ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cajole

K AH0 JH OW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cajole-, *cajole*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cajole(vt) โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
cajole(vi) โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
cajole into(phrv) ล่อหลอกในเรื่อง, See also: ล่อลวงเรื่อง, ทำให้หลงกล, ทำให้หลงเชื่อ
cajole out of(phrv) ล่อหลอกไม่ให้ทำ, See also: ทำให้หลงเชื่อไม่กระทำในเรื่อง
cajole out of(phrv) ขอเงินจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cajole(คะโจล') {cajoled,cajoling,cajoles} vt.,vi. ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อใจ n., See also: cajoler n., Syn. coax
cajolery(คะโจล'ละรี) n. การล่อลวง,การหลอกลวง,การล่อใจ, Syn. flattery

English-Thai: Nontri Dictionary
cajole(vt) โอ้โลม,ยกยอ,หลอกลวง
cajolery(n) การโอ้โลม,การยกยอ,การลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cajoleThis e-zine is for those who, unswayed by the cajolery of the modern language industry, firmly trust that the traditional learning method of grammatical analysis is the way to go.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออเซาะ(v) cajole, See also: wheedle, woo, Syn. อ้อน, ฉอเลาะ, ประจบประแจง, Example: เธอออเซาะสามีให้พาไปภูเก็ต
ตีคอ(v) cajole, See also: flatter for a favour, wheedle, Syn. พูดประจบ, Thai Definition: พูดให้ต้องใจหรือให้ถูกอกถูกใจเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
ฉอเลาะ(v) wheedle, See also: cajole, flatter, blandish, endear oneself to, fawn on, toady, curry favour with, Syn. ประจบ, ฉะอ้อน, ออดอ้อน, Example: เธอฉอเลาะคุณน้าเพราะอยากได้แหวนวงนั้น, Thai Definition: พูดออดอ้อนหรือแสดงกิริยาทำนองนั้นเพื่อให้เขาเอ็นดูเป็นต้น (มักใช้เฉพาะเด็กหรือผู้หญิง)
ฉะอ้อน(v) wheedle, See also: cajole, coax, Syn. อ้อน, Thai Definition: แสดงกิริยาวาจาเพื่อให้เขาเมตตา
หว่านล้อม(v) persuade, See also: cajole, coax, induce, influence, Syn. ชักชวน, ชักจูง, โน้มน้าว, Example: เขาหว่านล้อมให้เราเห็นดีเห็นงามไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[cha-øn] (v) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously
เชย[choēi] (v) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck  FR: caresser ; cajoler
ฉอเลาะ[chølǿ] (v) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with  FR: flatter ; enjôler
คะยั้นคะยอ[khayankhayø] (v) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle  FR: insister ; presser
ลูบคลำ[lūpkhlam] (v) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle  FR: câliner ; cajoler
พะนอ[phanø] (v) EN: pamper ; coddle ; cajole  FR: choyer ; dorloter ; cajoler
สัพยอก[sapphayøk] (v) EN: banter ; chaff ; josh ; kid ; rag ; razz ; rib  FR: taquiner ; cajoler

CMU English Pronouncing Dictionary
CAJOLE K AH0 JH OW1 L
CAJOLED K AH0 JH OW1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cajole (v) kˈəʤˈoul (k @1 jh ou1 l)
cajoled (v) kˈəʤˈould (k @1 jh ou1 l d)
cajoles (v) kˈəʤˈoulz (k @1 jh ou1 l z)
cajolery (n) kˈəʤˈouləriː (k @1 jh ou1 l @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらし込む;誑し込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m,vt) to cajole; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
甘言[かんげん, kangen] (n,adj-no) cajolery; (P) [Add to Longdo]
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P) [Add to Longdo]
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle [Add to Longdo]
口車[くちぐるま, kuchiguruma] (n) cajolery; wheedling [Add to Longdo]
佞弁[ねいべん, neiben] (n) flattery; cajolery; adulation [Add to Longdo]
媚;媚び[こび, kobi] (n) flattery; cajolery; flirtation [Add to Longdo]
籠絡手段[ろうらくしゅだん, rourakushudan] (n) means of cajolement (trickery) [Add to Longdo]
誑し[たらし, tarashi] (n) (See 誑す) cajolement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cajole \Ca*jole"\, v. i. [imp. & p. p. {Cajoled}; p. pr. & vb.
   n. {Cajoling}.] [F. cajoler, orig., to chatter like a bird in
   a cage, to sing; hence, to amuse with idle talk, to flatter,
   from the source of OF. goale, jaiole, F. ge[^o]le, dim. of
   cage a cage. See {Cage}, {Jail}.]
   To deceive with flattery or fair words; to wheedle.
   [1913 Webster]
 
      I am not about to cajole or flatter you into a
      reception of my views.          --F. W.
                          Robertson.
 
   Syn: To flatter; wheedle; delude; coax; entrap.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cajole
   v 1: influence or urge by gentle urging, caressing, or
      flattering; "He palavered her into going along" [syn:
      {wheedle}, {cajole}, {palaver}, {blarney}, {coax}, {sweet-
      talk}, {inveigle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top