Search result for

-islam-

(40 entries)
(0.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: islam, *islam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Islam[N] มุสลิมและประเทศมุสลิม
Islam[N] ศาสนาอิสลาม, See also: อิสลาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
islam(อิส'เลิม,อิซ'เลิม) n. ศาสนาอิสลาม,อิสลามิกชน,ประเทศอิสลาม, See also: islamic,Islamitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
Islam(n) ศาสนาอิสลาม,ชาวอิสลาม,ชาวมุสลิม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Islamศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Islamศาสนาอิสลาม, อิสลาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Käännymme islamilaisiksi - ja kadumme myöhemmin.เปลี่ยนไปเป็นของพวกอิสลาม แล้วจะเสียใจ. Kingdom of Heaven (2005)
Sir, the placement of the stones around the pit, marker for the five pillars of Islam.ท่านครับ การจัดวางหินรอบๆหลุมนั่น มันเป็นสัญลักษณ์ 5 เสา ของศาสนาอิสลาม Eagle Eye (2008)
Buddhism, Christian, Islam, Hindu... we handle all religions here.พุทธ คริส อิสลาม ฮินดู เรานับถือหมด Departures (2008)
Or sameer? I know I enjoyed our brief conversion to islam.หรือแซมมัว ฉันรู้ ฉันหละสนุกจริงๆความกล้าของเราเพื่อคุยกับคนมุสลิม Chuck in Real Life (2008)
Most of his commissions are from charitable Islamic groups who then give money to the jihadists.รายได้ทั้งหมดของเขามาจากกลุ่มผู้สนับสนุนอิสลาม พวกเดียวกับที่จ่ายเงินให้ผู้ก่อการร้าย Body of Lies (2008)
We're hoping to get some sketches and a bid by, say, next Thursday before the Islamic weekend.เราอยากได้ตัวแบบร่าง แล้วก็ราคา... ภายในพฤหัสหน้า ก่อนเข้าสัปดาห์ถือศีลอด Body of Lies (2008)
The Islamic explorer Ibn Battuta journeyed with a group of orphans that were being taken to a remote shido hidden among snowcapped mountains.นักสำรวจอิสลาม อิบ บัตตูตาได้เดินทางมาพบกลุ่มเด็กกำพร้า ที่ถูกนำตัวมาฝึกฝนการต่อสู้ ถูกซุกซ่อนอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิน Ninja Assassin (2009)
- You honor- ...To convert from christianity to islam?- ศาลที่เคารพครับ - เดี๋ยวก่อน You Don't Know Jack (2010)
How has news of his death been received back in the Islamic Republic?ข่าวการเสียชีวิตของท่าน ที่สาธารณรัฐอิสลามิกได้รับเป็นอย่างไร? Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
But President Logan's experience with foreign policy and his skills in negotiation have already proven to be a great asset in these final hours before the signing of the peace agreement with the Islamic Republic.แต่ด้วยประสบการณ์ด้านนโยบาย ต่างประเทศของ ปธน.ชาร์ล โลแกน และทักษะของเขาในการเจรจา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็น ทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามาก Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
General brucker, the islamic republicท่านนายพลบรูคเกอร์ ว่าสาธารณรัฐอิสลาม Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
corruption and promiscuity over our country and bringing back foreign domination over the Islamic Republic of Kamistan.โกงและความไม่แน่นอนในประเทศของเรา และนําต่างประเทศมาไว้ในอํานาจอีก ภายใต้ สาธารณรัฐอิสลามคาร์มิสถาน Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
islamChristianity and Islam are two different religions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนาอิสลาม[N] Islam, Syn. อิสลาม
ชาวอิสลาม[N] Islam, See also: Islamic people, Syn. ชาวมุสลิม, แขก, Example: ชาวอิสลามทุกคนเคร่งครัดในกฎระเบียบของศาสนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิสลาม[n. prop.] (Itsalām) EN: Islam   FR: islam [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ISLAM    IH2 S L AA1 M
ISLAM    IH1 S L AA2 M
ISLAM    IH1 Z L AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Islam    (n) (i1 z l aa1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
islamisch {adj}Islamic [Add to Longdo]
Islamabad (Hauptstadt von Pakistan)Islamabad (capital of Pakistan) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊斯兰[Yī sī lán, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ, / ] Islam [Add to Longdo]
伊斯兰教[Yī sī lán jiào, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Islam [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
回教[かいきょう, kaikyou] Islam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Islam \Is"lam\, n. [Ar. isl[=a]m obedience to the will of God,
   submission, humbling one's self, resigning one's self to the
   divine disposal. Cf. {Moslem}.]
   [1913 Webster]
   1. The religion of the Mohammedans; Mohammedanism; Islamism.
    Their formula of faith is: There is no God but Allah, and
    Mohammed is his prophet.
    [1913 Webster]
 
   2. The whole body of Mohammedans, or the countries which they
    occupy.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mohammedanism \Mo*ham"med*an*ism\, Mohammedism \Mo*ham"med*ism\
 , prop. n.
   The religion, or doctrines and precepts, of Mohammed,
   contained in the Koran; Islamism; Islam. The term {Islam} is
   preferred by most Moslems, and some find the term
   Mohammedanism to be offensive, as they worship Allah, not
   Mohammed.
   [1913 Webster +PJC] Mohammedanize

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Islam
   n 1: the civilization of Muslims collectively which is governed
      by the Muslim religion; "Islam is predominant in northern
      Africa, the Middle East, Pakistan, and Indonesia" [syn:
      {Islam}, {Muslimism}]
   2: the monotheistic religious system of Muslims founded in
     Arabia in the 7th century and based on the teachings of
     Muhammad as laid down in the Koran; "Islam is a complete way
     of life, not a Sunday religion"; "the term Muhammadanism is
     offensive to Muslims who believe that Allah, not Muhammad,
     founded their religion" [syn: {Islam}, {Islamism},
     {Mohammedanism}, {Muhammadanism}, {Muslimism}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 islam
 
 1. islam
 2. islam alemi, islâmiyet. IsIamic İslam'a ait. Islamics İslam ilimlerinin tetkiki. islamimsm Müslümanlık, İslamiyet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moslem
 
 1. Müsluman, Islam, Müslim. Moslem (Mohammedan) calendar (bak.) calendar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mussulman
 
 1. (çoğ.) -mans) Müslüman, islam.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 islam [islam]
   Islam
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 islam [islam]
   Islam
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 Islam
    Islam
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top