ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reposes

R IY1 P OW0   
638 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reposes-, *reposes*, repose
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reposes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reposes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
financial report(n) รายงานทางการเงิน
ad-hoc report(n ) การรายงานโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repo[SL] รถที่ยึดคืน, See also: รถที่ถูกเรียกคืน (เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าผ่อนส่ง)
report[VI] รายงาน, See also: ประกาศ, เสนอ, Syn. inform, recount, state
report[VT] รายงาน, See also: ประกาศ, เสนอ, Syn. inform, recount, state
report[VI] บันทึก, See also: ทำบันทึก
report[VT] บันทึก, See also: ทำบันทึก
report[VI] รายงานตัว, Syn. appear, present oneself
report[N] ข่าว, See also: ข่าวลือ, Syn. article, news, rumour
report[N] รายงาน, Syn. account, statement
report[N] ชื่อเสียง, See also: ความเลื่องลือ, ความโด่งดัง, กิตติศัพท์, Syn. repute
repose[N] การพักผ่อน, See also: การนอนหลับ, Syn. relaxation, rest
repose[N] ความสงบ, See also: ความเงียบสงบ, Syn. quietness, peace, stillness
repose[VI] นอนพักผ่อน, Syn. lie down, rest
repose[VT] นอนพักผ่อน, Syn. lie down, rest
repose[VT] นอนพิง, See also: พิง, อิง, Syn. recline, rest upon
repose[VI] นอนตาย, Syn. lie dead
repose[VI] เชื่อใจ, See also: เชื่อมั่นใน, ไว้วางใจ, Syn. feel confident, trust
reposal[N] ความสงบ
reposit[VT] เก็บไว้, See also: วาง
reporter[N] ผู้สื่อข่าว, See also: นักข่าว, Syn. journalist, pressman
reporter[N] ผู้รายงาน, Syn. communication, relater
misreport[VT] รายงานผิด, See also: อ้างผิด, กล่าวเกินจริง, Syn. distort, falsify, misquote
report to[IDM] รายงานเกี่ยวกับ (บางสิ่ง) ต่อ
report to[IDM] ให้รายงาน (ชื่อ) ต่อ
report to[IDM] รายงานตัวต่อ (การมาถึง)
report to[IDM] รับผิดชอบต่อ, See also: รับภาระ, รับคำสั่งจาก
reportage[N] การรายงานข่าว
reporting[N] การรายงานข่าว, Syn. broadcasting, newscasting, publicizing
repose in[IDM] นอนพัก, See also: นอนหลับ, นอนตาย, Syn. rest in
repose in[IDM] มอบอำนาจให้กับ, Syn. reside in, rest in
repose in[IDM] ไว้วางใจ, Syn. rest in
repose on[IDM] นอนพัก, See also: นอนหลับ, นอนตายบน, Syn. rest on
repose on[IDM] ขึ้นอยู่กับ, Syn. rest on
reposeful[ADJ] ซึ่งสงบเงียบ, Syn. calm, restful
repossess[VT] ทำให้ได้กลับมา, Syn. ้ครอบครองใหม่
prepossess[VT] ครอบงำจิต, See also: จับใจ, มีอคติ
report for[IDM] รายงาน (ความผิด)
report for[PHRV] ประกาศความพร้อมสำหรับ, See also: ประกาศแถลง
report out[IDM] แถลงกลับ, See also: รายงานกลับ
reportable[ADJ] ซึ่งรายงานหรือแถลงข่าว
reportedly[ADV] ตามรายงาน, See also: ตามที่รายงานไว้
repository[N] ที่เก็บ, See also: ที่รองรับ, ที่บรรจุ
repository[N] ผู้มีความรู้กว้างขวาง
repository[N] ผู้ได้รับความไว้วางใจ
repository[N] โกดัง, See also: คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, Syn. store, warehouse
repository[N] สุสาน, See also: ที่ฝังศพ, สถานที่เก็บศพ, ฮวงซุ้ย, Syn. vault
preposition[N] คำบุพบท, Syn. conjunctive word, copulative element, function word
report back[PHRV] รายงานกลับ, See also: ส่งกลับไป
report sick[IDM] ประกาศการไม่สามารถทำงาน, Syn. fall ill, fall sick
reportorial[ADJ] ตามที่รายงานไว้
preponderant[ADJ] ที่เหนือกว่า, See also: มีอำนาจมากกว่า, มีพลังเหนือกว่า, Syn. predominant, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preponderance(พรีพอน'เดอะเรินซฺ) n. ความเหนือกว่า (น้ำหนัก,อำนาจ,อิทธิพล,จำนวนหรืออื่น ๆ), Syn. preponderancy
preponderant(พรีพอน'ดะเรินทฺ) adj. เหนือกว่า (น้ำหนัก,อำนาจ,จำนวนหรืออื่น ๆ)
preponderate(พรีพอน'ดะเรท) vi. เหนือกว่า (น้ำหนัก,อำนาจ,อิทธิพล,จำนวนหรืออื่น ๆ) ., See also: preponderation n., Syn. prevail
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน,หมกมุ่น,ไตร่ตรองมาก่อน,ถูกใจแต่แรกเริ่ม,มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
preposterous(พรีพอส'เทอเริส) adj. ผิดปกติ,ประหลาด,วิตถาร,โง่บรม,น่าขัน,ไร้สาระที่สุด., See also: preposterousness n., Syn. unreasonable
report(รีพอร์ท') n. รายงาน,คำแถลง,คำประกาศ,ข่าวลือ,เรื่องซุบซิบ,บันทึก,บันทึกการบรรยาย,ชื่อเสียง,เสียงดังระเบิด vt.,vi. รายงาน,เขียนรายงาน,ทำรายงาน,ทำบันทึก,เขียนข่าว,ฟ้องร้อง,จดคำบรรยาย,บอก,เล่า, See also: reporter ผู้สื่อข่าว
reportedly(รีพอร์ท'ทิดลี) adv. ตามที่รายงาน,ตามข่าว
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
reposeful(รีโพซ'ฟูล) adj. สงบเงียบ,สำรวมใจ,ไม่หวั่นไหวเงียบ, See also: reposefully adv. reposefulness n., Syn. calm,quiet
repository(รีทอส'ซิทอรี) n. ที่รับ,ที่รองรับ,ที่ใส่,ที่เก็บ,สุสาน,ผู้เป็นที่ไว้วางใจ,คลังสินค้า,โกดัง, Syn. burial place,sepulcher

English-Thai: Nontri Dictionary
preponderance(n) ความมากกว่า,ความสำคัญยิ่ง,ความเหนือกว่า
preponderant(adj) มากกว่า,สำคัญยิ่ง,เหนือกว่า
preposition(n) คำบุพบท
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น
prepossessing(adj) ถูกใจ,ชื่นชอบ,มีใจโน้มเอียง
prepossession(n) ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว,การหมกมุ่น
preposterous(adj) น่าขัน,ประหลาด,บ้า,ผิดปกติ,วิปริต
report(n) กิตติศัพท์,รายงาน,ข่าวลือ,บันทึก,ชื่อเสียง,คำประกาศ
report(vi,vt) เล่า,รายงาน,เขียนข่าว,เขียนรายงาน,บอก,ฟ้องร้อง
reporter(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้รายงาน
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
repose(vi,vt) วางลง,นอนพัก,ตั้งอยู่,สงบอยู่,พักผ่อน
repository(n) โกดัง,คลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perl (Practical Extraction and Reporting Language)(ภาษา)เพิร์ล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pre-sentence reportรายงานการสืบเสาะก่อนพิพากษา (ของพนักงานคุมประพฤติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedicle graft; laterally repositioned flap operationการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกไปด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
laterally repositioned flap operation; pedicle graftการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกไปด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reportรายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
report๑. รายงาน๒. รายงานตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
report, minorityบันทึกความเห็นแย้งของฝ่ายข้างน้อย (เช่น ในสภา ในศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
report, officialรายงานของทางราชการ, รายงานที่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reported ageอายุที่รายงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repositionการจัดคืนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
repositorเครื่องจัดคืนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
repossessionการกลับเข้าครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repousséการดุนลาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
RPG (Report Program Generator)(ภาษา)อาร์พีจี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statistical reportรายงานทางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
surveyor's reportรายงานของผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary reportรายงานสรุป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
official reportรายงานของทางราชการ, รายงานที่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
angle of reposeมุมทรงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
age misreportingการรายงานอายุผิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
apically repositioned flap operationการผ่าตัดร่นแผ่นเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
age reporting biasอคติในการรายงานอายุ, ความลำเอียงในการรายงานอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
minority reportบันทึกความเห็นแย้งของฝ่ายข้างน้อย (เช่น ในสภา ในศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
misreportingการรายงานคลาดเคลื่อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coronally repositioned flap operationการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft, pedicle; flap operation, laterally repositionedการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกไปด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, apically repositionedการผ่าตัดร่นแผ่นเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, coronally repositionedการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, laterally repositioned; graft pedicleการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกไปด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
error reportรายงานความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exception reportรายงานความผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
incurred but not reportedเกิดแล้วยังไม่รายงาน (ไอบีเอ็นอาร์) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
no claim for accident reportedการไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annual reportรายงานประจำปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Technical reportรายงานการวิจัย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annual reportรายงานประจำปี, รายงานประจำปี

Annual report หมายถึง รายงานประจำปี เป็นหนังสือที่มีจำนวนหน้าน้อยกว่า 100 หน้า จัดเป็นหนังสือรายปีประเภทหนึ่ง ส่วนมากเป็นหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานราชการ องค์การ สถาบันต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือองค์กรบริหารอื่น ๆ ของหน่วยงาน และเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรในรอบปีงบประมาณที่ผ่านไปแก่บุคคลทั่วไป ในรายงานประจำปีจะมีเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านไปขององค์การ งบประมาณและการใช้จ่าย รายนามผู้บริหารหรือบุคลากร อาจมีการเปรียบเทียบกับผลงานในปีก่อน ๆ และการคาดคะเนผลงานในปีต่อ ๆ ไปด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Progress reportรายงานความคืบหน้า

รายงานความคืบหน้า หรือ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผู้ประเมิน ให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา

ในแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบ วช. 4 ก) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดหัวข้อต่าง ๆ ในรายงานความก้าวหน้า ดังนี้

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

2. รายนามหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย พร้อมทั้งหน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร

3. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท … ประจำปี … จำนวนเงิน … เริ่มทำการวิจัยเมื่อ … ถึง …

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ (โดยสรุป)

(2) สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนงานวิจัยตามที่เสนอไว้ในโครงการ กับงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

(3) รายละเอียดเพิ่มเติมของการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้แนบบทความเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของโครงการวิจัยระหว่างดำเนินการ ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้ว หรือบทความที่จะนำเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี)

(4) งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มโครงการ

(5) งานตามโครงการที่จะทำต่อไป

(6) คำชี้แจงเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหา (ถ้ามี)

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย. Available at : http://www.riclib.nrct.go.th/link/info/researchwrite.pdf. Accessed June 6, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Research reportรายงานการค้นคว้าวิจัย

รายงานการค้นคว้าวิจัยหรือรายงานผลการวิจัย (Research Report) หมายถึง เรื่องราวที่เป็นผลจากการค้นคว้าทางวิชาการ แล้วนำมาเรียบเรียงอย่างมีระเบียบแบบแผน เรื่องราวที่นำมาเขียนรายงานต้องเป็นข้อเท็จจริง หรือความรู้ อันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการค้นคว้าที่เป็นระบบ มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของรายงานการค้นคว้าวิจัย หรือรายงานผลการวิจัย ดังนี้

1. เพื่อเสนอข้อเท็จจริง หรือความรู้ ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ อันเป็นแนวทางในการเสนอข้อมูลทางวิชาการแนวใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลเดิม

2. เพื่อพัฒนาความคิด ด้านความคิดริเริ่ม การวิเคราะห์ และการประมวลความคิดอย่างมีระบบระเบียบ ตลอดจนการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจน สละสลวย

3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ในการรวบรวมข้อมูลหรือประกอบการอ้างอิง อันเป็นวิธีการหาความรู้ด้วยตนเอง

ส่วนประกอบที่สำคัญของรายงานการค้นคว้าวิจัย ประกอบด้วย ความนำ เอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัย ผลของการวิจัย

แนวทางการเขียนเนื้อเรื่องรายงานผลการวิจัย ส่วนเนื้อเรื่องถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของรายงานผลการวิจัย ซึ่งมีแนวทางในการเขียน คือ ความนำ การเขียนความนำเป็นการเกริ่นนำเรื่องให้ผู้อ่านได้ทราบถึงที่มาของปัญหา

ส่วนเนื้อหา

1. เริ่มด้วยการเชื่อมโยงจากส่วนนำเข้าสู่เนื้อหา

2. อธิบายวิธีการศึกษาเรื่องนั้น ๆ เช่น รวบรวมจากเอกสาร สัมภาษณ์ สังเกต ทดลอง เป็นต้น

3. เสนอหลักการ ทฤษฎี ข้อค้นพบ หรือข้อวิเคราะห์วิจารณ์ให้ชัดเจน ยกเหตุผลสนับสนุนให้หนักแน่น อ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้อง หากมีหลายประเด็นควรจำแนกเป็นประเด็น ๆ ไป

4. ให้นิยามศัพท์เฉพาะที่สำคัญ

5. อธิบายขยายความ ยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่าย

6. ใช้แผนภูมิ ภาพ ตาราง กราฟ ฯลฯ ประกอบในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ส่วนสรุป

1. สรุปเนื้อหา อาจสรุปย่อประเด็นสำคัญ เป็นข้อความหรือแผนภูมิ เพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาอย่างชัดเจน

2. กล่าวย้ำจุดสำคัญหรือจุดเด่นของเนื้อหา

3. เสนอทรรศนะของผู้เขียน แต่ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว มิใช่หลักการหรือทฤษฎีตายตัวที่ทุกคนต้องทำตาม

4. ชี้นำให้ผู้อ่านขบคิดพิจารณาต่อไป เพื่อให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาวิชาการนั้น ๆ

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย. Available at : http://www.riclib.nrct.go.th/link/info/researchwrite.pdf. Accessed June 6, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Technical reportรายงานการวิจัย
คำว่า การวิจัย มาจากคำว่า Research มีรากศัพท์มาจาก Re + Search Re แปลว่า ซ้ำ Search แปลว่า ค้น ดังนั้น Research แปลว่า ค้นคว้าซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งน่าจะหมายถึง การค้นหาความรู้ความจริง ค้นแล้วค้นอีก ซึ่งจะทำให้ได้รับรู้ความรู้ ความจริงที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เพราะมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการสรุปเป็นความรู้ความจริงนั้น ๆ ความหมายของการวิจัยตามพจนานุกรม การวิจัย คือ การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา (พจนานุกรม. 2525) การวิจัยคือ กระบวนการหาความรู้ความจริงใหม่ ที่มีระบบแบบแผนตามหลักวิชา อาศัยหลักเหตุผล ที่รอบคอบ รัดกุม ละเอียดและเชื่อ ถือได้ และความรู้ความจริงนั้นจะนำไปเป็นหลักการ ทฤษฎี หรือ ข้อปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์ได้รับรู้และนำไปใช้เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต ด้วยความสงบสุขหรือป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ ความหมายของรายงานผลการวิจัย หรือเรียกสั้นๆว่า รายงาน หมายถึง เรื่องราวที่เป็นผลจากการค้นคว้าทางวิชาการ แล้วนำมาเรียบ เรียงอย่างมีระเบียบแบบแผน เรื่องราวที่นำมาเขียนรายงานต้องเป็นข้อเท็จจริง หรือความรู้ อันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการค้น คว้าที่เป็นระบบ มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของรายงานผลการวิจัย

1. เพื่อเสนอข้อเท็จจริง หรือความรู้ ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ อันเป็นแนวทางในการเสนอข้อมูลทางวิชาการแนวใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลเดิม

2. เพื่อพัฒนาความคิด ด้านความคิดริเริ่ม การวิเคราะห์ และการประมวลความคิดอย่างมีระบบระเบียบ ตลอดจนการถ่ายทอดความคิด เป็นภาษาเขียนที่ชัดเจน สละสลวย

3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ในการรวบรวมข้อมูลหรือประกอบการอ้างอิงอันเป็นวิธีการหาความรู้ด้วยตนเอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Repositoryคลังเก็บ สถานที่เก็บ (ข้อมูลดิจิทัล ฐานข้อมูล) แหล่งที่อยู่ (เว็บไซต์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Institutional repositoryคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน
Institutional Repository หรือ คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน นั้น หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล อันเป็นภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กร ซึ่งมีการจัดเก็บเป็นศูนย์รวม มีการสงวนรักษา และมีการจัดทำดัชนีที่ได้มาตรฐาน สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นได้ [1] หรือกล่าวได้ว่า คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันเป็นบริการหรือหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/องค์กร ในการจัดการและเผยแพร่งานในรูปแบบดิจิทัลอันเป็นผลงานหรือผลผลิตของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือสมาชิกในประชาคมนั้นๆ และผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงได้ [2,3] ซึ่งผลงานเหล่านั้น นอกจากจะเป็นรายงานที่กำลังดำเนินงาน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แล้ว ยังหมายรวมถึงงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (grey literature) ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในวัฒนธรรมของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องยากที่บรรณารักษ์ที่จะรวบรวม จัดเก็บ และสงวนรักษาไว้อย่างเป็นระบบ [4]

คุณลักษณะที่สำคัญของการเป็นคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน

จอห์นสัน [3] กล่าวว่า การจัดทำคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

1. เนื้อหาที่เป็นดิจิทัล (Digital content) ในระบบของคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันนั้นเก็บผลงานที่เป็นดิจิทัลเท่านั้น

2. การเน้นงานที่สร้างโดยสมาชิกของสถาบัน (Institutionally-defined) การจัดทำคลังเก็บระดับสถาบันเน้นการจัดเก็บผลงานของสมาชิกในประชาคมนั้นๆ เท่านั้น

3. เนื้อหาทางวิชาการ (Scholarly content) เนื้อหา ที่นำมาจัดเก็บในคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันนั้น เน้นเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเป็นคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันในการรวบรวม การสงวนรักษา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลงานเหล่านี้อาจหมายรวมถึง ผลงานก่อนตีพิมพ์ และผลงานที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน บทความที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา หนังสือ สื่อการสอน ชุดข้อมูล บทความเสนอการประชุม วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และวรรณกรรมไม่ตีพิมพ์ เป็นต้น การควบคุมและการจัดการการเข้าถึงเนื้อหาทางวิชาการเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยนโยบายและกลไกที่เหมาะสม รวมทั้งการบริหารจัดการด้านเนื้อหาและระบบการควบคุมเอกสาร (document version control systems) กรอบนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของคลังเก็บต้องเอื้ออำนวยให้ผู้ จัดการคลังเก็บมีความยืดหยุ่นต่อการควบคุมระบบ ใครเป็นผู้ที่สามารถรับรอง (approve) เข้าถึง (access) แก้ไข (update) ผลงานดิจิทัลเหล่านั้นที่มาจากต่างแหล่งกันในชุมชนนั้นๆ

4. การสะสมเพิ่มพูน และความยั่งยืน (Cumulative and perpetual) ในส่วนของการเป็นคลังเก็บจะต้องมีการสะสมผลงาน ผลงานเมื่อมีการนำเข้าคลังเก็บแล้ว ไม่ควรมีการถอดถอนออกจากคลัง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น งานนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น การเป็นคลังเก็บจึงต้องพัฒนาเกณฑ์และนโยบาย รวมทั้งนำระบบการจัดการสิทธิ์ (right management) มาประยุกต์ใช้ ในการอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาในคลังเก็บทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภาย นอก รวมทั้งต้องมีระบบการสงวนรักษาผลงาน และสามารถให้เข้าถึงได้ในระยะยาวได้

5. การทำงานร่วมกันได้และการเข้าถึงแบบเปิด/แบบเสรี (Interoperable and open access) คุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของการเป็นคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน คือ การสามารถให้มีการเข้าถึงได้แบบเปิด / แบบเสรี หรือมีปัญหาในการเข้าถึงให้น้อยที่สุด (เช่น การต้องลงทะเบียนในการเข้าใช้) ในส่วนของการเป็นระบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้นั้น เป็นเรื่องทางเทคนิคที่มีการนำการเก็บถาวรแบบเปิด หรือ Open Archives Initiative (OAI) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดมาตรฐานสำหรับการเก็บรักษาในเชิงบันทึกถาวร และสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเมทาดาทาทำให้สามารถสืบค้น และเรียกใช้ข้อมูลข้ามระบบกันได้

ประโยชน์ของการมีคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน

1. ทำให้เกิดระบบการรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่เนื้อหาทางวิชาการ

2. เป็นเสมือนตัวชี้วัดของคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย โดยมุ่งที่รวมเอางานทางปัญญาของมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย มาไว้ในที่เดียวกัน และสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก

3. เป็นการสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญาในรูปดิจิทัล

4. เป็นเสมือนพื้นฐานของกระบวนทัศน์ใหม่ในการพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

5. เป็นการสื่อสารทางวิชาการ (scholarly communication)

6. เป็นการจัดการความรู้

7. เป็นการสนับสนุนเรื่องการเข้าถึงโดยเสรี

รายการอ้างอิง:

[1] “What is an Institutional Repository”. [On-line]. Available: http://library.ucalgary.ca/libraryinformation/dspace/whatisaninstitutionalrepository.php. Visited: 12/08/2007 10.30.

[2] Lynch, Clifford A. “Institutional repository : essential infrastructure for scholarship in the digital age.” ARL 226 (February 2003): 1-7 [On-line]. Available: http://www.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir.shtml. Visited: 12/08/2007 10.34.

[3] Johnson, Richard K. “Institutional repositories : partnering with faculty to enhance scholarly communication.” D-Lib Magazine V.8 No.11 (November 2002) [On-line]. Available: http://www.dlib.org/dlib/november02/johnson/11johnson.html. Visited: 12/08/10.52.

[4]Tennant, Roy. “Institutional Repositories”. Library Journal 9,15 (2002). [On-line]. Available: http://www.libraryjournal.com/index.asp?layout=article&articleid=CA242297&publication=libraryjournal. Visited: 13/08/2007. 10.51. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

External debt reportingการรายงานเกี่ยวกับหนี้ต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Corporation reportรายงานของบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
reportรายงาน
การนำสารสนเทศมาจัดพิมพ์บนกระดาษให้เรียบร้อย ประกอบด้วยชื่อ หัวข้อเรื่อง หมายเลขหน้า เช่น รายงานผลสอบของนักเรียนทั้งชั้น [คอมพิวเตอร์]
Report Program Generatorภาษาอาร์พีจี
ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่บริษัทไอบีเอ็มได้พัฒนาขึ้นในปี 2507 สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อใช้จัดทำรายงานที่ซับซ้อนสำหรับงานประยุกต์ทางธุรกิจ ภาษานี้ได้รับความนิยมมากในหมู่นักเขียนโปรแกรม สำหรับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่น S/36 และต่อมายังมีใช้อยู่กับรุ่น AS/400 [คอมพิวเตอร์]
Search Report รายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
แสดงรายชื่อบทความวิชาการ ทั้งสิทธิบัตรและบทความวารสาร มักมีประโยชน์เข้าเรื่องกับการประดิษฐ์นั้น ๆ โดยตรวจทั้งความใหม่ และขั้นการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Reporting of acquisition or disposal of securities : Form 246-2รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านทุก ๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้ โดยจะต้องส่งแบบรายงานภายใน 3 วันทำการ [ตลาดทุน]
Adverse drug reaction reporting systemsระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา [TU Subject Heading]
Auditors' reportsรายงานของผู้สอบบัญชี [TU Subject Heading]
Business report writingการเขียนรายงานธุรกิจ [TU Subject Heading]
Citizen crime reportingการแจ้งข้อมูลอาชญากรรมของพลเมือง [TU Subject Heading]
Corporation reportsรายงานบริษัท [TU Subject Heading]
Crystal reportsคริสตัล รีพอร์ตส์ [TU Subject Heading]
Government report writingการเขียนรายงานทางราชการ [TU Subject Heading]
Investigative reportingการสื่อข่าวเชิงสืบสวน [TU Subject Heading]
Law reports, digests, etc.บันทึกคดี [TU Subject Heading]
Library reportsรายงานห้องสมุด [TU Subject Heading]
Municipal reportsรายงานเทศบาล [TU Subject Heading]
Pre-sentence investigation reportsรายงานการสืบเสาะและพินิจ [TU Subject Heading]
Prepositionsบุพบท [TU Subject Heading]
Report writingการเขียนรายงาน [TU Subject Heading]
Reporters and reportingผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว [TU Subject Heading]
Seagate Crystal Reportsซีเกต คริสตัล รีพอร์ตส์ [TU Subject Heading]
Sustainable development reportingการรายงานการดำเนินงานการพัฒนาแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
departure reportรายงานก่อนการพ้นหน้าที่ของหัวหน้าสำนักงานทางการทูต [การทูต]
Audit reportรายงานการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditor’s reportรายงานของผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Bank reportรายงานเงินฝากธนาคาร [การบัญชี]
Financial reportingค่าใช้จ่ายทางการเงิน [การบัญชี]
Qualified auditor's reportรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข [การบัญชี]
Angle of Reposeแองเกิ้ลออฟรีโพส [การแพทย์]
Case Reportรายงานผู้ป่วย [การแพทย์]
Case Report Reviewการสรุปรายงานเฉพาะกรณี [การแพทย์]
Corepolymeraseคอร์โพลิเมอเรส [การแพทย์]
Diary Report, Longรายงานผลประจำวัน [การแพทย์]
Executive Reportรายงานสรุปสำหรับนักบริหาร [การแพทย์]
angle of reposeangle of repose, มุมทรงตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Information Repositoryคลังสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Medical Reportsรายงานทางแพทย์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
auditor's report (n) รายงานของผู้สอบบัญชี
direct report (n ) ผู้ใต้บังคับบัญชา
financial report (n) งบการเงิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The reporter!Der Reporter. Son of Godzilla (1967)
Repo manRepo man Repo! The Genetic Opera (2008)
Our agent reports that all the board of directors are Aryans.ทูตรายงานว่า คณะกรรมขององค์กรเป็นอารยัน The Great Dictator (1940)
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว. The Great Dictator (1940)
You know the regulations about reporters.คุณน่าจะรู้ ว่านักข่าวเป็นอย่างไร The Great Dictator (1940)
Quick, Doctor, that report.ด่วน, แพทย์, รายงานว่า Pinocchio (1940)
And on this date, she returned to me for his report.เเละในวันนั้นหล่อนก็มาหาผมเพื่อฟังผล Rebecca (1940)
Report!รายงานตัว! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
All stations, report my signal.ทุกสถานีรายงานสัญญาณของ ฉัน How I Won the War (1967)
Peter Nan Oboe... Hello, all stations, report my signal.สวัสดีทุกสถานีรายงาน สัญญาณของฉัน How I Won the War (1967)
Report me casualties. Ammo, water, petrol remaining.กระสุน, น้ำ, น้ำมันที่เหลืออยู่ How I Won the War (1967)
You're aware of the reports we've received of strange manifestations in the forbidden zone.คุณก็รู้ถึงรายงานที่เราได้รับ ว่ามีปรากฎการณ์ประหลาด ๆ ในเขตร้อน Beneath the Planet of the Apes (1970)
This must be what your scout reported.นี่คงเป็นที่ที่เสือพรานคุณรายงาน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Local fishing reported good.ประมงท้องถิ่นรายงานว่าดี Jaws (1975)
Look, I reported it to you, didn't I?นี่ ผมเป็นคนเเจ้งความไม่ใช่เหรอ Jaws (1975)
We'll have to amend our reports.- ผมคิดผิด เราต้องเเก้ไขรายงาน Jaws (1975)
I'm tired. Let's stop before someone reports us.ฉันเหนี่อยเเล้ว หยุดดีกว่าก่อนที่จะมีคนเเจ้งตํารวจ Jaws (1975)
I mean, before sharks knew what they were missing that a lot of these attacks weren't reported?ก่อนที่ฉลามจะรับรู้ว่าพลาดอะไรไป... - ข่าวการทําร้ายคนส่วนมากไม่ถูกรายงาน Jaws (1975)
Damage control report.รายงานผลความเสียหาย Jaws (1975)
Did you ever hear of newspapers, reporters?คุณเคยได้ยินคำว่าหนังสือพิมพ์มั้ย Oh, God! (1977)
You are a reporter of religious events and this is the most important religious event of our time.คุณเป็นนักข่าวเกี่ยวกับ การพัฒนาทางศาสนา และนี่เป็นเรื่องการพัฒนา ทางศาสนาที่สำคัญของเรา Oh, God! (1977)
The Los Angeles Sunday Times reports today that in Tarzana, California a supermarket manager, Jerry Landers, had an alleged conversation with someone he claimed was God.ลอสแอนเจลิสไทม์ วันอาทิตย์รายงานข่าววันนี้ ที่ทาร์ซานน่า ผจก.รซูเปอร์มาร์เก็ต เจอร์รี่ แลนเดอร์สได้สนทนา กับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้า Oh, God! (1977)
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้ Oh, God! (1977)
We'd like him to know, we did report it.เราอยากให้ท่านทราบว่า เรารายงานข่าวครับ Oh, God! (1977)
Now, you just keep your mouth shut, and stay away from reporters.คุณแค่เงียบ ๆ และอยู่ห่าง ๆ พวกนักข่าว Oh, God! (1977)
But then, that would form the basis of our report.แต่เราก็คงจะต้องรายงานลงไป Oh, God! (1977)
Mata Hari is going to file her report.มาท่า ฮารี กำลังจะไปส่งรายงานของหล่อน. Suspiria (1977)
I just reviewed the area report for 1600 hours through 2400.ผมเพิ่งตรวจดูรายงานพื้นที่ ช่วง 16.00 น.ถึง 24.00 น. Airplane! (1980)
Latest report shows everything's socked in from Salt Lake to Lincoln.รายงานล่าสุดระบุว่าทุกอย่าง ปกติดีจากซอลท์ เลค ถึงลินคอล์น Airplane! (1980)
I was telling Victor I reviewed the area report for 1600 hours through 2400.ผมกำลังบอกวิคเตอร์ว่า ผมตรวจสอบรายงานพื้นที่ ช่วง 16.00 น. ถึง 24.00 น. Airplane! (1980)
We'll report again over Lincoln. Over and out.เราจะรายงานอีกครั้งเหนือลินคอล์น เปลี่ยนและเลิกกัน Airplane! (1980)
When 508 reports, bring it straight in.พอ 508 รายงาน นำเข้ามาเลยนะ Airplane! (1980)
These reporters want a statement.นักข่าวพวกนี้ต้องการการแถลง Airplane! (1980)
Hi. Has my friend arrived yet? He failed to report in yesterday.ไฮ เพื่อนของผมมาหรือยัง เขาล้มเหลวในการรายงานผมเมื่อวานนี้ The Blues Brothers (1980)
He demands constant reports and expects progress.เขาต้องการ รายงานทันทีและคาดหวังความก้าวหน้า Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Oh, Christ! We should report this to Teasle, Gault! Look at that!โอ้ พระเจ้า เราควรจะรายงานเรื่องนี้ไปยัง ทีเสล กอลท มองไปที่ First Blood (1982)
Reporters are drinking the place dry.ผู้สื่อข่าวได้รับการดื่มเครื่องดื่มที่แห้ง First Blood (1982)
There's the English reporter. I told you he'd come.นั่นไงนักข่าวอังกฤษ บอกแล้วว่าเขาต้องมา Gandhi (1982)
I plan to report on the condition of the mines here...ผมกะจะทำข่าวเรื่องเหมืองที่นี่ Gandhi (1982)
But I'm sure you're enough of a reporter to see that.แต่ผมเชื่อความเป็นนักข่าวของคุณ Gandhi (1982)
I must get back to that reporter.ผมต้องกลับไปคุยกับนักข่าวนั่น Gandhi (1982)
All right, I'll go and write my report to the viceroy.ก็ได้ ผมจะไปเขียนรายงาน ให้ท่านไวซ์รอย Gandhi (1982)
Even the English newspapers would have to report that and explain why.นสพ.อังกฤษก็คงต้องลงข่าว และอธิบายถึงสาเหตุ Gandhi (1982)
We gotta report this mess !รอใครก็ได้ เราจะได้รายงานเรื่องความผิดพลาดนี้ The Thing (1982)
I just read your final report on what happened to Discovery.หึ, หึ ฉันเพิ่งอ่านรายงานขั้น สุดท้ายของคุณ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับดิสคัเฟอ รี 2010: The Year We Make Contact (1984)
You just read that report?คุณเพียงแค่อ่านรายงานที่? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Your government wanted us to awaken you when we reported our findings.รัฐบาลของท่านต้องการให้เรา ที่จะปลุกคุณเมื่อเราได้รายงาน ผลการวิจัยของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Afterward he had no comment for reporters.หลังจากนั้นเขาไม่มีความ คิดเห็นให้กับผู้สื่อข่าว 2010: The Year We Make Contact (1984)
We will carry that conference live followed by a special report immediately afterward.เราจะของหลักสูตรที่ดำเนินการ การประชุมตามสดโดย รายงานพิเศษทันทีหลังจาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
We have an unconfirmed report that the president is going to announce a full-scale military alert tonight.ขณะนี้มีรายงานยืนยัน ว่าประธานเป็นไปที่จะประกาศ เต็มรูปแบบคืนนี้แจ้งเตือน ทหาร 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repoThe reporter filed his story just before the paper went to press.
repoI handed in my report yesterday.
repoThe report is not encouraging sales wise.
repoHe had his secretary type his report.
repoThis report is not perfect.
repoThey'll be attacked it they carelessly put forth an original viewpoint so they only report on the safe option.
repoThe report is utterly false.
repoThe reporter hit at the politician.
repoWhen did you finish writing the report?
repoI dashed off the report.
repoAnn has just finished writing her report.
repoThe report exaggerated the capacity of the hall.
repoHe addressed himself to the reporters.
repoThe report revealed that many teenagers are alcoholics.
repoEurope is now reported to be entirely free of new cases of this disease.
repoI've finished typing the report.
repoThe report is only too true.
repoCould you put this report into Italian for me?
repoReporter: How did she do that?
repoAccording to the weather reports, it will snow tomorrow.
repoPlease send reports of mistypings and mistranslations to the below email address.
repoThe newspaper reported friction between the two parties.
repoThe minister refused to give an interview to the reporters.
repoThat report was important because it pointed out all the errors the committee had made.
repoI turned off the TV and settled down to put the finishing touches to the report.
repoI must hand in the report today.
repoNewspapers did not report that news.
repoReporter: Did she hurt him?
repoThe television show was interrupted by a special news report.
repoAre you positive of that report?
repoHis wife screened him from reporters.
repoThe reporter elaborated on the method of his investigation.
repoIn accordance with your request we submit our final report.
repoI should have reported it to the police, but I didn't.
repoYou have to report to be the police at once.
repoHave you sent in your report?
repoThe students were told to turn in reports by the next day.
repoThe weather report says it will rain tomorrow afternoon.
repoHe reported the details with accuracy.
repoI want to be a sport reporter.
repoHe has a straight-A report card.
repoA detailed report will be sent you by next mail.
repoBy and large, reporters don't hesitate to intrude on one's privacy.
repoHe was rebuked for writing such a rough report.
repoI went over the report.
repoI'm looking over his report.
repoThe report goes that the president left London yesterday.
repoThe report proved true as a result of their investigation.
repoWas she able to write a report?
repoWill you glance through this report?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รายงาน[N] reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
ตอกกลับ[V] retort, See also: reply, react, repose, answer back, Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน, Example: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง, Thai definition: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
รายงานอากาศ[N] weather report
ส่งข่าวสาร[V] send word, See also: send a message, go and tell, report, Syn. ส่งสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: การใช้ดาวเทียมในการสื่อสาร ทำให้เราสามารถส่งข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น, Thai definition: ส่งข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
รายงานการวิจัย[N] research report, Example: รายงานการวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก, Count unit: ฉบับ, เรื่อง, Thai definition: เอกสารที่ได้จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
สมุดพก[N] school report, See also: report card, school children's report book, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดบันทึกผลการเรียน
สมุดรายงาน[N] report book, Example: ผู้อำนวยการมีคำสั่งว่า หากใครทำอะไรที่เป็นผลงาน ให้ผู้นั้นเขียนรายงานไว้ในสมุดรายงานที่เตรียมไว้, Count unit: เล่ม
ส่งข่าว[V] send word, See also: send a message, go and tell, report, Syn. บอกข่าว, Example: หัวหน้าจัดเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้พร้อมเพื่อเขียนข่าวหรือส่งข่าว, Thai definition: ติดต่อบอกข่าว
สันติภาพ[N] peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
สันติสุข[N] calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
คนเขียนข่าว[N] correspondent, See also: journalist, reporter, pressman/presswoman, Syn. นักข่าว
ภาษี[N] superiority, See also: advantage, preponderance, Example: เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก, Thai definition: ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม
พักผ่อนหย่อนใจ[V] relax, See also: rest, repose, take a rest, be at ease, put one's feet up, Example: ฉันชอบมาพักผ่อนหย่อนใจที่สวนดอกไม้นี้เป็นประจำ, Thai definition: หยุดทำงานชั่วคราวเพื่อพักผ่อนให้เพลิดเพลินใจ
เกษียน[N] supplement, See also: additional matter, comment on report, Syn. หัวเกษียน, Thai definition: ข้อความที่เขียนแทรกไว้เช่นในใบลาน, ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่ง หรือหนังสือราชการ
เข้าเงียบ[V] repose, See also: rest with ease of mind, Example: ชาวคริสต์จะเข้าเงียบตามแบบของตนแตกต่างกันไป, Thai definition: สงบจิตใจอยู่ในที่สงัดตามลัทธิคริสต์ศาสนา
คำบุพบท[N] preposition, Example: ในการสังเคราะห์ภาษาไทยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคำบุพบทหรือคำคุณศัพท์ต่างๆ, Count unit: คำ, Thai definition: คำบุพบทคือคำซึ่งมีหน้าที่เชื่อมระหว่างคำนามกับคำนาม
คำบอกเล่า[N] saying, See also: hearsay, report, rumor, account, Example: สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เป็นการเตือนว่าอย่าเชื่อคำบอกเล่าจนกว่าจะดูให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเอง, Thai definition: ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการที่ได้มาจากการพูดที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
คำเล่าลือ[N] rumor, See also: hearsay, report, Example: อาหารร้านนี้รสชาติอร่อยสมกับคำเล่าลือจริงๆ
ผู้ประกาศ[N] announcer, See also: broadcaster, reporter, newsreader, Syn. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ฤดีมาสสอบเป็นผู้ประกาศเมื่อหลายปีก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อ่านข่าวทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
ผู้รายงานข่าว[N] reporter, See also: journalist, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ศันสนีย์ได้รับรางวัลผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์ดีเด่น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่าเหตุการณ์ประจำวันทางสื่อต่างๆ
ผู้สื่อข่าว[N] reporter, See also: journalist, pressman, correspondent, newsman, Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าว (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน)
พักสมอง[V] repose, See also: rest, take a break, Syn. หยุดพัก, พัก, พักผ่อน, Example: เขาลางาน 2 วัน เพื่อไปพักสมองที่ชะอำ, Thai definition: หยุดใช้ความคิดชั่วคราว
เพ็ดทูล[V] report, See also: to speak to royalty, Syn. พิดทูล, Example: เขาคอยเพ็ดทูลเจ้านายเพื่อประจบประแจงให้ตนได้ดี, Thai definition: พูดกับเจ้านาย
ภาคนิพนธ์[N] term paper, See also: term report, Example: นักศึกษาทุกคนต้องส่งภาคนิพนธ์ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น, Count unit: ฉบับ, Thai definition: รายงานการค้นคว้าประจำภาคเรียน, Notes: (อังกฤษ)
เรียน[V] inform, See also: report, address, Example: เขาหาจังหวะเหมาะๆ เพื่อเข้าพบเจ้านาย แล้วเรียนให้ท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: บอกให้ผู้ใหญ่ หรือนายทราบ
ทำนูล[V] tell, See also: inform, report, Syn. ทูล, บอก, กล่าว, Example: หม่อมฉันทำนูลพระองค์แล้ว, Notes: (เขมร), (ราชา)
บอกข่าว[V] report news, Syn. ส่งข่าว, Example: ไม่มีใครบอกข่าวนี้ให้ผมทราบมาก่อนเลย
ใบบอก[N] official report from the province, Syn. ใบรายงาน, Example: ท่านได้แต่งตั้งข้าหลวงเชิญใบบอกออกไปส่งยังที่หมายซึ่งอาจจะต้องขี่ช้างหรือขี่ม้าไป, Thai definition: หนังสือแจ้งราชการมาจากหัวเมือง, Notes: (โบราณ)
บุรพบท[N] preposition, Syn. บุพบท, คำเชื่อม, Example: นักศึกษามักใช้บุรพบทไม่ค่อยถูกต้องตามหลักภาษาไทย, Thai definition: คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ อยู่หน้านาม สรรพนาม หรือกริยา
บุพบทวลี[N] prepositional phrase, Example: คำวิเศษณ์บางทีก็มีลักษณะเป็นบุพบทวลีได้เหมือนกัน, Thai definition: คำบุพบทที่เรียงต่อกันซึ่งมีความหมาย
บุพบท[N] preposition, Syn. คำเชื่อม, บุรพบท, Example: คำว่า “ลวนลาม” จะตามด้วยคำนามที่เป็นกรรมได้โดยไม่ต้องมีบุพบทมานำหน้า, Thai definition: คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ อยู่หน้าคำนาม สรรพนาม หรือกริยา
รายงานตัว[V] report to, See also: present oneself, report for duty, Example: เขาได้รับหมายเรียกให้เข้ากรุงเทพฯ เพื่อรายงานตัวต่อผู้บริหารระดับสูง
ชี้แจง[V] explain, See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report, Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง, Example: เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น, Thai definition: พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
กรุ[N] underground hiding place, See also: chamber, repository, hiding place, Syn. ห้องใต้ดิน, ห้องใต้พระเจดีย์, Example: พระเครื่องรุ่นนี้ได้มาจากกรุวัดพระศรีสัชนาลัย, Thai definition: ห้องที่ทำไว้ใต้ดินและใต้พระเจดีย์
กิตติ[N] rumour, See also: fame, renown, report, Syn. คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Notes: (บาลี)
กิตติคุณ[N] prestige, See also: fame, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Example: ทางสมาคมประกาศกิตติคุณของเขาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ
กิตติศัพท์[N] fame, See also: prestige, rumour, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง, Example: กิตติศัพท์ความสำเร็จของโครงการสิ่งแวดล้อมของไทยรู้กันไปทั่วโลก
การรายงานผล[N] report, See also: information, Syn. การแจ้งผล, Example: การรายงานผลการแข่งขันทางโทรทัศน์ช้ากว่าทางวิทยุเพราะเกิดความผิดพลาดในส่งข้อมูล
แจ้งความ[V] report, See also: inform, notify, Syn. แจ้งเหตุ, ฟ้องร้อง, Example: เขาไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจเพราะรู้ว่านั่นมันไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง, Thai definition: บอกให้ทราบความ, แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน
ทูล[V] inform, See also: report, tell, Syn. เสนอ, บอก, กล่าว, รายงาน, Example: ข้าราชการท่านหนึ่งได้ทูลถึงความทุกข์สุขให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบ, Notes: (เขมร/ราชา)
นอนเล่น[V] lie leisurely, See also: take a rest, lie down, lie about, repose, Example: บางพวกพากันนอนเล่นอยู่ที่หน้าบ้านรับลมหนาว, Thai definition: เอนหลังลงเพื่อพักผ่อนโดยไม่คิดว่าจะหลับ
นักข่าว[N] reporter, See also: correspondent, news man, pressman, Syn. ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างใจเย็น, Count unit: คน
รายงาน[V] report, See also: provide information, give an account of, Example: นักกีฬาหลายคนรายงานว่า เวลาเล่นต่อหน้าผู้ดูจะเล่นได้ดีกว่าเล่นคนเดียว, Thai definition: บอกเรื่องราวที่ไปทำหรือไปรู้มา
รายงาน[N] report, See also: written record, Example: ข้าพเจ้านำเอาหนังสือฉบับนั้นเขียนประกอบรายงาน, Thai definition: เรื่องราวที่ไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาเสนอที่ประชุม ครู อาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
เหยี่ยวข่าว[N] newshawk, See also: newshound, newsman, reporter, Syn. นักข่าว, ผู้สื่อข่าว, Example: เขาเป็นเหยี่ยวข่าวคนสำคัญของช่อง 3, Count unit: คน, Thai definition: คนที่หาข่าวได้รวดเร็วเป็นพิเศษ
ยึดเหนี่ยว[V] trust (in), See also: count on, repose one's trust in, Example: ลูกนั้นเปรียบเสมือนกับตัวกลางที่จะประสาน และยึดเหนี่ยวความเป็นครอบครัว และสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ยึดเหนี่ยว[V] trust (in), See also: count on, repose one's trust in, Example: ลูกนั้นเปรียบเสมือนกับตัวกลางที่จะประสาน และยึดเหนี่ยวความเป็นครอบครัว และสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
รายงานประจำปี[N] annual report, Example: สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานประจำปีเพื่อแสดงถึงสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป, Count unit: ฉบับ, Thai definition: รายงานที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ขึ้นกับ[V] be under, See also: be up to, report to, be under the control of, belong to, be responsible to, Syn. สังกัด, Example: กรมป่าไม้ขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบแจ้งความ[n. exp.] (baijaēngkhwām) EN: notice ; report   
ใบรายงาน[n. exp.] (bai rāi-ngān) EN: official report from the province   
บอกข่าว[x.] (bøk khāo) EN: report news   FR: annoncer la nouvelle
บุพบท[n.] (bupphabot) EN: preposition   FR: préposition [f]
บุพบทวลี[n. exp.] (bupphabot walī) EN: prepositional phrase   
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ช่วงพัก[n. exp.] (chūang phak) EN: recess   FR: repos [m]
ได้ข่าว[v. exp.] (dāi khāo) EN: hear ; get the news of ; get wind of sth ; it has been reported that   
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
หอไตร[n.] (høtrai) EN: hall for keeping the scriptures ; temple repository for the Buddhist scriptures ; tripitaka hall   
หวน[v.] (huan) EN: turn back ; return   FR: revenir à ; se reporter
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งความ[v.] (jaēngkhwām) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report   FR: annoncer ; notifier ; faire de la publicité
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām thet) EN: report false information intentionally   
จดหมายตอบ[n. exp.] (jotmāi tøp) EN: letter in reply ; written answer   FR: lettre de réponse [f]
การพัก[n.] (kān phak) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m]
การพักครึ่งเวลา[n. exp.] (kān phak khreung wēlā) FR: période de repos [f] ; repos [m]
การพักผ่อน[n.] (kān phakphǿn) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
การยึดคืน[n. exp.] (kān yeut kheūn) EN: repossession   
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
คำบอกเล่า[n.] (khambøklao) EN: saying ; hearsay ; report ; rumor ; account   
คำถาม คำตอบ[n. exp.] (khamthām khamtøp) EN: questions and answers ; catechisms   FR: questions et réponses [fpl]
คำตอบ[n.] (khamtøp) EN: answer ; reply ; retort   FR: réponse [f] ; réplique [f] ; répartie [f]
คำตอบ[n.] (khamtøp) EN: answer ; solution ; key   FR: réponse [f] ; solution [f] ; clé = clef [f]
คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khamwinitchai khøng phūchīochān) EN: expert's report ; expert opinion ; professional opinion   FR: rapport d'expert [m]
ขาน[v.] (khān) EN: call on ; announce   FR: répondre à l'appel
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information   FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
ขับไล่[v.] (khaplai) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge   FR: chasser ; repousser
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū kap) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on   FR: dépendre de ; reposer sur
คลัง[n.] (khlang) EN: storehouse ; warehouse ; repository   FR: dépôt [m] ; entrepôt [m]
คลังสินค้า[n. exp.] (khlang sinkhā) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot   FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]
คอยคำตอบ[v. exp.] (khøi khamtøp) EN: wait for word   FR: attendre une réponse
ข้อแก้ปัญหา[n. exp.] (khø kaē panhā) EN: solution   FR: solution [f] ; réponse [m]
ข้อไข[n.] (khøkhai) EN: solution ; answer ; key   FR: réponse [f] ; solution [f] ; clé [f]
เครื่องตอบรับโทรศัพท์[n. exp.] (khreūang tøp rap thōrasap) EN: answering machine   FR: répondeur téléphonique [m]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: fame ; prestige ; rumour ; renown ; repute ; report   FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]
กระจิบกระจอกข่าว[n. exp.] (krajip krajøk khāo) EN: throng of noisy reporters   
กระจอกข่าว[n. exp.] (krajøk khāo) EN: cub reporter ; inexperienced reporter   
เลือกคำตอบที่ถูกต้อง[v. exp.] (leūak khamtøp thī thūktǿng) FR: choisir la bonne réponse/solution
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; call off   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
เลื่อนไป[v. exp.] (leūoen pai) FR: reporter ; remettre ; ajourner
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
ไม่ยอม[v. exp.] (mai yøm) EN: refuse ; deny ; be not willing to ; not allow ; say no   FR: refuser ; repousser ; ne pas accepter
มีรายงานว่า...[v. exp.] (mī rāi-ngān wā ...) EN: it was reported that ...   
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist   FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]
งานวิจัย[n. exp.] (ngān wijai) EN: research ; investigation ; study ; report   FR: étude [f] ; rapport [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPO    R IY1 P OW0
REPOS    R IY1 P OW2 Z
REPORT    R IY0 P AO1 R T
REPORT    R IH0 P AO1 R T
REPOSE    R IY0 P OW1 Z
REPOSA    R EH0 P OW1 S AH0
REPONSE    R IH0 P AA1 N S
REPORTS    R IH0 P AO1 R T S
REPORTS    R IY0 P AO1 R T S
REPORTS'    R IY0 P AO1 R T S
REPORTED    R IH0 P AO1 R T AH0 D
REPORTED    R IY2 P AO1 R T AH0 D
REPORT'S    R IH0 P AO1 R T S
REPORT'S    R IY0 P AO1 R T S
RESTREPO    R EH0 S T R EH1 P OW0
REPORTS'    R IH0 P AO1 R T S
REPORTER    R IH0 P AO1 R T ER0
REPORTING    R IH0 P AO1 R T IH0 NG
REPORTING    R IY0 P AO1 R T IH0 NG
ANDREPONT    AA0 N D R EY1 P OW0 N T
REPOSSESS    R IY2 P AH0 Z EH1 S
REPORTERS    R IH0 P AO1 R T ER0 Z
FIREPOWER    F AY1 R P AW2 ER0
REPORTAGE    R IH0 P AO1 R T IH0 JH
MISREPORT    M IH0 S R IH0 P AO1 R T
REPORTEDLY    R IY0 P AO1 R T AH0 D L IY0
DAIGREPONT    D EY1 G R IH0 P AA0 N T
REPOSITORY    R IY0 P AA1 Z AH0 T AO2 R IY0
UNREPORTED    AH2 N R IY0 P AO1 R T IH0 D
REPOSITION    R IY2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N
PIERREPONT    P IH0 R EY1 P OW0 N T
REPORTERS'    R IH0 P AO1 R T ER0 Z
REPORTEDLY    R IH0 P AO1 R T AH0 D L IY0
REPORTER'S    R IH0 P AO1 R T ER0 Z
PIERREPONT    P Y EH1 R P OW0 N T
REPORTABLE    R IH0 P AO1 R T AH0 B AH0 L
UNDERREPORT    AH2 N D ER0 R IH0 P AO1 R T
MISREPORTED    M IH0 S R IH0 P AO1 R T IH0 D
REPORTORIAL    R EH2 P ER0 T AO1 R IY0 AH0 L
REPOSSESSED    R IY2 P AH0 Z EH1 S T
REPOSSESSION    R IY2 P AH0 Z EH1 SH AH0 N
REPOSITIONED    R IY2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N D
REPOSITORIES    R IY0 P AA1 Z AH0 T AO2 R IY0 Z
PREPOSTEROUS    P R IH0 P AA1 S T R AH0 S
PREPOSTEROUS    P R IH0 P AA1 S T ER0 AH0 S
REPOSITIONING    R IY2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N IH0 NG
REPOSSESSIONS    R IY2 P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z
UNDERREPORTED    AH2 N D ER0 R IH0 P AO1 R T IH0 D
PREPONDERANCE    P R IY0 P AA1 N D R AH0 N S
UNDERREPORTING    AH1 N D ER0 R IH0 P AO1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repot    (v) rˌiːpˈɒt (r ii2 p o1 t)
report    (v) rˈɪpˈɔːt (r i1 p oo1 t)
repose    (v) rˈɪpˈouz (r i1 p ou1 z)
repots    (v) rˌiːpˈɒts (r ii2 p o1 t s)
repoint    (v) rˈiːpˈɔɪnt (r ii1 p oi1 n t)
reports    (v) rˈɪpˈɔːts (r i1 p oo1 t s)
reposed    (v) rˈɪpˈouzd (r i1 p ou1 z d)
reposes    (v) rˈɪpˈouzɪz (r i1 p ou1 z i z)
entrepot    (n) ˈɒntrəpou (o1 n t r @ p ou)
repoints    (v) rˈiːpˈɔɪnts (r ii1 p oi1 n t s)
reported    (v) rˈɪpˈɔːtɪd (r i1 p oo1 t i d)
reporter    (n) rˈɪpˈɔːtər (r i1 p oo1 t @ r)
reposing    (v) rˈɪpˈouzɪŋ (r i1 p ou1 z i ng)
repotted    (v) rˌiːpˈɒtɪd (r ii2 p o1 t i d)
firepower    (n) fˈaɪərpˈauər (f ai1 @ r p au1 @ r)
entrepots    (n) ˈɒntrəpouz (o1 n t r @ p ou z)
repointed    (v) rˈiːpˈɔɪntɪd (r ii1 p oi1 n t i d)
reportage    (n) rˌɛpɔːtˈaːʒ (r e2 p oo t aa1 zh)
reporters    (n) rˈɪpˈɔːtəz (r i1 p oo1 t @ z)
reporting    (v) rˈɪpˈɔːtɪŋ (r i1 p oo1 t i ng)
reposeful    (j) rˈɪpˈouzfəl (r i1 p ou1 z f @ l)
repotting    (v) rˌiːpˈɒtɪŋ (r ii2 p o1 t i ng)
prepossess    (v) prˌiːpəzˈɛs (p r ii2 p @ z e1 s)
repointing    (v) rˈiːpˈɔɪntɪŋ (r ii1 p oi1 n t i ng)
reportable    (j) rˈɪpˈɔːtəbl (r i1 p oo1 t @ b l)
reportedly    (a) rˈɪpˈɔːtɪdliː (r i1 p oo1 t i d l ii)
repository    (n) rˈɪpˈɒzɪtriː (r i1 p o1 z i t r ii)
preposition    (n) prˌɛpəzˈɪʃən (p r e2 p @ z i1 sh @ n)
preponderant    (j) prˈɪpˈɒndərənt (p r i1 p o1 n d @ r @ n t)
preponderate    (v) prˈɪpˈɒndərɛɪt (p r i1 p o1 n d @ r ei t)
prepositions    (n) prˌɛpəzˈɪʃənz (p r e2 p @ z i1 sh @ n z)
prepossessed    (v) prˌiːpəzˈɛst (p r ii2 p @ z e1 s t)
prepossesses    (v) prˌiːpəzˈɛsɪz (p r ii2 p @ z e1 s i z)
preposterous    (j) prˈɪpˈɒstərəs (p r i1 p o1 s t @ r @ s)
repositories    (n) rˈɪpˈɒzɪtrɪz (r i1 p o1 z i t r i z)
preponderance    (n) prˈɪpˈɒndərəns (p r i1 p o1 n d @ r @ n s)
preponderated    (v) prˈɪpˈɒndərɛɪtɪd (p r i1 p o1 n d @ r ei t i d)
preponderates    (v) prˈɪpˈɒndərɛɪts (p r i1 p o1 n d @ r ei t s)
prepositional    (j) prˌɛpəzˈɪʃənl (p r e2 p @ z i1 sh @ n l)
prepossessing    (v) prˌiːpəzˈɛsɪŋ (p r ii2 p @ z e1 s i ng)
prepossession    (n) prˌiːpəzˈɛʃən (p r ii2 p @ z e1 sh @ n)
preponderances    (n) prˈɪpˈɒndərənsɪz (p r i1 p o1 n d @ r @ n s i z)
preponderantly    (a) prˈɪpˈɒndərəntliː (p r i1 p o1 n d @ r @ n t l ii)
preponderating    (v) prˈɪpˈɒndərɛɪtɪŋ (p r i1 p o1 n d @ r ei t i ng)
prepossessions    (n) prˌiːpəzˈɛʃənz (p r ii2 p @ z e1 sh @ n z)
preposterously    (a) prˈɪpˈɒstərəsliː (p r i1 p o1 s t @ r @ s l ii)
unprepossessing    (j) ˌʌnpriːpəzˈɛsɪŋ (uh2 n p r ii p @ z e1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist, #82 [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, / ] to announce; to inform; report; newspaper; recompense; revenge, #256 [Add to Longdo]
报道[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] report, #331 [Add to Longdo]
报告[bào gào, ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] to inform; report; make known; speech; talk; lecture, #568 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy, #870 [Add to Longdo]
反映[fǎn yìng, ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, ] to mirror; to reflect; mirror image; reflection; fig. to report; to make known; to render; used erroneously for 反應|反应, response or reaction, #1,119 [Add to Longdo]
据悉[jù xī, ㄐㄩˋ ㄒㄧ, / ] according to reports; it is reported (that), #1,627 [Add to Longdo]
据说[jù shuō, ㄐㄩˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said that; reportedly, #2,996 [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times), #3,434 [Add to Longdo]
回报[huí bào, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄠˋ, / ] (in) return; reciprocation; payback; retaliation; to report back; to reciprocate, #3,527 [Add to Longdo]
举报[jǔ bào, ㄐㄩˇ ㄅㄠˋ, / ] to report (malefactors to the police); to denounce, #3,718 [Add to Longdo]
提交[tí jiāo, ㄊㄧˊ ㄐㄧㄠ, ] to submit (a report etc); to refer (a problem) to sb, #3,747 [Add to Longdo]
申报[shēn bào, ㄕㄣ ㄅㄠˋ, / ] to report (to the authorities); to declare (to customs), #3,908 [Add to Longdo]
报警[bào jǐng, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] to report (an incident) to the police; to give the alarm; warning; omen, #4,171 [Add to Longdo]
汇报[huì bào, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, / ] to report; to give an account of; report, #4,711 [Add to Longdo]
汇报[huì bào, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, / ] to report; to give an account of; report, #4,711 [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, / ] to open; to start; Qi son of Yu the Great 禹, reported founder of the Xia dynasty 夏朝 (c. 2070-c. 1600 BC), #7,422 [Add to Longdo]
上报[shàng bào, ㄕㄤˋ ㄅㄠˋ, / ] to report to one's superiors; to appear in the news; to reply to a letter, #7,803 [Add to Longdo]
报案[bào àn, ㄅㄠˋ ㄢˋ, / ] report a case to the security authorities, #8,199 [Add to Longdo]
外电[wài diàn, ㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] reports from foreign (non-Chinese) news agencies, #8,371 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] feast; repose, #8,536 [Add to Longdo]
据此[jù cǐ, ㄐㄩˋ ㄘˇ, / ] according to this; on the ground of the above; (formally introduces reported speech in writing), #8,741 [Add to Longdo]
报表[bào biǎo, ㄅㄠˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] forms for reporting statistics; report forms, #8,860 [Add to Longdo]
据称[jù chēng, ㄐㄩˋ ㄔㄥ, / ] it is said; allegedly; according to reports; or so they say, #9,562 [Add to Longdo]
年报[nián bào, ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] annual report, #9,636 [Add to Longdo]
火力[huǒ lì, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧˋ, ] fire; firepower, #10,308 [Add to Longdo]
报到[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] report for duty; check in; register, #10,637 [Add to Longdo]
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, / ] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report, #11,380 [Add to Longdo]
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, / ] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report; also written 匯總|汇总, #11,380 [Add to Longdo]
批示[pī shì, ㄆㄧ ㄕˋ, ] to comment on and criticize a lower government report; written comments from higher authorities, #12,344 [Add to Longdo]
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, / ] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap, #12,842 [Add to Longdo]
李鹏[Lǐ Péng, ㄌㄧˇ ㄆㄥˊ, / ] Li Peng (1928-), leading PRC politician, prime minister 1987-1998, reportedly leader of the conservative faction advocating the June 1989 Tian'anmen clampdown, #13,459 [Add to Longdo]
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, ] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive, #13,744 [Add to Longdo]
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, ] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated, #13,877 [Add to Longdo]
复核[fù hé, ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] to reconsider; to reexamine; to review (e.g. a report prior to accepting it), #15,786 [Add to Longdo]
报导[bào dǎo, ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, / ] to cover (report) news; news reporting; story; article, #16,275 [Add to Longdo]
检举[jiǎn jǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] to report (an offense to the authorities); to inform against sb, #17,700 [Add to Longdo]
长篇[cháng piān, ㄔㄤˊ ㄆㄧㄢ, / ] lengthy (report or speech), #20,252 [Add to Longdo]
虚报[xū bào, ㄒㄩ ㄅㄠˋ, / ] to misreport; fraudulent report, #22,783 [Add to Longdo]
斯诺[Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ, / ] Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China, #22,933 [Add to Longdo]
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, / ] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic, #25,535 [Add to Longdo]
季报[jì bào, ㄐㄧˋ ㄅㄠˋ, / ] quarterly report, #26,266 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, / ] natural property or endowment; report to (a superior), #26,510 [Add to Longdo]
告急[gào jí, ㄍㄠˋ ㄐㄧˊ, ] to be in a state of emergency; to report an emergency; to ask for emergency assistance, #27,738 [Add to Longdo]
报喜[bào xǐ, ㄅㄠˋ ㄒㄧˇ, / ] announce good news; report success, #29,426 [Add to Longdo]
蓝皮书[lán pí shū, ㄌㄢˊ ㄆㄧˊ ㄕㄨ, / ] an official report (e.g. governmental), #29,748 [Add to Longdo]
禀报[bǐng bào, ㄅㄧㄥˇ ㄅㄠˋ, / ] to report (to one's superior), #31,352 [Add to Longdo]
补报[bǔ bào, ㄅㄨˇ ㄅㄠˋ, / ] make a report after the event; make a supplementary report; repay a kindness, #35,491 [Add to Longdo]
捷报[jié bào, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄠˋ, / ] report of success; report of a victory, #35,541 [Add to Longdo]
咨文[zī wén, ㄗ ㄨㄣˊ, ] official communication (between gov. offices of equal rank); report delivered by the head of gov. on affairs of state, #38,167 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
レポート[れぽうと, repouto, repouto , repouto] (n ) รายงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
報告[ほうこく, houkoku] Thai: การรายงาน English: report
誤報[ごほう, gohou] Thai: รายงานข่าวผิดพลาด English: incorrect report
記事[きじ, kiji] Thai: รายงาน English: report
申告[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlussbericht {m}final report; final verification [Add to Longdo]
Abweichungsbericht {m}deviation report [Add to Longdo]
Arbeitsprioritätenbericht {m}priority work report [Add to Longdo]
Artikelübersicht {f}article report [Add to Longdo]
Aufbewahrungsort {m} | Aufbewahrungsorte {pl}repository | repositories [Add to Longdo]
Augenzeugenbericht {m}eyewitness report [Add to Longdo]
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report [Add to Longdo]
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank [Add to Longdo]
Behälter {m} | Behälter {pl}repository | repositories [Add to Longdo]
Bericht {m}; Report {m} | Berichte {pl}; Reporte {pl} | Bericht erstattenreport | reports | to make a report [Add to Longdo]
Berichterstatter {m}; Referent {m} | Berichterstatter {pl}reporter | reporters [Add to Longdo]
Berichterstattung {f} | periodische Berichterstattungreporting; reportage | periodic reporting [Add to Longdo]
Berichtspflicht {f}reporting duty [Add to Longdo]
Besprechungsbericht {m}meeting report [Add to Longdo]
Besuchsbericht {m}visit report [Add to Longdo]
Beurteilung {f} in Personalaktenconfidential report [Add to Longdo]
Börsenbericht {m}market-report [Add to Longdo]
Börsenreport {m}contango [Add to Longdo]
Börsenbericht {m} [fin.]exchange-report [Add to Longdo]
Eignungsbeurteilung {f}fittness report [Add to Longdo]
sich zum Einsatz meldento report for duty [Add to Longdo]
Einzelbericht {m}anecdotal report [Add to Longdo]
Erfahrungsbericht {m}progress report [Add to Longdo]
Fall {m}; Kasus {m} [gramm.] | Nominativ {m}; erster Fall | Genitiv {m}; zweiter Fall | Dativ {m}; dritter Fall | Akkusativ {m}; vierter Fall | Instrumental {n}; fünfter Fall | Ablativ {m}; fünfter Fall | Präpositiv {m}; sechster Fall | Vokativ {m} (Anredefall); sechster Fallcase | nominative case | genitive case | dative case | accusative case | instrumental case | ablative case | prepositional case | vocative case [Add to Longdo]
Falschmeldung {f}false report [Add to Longdo]
Fehlermeldung {m}defect report [Add to Longdo]
Fehlerreport {m}error report [Add to Longdo]
Fehlerreportmaske {f}error report mask [Add to Longdo]
Feuerkraft {f}firepower [Add to Longdo]
Filmreportage {f} | Filmreportagen {pl}screen record | screen records [Add to Longdo]
Finanzbericht {m}; Geschäftsbericht {m}financial report [Add to Longdo]
Fotoreportage {f}photo reportage [Add to Longdo]
Fortschrittsbericht {m}progress report [Add to Longdo]
Geschäftsbereich {m}area of reponsibility [Add to Longdo]
Geschäftsbericht {m}business report; company report [Add to Longdo]
Groteskheit {f}preposterousness [Add to Longdo]
Gutachten {n} | Gutachten eines Schätzersreport; expert report; experts' report | appraisal report [Add to Longdo]
Jahresbericht {m}annual report [Add to Longdo]
Kassenbericht {m}cash report [Add to Longdo]
Kreditauskunft {f} [fin.]credit report [Add to Longdo]
Kursbericht {m}(stock) market report [Add to Longdo]
Kurzbericht {m}abridged report [Add to Longdo]
Lagedarstellung {f}situation report [Add to Longdo]
Listenprogrammgenerator {m}report program generator (RPG) [Add to Longdo]
Präposition {f}; Verhältniswort {n} [gramm.] | Präpositionen {pl}; Verhältniswörter {pl}preposition | prepositions [Add to Longdo]
Pressevertreter {m}reporter; pressman [Add to Longdo]
Pressebericht {m}press report [Add to Longdo]
Problemmeldung {f}; Problemreport {m}problem report [Add to Longdo]
Produktionsbericht {m}production report [Add to Longdo]
Projektbericht {m}; Projektarbeit {f}project report; project thesis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれぽんち[, ikareponchi] (n) airhead (of a male); ditz [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
アニュアルレポート[, anyuarurepo-to] (n) annual report [Add to Longdo]
イベント報告[イベントほうこく, ibento houkoku] (n) {comp} event reporting [Add to Longdo]
インサイドレポート[, insaidorepo-to] (n) inside report [Add to Longdo]
オゴポゴ[, ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan) [Add to Longdo]
カメラルポ[, kamerarupo] (n) (abbr) camera reportage [Add to Longdo]
カメラルポルタージュ[, kameraruporuta-ju] (n) camera reportage [Add to Longdo]
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
コレポン[, korepon] (n) (abbr) correspondence [Add to Longdo]
システム適合性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} system conformance test report; SCTR [Add to Longdo]
スタディレポート[, sutadeirepo-to] (n) {comp} study report [Add to Longdo]
テレビ報道[テレビほうどう, terebi houdou] (n) television report [Add to Longdo]
テレポーテーション[, terepo-te-shon] (n) teleportation [Add to Longdo]
テレポート[, terepo-to] (n) Teleport [Add to Longdo]
トレポネーマ;トレポネマ[, torepone-ma ; toreponema] (n) treponema (lat [Add to Longdo]
バイオバンク[, baiobanku] (n) DNA repository (wasei [Add to Longdo]
バグレポート[, bagurepo-to] (n) bug report [Add to Longdo]
ブン屋;ぶん屋[ブンや(ブン屋);ぶんや(ぶん屋), bun ya ( bun ya ); bunya ( bun ya )] (n) (abbr) (See 新聞屋・2) newspaper reporter [Add to Longdo]
プロトコル適合性試験報告書[プロトコルてきごうせいしけんほうこくしょ, purotokoru tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} protocol conformance test report; PCTR [Add to Longdo]
リポーター(P);レポーター[, ripo-ta-(P); repo-ta-] (n) reporter; (P) [Add to Longdo]
リポジトリ[, ripojitori] (n) repository [Add to Longdo]
ルポ[, rupo] (n,vs) (abbr) reportage; (P) [Add to Longdo]
ルポライター[, ruporaita-] (n) reportage writer [Add to Longdo]
ルポルタージュ[, ruporuta-ju] (n) reportage (fre [Add to Longdo]
レポ[, repo] (n) (abbr) report [Add to Longdo]
レポート(P);リポート(P)[, repo-to (P); ripo-to (P)] (n,vs) report; paper; (P) [Add to Longdo]
レポジトリ[, repojitori] (n) {comp} repository (esp. in version control systems like CVS, SVN, etc.) [Add to Longdo]
安静[あんせい, ansei] (adj-na,n) rest; quiet; repose; (P) [Add to Longdo]
安息[あんそく, ansoku] (n-adv) rest; repose [Add to Longdo]
囲み取材[かこみしゅざい, kakomishuzai] (n) on-the-spot interview by surrounding reporters [Add to Longdo]
異文(P);異聞[いぶん, ibun] (n) strange tale; another story; variant (reading); strange report or tale; (P) [Add to Longdo]
[うわさ, uwasa] (n,vs,adj-no) rumour; rumor; report; hearsay; gossip; common talk; (P) [Add to Longdo]
営業報告[えいぎょうほうこく, eigyouhoukoku] (n) business report [Add to Longdo]
営業報告書[えいぎょうほうこくしょ, eigyouhoukokusho] (n) business report [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n,n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P) [Add to Longdo]
火山情報[かざんじょうほう, kazanjouhou] (n) volcanic activity report; information on volcanic activity [Add to Longdo]
花粉情報[かふんじょうほう, kafunjouhou] (n) pollen report [Add to Longdo]
過少申告[かしょうしんこく, kashoushinkoku] (n) under-reporting (e.g. income on a tax return) [Add to Longdo]
会計報告[かいけいほうこく, kaikeihoukoku] (n) treasurer's report; financial report [Add to Longdo]
会報[かいほう, kaihou] (n) bulletin; report; (P) [Add to Longdo]
回向;廻向[えこう, ekou] (n,vs) Buddhist memorial service; prayers for the repose of the soul [Add to Longdo]
開票速報[かいひょうそくほう, kaihyousokuhou] (n) quick (flash) report of votes counted [Add to Longdo]
劾奏[がいそう, gaisou] (n,vs) report of an official's offence to the emperor (offense) [Add to Longdo]
確定申告[かくていしんこく, kakuteishinkoku] (n) final income tax return; final declaration; final report [Add to Longdo]
確報[かくほう, kakuhou] (n) definite report; confirmed data [Add to Longdo]
勘進[かんしん, kanshin] (n) reporting after careful investigation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタディレポート[すたでいれぽーと, sutadeirepo-to] study report [Add to Longdo]
レポート[れぽーと, repo-to] report, paper [Add to Longdo]
研究展望報告書[けんきゅうてんぼうほうこくしょ, kenkyuutenbouhoukokusho] state of the art report [Add to Longdo]
研究報告書[けんきゅうほうこくしょ, kenkyuuhoukokusho] research report [Add to Longdo]
再投稿[さいとうこう, saitoukou] repost (to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
事象報告[じしょうほうこく, jishouhoukoku] event report [Add to Longdo]
通知[つうち, tsuuchi] report (vs), notification, posting [Add to Longdo]
配信報告[はいしんほうこく, haishinhoukoku] delivery report [Add to Longdo]
配信報告エントリ[はいしんほうこくエントリ, haishinhoukoku entori] delivered-report entry [Add to Longdo]
評価報告書[ひょうかほうこくしょ, hyoukahoukokusho] evaluation report [Add to Longdo]
報告[ほうこく, houkoku] report (vs), informing [Add to Longdo]
報告可能マーク誤り[ほうこくかのうマークあやまり, houkokukanou ma-ku ayamari] reportable markup error [Add to Longdo]
報告集団[ほうこくしゅうだん, houkokushuudan] report group [Add to Longdo]
報告集団記述項[ほうこくしゅうだんきじゅつこう, houkokushuudankijutsukou] report group description entry [Add to Longdo]
報告書[ほうこくしょ, houkokusho] report [Add to Longdo]
報告書ファイル[ほうこくしょファイル, houkokusho fairu] report file [Add to Longdo]
報告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record [Add to Longdo]
報告書記述項[ほうこくしょきじゅつこう, houkokushokijutsukou] report description entry [Add to Longdo]
報告書脚書き[ほうこくしょあしがき, houkokushoashigaki] report footing [Add to Longdo]
報告書句[ほうこくしょく, houkokushoku] report clause [Add to Longdo]
報告書行[ほうこくしょぎょう, houkokushogyou] report line, line [Add to Longdo]
報告書作成管理システム[ほうこくしょさくせいかんりシステム, houkokushosakuseikanri shisutemu] report writer control system, RWCS [Add to Longdo]
報告書節[ほうこくしょせつ, houkokushosetsu] report section [Add to Longdo]
報告書頭書き[ほうこくしょあたまがき, houkokushoatamagaki] report heading [Add to Longdo]
報告書名[ほうこくしょめい, houkokushomei] report-name [Add to Longdo]
報告発生源認証[ほうこくはっせいげんにんしょう, houkokuhasseigenninshou] report origin authentication [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top