ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invigorating

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invigorating-, *invigorating*, invigorat
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's invigorating and terrifying.มันทั้งฮึกเหิมและข่มขวัญ Brave New World (2008)
ERIC AND I HAD THE MOST INVIGORATING WALKเอริคกับฉันเดินมาจากโรงแรม เป็นการเดินที่มีชีวิตชีวาที่สุด Valley Girls (2009)
That is a bracing cold, an invigorating cold.นี่เย็นแต่ทำให้สดชื่น เย็นแต่ทำให้กระปี้กระเปร่า The Bozeman Reaction (2010)
A crisp and almost invigorating scent. And at the top we feel not only the leaves and the rainwater, but also the sky.กลิ่นหอมกรอบและเกือบทำให้ชุ่มชื่น และเรารู้สึก ไม่แค่ใบไม้และสายฝน Perfect Sense (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invigoratingIt's invigorating to breathe the brisk, fresh mountain air.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
invigorating

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invigorating

Japanese-English: EDICT Dictionary
爽やか[さわやか, sawayaka] (adj-na, n) fresh; refreshing; invigorating; clear; fluent; eloquent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invigorate \In*vig"or*ate\ ([i^]n*v[i^]g"[~e]r*[=a]t), v. t.
   [imp. & p. p. {Invigorated} ([i^]n*v[i^]g"[~e]r*[=a]`t[e^]d);
   p. pr. & vb. n. {Invigorating}.] [Pref. in- in + vigor.]
   To give vigor to; to strengthen; to animate; to give life and
   energy to.
   [1913 Webster]
 
      Christian graces and virtues they can not be, unless
      fed, invigorated, and animated by universal charity.
                          --Atterbury.
 
   Syn: To refresh; animate; exhilarate; stimulate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invigorating
   adj 1: imparting strength and vitality; "the invigorating
       mountain air" [ant: {debilitating}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top