Search result for

*islam*

(61 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: islam, -islam-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or sameer? I know I enjoyed our brief conversion to islam.หรือแซมมัว ฉันรู้ ฉันหละสนุกจริงๆความกล้าของเราเพื่อคุยกับคนมุสลิม Chuck in Real Life (2008)
Most of his commissions are from charitable Islamic groups who then give money to the jihadists.รายได้ทั้งหมดของเขามาจากกลุ่มผู้สนับสนุนอิสลาม พวกเดียวกับที่จ่ายเงินให้ผู้ก่อการร้าย Body of Lies (2008)
We're hoping to get some sketches and a bid by, say, next Thursday before the Islamic weekend.เราอยากได้ตัวแบบร่าง แล้วก็ราคา... ภายในพฤหัสหน้า ก่อนเข้าสัปดาห์ถือศีลอด Body of Lies (2008)
The Islamic explorer Ibn Battuta journeyed with a group of orphans that were being taken to a remote shido hidden among snowcapped mountains.นักสำรวจอิสลาม อิบ บัตตูตาได้เดินทางมาพบกลุ่มเด็กกำพร้า ที่ถูกนำตัวมาฝึกฝนการต่อสู้ ถูกซุกซ่อนอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิน Ninja Assassin (2009)
- You honor- ...To convert from christianity to islam?- ศาลที่เคารพครับ - เดี๋ยวก่อน You Don't Know Jack (2010)
How has news of his death been received back in the Islamic Republic?ข่าวการเสียชีวิตของท่าน ที่สาธารณรัฐอิสลามิกได้รับเป็นอย่างไร? Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
But President Logan's experience with foreign policy and his skills in negotiation have already proven to be a great asset in these final hours before the signing of the peace agreement with the Islamic Republic.แต่ด้วยประสบการณ์ด้านนโยบาย ต่างประเทศของ ปธน.ชาร์ล โลแกน และทักษะของเขาในการเจรจา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็น ทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามาก Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
General brucker, the islamic republicท่านนายพลบรูคเกอร์ ว่าสาธารณรัฐอิสลาม Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
corruption and promiscuity over our country and bringing back foreign domination over the Islamic Republic of Kamistan.โกงและความไม่แน่นอนในประเทศของเรา และนําต่างประเทศมาไว้ในอํานาจอีก ภายใต้ สาธารณรัฐอิสลามคาร์มิสถาน Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
They're like islamic turtlenecks.ประมาณว่าเสื้อคอเต่าสำหรับคนอิสลาม Basic Genealogy (2010)
We'll never get 24-hour surveillance... ,..unless one of these idiots converts to Islam.[CAR HORNS HONKlNG] GLOANS: Now, that's how you drive a fucking car. The Town (2010)
If it were an Islamic nation, Leonardstan.ถ้าเป็นมัสยิด ก็เป็นมัสยิดเลนเนิร์ดสตาน The Toast Derivation (2011)
Uh, intro to statistics, microeconomic theory, the economic theory of the Islamic Middle East--เอ่อ วิชาสถิติ ทฤษฎี microeconomic ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ในตะวันออกกลาง Heroes and Villains (2011)
Islamabad's in full denial mode.ทางอิสลามาบัดปฎิเสธความรับผิดชอบเสียงแข็ง Sad Professor (2011)
He's a groundsman for the Islamic House on Constitution Avenue.เขาเป็นคนสวน ในบ้านพักอิสลาม ที่ถนนคอนสติตูชั่น Semper I (2011)
Disenchanted imam, an Islamist kid halfway to the bomb belt.คือทำให้อิหม่ามกับ เด็กอิสลามไม่พอใจ ด้วยเรื่องระเบิดค่ะ Semper I (2011)
Is it also a lie that while in captivity, you converted to Islam?แล้วนี่ล่ะโกหกไหม ที่ว่าคุณเปลี่ยนเป็นอิสลามตอนถูกจับตัว Q&A (2012)
We got Deni Islamov, Sergei Aminev.เราได้เดนี่ อิสลามอฟ เซอร์เกีย อมัเนฟ Pa Make Loa (2012)
I demand her proper treatment, as islam decrees.ฉันต้องการให้ปฏิบัติกับเธอดังเช่นอิสลาม Vengeance, Part 1 (2012)
Interesting that your greatest ever boxer was a convert to islam.อืม น่าสนใจนักมวยที่ยิ่งใหญ่ของแก เปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิม Vengeance, Part 1 (2012)
Grad student, blogs about Islamic women.นักศึกษาป.โท เขียนบล็อกเรื่องผู้หญิงอิสลาม New Car Smell (2012)
- You could transplant it to Islamabad, I would still eat there.อิสลามาบัดก็ได้นี่ ผมก็ยังกินอยู่ดี Felina (2013)
- What, Islamabad?- อะไรเหรอ อิสลามาบัด? Felina (2013)
Yo, that's a nation of islam thing, changing your name.นั่นมันแบบชาติอิสลามต่างหาก - ที่ต้องเปลี่ยนชื่อ Pizza Box (2013)
I'm a Malcolm X Islamic scholar now.ตอนนี้ฉันเป็นมัลคอล์ม เอ็กซ์ นักปราชญ์ชาวอิสลามแล้ว Restoration (2013)
Assuming you can speak from a place of education on Islamic influence in Silk Road ceramics.สมมติว่าคุณเป็นนักพูดจากสถานศึกษา ภายใต้อิทธิพลของศาสนาอิสลามในเซรามิกเส้นทางสายไหม Out of the Frying Pan (2013)
It was the golden age of science in the Islamic world.มันเป็นยุคทองของวิทยาศาสตร์ ในโลกอิสลาม Hiding in the Light (2014)
Christian and Jewish scholars were honored guests at the research institutes of Baghdad, Cairo, and other Islamic capitols.นักวิชาการคริสเตียนและ ชาวยิวถูกแขกผู้มีเกียรติ ที่สถาบันการวิจัยของ กรุงแบกแดดไคโร และเมืองหลวงอิสลามอื่น ๆ Hiding in the Light (2014)
The reawakening to science that took place in Europe, hundreds of years later, was kindled by a flame that had been long tended by Islamic scholars and scientists.เรือนไฟวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุโรป หลายร้อยปีต่อมาก็พลุ่งขึ้นโดยเปลวไฟ ที่ได้รับการมีแนวโน้มยาว Hiding in the Light (2014)
- Your best friend, Gina Crawford, works at a Starbucks in Cambridge where you tried to convert her to Islamคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉัน เพื่อนรักของคุณจีน่า ครอว์ฟอร์ด ทำงานที่ร้านสตาร์บัคในแคมบริดจ์ Patriots Day (2016)
When we see the news that another attack has happened, in Brussels, Islamabad, Nice,เมื่อเราเห็นข่าวการก่อการร้ายอื่น ๆ ในบรัสเซล, อิสลามาบัด, นีซ Patriots Day (2016)
Käännymme islamilaisiksi - ja kadumme myöhemmin.เปลี่ยนไปเป็นของพวกอิสลาม แล้วจะเสียใจ. Kingdom of Heaven (2005)
Sir, the placement of the stones around the pit, marker for the five pillars of Islam.ท่านครับ การจัดวางหินรอบๆหลุมนั่น มันเป็นสัญลักษณ์ 5 เสา ของศาสนาอิสลาม Eagle Eye (2008)
Buddhism, Christian, Islam, Hindu... we handle all religions here.พุทธ คริส อิสลาม ฮินดู เรานับถือหมด Departures (2008)
- In the brief it stated that Colonel Selim Mohammed was converted to Islam.Soweit ich weiß, Sir Humphrey, wissen wir nur, dass Oberst Selim Mohammed vor Jahren zum Islam konvertiert ist. The Official Visit (1980)
The Cannonball will fall to the forces of Islam!Das Cannonball Rennen wird durch die Stärke des Islam gewonnen. The Cannonball Run (1981)
Being the biggest tribe and the most rooted society Islam, your religion, is the sign of the civilization.Die am tiefsten verwurzelte Gesellschaft, ...der Islam, deine Religion, ist das Zeichen der Zivilisation. Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
Islam has begun with the last prophet Hz.Der Islam begann mit dem letzten Propheten Hz. Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
Each Muslim is the messenger of Islam and defender of the religions.Jeder Muslim ist ein Bote des Islam... .. und Verteidiger der Religion. Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
We couldn't post women ambassadors to Iran or Muslim nations.Aus ganz offenkundigen Gründen: Wir könnten keine weiblichen Botschafter in den Iran oder in islamische Länder schicken. Equal Opportunities (1982)
You mean... Islamic law Alas, yes.Sie meinen das islamische Gesetz? The Moral Dimension (1982)
Purely my sense of duty-free.- Neben der Pflicht, islamische Sangeskunst. The Moral Dimension (1982)
A magnificent example of 17th-century Islamic art.Ein prachtvolles Beispiel islamischer Kunst. Der Künstler lebte im 17. Jahrhundert. The Moral Dimension (1982)
After all, Islam is a jolly good faith.Weil doch der Islam ein guter Glaube ist. The Moral Dimension (1982)
Tormented by the knowledge that we violated their sacred Islamic law in their own country.Gepeinigt vom Wissen um den Frevel, ihre heiligsten, erhabensten islamischen Gesetze in ihrem eigenen Land verletzt zu haben. The Moral Dimension (1982)
Yes, it抯 very valuable. Mrs Hacker said it was an imitation.Ja, das ist wertvolle, islamische Kunst! The Moral Dimension (1982)
We plan to purify Islam.Wir wollen den Islam reinigen. Wrong Is Right (1982)
Death to Israel and America, and all the enemies of Islam !Tod für Israel und Amerika und allen Feinden des IslamTo Live and Die in L.A. (1985)
I will bomb myself on you and all the enemies of Islam !Ich werde mit dieser Bombe euch und alle Feinde des Islams töten! To Live and Die in L.A. (1985)
The power of Islam.Die Macht des IslamA Victory for Democracy (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
islamChristianity and Islam are two different religions.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
islamisch {adj}Islamic [Add to Longdo]
Islamabad (Hauptstadt von Pakistan)Islamabad (capital of Pakistan) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Islam \Is"lam\, n. [Ar. isl[=a]m obedience to the will of God,
   submission, humbling one's self, resigning one's self to the
   divine disposal. Cf. {Moslem}.]
   [1913 Webster]
   1. The religion of the Mohammedans; Mohammedanism; Islamism.
    Their formula of faith is: There is no God but Allah, and
    Mohammed is his prophet.
    [1913 Webster]
 
   2. The whole body of Mohammedans, or the countries which they
    occupy.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mohammedanism \Mo*ham"med*an*ism\, Mohammedism \Mo*ham"med*ism\
 , prop. n.
   The religion, or doctrines and precepts, of Mohammed,
   contained in the Koran; Islamism; Islam. The term {Islam} is
   preferred by most Moslems, and some find the term
   Mohammedanism to be offensive, as they worship Allah, not
   Mohammed.
   [1913 Webster +PJC] Mohammedanize

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 islam [islam]
   Islam
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 islam [islam]
   Islam
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 Islam
    Islam
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 islam
 
 1. islam
 2. islam alemi, islâmiyet. IsIamic İslam'a ait. Islamics İslam ilimlerinin tetkiki. islamimsm Müslümanlık, İslamiyet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moslem
 
 1. Müsluman, Islam, Müslim. Moslem (Mohammedan) calendar (bak.) calendar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mussulman
 
 1. (çoğ.) -mans) Müslüman, islam.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top