Search result for

*曲*

(236 entries)
(0.7144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -曲-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょくせん, kyokusen] (n) เส้นโค้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[へんきょく, henkyoku] การเรียบเรียงเสียงประสานในการบรรเลงดนตรี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
がる[まがる, magaru] Thai: เลี้ยว English: to turn
げる[まげる, mageru] Thai: ดัดให้งอ English: to bend
げる[まげる, mageru] Thai: ทำให้โก่ง English: to crook

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[典, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] law, canon; scripture, classic; documentation
Radical: Decomposition: 曲 (qū ㄑㄩ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding a book 冊
[曲, qū, ㄑㄩ] crooked, bent; wrong, false
Radical: Decomposition: 曰 (yuē ㄩㄝ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A folded object 曰
[蛐, qū, ㄑㄩ] cricket; worm
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  曲 (qū ㄑㄩ) 
Etymology: [pictophonetic] insect
[豊, lǐ, ㄌㄧˇ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: Decomposition: 曲 (qū ㄑㄩ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A stalk bent crooked 曲 by the weight of its beans 豆
[農, nóng, ㄋㄨㄥˊ] agriculture, farming; farmer
Radical: Decomposition: 曲 (qū ㄑㄩ)  辰 (chén ㄔㄣˊ) 
Etymology: [pictographic] Tilling the field 田 with a hoe 辰
[麯, qū, ㄑㄩ] yeast, leaven
Radical: Decomposition: 麥 (mài ㄇㄞˋ)  曲 (qū ㄑㄩ) 
Etymology: [pictophonetic] wheat

Japanese-English: EDICT Dictionary
くの字にげる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape [Add to Longdo]
ひんげる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
へそがり;へそり;臍がり;臍[へそまがり, hesomagari] (n,adj-na,adj-no) perverseness; devil's advocate [Add to Longdo]
インボリュート[インボリュートきょくせん, inboryu-to kyokusen] (n) {math} involute curve [Add to Longdo]
エボリュート[エボリュートきょくせん, eboryu-to kyokusen] (n) (obsc) {math} evolute curve [Add to Longdo]
カップリング[カップリングきょく, kappuringu kyoku] (n) coupling track; B side; B-side [Add to Longdo]
カバー[カバーきょく, kaba-kyoku] (n) remake of another artist's song (a "cover") [Add to Longdo]
ガウス[ガウスきょくせん, gausu kyokusen] (n) Gaussian curve [Add to Longdo]
サイン[サインきょくせん, sain kyokusen] (n) sinusoid; sine curve [Add to Longdo]
スプーン[スプーンまげ, supu-n mage] (n) spoon bending [Add to Longdo]
スプライン[スプラインきょくせん, supurain kyokusen] (n) {comp} spline curve [Add to Longdo]
スプライン[スプラインきょくめん, supurain kyokumen] (n) {comp} spline surface [Add to Longdo]
フィリップス[フィリップスきょくせん, firippusu kyokusen] (n) Phillips curve [Add to Longdo]
ベジェ[ベジェきょくせん, bejie kyokusen] (n) {comp} Bezier curve [Add to Longdo]
ローレンツ[ローレンツきょくせん, ro-rentsu kyokusen] (n) Lorenz curve [Add to Longdo]
ロジスティック[ロジスティックきょくせん, rojisuteikku kyokusen] (n) logistic curve [Add to Longdo]
愛唱[あいしょうきょく, aishoukyoku] (n) favourite song; favorite song [Add to Longdo]
圧しげる[へしまげる, heshimageru] (v1) to bend [Add to Longdo]
[いきょく, ikyoku] (n) details; circumstances [Add to Longdo]
を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details [Add to Longdo]
[いっきょく, ikkyoku] (n) tune (melody, piece of music); (P) [Add to Longdo]
[うきょく, ukyoku] (n,vs) meander [Add to Longdo]
浦回;浦廻;浦[うらみ;うらわ;うらま(浦)(ok), urami ; urawa ; urama ( ura kyoku )(ok)] (n) (arch) coastal indentations [Add to Longdo]
[えんきょく, enkyoku] (n) roundabout way (of speaking or working) [Add to Longdo]
円錐[えんすいきょくせん, ensuikyokusen] (n) conic curve; conic section [Add to Longdo]
円舞[えんぶきょく, enbukyoku] (n) waltz (composition) [Add to Longdo]
[えんきょく, enkyoku] (n) (abbr) musical program; musical programme [Add to Longdo]
演奏[えんそうきょくもく, ensoukyokumoku] (n) musical program; musical programme [Add to Longdo]
押し被せ褶;押しかぶせ褶[おしかぶせしゅうきょく, oshikabuseshuukyoku] (n) overthrust fold [Add to Longdo]
[おんぎょく, ongyoku] (n) songs with samisen accompaniment; musical performance [Add to Longdo]
[かきょく, kakyoku] (n) melody; tune; song; (P) [Add to Longdo]
歌舞音[かぶおんきょく, kabuonkyoku] (n) public music and dancing; performance of song and dance entertainment [Add to Longdo]
歌謡[かようきょく, kayoukyoku] (n) popular song; (P) [Add to Longdo]
禍;[まが, maga] (n) (arch) wickedness; evil; calamity; disaster [Add to Longdo]
禍禍しい;禍々しい;がしい;しい;々しい[まがまがしい, magamagashii] (adj-i) (1) (uk) ominous; sinister; unlucky; ill-omened; (2) annoying; (3) appearing to be true [Add to Longdo]
課題[かだいきょく, kadaikyoku] (n) set piece (of music) [Add to Longdo]
廓;郭;[くるわ;かく(廓;郭), kuruwa ; kaku ( kaku ; kaku )] (n) (1) district; quarter; (2) enclosure; area enclosed by earthwork; (3) red-light district [Add to Longdo]
[がっきょく, gakkyoku] (n) musical composition; tune; (P) [Add to Longdo]
活褶[かつしゅうきょく, katsushuukyoku] (n) active fold (geology) [Add to Longdo]
冠をげる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn [Add to Longdo]
緩徐[かんじょきょく, kanjokyoku] (n) adagio [Add to Longdo]
間奏[かんそうきょく, kansoukyoku] (n) interlude [Add to Longdo]
丸髷;丸[まるまげ;まるわげ, marumage ; maruwage] (n) (1) traditional married woman's hair style, with an oval chignon on top; (2) men's hairstyle (Edo period) [Add to Longdo]
器楽[きがくきょく, kigakukyoku] (n) piece of instrumental music [Add to Longdo]
奇想[きそうきょく, kisoukyoku] (n) capriccio [Add to Longdo]
嬉遊[きゆうきょく, kiyuukyoku] (n) divertimento; divertissement; cassation [Add to Longdo]
[ぎきょく, gikyoku] (n,adj-no) play; drama; (P) [Add to Longdo]
居グセ;居[いグセ(居グセ);いぐせ(居), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See ・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated [Add to Longdo]
共作[きょうさくきょく, kyousakukyoku] (n) joint work (art, music, etc.) [Add to Longdo]
協奏[きょうそうきょく, kyousoukyoku] (n) concerto; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三次线[sān cì qū xiàn, ㄙㄢ ㄘˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] (geom.) cubic curve [Add to Longdo]
三部[sān bù qǔ, ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄑㄩˇ, ] trilogy [Add to Longdo]
二次线[èr cì qū xiàn, ㄦˋ ㄘˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] (geom.) quadratic curve; (geom.) conic [Add to Longdo]
二次[èr cì qū miàn, ㄦˋ ㄘˋ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, ] (geom.) quadric surface [Add to Longdo]
交响[jiāo xiǎng qǔ, ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄩˇ, / ] symphony [Add to Longdo]
代数线[dài shù qū xiàn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] algebraic curve [Add to Longdo]
代数[dài shù qū miàn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, / ] algebraic surface [Add to Longdo]
[zuò qǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ, ] to compose (music) [Add to Longdo]
[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, ] composer; songwriter [Add to Longdo]
[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, ] composer; song writer [Add to Longdo]
催眠[cuī mián qǔ, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄢˊ ㄑㄩˇ, ] lullaby [Add to Longdo]
[Yuán qǔ, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ, ] Yuan dynasty theater, including poetry, music and comedy [Add to Longdo]
四大家[Yuán qǔ sì dà jiā, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] Four great Yuan dramatists, namely Guan Hanqing 關漢卿|关汉卿, Zheng Guangzu 鄭光祖|郑光祖, Ma Zhiyuan 馬緻遠|马致远 and Bai Pu 白樸|白朴 [Add to Longdo]
前奏[qián zòu qǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, ] prelude (music) [Add to Longdo]
协奏[xié zòu qǔ, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, / ] concerto [Add to Longdo]
可展[kě zhǎn qū miàn, ㄎㄜˇ ㄓㄢˇ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, ] (math.) a developable surface [Add to Longdo]
[míng qǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, ] famous song; well-known piece of music [Add to Longdo]
吴越[Wú Yuè qū, ˊ ㄩㄝˋ ㄑㄩ, / ] folk song from Wu or from south China more generally [Add to Longdo]
[chàng qū, ㄔㄤˋ ㄑㄩ, ] song [Add to Longdo]
[dān qǔ, ㄉㄢ ㄑㄩˇ, / ] single (music) [Add to Longdo]
四部[sì bù qǔ, ㄙˋ ㄅㄨˋ ㄑㄩˇ, ] tetralogy [Add to Longdo]
圆舞[yuán wǔ qǔ, ㄩㄢˊ ˇ ㄑㄩˇ, / ] waltz [Add to Longdo]
圆锥线[yuán zhuī qū xiàn, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] conic section [Add to Longdo]
[Yuán qǔ, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ, ] (N) Yuanqu (place in Shanxi) [Add to Longdo]
[yè qǔ, ㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] night melody, nocturne [Add to Longdo]
奏鸣[zòu míng qǔ, ㄗㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, / ] sonata [Add to Longdo]
奏鸣[zòu míng qǔ shì, ㄗㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩˇ ㄕˋ, / ] sonata form (one of the large-scale structures used in Western classical music) [Add to Longdo]
[tào qǔ, ㄊㄠˋ ㄑㄩˇ, ] divertimento (music) [Add to Longdo]
小夜[xiǎo yè qǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] serenade [Add to Longdo]
小步舞[xiǎo bù wǔ qǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄨˋ ˇ ㄑㄩˇ, ] minuet [Add to Longdo]
[qū qū, ㄑㄩ ㄑㄩ, ] crooked [Add to Longdo]
平面线[píng miàn qū xiàn, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] (math.) plane curve [Add to Longdo]
[xù qǔ, ㄒㄩˋ ㄑㄩˇ, ] overture [Add to Longdo]
弯弯[wān wān qū qū, ㄨㄢ ㄨㄢ ㄑㄩ ㄑㄩ, / ] curved; meandering; zigzagging [Add to Longdo]
[wān qū, ㄨㄢ ㄑㄩ, / ] to bend; to curve around; curved; crooked; to wind; to warp [Add to Longdo]
[wān qū dù, ㄨㄢ ㄑㄩ ㄉㄨˋ, / ] camber; curvature [Add to Longdo]
空间[wān qū kōng jiān, ㄨㄢ ㄑㄩ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] curved space [Add to Longdo]
[xì qǔ, ㄒㄧˋ ㄑㄩˇ, / ] Chinese opera [Add to Longdo]
[niǔ qū, ㄋㄧㄡˇ ㄑㄩ, ] warp; distort [Add to Longdo]
[quán qū, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩ, ] to curl up; to bend [Add to Longdo]
[juǎn qǔ, ㄐㄩㄢˇ ㄑㄩˇ, / ] to curl (hair); curly [Add to Longdo]
[chā qǔ, ㄔㄚ ㄑㄩˇ, ] episode; interlude [Add to Longdo]
[sǎn qǔ, ㄙㄢˇ ㄑㄩˇ, ] verse or song form from Yuan, Ming and Qing [Add to Longdo]
旋转[xuán zhuǎn qū mián, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˊ, / ] (math.) a surface of revolution [Add to Longdo]
[Kūn qǔ, ㄎㄨㄣ ㄑㄩˇ, ] Kunqu opera, influential musical theater originating in Kunshan, Jiangsu province in Yuan times [Add to Longdo]
是非[shì fēi qū zhí, ㄕˋ ㄈㄟ ㄑㄩ ㄓˊ, ] lit. right and wrong, crooked and straight (成语 saw); fig. merits and demerits; pros and cons [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] bent; crooked; wrong [Add to Longdo]
[qǔ, ㄑㄩˇ, ] tune; song [Add to Longdo]
别针[qū bié zhēn, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ ㄓㄣ, / ] paperclip [Add to Longdo]
[Qǔ zhōu, ㄑㄩˇ ㄓㄡ, ] (N) Quzhou (place in Hebei) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Who is your favorite composer?あなたの好きな作家は誰ですか。
Turn at that corner there.あそこの角をがりなさい。
I want to sing a song.歌いたい。
It is said that Hamlet is the most interesting play ever written.「ハムレット」はこれまでで最もおもしろい戯だと言われている。
Turn right at the second corner.2つ目の角を右にがりなさい。
Walk two blocks, and turn left.2ブロック先まで歩き、左へがりなさい。
Do I take the second street on the left?2番目の通りを左にがるのですか。
When to turn the corner is a difficult problem.いつコーナーをがるかはむずかしい問題です。
There were a lot of twists and turns to the story, but we finally solved the problem.あの問題も、紆余折を経て解決した。
The long and winding road that leads to your door.きみの扉につづく長くがりくねった道。 [M]
Ah yes, two right.うん、右に2回がるんだね?
Eric played a sweet tune on the piano.エリックはピアノで甘いを弾いた。
Talking of classical music, who is your favorite composer?クラシック音楽と言えば、最も好きな作家は誰ですか。
My friend here is not only a pianist, but also a composer.この私の友人はピアニストであるばかりでなく、作家でもあります。
At this corner there happened an accident that was to be remembered for years.このがり角で、何年も記憶にとどめられる事故が起こった。
This song was written by Phil last year.このはフィルが昨年書いたものだ。
This tune is quite familiar to us all.このは我々の誰にも良く知られている。
This music is popular with young people.このは若者たちに人気がある。
I remember hearing this tune before.このを前に聞いたのは覚えている。
This music reminds me of that girl.このを聞くと、ぼくはあの子を思い出す。 [M]
This music was composed by Bach.この音楽はバッハによって作された。
This symphony is a real masterpiece.この交響は真の傑作だ。
Go along this street and turn right at the bank.この通りに沿って行き銀行のところで右にがりなさい。
Go two blocks along this street and turn left.この通りを2ブロック行って、左にがりなさい。
Go straight down this street and turn right at the third light.この通りを真っ直ぐいって3つめの信号を右にがります。
This road is full of shape turns.この道路は急ながり角が多い。
Go two blocks and turn left.この通りを二つ目の角で左へがりなさい。
Is this your favorite song?これはあなたのお気に入りのですか。
Go down this road as far as the traffic light, and turn left.この道を交通信号まで行き、左にがりなさい。
But you don't want to bend the knees too much.しかし君はあまり膝をげたくないでしょう。 [M]
The circus sea lion did a trick.サーカスのアシカは芸を見せた。
Shakespeare, whose plays are world-famous, lived some four hundred years ago.シェイクスピアは、その戯が世界的に有名だが、約400年前の人である。
Have you ever listened to such a good music?こんなにいいを聞いた事があるかい?
About two miles farther on, the road bent to the right.さらに2マイルほど行くと道路は右にがった。
Just around the corner.すぐその角をがったところだ。
The straw appears bent at the place where it enters the water.ストローは水に入るところでがって見える。
Turn right there.そこを右にがりなさい。
I'll play a sonata for you.ソナタを一弾いてあげよう。
The pianist played two encores.そのピアニストはアンコールに答えて2弾いた。
The taxi abruptly turned left.そのタクシーはいきなり左にがった。
The patriot sticks to his moral principles.その愛国者は自分の道徳的な信条をげない。
The sea came in sight of us as we turned the corner.その角をがると、私達は海の見えるところにきた。
The singer was at his best in that song.その歌手はあので最盛期にあった。
Turning the corner, you will find my house.その角をがれば、私の家が見えます。
Turn left at the next corner, and you'll find the station.その角を左にがりなさい、そうすれば駅が見つかりますよ。
Turn left at the corner.その角を左へがりなさい。
The play was not well acted.その戯はうまく舞台にのらなかった。
Have you ever heard that music played on the guitar?そのがギターで演奏されるのを聞いたことがありますか。
The piece was arranged for piano and orchestra.そのはピアノ協奏に編集された。
I remember hearing that music somewhere.そのをどこかで聞いた覚えがある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want every man bending planks.[JA] 男は木をげろ The Door (2016)
In the form of astronomical photographs.[CN] 你提出"重力使光扭"这种激进主张 Einstein: Chapter Six (2017)
Just stretch, and down. Bend your knees, and down. Don't hurt your back, and down.[JA] 腰に気を付けて 膝をげて下す Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
Around the corner and up the stairs, that's your rendezvous point.[JA] 角をがり階段を上れば 集合場所です Everybody Dies in the End (2016)
-Nicely done.[CN] 說神經方面的事我懂 因為聽見音樂會去思考詞 但是腎臟有什麼關係... Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Now think of the river as space.[CN] 重力使光扭 Einstein: Chapter Five (2017)
Good day.[CN] 都保持不变 高斯的"绝妙定理" 高斯绝妙定理表达高斯率的一个定理 高斯率是面的内蕴几何量 该定理是高斯方程的直接推论 Einstein: Chapter Two (2017)
That's cool.[CN] 妮 现在 Power Rangers (2017)
And remember the story of Icarus... whose father gave him wings, they flex.[JA] そして、イカルスの話を覚えています... 父親が彼に翼を与え、彼らはげます。 Kong: Skull Island (2017)
The entry of the Gods into Valhalla.[CN] 你为什么不弹一首子呢 Alien: Covenant (2017)
You're not gonna get this song out of your head now.[JA] はあなたがこのを取得するつもりはないです 今あなたの頭のうち。 Monster (2016)
So, in life, you have to figure out what you're motivated over.[CN] 你不会作出子来 觉得已经足够好了 CounterPunch (2017)
The Japanese only believe in their distortion of our gospel.[JA] 日本人はねじがった 福音だけを信じてる Silence (2016)
You'll do fine, Albert.[CN] 晚点我们会演奏你为爱德华 准备的小步舞 Einstein: Chapter Five (2017)
The President would have to...[CN] 我在上任之前不会让人解 I will not have my agenda mischaracterized and undermined 并损害我的计划 before I even take office. A Flash of Light (2017)
-So we threw this party...[CN] 谢谢 康纳在我的棍球队里 Get Out (2017)
Is... Is that it?[CN] 你以前在学校弹过的F和G和弦进行 T2 Trainspotting (2017)
We thought she might withdraw, but she bent her own rules.[JA] ねっ もしかして 引いちゃうかもと思ってたけど 頑張って 自分のルールをげましたね Better Luck This Time (2016)
Worse than any torture to twist a man's soul in this way.[JA] そうして人の魂をねじげるなんて どんな拷問よりも悪い Silence (2016)
What song do you want?[JA] 何のがいい?  ()
I've been in here for 4 hours, my ribs are sore[JA] 4時間も待たされて 骨ががっちまった The Fate of the Furious (2017)
Only expect this moment to take flight[CN] 3层,5个拥抱和歌spesiaku,是吧? The Boss Baby (2017)
We thought we'd end with Augustus' favorite song.[JA] 最後に彼の好きな xXx: Return of Xander Cage (2017)
You can't just be good at something. You can't just go up there and make music and think it's good enough.[JA] いいだって 偶然にできるわけじゃない CounterPunch (2017)
It's about depth and curves...[JA] それは深さと それと線かな・・・ Split (2016)
Believe me, the feeling is mutual.[CN] 怎么样一个拥抱或床上,或摇篮前的故事吗? The Boss Baby (2017)
Elevator's around the corner.[JA] エレベーターは、角を がったところよ。 Solitude (2016)
Give me a shout-out if you dig this tune.[JA] は私にシャウトアウトを与えます あなたはこのを掘る場合。 Monster (2016)
Cool![CN] 妮 我们从头开始 Power Rangers (2017)
It's got 300 songs on it.[JA] 300入ってる Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
♪Rock forward and back Then you do it again ♪[CN] 那些宗教歌都被禁了 但这些人仍聚集在一起 对1690年那场胜利效忠 T2 Trainspotting (2017)
Worked for us. Come on.[JA] 俺たちも こので踊ったろ Yes (2016)
I know the tune you whistle when you're taking a piss.[JA] 用達しの時に口笛で 吹くも知ってる Chestnut (2016)
None of us really know each other, okay?[CN] - Power Rangers (2017)
What'd your dad play in the car?[JA] パパが車で聴くは? Sing Me a Song (2016)
Please.[CN] 什么 Alien: Covenant (2017)
Hey.[CN] 它腐化使用者 扭一切 It pollutes the user, twisting everything it touches. Warcraft (2016)
Hang on, Sam, this is it. This is it![JA] 待って この The Secret of Sales (2017)
Because you chose two words which can mean many things.[CN] 比如分子的存在 重力可以让光线扭的理论 Einstein: Chapter Eight (2017)
And I used to think he was crazy, but Stephanie never would have pulled something like this with Louis.[CN] 就因为路易和斯蒂芬妮之间的小插 我们才让他放手了新律师 Mudmare (2017)
In seventh place, number 4018, Miho Nishimura.[CN] 4056号《极光公主》 第三幕的变奏 Quick to Say I Love You (2016)
He said it was like an ear worm,[CN] 快乐是流行歌 而悲伤是诗 The Final Problem (2017)
Like, right before i go to bed or right when I'm about to turn a corner.[JA] ベッドに入る直前や 角をがる直前とかに Feed (2017)
Hey, this first one goes out to all the survivors out there.[JA] まず、最初は生存者の皆に 贈る Skidmark (2016)
Pudding?[CN] 然后我们唱起摇篮 帮您入眠 Beauty and the Beast (2017)
It pollutes the user, twisting everything it touches.[JA] 穢れた使い手 すべてを捻じげ汚染する Warcraft (2016)
There's footage of her, she's trying to shout the imam down, saying that he's perverting her religion, that Islam teaches peace.[JA] 彼女の映像があります イマームを叫んでみると、 彼は 彼女の宗教を歪させ、 イスラム教徒は平和を教えている。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
It's a good song.[JA] いいだ。 Falling (2016)
I love this song.[JA] 私、この、大好き。 Falling (2016)
And...[CN] 我总是在街角和同伴唱歌 唱着流行歌 小理察那些人的歌 After Porn Ends 2 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベジェ[ベジェきょくせん, bejie kyokusen] Bezier curve [Add to Longdo]
円錐[えんすいきょくせん, ensuikyokusen] conic curve, conics [Add to Longdo]
線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction [Add to Longdo]
線発生器[きょくせんはっせいき, kyokusenhasseiki] curve generator [Add to Longdo]
[きょくりつ, kyokuritsu] curvature [Add to Longdo]
成長[せいちょうきょくせん, seichoukyokusen] logistic curve [Add to Longdo]
等パラメタ[とうパラメタきょくせん, tou parameta kyokusen] isoparametric curve [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交響[こうきょうきょく, koukyoukyoku] Symphonie [Add to Longdo]
[さっきょく, sakkyoku] Komposition [Add to Longdo]
[めいきょく, meikyoku] beruehmtes_Stueck, bekanntes_Stueck [Add to Longdo]
[くっきょく, kukkyoku] Biegung, Kruemmung, Kurve [Add to Longdo]
[じょきょく, jokyoku] Vorspiel, Ouvertuere [Add to Longdo]
[ぎきょく, gikyoku] Schauspiel, Drama [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] Kruemmung, Melodie, Musikstueck [Add to Longdo]
がり道[まがりみち, magarimichi] Strasse_mit_Kurve, kurvenreiche_Strasse [Add to Longdo]
がる[まがる, magaru] sich_biegen, abbiegen, einbiegen [Add to Longdo]
げる[まげる, mageru] biegen, verdrehen [Add to Longdo]
[きょくせつ, kyokusetsu] Biegung, Windung, Unbestaendigkeit [Add to Longdo]
[きょくせん, kyokusen] Kurve, gekruemmte_Linie [Add to Longdo]
歌謡[かようきょく, kayoukyoku] -Schlager [Add to Longdo]
正弦[せいげんきょくせん, seigenkyokusen] Sinuskurve [Add to Longdo]
[わんきょく, wankyoku] Kruemmung, Biegung [Add to Longdo]
[ようきょく, youkyoku] No-Gesang [Add to Longdo]
鎮魂[ちんこんきょく, chinkonkyoku] Requiem [Add to Longdo]
鎮魂[ちんこんきょくか, chinkonkyokuka] Requiem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top