ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哈里发

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哈里发-, *哈里发*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈里发[Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ, / ] Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate, #138,344 [Add to Longdo]
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We believe they are actively recruiting American citizens.[CN] 总统认为哈里发国是严重威胁 Chapter 46 (2016)
We have not one, but two Vanity Fair covers that Pollyhop's pushing, and all you give me is excuses.[CN] 他在哈里发国问题上重创安德伍德 Chapter 48 (2016)
They made a fortune selling crude when Russia cut down production.[CN] 哈里发国已经控制了三个油田 Chapter 46 (2016)
They're Muslim extremists taking over oil fields in Syria.[CN] 有多少人听说过哈里发 Chapter 46 (2016)
Ahmed and Yusuf Al Ahmadi.[CN] 哈里发国占领了库尔德要塞 Chapter 46 (2016)
Which is fine, because media pressure is mounting.[CN] 哈里发国如果被消灭 就不能作为国内监控的理由了 Chapter 46 (2016)
Yesterday, the leaders of ICO sent out this tweet.[CN] 当我最早警告总统哈里发国会不断壮大 并迅速扩张时 他什么都没做 Chapter 48 (2016)
I suppose he realizes just how dangerous they are.[CN] 他把哈里发国吹得很大 是吧 Chapter 46 (2016)
And you accomplish nothing by resigning your commission.[CN] 哈里发国就是下一个基地组织和塔利班 Chapter 46 (2016)
A couple of high-profile smash-and-grabs in Europe, a ruby heist from the Burj Khalifa in Dubai.[CN] 在欧洲有两起高姿态砸店抢劫 迪拜帆船哈里发塔做过一起宝石抢劫 Borrowed Time (2014)
A powerful Arab caliph soon bought it, giving my friend the first installment of a vast sum that he would never see in total.[CN] 一位有权势的阿拉伯哈里发很快买下了它 哈里发为伊斯兰教宗教领袖的称号 支付给我朋友一笔巨款中的一部分 Tabu (2012)
How many of you have heard of ICO?[CN] "哈里发国占领了库尔德要塞" Chapter 46 (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top