Search result for

นอนหลับ

(60 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นอนหลับ-, *นอนหลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอนหลับ[V] sleep, See also: go to bed: slumber, Syn. นอน, Ant. ตื่น, Example: ทุกคนนอนหลับกันหมดแล้ว มีผมคนเดียวที่ยังนอนลืมตาในความมืด, Thai definition: นอนพักผ่อนโดยที่ร่างกายรับรู้สภาพแวดล้อมน้อยลง
นอนหลับทับสิทธิ์[V] be neglectful in one's rights, See also: sleep on one's rights, Example: คนกรุงเทพนอนหลับทับสิทธิ์กันมากในการเลือกตั้งครั้งนี้, Thai definition: ไม่ใช้สิทธิ์ที่ตนมีอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นอนหลับทับสิทธิ์ก. ไม่ใช้สิทธิ์ที่ตนมีอยู่เมื่อถึงคราวที่ควรจะใช้, ทับสิทธิ์ ก็ว่า, (กฎ; ปาก) ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง.
นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็นก. ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น, ไม่รู้อีโหน่อีเหน่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Akinetic Mutismนอนหลับไม่ตื่น, อาการเฉยเมย [การแพทย์]
Insomnia, Terminalนอนหลับตื่นเช้ากว่าปกติ, นอนไม่หลับตอนปลาย, ตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, that'd be great, you calling a 12-year-old girl for a sleepover.-ดีค่ะ ดีมากเลย คุณเรียกเด็กหญิงอายุ 12 ปี มานอนหลับหรือ Joy (2008)
Snow white.ดังนั้นเจ้าหญิงนิทราก็อาจจะมั่วกับสโนว์ไวท์ โคเคนอธิบายเรื่องโรคนอนหลับไม่เลือกที่ Joy (2008)
Coke explains the narcolepsy. Narcolepsy explains the sleepwalking.โรคนอนหลับไม่เลือกที่อธิบายถึงโรคเดินละเมอ Joy (2008)
It is possible the sleep issues aren't medically related.เป็นไปได้ว่าเรื่องการนอนหลับ ไม่มีความสัมพันธุ์กับการรักษา Joy (2008)
Through sleep deprivation or-- sleep deprivation would take too long.โดยการนอนหลับ ไม่เพียงพอ หรือ พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเป็นมานาน The Itch (2008)
He is not dead. He's merely consumed a sleeping draft.เขายังไม่ตาย เขาแค่ดื่มยานอนหลับเท่านั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm having trouble sleeping.ผมกำลังมีปัญหากับการนอนหลับ And How Does That Make You Kill? (2008)
All those people sleeping.ผู้คนเหล่านั้นที่นอนหลับไหล The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Mr Weathers died in his sleep one night last april.คุณเวธเธอร์ส ตายขณะนอนหลับ เมื่อเดือนเมษาฯที่แล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And then he closed his eyes as if he would go to sleep.จากนั้นเขาหลับตาลงราวกับว่าเขากำลังนอนหลับ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Are you sleeping?คุณนอนหลับมั๊ย? Passengers (2008)
Are you sleeping well?คุณนอนหลับดีมั๊ย? Passengers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอนหลับ[v.] (nønlap) EN: sleep ; go to bed : slumber   FR: dormir ; roupiller (fam.) ; s'endormir
นอนหลับทับสิทธิ์[v.] (nønlapthapsit) EN: be neglectful in one's rights ; sleep on one's rights ; fail to excercise one's rights   
นอนหลับสนิท[v. exp.] (nønlap sanit) FR: dormir profondément

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstain[VI] ไม่ลงคะแนนเสียง, See also: นอนหลับทับสิทธิ์
asleep[ADJ] นอนหลับ, See also: หลับ, Syn. sleeping
sleep like a log[IDM] นอนหลับสนิท
sleep like a top[IDM] นอนหลับสนิท
kip down[PHRV] นอน (คำไม่เป็นทางการ), See also: นอนหลับ
lie at[PHRV] นอนหลับอยู่ที่ (บริเวณ) (คำเก่า), See also: นอนอยู่ตรง
repose in[IDM] นอนพัก, See also: นอนหลับ, นอนตาย, Syn. rest in
repose on[IDM] นอนพัก, See also: นอนหลับ, นอนตายบน, Syn. rest on
cop some zeds[SL] นอนหลับ
snooze[VI] งีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: นอนหลับ, Syn. drowse, nap, sleep, Ant. awaken

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asleep(อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย, Syn. dozing,in bed,sleeping)
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
chloraln. ยานอนหลับชนิดหนึ่ง.
hypnotic(ฮิพนอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการสะกดจิต,ซึ่งทำให้หลับ. -n. ยานอนหลับ,ผู้ถูกสะกดจิต
last sleepn. การนอนหลับครั้งสุดท้าย,การนอนตาย
lull(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สึกว่าปลอดภัย. vi. เงียบสงบ,บรรเทา. n. ภาวะเงียบสงบ,ภาวะหยุดนิ่ง., See also: lullingly adv. ดูlull
nap(แนพ) {napped,napping,naps} v. งีบหลับ,ม่อยหลับ,เผลอ n. การนอนหลับในระยะเวลาอันสั้น, Syn. doze,sleep
paraldehyden. สารมีฤทธิ์เป็นยากดประสาทและยานอนหลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
asleep(adj) หลับ,นอนหลับ
chloral(n) ยาชา,ยาสลบ,ยานอนหลับ
hypnotic(n) คนถูกสะกดจิต,ยานอนหลับ
nap(vi) ม่อยหลับ,เผลอหลับ,นอนหลับ
narcotic(n) ยานอนหลับ
shutter(n) ยานอนหลับ,หน้าต่างบานเกล็ด,แผ่นมู่ลี่,ที่ปิดเปิดหน้ากล้อง
sleep(vi) นอนหลับ,นอน,งีบหลับ
sleeper(n) รถนอน,คนนอนหลับ,ไม้หมอนรถไฟ,ชุดนอนของเด็ก
slumber(n) การนอนหลับ,การงีบหลับ
slumber(vi) นอนหลับ,งีบหลับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
睡眠[すいみん, suimin] (n vt) นอนหลับ

German-Thai: Longdo Dictionary
gut(adj adv) |besser, best-| ดี เช่น Sie ist eine gute Chefin. เธอเป็นเจ้านายที่ดี, Konnten Sie gut schlafen? คุณนอนหลับสบายดีไหม, See also: A. schlecht
schlafen(vi) |schlief, hat geschlafen| นอนหลับ
einschlafen(vi) |schlief ein, ist eingeschlafen| หลับ เริ่มนอนหลับ
Schlaf süß!นอนหลับฝันดีจ้ะ
ausschlafen(vi) |schläft aus, schlief aus, hat ausgeschlafen| นอนหลับอย่างเพียงพอ เช่น Hast du gestern ausgeschlafen? เมื่อวานเธอนอนพอไหมจ๊ะ
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,
aufwachen(vi) |wachte auf, ist aufgewacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ) เช่น Ich brauche keinen Wecker. Ich wache von selbst auf. ฉันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุก ฉันตื่นได้เอง, See also: S. wach werden, erwachen,

French-Thai: Longdo Dictionary
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top