Search result for

iran

(67 entries)
(0.0761 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iran-, *iran*. Possible hiragana form: いらん
English-Thai: Longdo Dictionary
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Iran    [N] ประเทศอิหร่าน
Iran    [N] อิหร่าน, See also: เปอร์เซีย
Iranian    [ADJ] เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน, See also: เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาเปอร์เซีย
Iranian    [N] ชาวอิหร่าน, See also: ชาวเปอร์เซีย, Syn. Persian
Iranian    [N] ภาษาอิหร่าน, See also: ภาษาเปอร์เซีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iranอิหร่าน [TU Subject Heading]
Iraniansชาวอิหร่าน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iran(อิแรน',ไอแรน',อิราน') n. อิหร่าน,เปอร์เซีย (สมัยก่อน), Syn. Persia
iranian(อิเร'เนียน,ไอเร'เนียน) adj. เกี่ยวกับอิหร่าน,เกี่ยวกับชาวอิหร่านหรือภาษาอิหร่าน. n. ภาษาอิหน่าน,ชาวอิหร่าน., Syn. Irani
antiperspirant(แอนทีเพอ' สพิรันทฺ) n. ยาลดการขับเหงื่อ (for retarding perspiration)
aspirant(แอส'พิเรินทฺ) n. ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา,ผู้อยากได้. -adj. อยากได้,แสวงหา
girandole(เจอ'รันโดล) n. เปลวเพลิงที่หมุนรอบ,ปากท่อที่หมุนรอบ
spirant(สไพ'เรินทฺ) n. เสียงเสียดสี,เสียงผ่านลิ้นกับฟันหรือฟันกับริมฝีปาก adj. เกี่ยวกับเสียงดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปอร์เซีย [N] Persia, See also: Iran, Syn. อิหร่าน, Example: ประเทศสยามมีการติดต่อค้าขายกับเปอร์เซียมานานนับศตวรรษ, Thai definition: ชื่อเดิมของประเทศอิหร่าน
เปอร์เซีย [N] Persia, See also: Iran, Syn. อิหร่าน, Example: ประเทศสยามมีการติดต่อค้าขายกับเปอร์เซียมานานนับศตวรรษ, Thai definition: ชื่อเดิมของประเทศอิหร่าน
อิหร่าน    [N] Iran, Syn. ประเทศอิหร่าน, Example: อิหร่าน อิรัก และตุรกีต่างปฏิเสธการตั้งรัฐอิสระของกลุ่มชาวเคิร์ด, Thai definition: ประเทศตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
ชายชาวอิหร่าน[n. prop.] (chāichāo Irān) FR: Iranien [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
อิหร่าน[n. prop.] (Irān) EN: Iran   FR: Iran [m]
นาค[n.] (nāk) EN: aspirant to be ordained as a Buddhist priest   FR: aspirant moine bouddhiste [m] ; candidat à l'ordination [m]
พลุ[n.] (phlu) EN: rocket ; skyrocket ; cannon cracker ; fireworks   FR: fusée [f] ; fusée éclairante [f]
เปอร์เซีย[n. prop.] (Poēsīa) EN: Persia ; Iran   FR: Perse [f] ; Iran [m]
ประเทศอิหร่าน[n. prop.] (Prathēt Irān) EN: Iran   FR: Iran [m]
อยากจะเป็น[X] (yāk ja pen) EN: would-be   FR: aspirant ; vouloir être ; vouloir devenir

CMU English Pronouncing Dictionary
IRAN    IH0 R AA1 N
IRAN    AY2 R AE1 N
IRANI    IH0 R AA1 N IY0
IRAN'S    AY2 R AE1 N Z
IRAN'S    IH0 R AE1 N Z
IRANIAN    AY0 R EY1 N IY0 AH0 N
IRANIAN    IH0 R AA1 N IY0 AH0 N
IRANGATE    IH0 R AA1 N G EY2 T
IRANAMOK    AY2 R AH0 N AA1 M AA0 K
IRANIANS    AY0 R EY1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Iran    (n) (i1 r aa1 n)
Iranian    (n) (i1 r ei1 n i@ n)
Iranians    (n) (i1 r ei1 n i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Iran {m} [geogr.]Iran (ir) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
とは限らない[とはかぎらない, tohakagiranai] (exp) not necessarily so; is not always true [Add to Longdo]
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another [Add to Longdo]
どちらにしろ[, dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
アイランド[, airando] (n) island [Add to Longdo]
アイランドキッチン[, airandokicchin] (n) island kitchen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊朗[Yī lǎng, ㄧ ㄌㄤˇ, ] Iran [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
マルチレンジ増幅器[まるちれんじぞうふくき, maruchirenjizoufukuki] multirange amplifier [Add to Longdo]
一覧済み[いちらんずみ, ichiranzumi] listed [Add to Longdo]
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation [Add to Longdo]
印字欄[いんじらん, injiran] print zone [Add to Longdo]
格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] stored message listing, MS [Add to Longdo]
擬似乱数列[ぎじらんすうれつ, gijiransuuretsu] pseudo-random number sequence [Add to Longdo]
疑似乱数[ぎじらんすう, gijiransuu] pseudo random number [Add to Longdo]
図表一覧[ずひょういちらん, zuhyouichiran] list of illustrations [Add to Longdo]
近似ランダム[きんじらんだむ, kinjirandamu] pseudorandom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iran \I`ran"\ ([=e]`r[aum]n"), n. [Mod. Persian Ir[=a]n. Cf.
   {Aryan}.]
   The native name of Persia, the name adopted by the modern
   nation of Iran.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Iran
   n 1: a theocratic Islamic republic in the Middle East in western
      Asia; Iran was the core of the ancient empire that was
      known as Persia until 1935; rich in oil [syn: {Iran},
      {Islamic Republic of Iran}, {Persia}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Iran [irã]
   Iran; Persia
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Iran [irɑn]
   Iran; Persia
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Iran [iːraːn] (n) , s.(m )
   Iran (ir)
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top