Search result for

violence

(65 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violence-, *violence*
English-Thai: Longdo Dictionary
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violence[N] ความรุนแรง, Syn. rampage, tumult
violence[N] การใช้กำลังทำลาย, See also: การทำลาย, Syn. force, savagery
violence[N] ความดุเดือด (ใช้กับอารมณ์หรือคำพูด), Syn. ferver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violence(ไว'อะเลินซฺ) n. ความรุนแรง,ความดุเดือด,การใช้กำลัง,ความพลการ,การทำลาย,การล่วงละเมิด,การสบประมาท,การทำให้บาดเจ็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
violence(n) ความรุนแรง,การล่วงละเมิด,การหักโหม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
violenceความรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
violenceความรุนแรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
violenceความรุนแรง, ความทารุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
violence, criminalการประทุษร้ายที่รุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
violence, domesticการกระทำทารุณต่อคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Violenceความรุนแรง [TU Subject Heading]
Violence in mass mediaความรุนแรงในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Violence in motion picturesความรุนแรงในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Violence on televisionความรุนแรงในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unexplained violence reported among colonists.มีความรุงแรงที่อธิบายไม่ได้ในนิคม Dead Space: Downfall (2008)
They are reasonable people when not confronted by violence and threats of arrest.ถ้าไม่ใช้กำลัง หรือ ข่มขู่แล้วล่ะก็ พวกเขาก็มีเหุตผล Dead Space: Downfall (2008)
Was the threat of violence.รักษาเรื่องใช้ความรุนแรง Last Resort (2008)
Today, world comes together to take a stand against this violence.ในวันนี้ชาวโลกมาร่วมใจกัน ต่อต้านความรุนแรงนี้ Vantage Point (2008)
The record exploded into something they had never seen... which liberated the yellow horrific violenceThe record exploded into something they had never seen... . which liberated the yellow horrific violenceRambo (2008)
There are two things about violence they teach you when becoming a guru.มี 2 สิ่งในการจะมีเรื่อง ที่เขาจะสอนนายเมื่อนายเป็นกูรู The Love Guru (2008)
A department ruled by violence, abuse, murder, corruption and intimidation;สำนักงานที่ใช้ความโหดร้าย ป่าเถื่อน ฆาตกรรม และการคอรัปชั่น เป็นกฏการปกครอง Changeling (2008)
I have the right to feel safe and protected from abuse and violence.ฉันจะอยูในที่ปลอดภัย และป้องกันตัวเองจากการละเมิดและความรุนแรง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Violence striking close to home here in New Mexico.เหตุต่อสู้รุนแรง ใกล้บ้านใน นิวแม็กซิโก Pilot (2008)
And we have hosted violence in our home because of it.เราเชื้อเชิญความรุนแรง เข้ามาในบ้านเพราะเหตุนั้น Pineapple Express (2008)
- "Hosted violence"?- เชื้อเชิญความรุนแรง Pineapple Express (2008)
By violence.ด้วยความรุนแรง Pathology (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violenceAll the skill of the sailors fell before the violence of the storm.
violenceAll the skill of the sailors gave way to the violence of the storm.
violenceAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
violenceAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.
violenceAt last the students resorted to violence.
violenceCan you justify the use of violence?
violenceDon't resort to violence.
violenceGun makers have been able to escape responsibility for firearm violence.
violenceHe believed that blacks could win their fight for equal rights without violence.
violenceHe was compelled to resort to violence.
violenceHe was strongly against all violence.
violenceI can't put up with his violence any longer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรุนแรง[N] violence, Example: ข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐทวีความรุนแรงอย่างมากช่วงปี 2528 จนถึงต้นปี 2532, Thai definition: ลักษณะที่มีความร้ายแรงมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
ความไม่รุนแรง[n. exp.] (khwām mai runraēng) EN: nonviolence ; non-violence   FR: non-violence [f]
ความรุนแรง [n.] (khwām runraēng) EN: violence   FR: violence [f] ; dureté [f] ; intensité [f] ; sévérité [f] ; rigueur [f]
ความรุนแรงภายในครอบครัว[n. exp.] (khwām runraēng phāinai khrøpkhrūa) EN: domestic abuse   FR: violences conjugales [fpl]
ก่อการร้าย[v. exp.] (køkān rāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence   FR: causer des violences
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[n. exp.] (phū thūk thamrāi nai khrøpkhrūa) EN: victim of domestic violence   FR: victimesde violences conjugales [f]
อย่างรุนแรง [adv.] (yāng runraēng) FR: violemment ; avec violence ; avec virulence ; durement ; avec dureté

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLENCE    V AY1 AH0 L AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violence    (n) (v ai1 @ l @ n s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
暴挙[ぼうきょ, boukyo] Thai: ความรุนแรง English: violence

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewalttätigkeit {f}; Heftigkeit {f} | Gewalttätigkeiten {pl} | Gewalttätigkeiten unter Alkoholeinflussviolence | violences | drunken violence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
アヒンサー[, ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.) [Add to Longdo]
ゲバ[, geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals [Add to Longdo]
ゲバルト[, gebaruto] (n) (political) violence (ger [Add to Longdo]
ドメスティックバイオレンス[, domesuteikkubaiorensu] (n) domestic violence [Add to Longdo]
バイオレンス[, baiorensu] (n) violence [Add to Longdo]
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P) [Add to Longdo]
加害[かがい, kagai] (n,vs) assault; violence; damaging (someone) [Add to Longdo]
家庭内暴力[かていないぼうりょく, kateinaibouryoku] (n) household violence; domestic violence [Add to Longdo]
居直り強盗[いなおりごうとう, inaorigoutou] (n) thief who threatens violence when detected [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴力[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] violence; (use) force; violent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violence \Vi"o*lence\, n. [F., fr. L. violentia. See {Violent}.]
   1. The quality or state of being violent; highly excited
    action, whether physical or moral; vehemence; impetuosity;
    force.
    [1913 Webster]
 
       That seal
       You ask with such a violence, the king,
       Mine and your master, with his own hand gave me.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All the elements
       At least had gone to wrack, disturbed and torn
       With the violence of this conflict.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Injury done to that which is entitled to respect,
    reverence, or observance; profanation; infringement;
    unjust force; outrage; assault.
    [1913 Webster]
 
       Do violence to do man.        --Luke iii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       We can not, without offering violence to all
       records, divine and human, deny an universal deluge.
                          --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       Looking down, he saw
       The whole earth filled with violence. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Ravishment; rape; constupration.
    [1913 Webster]
 
   {To do violence on}, to attack; to murder. "She . . . did
    violence on herself." --Shak.
 
   {To do violence to}, to outrage; to injure; as, he does
    violence to his own opinions.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Vehemence; outrage; fierceness; eagerness; violation;
     infraction; infringement; transgression; oppression.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violence \Vi"o*lence\, v. t.
   To assault; to injure; also, to bring by violence; to compel.
   [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violence
   n 1: an act of aggression (as one against a person who resists);
      "he may accomplish by craft in the long run what he cannot
      do by force and violence in the short one" [syn:
      {violence}, {force}]
   2: the property of being wild or turbulent; "the storm's
     violence" [syn: {ferocity}, {fierceness}, {furiousness},
     {fury}, {vehemence}, {violence}, {wildness}]
   3: a turbulent state resulting in injuries and destruction etc.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top