Search result for

vita

(113 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vita-, *vita*. Possible hiragana form: う゛ぃた
English-Thai: Longdo Dictionary
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vita    [N] ชีวประวัติโดยสังเขป, See also: ประวัติย่อ, Syn. vitae, curriculum vitae
vitae    [N] ประวัติย่อ, See also: ชีวประวัติโดยสังเขป, Syn. vita
vital    [ADJ] เกี่ยวกับชีวิต
vital    [ADJ] จำเป็นสำหรับชีวิต, Syn. life-sustaining
vital    [ADJ] สำคัญมาก, Syn. essential, crucial, needed, Ant. throwaway, unnecessary
vital    [ADJ] ที่ทำให้ถึงตายได้, Syn. fatal, lethal
vital    [ADJ] มีชีวิตชีวา, Syn. lively, animated, invigorating
vitals    [N] อวัยวะสำคัญ
vitamin    [N] วิตามิน, See also: ไวตามิน, Syn. vitamine
vitality    [N] กำลังกาย, See also: กำลังใจ, ความสามารถในการอยู่รอด, Syn. liveliness;spirit, Ant. lethargy, languor, spiritlessness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vitagonistสารต้านวิตามิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital eventเหตุการณ์สำคัญในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital indexดัชนีชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital recordระเบียนชีพ, บันทึกเหตุการณ์สำคัญในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital registrationทะเบียนชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital revolutionการปฏิวัติชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital signชีวสัญญาณ, อาการแสดงชีพ, ชีวนิมิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital statisticsสถิติชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital statisticsสถิติชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital statisticsสถิติชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vital capacityความจุชีพของปอด [TU Subject Heading]
Vital forceพลังชีวิต [TU Subject Heading]
Vital signsสัญญาณชีพ [TU Subject Heading]
Vitalityความมีชีวิต [TU Subject Heading]
Vitamilk (Trademark)ไวตามิ้ลค์ [TU Subject Heading]
vitaminวิตามิน, สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ก็จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของร่างกาย ถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ วิตามินที่ค้นพบแล้วมีหลายชนิด เช่น วิตามิน A, B, C, D, E, K  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vitamin Aวิตามินเอ [TU Subject Heading]
Vitamin A deficiencyภาวะพร่องวิตามินเอ [TU Subject Heading]
Vitamin B complexวิตามินบีรวม [TU Subject Heading]
Vitamin B12วิตามินบี 12 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vitaThere's a vital link between the two.
vitaYou had better supplement your diet with vitamins.
vitaOranges are rich in vitamin c.
vitaOranges have a high vitamin content.
vitaThe vitamin pill contains abundant nutrition.
vitaHer help is vital to the success of this plan.
vitaThis diet is full of vitamins.
vitaIn sport, team harmony is vital to success.
vitaI ate a fresh lemon for the vitamin C.
vitaYou should eat some vegetables rich in vitamins.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vita(ไว'ทะ,ไว'ที) n. ชีวประวัติโดยสังเขป., Syn. curriculum vitae
vitae(ไว'ทะ,ไว'ที) n. ชีวประวัติโดยสังเขป., Syn. curriculum vitae
vital(ไว'เทิล) adj. เกี่ยวกับชีวิต,จำเป็นสำหรับชีวิต,กระฉับกระเฉง,มีพลังงาน,มีชีวิตชีวา,มีกำลัง,จำเป็น,สำคัญ,ขาดเสียมิได้,ทำลายชีวิต,ทำให้ตายได้,ความเป็นความตาย
vitalise(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.
vitality(ไวแทล'ลิที) n. กำลังกาย,กำลังวังชา,กำลังจิต,ความสามารถในการอยู่รอด,พลังชีวิต,พลังที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินอยู่ได้, Syn. exuberance
vitalize(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.
vitals(ไว'เทิลซ) n.,pl. อวัยวะสำคัญของร่างกาย (เช่นสมอง,หัวใจ,ตับ,ปอดและกระเพาะอาหาร) ส่วนที่สำคัญ
vitamin(ไว'ทะมิน) n. วิตามิน,วิตามิน
vitamin an. เป็นterpene-alcoholชนิดหนึ่งได้จาก caroteneพบในผักสีเขียวและเหลืองไข่แดงเป็นต้นเป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการป้องกันเนื้อเยื่อบุผิว
vitamin b complexn. กลุ่มวิตามินกลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วย vitamin B1,vitamin B2และอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
vital(adj) เกี่ยวกับชีวิต,สำคัญยิ่ง,จำเป็น
vitality(n) พลัง,กำลังวังชา,พละกำลัง
vitamin(n) วิตามิน,ไวตามิน
gravitate(vi) ถ่วง,จมลง,ไหล,ดึงดูด
gravitation(n) แรงโน้มถ่วง,แรงดึงดูด
inevitable(adj) หนีไม่พ้น,เลี่ยงไม่ได้,จำเป็น
invitation(n) คำเชิญ,คำขอร้อง,บัตรเชิญ,การเชิญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิตามิน    [N] vitamin, Example: ถ้าร่างกายขาดวิตามินจะทำให้เป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย, Thai definition: กลุ่มสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นที่ร่างกายต้องการแต่เพียงจำนวนน้อยๆ และจะขาดไม่ได้ หากขาดจะทำให้อวัยวะในร่างกายทำงานผิดปกติและเกิดโรคได้ สารกลุ่มนี้มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย บำรุงผิวพรรณ เหงือก ผม ตา และช่วยต้านทานโรค
ชู    [V] nourish, See also: vitalize, invigorate, refresh, Syn. บำรุง, คงไว้, ทรงไว้, ทำนุบำรุง, Example: ยานี้ช่วยชูกำลังได้เป็นอย่างดี, Thai definition: บำรุงให้ดีขึ้น
ความคึกคะนอง    [N] impetuousness, See also: vitality, hastiness, obstinacy, violence, Syn. ความคะนอง, Example: การเสียชีวิตของน้องเกิดจากความคึกคะนองของพี่ชาย, Thai definition: ความลำพองเกินขอบเขต
ความคึกคัก    [N] liveliness, See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity, Syn. ความมีชีวิตชีวา, ความสนุกสนาน, Example: งานคอนเสิร์ตสร้างความคึกคักให้แก่งานมาก
ความมีชีวิต    [N] vitality, See also: living, animation

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making   
บัตรเชิญ[n. exp.] (bat choēn) EN: invitation card ; written invitation ; invitation   FR: carte d'invitation [f] ; invitation écrite [f] ; invitation [f]
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
ชั่วชีวิต[adj.] (chūa chīwit) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life ; ad vitam   FR: viager ; à vie
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   
เหไปสู่[v. exp.] (hē pai sū) EN: gravitate   
เหตุสุดวิสัย[n. exp.] (hēt sut wisai) EN: force majeure ; inevitable event   
จัดหาเสบียง[v. exp.] (jathā sabīeng) FR: ravitailler
แก้วเจ้าจอม [n. exp.] (kaēo jāojøm) EN: Lignum vitae   
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour   FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VITA    V AY1 T AH0
VITAE    V AY1 T AH0
VITAL    V AY1 T AH0 L
VITALY    V IY0 T AA1 L IY0
VITALY    V AH0 T AE1 L IY0
VITALI    V IY0 T AA1 L IY0
VITALE    V AY2 T AE1 L
VITALE    V AH0 T AE1 L IY0
VITANZA    V AH0 T AE1 N Z AH0
VITALLY    V AY1 T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vital    (j) (v ai1 t l)
Vitali    (n) (v i t a1 l ii)
vitals    (n) (v ai1 t l z)
vitally    (a) (v ai1 t @ l ii)
vitamin    (n) (v i1 t @ m i n)
vitalism    (n) (v ai1 t @ l i z @ m)
vitalist    (n) (v ai1 t @ l i s t)
vitality    (n) (v ai1 t a1 l i t ii)
vitalize    (v) (v ai1 t @ l ai z)
vitamins    (n) (v i1 t @ m i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n,vs) (hon) (See 呼び) call; invitation [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) [Add to Longdo]
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
よう[, you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性命攸关[xìng mìng yōu guān, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄧㄡ ㄍㄨㄢ, / ] vitally important; a matter of life and death [Add to Longdo]
抗坏血酸[kàng huài xuè suān, ㄎㄤˋ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄩㄝˋ ㄙㄨㄢ, / ] vitamin C; ascorbic acid (anti-scurvy) [Add to Longdo]
朝气[zhāo qì, ㄓㄠ ㄑㄧˋ, / ] vitality; dynamism [Add to Longdo]
生命力[shēng mìng lì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, ] vitality [Add to Longdo]
维他命[wéi tā mìng, ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ, / ] vitamin [Add to Longdo]
维它命[wéi tā mìng, ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ, / ] vitamin; same as 維生素|维生素 [Add to Longdo]
维生素[wéi shēng sù, ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, / ] vitamin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 curriculum vitae \cur*ric"u*lum vi"tae\
   (k[u^]r*r[i^]k"[=u]*l[u^]m v[imac]"t[=e],
   k[u^]r*r[i^]k"[=u]*l[u^]m v[imac]"t[imac]), n.; pl.
   {curricula vitae} (-l[.a]). [L. the course of one's life or
   career. See {Curriculum}.]
   A brief biographical summary of the main points of a person's
   life, especially one's education and training, the jobs one
   has held, and other notable activities one has participated
   in, as well as other notable points such as honors one has
   received. It is prepared and used commonly by a person who is
   submitting an application for a job or position of
   responsibility. It is also called a {vita} or {vitae}, and is
   abbreviated CV.
   [PJC]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 vita
   life
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 vita
    life
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top