Search result for

*医*

(230 entries)
(0.2574 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-医-, *医*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いがく, igaku] (n) แพทยศาสตร์
[いしゃ, isha] (n) แพทย์, หมอ
[はいしゃ, haisha] (n) ทันตแพทย์, หมอฟัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いいん, iin] (n) คลีนิก, ห้องตรวจโรค, ห้องรักษาโรค , See also: R. 病院、診療室
[いし, ishi] (n) (ภาษาทางการ) แพทย์, หมอ , See also: S. 者,
学部[いがくぶ, igakubu] คณะแพทยศาสตร์
主治[しゅじい, shujii] แพทย์ประจำตระกูล
外科[gekai] ศัลยแพทย์
[いしゃ, isha, isha , isha] (n ) หมอ, แพทย์
眼科[がんかい, gankai] (n ) จักษุแพทย์ , See also: R. ophthalmologist

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[いりょう, iryou] Thai: การรักษาพยาบาล English: medical treatment

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[医, yī, ] to cure, to heal, to treat; doctor; medicine
Radical: Decomposition: 匸 (xì ㄒㄧˋ)  矢 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: [pictophonetic] arrow
[殹, yì, ㄧˋ] an echo
Radical: Decomposition: 医 (yī )  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] tool

Japanese-English: EDICT Dictionary
者さん(P);御者さん[おいしゃさん, oishasan] (n) (pol) doctor; (P) [Add to Longdo]
者様[おいしゃさま, oishasama] (n) (hon) (See 者) doctor [Add to Longdo]
でも[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
へぼ[へぼいしゃ, heboisha] (n) quack doctor [Add to Longdo]
アラビア[アラビアいがく, arabia igaku] (n) Arabian medicine [Add to Longdo]
インド[インドいがく, indo igaku] (n) Indian medicine [Add to Longdo]
オーダーメード療;オーダーメイド[オーダーメードいりょう(オーダーメード療);オーダーメイドいりょう(オーダーメイド療), o-da-me-do iryou ( o-da-me-do iryou ); o-da-meido iryou ( o-da-meido iryou )] (n) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
ジェネリック薬品[ジェネリックいやくひん, jienerikku iyakuhin] (n) generic drug [Add to Longdo]
スポーツ[スポーツいがく, supo-tsu igaku] (n) sports medicine [Add to Longdo]
テーラーメード療;テーラーメイド[テーラーメードいりょう(テーラーメード療);テーラーメイドいりょう(テーラーメイド療), te-ra-me-do iryou ( te-ra-me-do iryou ); te-ra-meido iryou ( te-ra-meido iryou )] (n) (See オーダーメード療) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
ノーベル生理学学賞[ノーベルせいりがくいがくしょう, no-beru seirigakuigakushou] (n) Nobel Prize in Physiology or Medicine [Add to Longdo]
ホリスティック[ホリスティックいがく, horisuteikku igaku] (n) holistic medicine [Add to Longdo]
レーザー[レーザーいがく, re-za-igaku] (n) laser medicine [Add to Longdo]
[い, i] (n,n-suf) medicine; the healing art; healing; curing; doctor; (P) [Add to Longdo]
する[いする, isuru] (vs-s,vt) (arch) to cure; to heal [Add to Longdo]
[いいん, iin] (n) medical staff; doctor [Add to Longdo]
[いいん, iin] (n) doctor's office (surgery); clinic; dispensary; (P) [Add to Longdo]
院長[いいんちょう, iinchou] (n) head doctor [Add to Longdo]
化学[いかがく, ikagaku] (n) medical chemistry [Add to Longdo]
[いか, ika] (n) doctor [Add to Longdo]
[いか, ika] (n) medical science; medical department; (P) [Add to Longdo]
科学[いかがく, ikagaku] (n) medical college; (P) [Add to Longdo]
科研[いかけん, ikaken] (n) Institute for Medical Sciences [Add to Longdo]
科歯科[いかしか, ikashika] (n) medical and dental college [Add to Longdo]
科大学[いかだいがく, ikadaigaku] (n) medical school [Add to Longdo]
[いかい, ikai] (n) medical society [Add to Longdo]
[いかい, ikai] (n) medical world [Add to Longdo]
[いがく, igaku] (n) medical science; medicine; (P) [Add to Longdo]
学の祖[いがくのそ, igakunoso] (n) founder of medical science [Add to Longdo]
学界[いがくかい, igakukai] (n) medical world; medical circles; medical community [Add to Longdo]
学技術士[いがくぎじゅつし, igakugijutsushi] (n) medical technician [Add to Longdo]
学雑誌[いがくざっし, igakuzasshi] (n) medical journal [Add to Longdo]
学史[いがくし, igakushi] (n) history of medicine [Add to Longdo]
学士[いがくし, igakushi] (n) Bachelor of Medicine; MB [Add to Longdo]
学者[いがくしゃ, igakusha] (n) medical scientist [Add to Longdo]
学書[いがくしょ, igakusho] (n) medical book; medical journal [Add to Longdo]
学生[いがくせい, igakusei] (n) medical student [Add to Longdo]
学生物学[いがくせいぶつがく, igakuseibutsugaku] (n) medical biology [Add to Longdo]
学博士[いがくはかせ;いがくはくし, igakuhakase ; igakuhakushi] (n) (See 博) MD; Doctor of Medicine [Add to Longdo]
学部[いがくぶ, igakubu] (n) medical faculty [Add to Longdo]
学用語[いがくようご, igakuyougo] (n) medical term [Add to Longdo]
[いかん, ikan] (n) medical officer [Add to Longdo]
[いぎょう, igyou] (n) medical practice; medical practise [Add to Longdo]
[いきょく, ikyoku] (n) medical office; dispensary; (P) [Add to Longdo]
原性[いげんせい, igensei] (n,adj-no) iatrogenic (disease or condition caused by medical treatment) [Add to Longdo]
原病[いげんびょう, igenbyou] (n) iatrogenic disease [Add to Longdo]
[いし, ishi] (n,adj-no) doctor; physician; (P) [Add to Longdo]
師会[いしかい, ishikai] (n) medical association; (P) [Add to Longdo]
師国家試験[いしこっかしけん, ishikokkashiken] (n) National Medical Practitioners Qualifying Examination [Add to Longdo]
師団[いしだん, ishidan] (n) team of doctors [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Go to the doctor to get your prescription!処方箋をもらうために者に行きなさい。
I'm a doctor.私は者です。
An apple a day keeps the doctor away. [Proverb]1日1個のりんごは者を遠ざける。
"Where have you been?" "I've been to the dentist."「何処に行っていたの?」「歯者に行っていたのだ」
"I have a terrible tooth-ache." "You'd better see a dentist at once."「歯がひどく痛むのです」「すぐ歯者に診てもらいなさい」
An apple a day keeps the doctor away. [Proverb]1日にリンゴ1個で者いらず。
You are to see a doctor at once.あなたはすぐ者に診てもらわねばならない。
I made a doctor's appointment for two.2時に者の予約をした。
I have an appointment with the dentist at 3 o'clock.3時に歯者の予約がある。
I made an appointment to see the doctor at four o'clock.4時に者に診てもらう予約をした。
You should get your eyes examined by the doctor.あなたはお者さんに目を検査してもらうべきです。
Do you want the doctors not to use the machine and let your brother die?あなたは者がその機械を使わないことを望み、あなたのお兄さんを死なせてあげますか。
You are to see a doctor at once.あなたはすぐに者に診てもらわなければならない。
You had better send for the doctor at once.あなたはすぐに者を呼びに行った方がよい。
Are you a doctor?あなたは者ですか。
You are not a doctor.あなたは者ではありません。
You had better see a doctor.あなたは者に見てもらった方がいい。
You should follow your doctor's advice.あなたは者の忠告に従うべきだ。
One Tuesday I stayed home because I had an appointment with the dentist later in the morning.ある火曜日のこと、午前中の遅い時間に歯者に行くことになっていたので家にいた。
You wouldn't go to the dentist when you were a boy.あなたは子供のころどうしても歯者へ行こうとしなかった。
You think he is a good doctor, and so he is.あなたは彼を名だと思っているが、まったくそのとおりである。
That is the girl whose father is a doctor.あのこのとうさんは者です。
The doctor is gentle to his patients.あの者は患者に優しい。
That doctor may cure him of his cancer.あの者は彼のがんを治してくれるかもしれない。
That gentleman must be a doctor.あの紳士は師にちがいない。
He is a doctor and a university professor.あの人は者でありまた大学の先生でもある。
For him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'あの先生タバコで肺がんになったんだって。者の不養生、そのものだね。
One day I went to see the doctor.ある日彼は者に診察してもらいに行った。
When are you going to call the doctor's office?いつお者さんに電話するのですか。
Mr Wall put off going to the dentist's.ウオール氏は歯者へ行くのを延期した。
Do you want the doctors to use the machine to make your brother breathe?お兄さんを呼吸させるために者にその機械を使ってもらいたいと思いますか。
My grandfather has never consulted a doctor in his life.うちのおじいさんは生まれてから者にかかったことがない。
Yes, he did. He really looked like a doctor.ええ、まったくお者さんのように見えました。
Is there a doctor in the house?お客様の中にお者様はいらっしゃいませんか。
My sides ache, doctor.者さん、脇腹がいたみます。
The doctor told you to stay in bed until your fever goes down, didn't he?者さんが、熱が下がるまでは安静にするようにって言ってたでしょ。
Did you go to see a doctor?者さんに見てもらいましたか。
You had better consult your doctor.者さんに診てもらった方がいいですよ。
You should see a doctor.者様に診察してもらいなさい。
You ought to see a dentist.きみは歯者に診てもらうべきだ。 [M]
Send for the doctor.かかりつけの者を呼びなさい。
Dr. Klein recommended you to me.クライン師から紹介を受けました。
I'm going to go to the doctor this afternoon.きょうの午後者へ行く予定にしている。
I will find you a good doctor.きみのために良い者を見つけてあげましょう。 [M]
This is the doctor whom I spoke of last night.このかたが昨晩私がお話したお者さんです。
What should they do in this situation?このような状況の中で、者はどうすべきなのでしょうか。
The man who wrote this book is a doctor.この本を書いた人は者です。
The doctor is trying to solve many of the riddles of cancer.この師はガンの多くの不可解な点を解こうと努力している。
The status of a doctor is very high in this community.この社会では者の地位はかなり高い。
At present it is medically impossible to cure this disease.この病気を治すことは今のところ学的に不可能だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But there are concerns, right?[CN] 应该给大药厂、科学 跟生掌声鼓励才对 Machines Take Over the World (2017)
Dr. Harlan Carson, correct?[JA] ハーラン・カーソン師だな The Other Side (2017)
Then, when the doctor leaves...[JA] それから、者が去るとき... 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
That shit is a conflict of interest.[CN] 或者可以使用各个部位的学名 但他们绝对不能用这个简称 哪怕女妇科生也不行 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
There was a zero chance of surviving.[CN] 从那之后我就想:"操他妈的生" Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
But both of these motherfuckers survived.[CN] 我记得埃博拉刚爆发的时候 两位美国生在非洲感染了病毒 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
With Carson gone...[JA] 師はいない Something They Need (2017)
- She didn't care about those patients.[CN] 但是阿加德生愿意花一点钱 让这件事过去 Brooklyn Housing (2017)
Whoops my daughters obedient yet[CN] 她说不舒服去院了 The Villainess (2017)
- He's at the dentist all morning.[JA] 歯科院よ Smell the Weakness (2017)
Inside the trans movement there are people who are clearly fascists.[CN] 不行 那会让生抓狂 我填表格的时候该怎么办?  ()
Carrie ordered the doctors to wake you up.[JA] キャリーは者に起こせと命じた Imminent Risk (2017)
I had Ebola last week. But I'm doing all right now.[CN] 这两位生 谢天谢地 都康复了 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Carrie ordered the doctors to wake you up.[JA] キャリーは者に起こせと命じた Alt.truth (2017)
I assume he hid his injury then said he'd sort everything. Linda![CN] 等不到护人员来了。 The Impossible Murder (2017)
-Yes.[CN] 生打开你的腿检查  ()
I guess, in a way, I've always been interested in medical science.[JA] その頃から学に興味があったの Resident Evil: Vendetta (2017)
Nobody knows that better than I do.[CN] 因为有生来给他治疗了 Mudmare (2017)
The one at the hospital.[JA] 病院の者よ Imminent Risk (2017)
sister[CN] 现在正去院呢 The Villainess (2017)
I need to keep working on myself, because...[CN] 你是对的  Brooklyn Housing (2017)
Why do we need two doctors? Answer... we don't.[JA] 俺たちに師がいない The Other Side (2017)
The doctor opens your legs and checks: "What do we have here?"[JA] 脚を開いたら 者が目にするのは...  ()
Dr. Carson, Maggie's doctor.[JA] マギーの主治 The Other Side (2017)
We didn't start dating until after the official waiting period was over.[CN] 你在和自己的心理生约会 Brooklyn Housing (2017)
It was just a graze. I got her back here.[JA] ここの者が Rock in the Road (2017)
It's not too much, is it?"[CN] 更重要的是 别忘了迈克尔杰克逊 就是死在生手上 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Did you hear from the doctor?[JA] 者から聞いた? The Flag House (2017)
We've got a medic here. Needs to see you.[JA] 先生、私たちには者がいます ここで誰があなたを見る必要があります。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
After that, I was like, "Fuck going to the doctor."[CN] 还有一个注册生帮我注射海洛因 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Ms. Mathison, you'll be required to undergo psychiatric evaluation.[JA] マティソンさん、あなたは 精神的学評価を受ける必要があります Imminent Risk (2017)
I thought, why can't dinner come to you? - I don't understand.[CN] 心理生也不是什么都知道的 Brooklyn Housing (2017)
They'll believe me over you for the same reason he believed Dwight over the doctor.[JA] 師よりもドワイトを 信じたのと同じ Hostiles and Calamities (2017)
On the positive side, the shrink said expect to hear from him soon.[JA] いい面では 精神科はすぐに いい返事があるだろうと言ってた Sock Puppets (2017)
Make sure you run all the preliminary medical on him before you begin.[JA] あなたはすべてを実行することを確認してください 予備的な療 あなたが始める前に彼に 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Mr. Reyes, a fight in prison can elevate your heart rate.[CN] 他们为什么不把他送到务室 Mudmare (2017)
I had visions of becoming a doctor.[JA] 昔は師を目指してた Barbecue (2017)
We loaded her up with medical supplies![JA] 療品がある Bury Me Here (2017)
She's a doctor, too.[JA] 彼女もお者さんよ Life (2017)
And she said that Charlie had been to their offices - yesterday afternoon.[CN] 他是一个当地的律师,我祖母死的时候,他帮忙处理嘱事宜。 The Impossible Murder (2017)
I also just spent 90 minutes with a shrink reminding me how I put people in harm's way without thinking twice.[JA] 私だって考えもしないで人を 危険な道に導いたかを 思い出すのに 精神科と90分一緒だったわ Sock Puppets (2017)
- Okay, I'll go talk to her.[CN] 如果你在和自己的心理生约会 又被别人发现 可能会害她丢掉执照 Brooklyn Housing (2017)
Look, my psychiatrist is being sued.[CN] 你知道我去年一直在见心理生吧 Brooklyn Housing (2017)
Why does Negan need two doctors?[JA] 師はいるだろ? The Other Side (2017)
We'll continue his treatment, but we can't tell if he'll regain consciousness.[JA] (師) 治療を続けていますが 意識が戻る兆候はありません Absolute (2017)
Oh, no. I'm postdoc. I don't do that.[JA] 僕は者だ そんなのヤダよ Resident Evil: Vendetta (2017)
We're not leaving you high and dry when it comes to medical solutions.[JA] 療に関して 見捨てたりしない The Other Side (2017)
- They're saying that footage is gone.[CN] 监狱声称生就在室内 Divide and Conquer (2017)
Just tell me what to look for."[CN] 我觉得不应该让男人当妇科 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
I don't have the resources to handle this alone.[CN] 我的天 他们不仅仅在疗服务上省了钱 Divide and Conquer (2017)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上海第二科大学[Shàng hǎi Dì èr Yī kē Dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄧ ㄎㄜ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai Second Medical University [Add to Longdo]
上海科大学[Shàng hǎi Yī kē Dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄧ ㄎㄜ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai Medical University [Add to Longdo]
[Zhōng yī, ㄓㄨㄥ ㄧ, / ] traditional Chinese medical science [Add to Longdo]
[Zhōng yī xué, ㄓㄨㄥ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
久病成[jiǔ bìng chéng yī, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ ㄧ, / ] (proverb) a long illness makes the patient into a doctor [Add to Longdo]
保外就[bǎo wài jiù yī, ㄅㄠˇ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄡˋ ㄧ, / ] (of a prisoner) released for medical treatment [Add to Longdo]
传统中国[chuán tǒng zhōng guó yī yào, ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄧㄠˋ, / ] Chinese traditional medicine [Add to Longdo]
传统[chuán tǒng yī yào, ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄧㄠˋ, / ] (Chinese) traditional medicine [Add to Longdo]
分子[fēn zǐ yī xué, ㄈㄣ ㄗˇ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] molecular medicine [Add to Longdo]
另类[lìng lèi yī liáo, ㄌㄧㄥˋ ㄌㄟˋ ㄧ ㄌㄧㄠˊ, / ] alternative medicine [Add to Longdo]
同济科大学[Tóng jì Yī kē Dà xué, ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧˋ ㄧ ㄎㄜ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Tongji Medical College [Add to Longdo]
[míng yī, ㄇㄧㄥˊ ㄧ, / ] famous doctor [Add to Longdo]
国际疗中心[guó jì yī liáo zhōng xīn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄧ ㄌㄧㄠˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] International Medical Center [Add to Longdo]
外科[wài kē yī shēng, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄧ ㄕㄥ, / ] surgeon [Add to Longdo]
[wū yī, , / ] witch doctor; medicine man; shaman [Add to Longdo]
[yōng yī, ㄩㄥ ㄧ, / ] quack; charlatan [Add to Longdo]
死马当活马[sǐ mǎ dāng huó mǎ yī, ㄙˇ ㄇㄚˇ ㄉㄤ ㄏㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄧ, / ] lit. to give medicine to a dead horse (成语 saw); fig. to keep trying everything in a desperate situation [Add to Longdo]
江湖[Jiāng hú yī shēng, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧ ㄕㄥ, / ] quack; charlatan; itinerant doctor and swindler [Add to Longdo]
[fǎ yī, ㄈㄚˇ ㄧ, / ] forensic investigator; forensic detective [Add to Longdo]
[fǎ yī xué, ㄈㄚˇ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] forensics [Add to Longdo]
无国界[wú guó jiè yī shēng, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧ ㄕㄥ, / ] Médecins Sans Frontières (MSF charity); doctors without borders [Add to Longdo]
牙科[yá kē yī shēng, ㄧㄚˊ ㄎㄜ ㄧ ㄕㄥ, / ] dentist [Add to Longdo]
[yá yī, ㄧㄚˊ ㄧ, / ] dentist [Add to Longdo]
[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, / ] veterinary [Add to Longdo]
[shòu yī xué, ㄕㄡˋ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] veterinary science [Add to Longdo]
生物学工程[shēng wù yī xué gōng chéng, ㄕㄥ ˋ ㄧ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] biomedical engineering [Add to Longdo]
[liú yī, ㄌㄧㄡˊ ㄧ, / ] to remain in hospital; need hospital treatment (after an accident) [Add to Longdo]
病急乱投[bìng jí luàn tóu yī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧˊ ㄌㄨㄢˋ ㄊㄡˊ ㄧ, / ] lit. to turn to any doctor one can find when critically ill (成语 saw); fig. to try anyone or anything in a crisis [Add to Longdo]
矫形[jiǎo xíng yī shēng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧ ㄕㄥ, / ] orthopedic doctor [Add to Longdo]
精神病[jīng shén bìng yī yuàn, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄧㄥˋ ㄧ ㄩㄢˋ, / ] psychiatric hospital [Add to Longdo]
[liáng yī, ㄌㄧㄤˊ ㄧ, / ] good doctor; skilled doctor [Add to Longdo]
补充[bǔ chōng yī liáo, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥ ㄧ ㄌㄧㄠˊ, / ] complementary medicine [Add to Longdo]
西[xī yī, ㄒㄧ ㄧ, 西 / 西] Western medicine; a doctor trained in Western medicine [Add to Longdo]
[jūn yī, ㄐㄩㄣ ㄧ, / ] military doctor [Add to Longdo]
[jūn yī yuàn, ㄐㄩㄣ ㄧ ㄩㄢˋ, / ] military hospital [Add to Longdo]
辅助[fǔ zhù yī liáo, ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄧ ㄌㄧㄠˊ, / ] complementary medicine [Add to Longdo]
[yī, , / ] medical; medicine; doctor; to cure; to treat [Add to Longdo]
[yī wù, ㄧ ˋ, / ] medical affairs [Add to Longdo]
务室[yī wù shì, ㄧ ˋ ㄕˋ, / ] clinic [Add to Longdo]
务所[yī wù suǒ, ㄧ ˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] clinic [Add to Longdo]
[yī bǔ, ㄧ ㄅㄨˇ, / ] medicine and divination [Add to Longdo]
[yī xué, ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] medicine; medical science; study of medicine [Add to Longdo]
学中心[yī xué zhōng xīn, ㄧ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] medical center [Add to Longdo]
学博士[yī xué bó shì, ㄧ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ, / ] doctor of medicine [Add to Longdo]
学家[yī xué jiā, ㄧ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] medical scientist [Add to Longdo]
学专家[yī xué zhuān jiā, ㄧ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ, / ] medical expert; medical specialist [Add to Longdo]
学系[yī xué xì, ㄧ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˋ, / ] medical school [Add to Longdo]
[yī shī, ㄧ ㄕ, / ] doctor [Add to Longdo]
[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, / ] to treat (an illness); to cure; to heal [Add to Longdo]
[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, / ] doctor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遠隔[えんかくいりょう, enkakuiryou] remote medicine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じい, jii] Leibarzt, Hofarzt [Add to Longdo]
[い, i] MEDIZIN, HEILKUNDE [Add to Longdo]
[いがく, igaku] Medizin [Add to Longdo]
学用語[いがくようご, igakuyougo] medizinischer_Fachausdruck [Add to Longdo]
学部[いがくぶ, igakubu] medizinische_Fakultaet [Add to Longdo]
[いし, ishi] Arzt [Add to Longdo]
[いりょう, iryou] aerztliche_Behandlung [Add to Longdo]
[いしゃ, isha] Arzt [Add to Longdo]
[じょい, joi] Aerztin [Add to Longdo]
小児科[しょうにかい, shounikai] Kinderarzt [Add to Longdo]
[はいしゃ, haisha] Zahnarzt, Dentist [Add to Longdo]
歯科[しかい, shikai] Zahnarzt [Add to Longdo]
[じゅうい, juui] Tierarzt [Add to Longdo]
産婦人科[さんふじんかい, sanfujinkai] Gynaekologe [Add to Longdo]
眼科[がんかい, gankai] Augenarzt [Add to Longdo]
耳鼻咽喉専門[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] Facharzt_fuer_Hals-Nase_Ohren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top