ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

languor

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -languor-, *languor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
languor[N] ความอ่อนเพลีย, See also: ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง, ความเซื่องซึม, ความเชื่องช้า, Syn. weakness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
languor(แลง'เกอะ) n. ความอ่อนเพลีย,ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ความเซื่องซึม,ความเชื่องช้า, See also: languorous adj. ดูlanguor

English-Thai: Nontri Dictionary
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
languorous(adj) อ่อนแอ,เซื่องซึม,เงียบ,อ่อนเปลี้ย,หงอย,เฉื่อยชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
languorอาการโผเผ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
languor    (n) lˈæŋgər (l a1 ng g @ r)
languorous    (j) lˈængərəs (l a1 n g @ r @ s)
languorously    (a) lˈæŋgərəsliː (l a1 ng g @ r @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気抜け[きぬけ, kinuke] (n,vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] (n,vs) languor; fatigue; weariness; boredom; (P) [Add to Longdo]
物憂げ;懶げ;物うげ[ものうげ, monouge] (adj-na) languorous; weary; listless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Languor \Lan"guor\, n. [OE. langour, OF. langour, F. langueur,
   L. languor. See Languish.]
   1. A state of the body or mind which is caused by exhaustion
    of strength and characterized by a languid feeling;
    feebleness; lassitude; laxity.
    [1913 Webster]
 
   2. Any enfeebling disease. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sick men with divers languors.    --Wyclif (Luke
                          iv. 40).
    [1913 Webster]
 
   3. Listless indolence; dreaminess. --Pope. " German dreams,
    Italian languors." --The Century.
 
   Syn: Feebleness; weakness; faintness; weariness; dullness;
     heaviness; lassitude; listlessness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 languor
   n 1: a relaxed comfortable feeling [syn: {languor},
      {dreaminess}]
   2: a feeling of lack of interest or energy [syn: {languor},
     {lassitude}, {listlessness}]
   3: inactivity; showing an unusual lack of energy; "the general
     appearance of sluggishness alarmed his friends" [syn:
     {languor}, {lethargy}, {sluggishness}, {phlegm}, {flatness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top