ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reposeful

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reposeful-, *reposeful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reposeful[ADJ] ซึ่งสงบเงียบ, Syn. calm, restful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reposeful(รีโพซ'ฟูล) adj. สงบเงียบ,สำรวมใจ,ไม่หวั่นไหวเงียบ, See also: reposefully adv. reposefulness n., Syn. calm,quiet

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reposeful    (j) rˈɪpˈouzfəl (r i1 p ou1 z f @ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reposeful \Re*pose"ful\ (r[-e]*p[=o]z"f[.u]l), a.
   Full of repose; quiet.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reposeful
   adj 1: affording physical or mental rest; "she spent a restful
       night at home" [syn: {restful}, {reposeful}, {relaxing}]
       [ant: {restless}, {uneasy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top