน้าที่ถวายทรงพระเครื่องใหญ่ ถวายพระกลด ถวายสุกํา ทําสุกํา เปลื้องเครื่องสุกําศพพระบรมศพ พระศพ และเปลื้องเครื่องสุกําศพที่ได้รับพระราชทานโกศ เป็นต้น โบราณมีหน้าที่ถวายเครื่องต้นด้วย, ในกฎหมายตราสามดวงเรียกแยกเป็น พนักงานพระภูษา พนักงาน พระมาลา [ศัพท์พระราชพิธี]
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Derrick manพนักงานบนแท่นเจาะ, พนักงานบนแท่นเจาะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ Monkey board
มีหน้าที่คอยจับส่วนบนสุดของก้านเจาะเมื่อเวลาดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุมหรือเวลาหย่อนก้านเจาะลงหลุม และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลปั๊มหรืออุปกรณ์สำหรับการไหลเวียนของของเหลวที่ใช้ระหว่างการเจาะ (drilling fluid) [ปิโตรเลี่ยม]
Operator พนักงานปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Bakery employeesพนักงานขนมอบ [TU Subject Heading]
Bank employeesพนักงานธนาคาร [TU Subject Heading]
Cashiersพนักงานรับจ่ายเงิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eleanor, I think the buyer from bloomingdale's is here.เอเลนอร์ พนักงานจัดซื้อของห้ามบลูมมิ่งเดลล์มาแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
Because these meetings with these buyersเพราะว่าการประชุมกับพนักงานจัดซื้อ Pret-a-Poor-J (2008)
Absolutely. when those buyers leave here,แน่นอนนที่สุด เมื่อพนักงานจัดซื้อไปแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
He punched out a fireman.เขาต่อยพนักงานดับเพลิงนะ The Itch (2008)
She's just another employer, and I'm just... another employee.เธอก็แค่พนักงานคนหนึ่ง และฉันก็แต่ ลูกจ้างอีกคนนึง Dying Changes Everything (2008)
I'm the new employee here.ก็ฉันเป็นพนักงานใหม่ที่นี่ Akai ito (2008)
New?พนักงานใหม่? Akai ito (2008)
A common worker at his father's company.พนักงานออฟฟิศของบริษัทพ่อเขาเอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
She's my employee.เธอเป็นพนักงานของผม Beethoven Virus (2008)
I usually don't tip waiters, but...ปกติฉันไม่ค่อยให้ทิปพนักงาน,แต่... .. Baby and I (2008)
How come they never give me a staff meal ticket?พวกเขาไม่ให้บัตรอาหารพนักงานฉันยังไง Heartbreak Library (2008)
Look, I'm an accountant. I'm just an accountant.นี่ ผมเป็นพนักงานบัญชี พนักงานบัญชี Wanted (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; official ; person in charge ; staff ; civil servant   FR: employé [m] ; employée [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; responaible [m, f] ; préposé [m] ; préposée [f] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
พนักงานขาย[n. exp.] (phanakngān khāi) EN: salesman ; salesperson ; salesclerk ; sales clerk ; sales woman   FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
พนักงานขายญิง[n. exp.] (phanakngān khāi ying) EN: saleslady   FR: vendeuse [f]
พนักงานดับเพลิง[n. exp.] (phanakngān dapphloēng) EN: firefighter   FR: pompier [m] ; sapeur-pompier [m]
พนักงานตรวจตั๋ว[n.] (phanakngān trūat tūa) EN: conductor   FR: contröleur [m] ; chef de train ; receveur [m]
พนักงานต้อนรับ[n. exp.] (phanakngān tønrap) EN: receptionist ; host   FR: réceptionniste [m]
พนักงานต้อนรับหญิง[n. exp.] (phanakngān tønrap ying) EN: hostess   FR: hôtesse [f]
พนักงานธนาคาร[n. exp.] (phanakngān thanākhān) EN: bank ckerk ; banker   FR: employé de banque [m]
พนักงานนวด[n. exp.] (phanakngān nūat) EN: massage therapist ; masseur ; masseuse   FR: masseur [m] ; masseuse [f]
พนักงานนวดชาย[n. exp.] (phanakngān nūat chāi) EN: massage therapist ; masseur   FR: masseur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actuary[N] พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย, Syn. statistician
agent[N] พนักงานของรัฐ
bellboy[N] พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, Syn. bellhop
brigadier[N] พนักงานตำแหน่งสูงของกองทัพอังกฤษ (คำย่อคือ Brig.)
carhop[N] พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแบบขับรถเข้าไปได้
cashier[N] พนักงานรับจ่ายเงิน, Syn. clerk, receiver
clerk[N] พนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน, พาแขกไปที่ห้องพัก
collector[N] ผู้เก็บ, See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ, Syn. gatherer, compiler, assembler, amasser, accumulator, hoarder
croupier[N] พนักงานเก็บและจ่ายเงิน (ในบ่อนคาสิโน)
employee[N] ลูกจ้าง, See also: พนักงาน, Syn. laborer, worker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automat(ออ'โทแมท) n. ห้องอาหารหรือตู้อา-หารที่ช่วยตัวเองไม่มีพนักงานรับใช้ แต่ใช้หยอดเหรียญเอา,เครื่องอัตโนมัต', Syn. restaurant)
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
barmaid(บาร์'เมด) n. พนักงานบาร์ผู้หญิง
barman(บาร์'เมิน) n. พนักงานบาร์ผู้ชาย, Syn. bartender -pl. barmen
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม
bellboy(เบล'บอย) n. พนักงานรับใช้ในโรงแรม,คนหิ้วกระเป๋าและรับใช้ธุระอื่น ๆ ในโรงแรมหรือคลับ, Syn. bellhop

English-Thai: Nontri Dictionary
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
churchwarden(n) พนักงานสังฆการี,มัคนายก
collector(n) ผู้รวบรวม,พนักงานเก็บภาษี,ผู้สะสม,นักสะสม
employee(n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง
fireman(n) พนักงานดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,ช่างไฟ
guard(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเล็ก,เครื่องป้องกัน,พนักงานเดินรถ,คนอารักขา
hostess(n) เจ้าของบ้าน,พนักงานต้อนรับ(หญิง),พนักงานบริการบนเครื่องบิน(หญิง)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contingent worker (n ) พนักงานชั่วคราว,ลูกจ้างชั่วคราว
maintenance crew (n) พนักงานซ่อมบำรุง, ช่างซ่อมบำรุง
See also: S. ้handyman, R. fitter,machinist,mechanic,repairman,troubleshooter

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
店員[てんいん, ten'in] (n) พนักงานของร้าน
社員[しゃいん, shain] (n) พนักงานบริษัท
駅員[えきいん, ekiin] (n) พนักงานประจำสถานีรถไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
会社員[かいしゃいん, kaishain] (n) พนักงานบริษัท
添乗員[てんじょういん, tenjouin] พนักงานบริการประจำรถ(เครื่องบิน)
会社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
会社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
社員[しゃいん, shain, shain , shain] (n ) พนักงานบริษัท (ใช้เมื่อบอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้น)
銀行員[ぎんこういん, ginkouin, ginkouin , ginkouin] (n ) พนักงานธนาคาร
契約社員[keiyakushain] (n ) พนักงานสัญญาจ้าง
現地スタッフ[げんちすたっふ, genchisutaffu] พนักงานท้องถิ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter
Neuling(n) |der, pl. Neulinge| เด็กใหม่, บุคคลที่เพิ่งเข้าร่วมกลุ่มหรือเพิ่งเข้าร่วมทำงานด้วย เช่น In unserem Betrieb haben wir jetzt 2 Neulinge. = เรามีพนักงานหน้าใหม่อยู่ในบริษัทขณะนี้ด้วยกัน 2 คน, See also: S. der Anfänger,-,
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
entlassen(vt) |entließ, hat entlassen| ไล่ออก(จากงาน) เช่น Der Chef hat heute einen Angestellten entlassen. วันนี้หัวหน้าไล่พนักงานออกหนึ่งคน , See also: S. jmdn. feuern, Related: kündigen,
betroffen(adv) |von etw.(D), über etw.(A)| ได้รับผลกระทบ เช่น Manche Mitarbeiter in der Firma sind vom Streik der Bahn betroffen. พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับผลกระทบจากการประท้วงของการรถไฟ
Flugbegleiterin(n ) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, See also: S. Stewardess,
Flugbegleiter(n ) |der, pl. Flugbegleiter| พนักงานต้อนรับชายบนเครื่องบิน เช่น Der Job als Flugbegleiter erfordert mehr als mancher denkt., See also: R. Flugbegleiterin

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Flugbegleiter{m} (n ) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน
See also: S. Steward {m},

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top