ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hastiness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hastiness-, *hastiness*, hastines
English-Thai: Nontri Dictionary
hastiness(n) ความเร่งรีบ,ความรีบร้อน,ความใจเร็ว,ความฉับไว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hastiness (n) hˈɛɪstɪnəs (h ei1 s t i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shù, ㄕㄨˋ, ] hastiness, #314,619 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hastiness \Has"ti*ness\, n.
   The quality or state of being hasty; haste; precipitation;
   rashness; quickness of temper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hastiness
   n 1: overly eager speed (and possible carelessness); "he soon
      regretted his haste" [syn: {haste}, {hastiness}, {hurry},
      {hurriedness}, {precipitation}]
   2: hasty impulsiveness

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top