ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throwaway

TH R OW1 AH0 W EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throwaway-, *throwaway*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throwaway(โธร'อะเวย์) n. ใบปลิว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So far I'm the soggy part of the sandwich and the throwaway part of the cookie.ผมเคยบอกว่าผมอยากเป็นบอดี้การ์ดของพวกคุณ ผมหวังว่าคุณจะมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเกาหลี Full House (1987)
Well, these are just all throwaway people to you anyway, right?พวกเขาคงเป็นแค่คนที่ไม่มีค่าสำหรับคุณ ใช่มั้ย To Hell... And Back (2009)
This was sent from a throwaway phone.นี่ถูกส่งมาจากโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้ง Red Sky at Night (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้แล้วทิ้ง[chāi laēo thing] (adj) EN: throwaway ; disposable  FR: jetable ; à usage unique
ของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง[khøng thī chai khrang dīo laēo thing] (n, exp) EN: throwaway product

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THROWAWAY TH R OW1 AH0 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throwaway (n) θrˈouəwɛɪ (th r ou1 @ w ei)
throwaways (n) θrˈouəwɛɪz (th r ou1 @ w ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wegwerfflasche { f }throwaway bottle [Add to Longdo]
Wegwerfgesellschaft { f }throwaway society [Add to Longdo]
Wegwerfmentalität { f }throwaway mentality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い捨て(P);遣い捨て;使い捨(io)[つかいすて(P);つかいずて, tsukaisute (P); tsukaizute] (adj-no, n) throwaway; disposable; (P) [Add to Longdo]
消化試合[しょうかしあい, shoukashiai] (n) throwaway match (i.e. one played after a tournament has already been decided); dead rubber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 throwaway \throw"a*way\ a.
   1. designed to be discarded after a single use; disposable.
    [PJC]
 
   2. spoken with deliberate underemphasis; as, a throwaway line
    in a play.
    [PJC]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 throwaway \throw"a*way\ n.
   1. an advertisement (usually printed on a page or in a
    leaflet) intended for wide distribution.
 
   Syn: circular, handbill, bill, broadside, broadsheet, flier,
     flyer
     [WordNet 1.5]
 
   2. words spoken in a casual way with conscious underemphasis.
    [WordNet 1.5]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throwaway
   adj 1: thrown away; "wearing someone's cast-off clothes";
       "throwaway children living on the streets"; "salvaged
       some thrown-away furniture" [syn: {cast-off(a)},
       {discarded}, {throwaway(a)}, {thrown-away(a)}]
   2: intended to be thrown away after use; "throwaway diapers"
   n 1: (sometimes offensive) a homeless boy who has been abandoned
      and roams the streets [syn: {street arab}, {gamin},
      {throwaway}]
   2: an advertisement (usually printed on a page or in a leaflet)
     intended for wide distribution; "he mailed the circular to
     all subscribers" [syn: {circular}, {handbill}, {bill},
     {broadside}, {broadsheet}, {flier}, {flyer}, {throwaway}]
   3: words spoken in a casual way with conscious under-emphasis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top