Search result for

(57 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鳴-, *鳴*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[なく, naku] Thai: (สัตว์)ส่งเสียงร้อง English: to make sound (animal)
らす[ならす, narasu] Thai: สั่นกระดิ่ง English: to ring
らす[ならす, narasu] Thai: ทำให้เกิดเสียง English: to sound
らす[ならす, narasu] Thai: แปร้นเสียงทางจมูกอย่างช้าง English: to snort (nose)
[なる, naru] Thai: ส่งเสียง English: to sound
[なる, naru] Thai: ดัง
[なる, naru] Thai: ดังสะท้อน English: to resound
[なる, naru] Thai: สะท้อน English: to echo
[なる, naru] Thai: ลั่น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鳴, míng, ㄇㄧㄥˊ] a bird call or animal cry; to make a sound
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] The sound 口 a bird 鳥 makes,  Rank: 6,664

Japanese-English: EDICT Dictionary
かず飛ばず[なかずとばず, nakazutobazu] (exp) living in obscurity; lying low; remaining unnoticed [Add to Longdo]
き交わす[なきかわす, nakikawasu] (v5s) to exchange wooing cries; to cry (howl) to each other [Add to Longdo]
き砂;[なきすな;なりすな(砂), nakisuna ; narisuna ( mei suna )] (n) singing sand (which produces sound when stepped on); whistling sand; squeaking sand; barking sand [Add to Longdo]
き声(P);啼き声;啼声(io);声(io)[なきごえ, nakigoe] (n,vs) (See 泣き声) cry (esp. animal); roar; chirp; tweet; bark; whine; meow; (P) [Add to Longdo]
き鳥;[なきどり;めいちょう(鳥), nakidori ; meichou ( mei tori )] (n) songbird; bird with a beautiful song [Add to Longdo]
き頻る;きしきる[なきしきる, nakishikiru] (v5r) to chirp or buzz constantly (usu. insects or birds) [Add to Longdo]
く(P);啼く[なく, naku] (v5k) (1) to sing (bird); (2) to bark; to purr; to make sound (animal); (P) [Add to Longdo]
く猫は鼠を捕らぬ[なくねこはねずみをとらぬ, nakunekohanezumiwotoranu] (exp) empty vessels make the most sound [Add to Longdo]
らす[ならす, narasu] (v5s,vt) to ring; to sound; to chime; to beat; to snort (nose); (P) [Add to Longdo]
[なり, nari] (n) ringing; sound; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[míng, ㄇㄧㄥˊ, / ] to cry (of birds), #5,891 [Add to Longdo]
鸣枪[míng qiāng, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄤ, / ] to fire warning shots, #36,773 [Add to Longdo]
鸣叫[míng jiào, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] hoot; animal call, #39,720 [Add to Longdo]
鸣谢[míng xiè, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] to express gratitude (esp. in public); vote of thanks, #47,013 [Add to Longdo]
鸣禽[míng qín, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] songbird, #138,432 [Add to Longdo]
鸣角鴞[míng jiǎo xiāo, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄠ, / ] screech owl (genus Otus) [Add to Longdo]
鸣鸟[míng niǎo, ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] a songbird [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"The phone is ringing." "I'll get it."「電話がっているよ」「私が出ます」
I had hardly walked a mile when it began to thunder.1マイル歩くか歩かないうちに雷がりだした。
The alarm was heard ringing at an early hour on the second floor.2階で朝早い時間に警報器がっているのが聞こえた。
She went to bed, having set the alarm for seven.7時にるように目覚しを掛けた後で、彼女は就寝した。
There goes the bell.あっ、ベルがっている。
There's the bell.あっベルがってる。
I was about to leave when you telephoned.あなたの電話がったときまさに出かけようとするところだった。
That pretty bird did nothing but sing day after day.あのかわいい鳥は来る日も来る日もいてばかりいた。
He came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.あの男り物入りで入社したけど、実力のほど看板に偽りなしだったね。
The worried housewife sprang to the telephone when it rang and listened with relief to the kindly voice in her ear.あれこれ苛々している主婦は、電話がるとすぐさま受話器を取った。
I heard a Japanese nightingale.うぐいすがいているのが聞こえた。
You're hitting a bell at the edge of the stage.おまえは舞台のそでで歪んだ鐘をらしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[dialing] [line rings] [phone buzzes][JA] [ダイヤル] [ラインリング] [電話の動] 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
How about "Tama"?[JA] (き声) タマはどう? The Mysterious Million Yen Women (2017)
Okay, here we go.[JA] (刑事)おいおい よし (ネコのき声) Disbanded (2017)
[tires screech][JA] [タイヤがる] 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
He's the one who sits in the top of the tree and is loudest above all others, you know?[JA] 他の鳥より高い所で 大きくく鳥さ Barbecue (2017)
And the bush station where he thinks you would like to do your nursing.[CN] 他認為你想去那個遠醫療站當護士 The Nun's Story (1959)
SIX MONTHS EARLIER[JA] (セミのき声) The Mysterious Million Yen Women (2017)
The sisters are urged not to take sides... and not to participate in any activity against the forces of occupation... so that the orderly life of the community is not disturbed... and so that our hospital work may go on without confusion.[CN] 請修女們不要袒任何一方 也不要介入任何反抗軍的地下行動 以維持我們牧區的平靜生活不被打擾... The Nun's Story (1959)
I have to say Pierre plays his sonatina almost perfectly. Miss Giraud told me again today, it's not that he lacks musical talent but he lacks good will.[CN] 288)}我得說皮埃爾的奏曲彈得幾近完美. 288)}他並不缺乏音樂天分 Moderato cantabile (1960)
You know, I had hoped to go to the bush station... but seeing all of this, I'm very happy to be here.[CN] 知道嗎,我原本就希望能到這 遠的醫療站來﹒, 如今見識到這一切我真的 很高興能到這里來 The Nun's Story (1959)
[phone buzzes][JA] [電話の動] 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
I'll make a bird sound.[JA] 鳥のきマネをする Find This Thing We Need To (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[めいどう, meidou] (ringing) cadence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
き声[なきごえ, nakigoe] das_Zirpen (u.a.Tierlaute) [Add to Longdo]
[なく, naku] (Tierlaute [Add to Longdo]
らす[ならす, narasu] ertoenen_lassen, laeuten [Add to Longdo]
[なる, naru] ertoenen, toenen [Add to Longdo]
[めいどう, meidou] droehnen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top