ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impel

IH2 M P EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impel-, *impel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impel(vt) กระตุ้น, See also: จูงใจ, ผลักดัน, Syn. drive, induce, urge
impel to(phrv) บังคับ, See also: บีบให้ทำ
impeller(n) ส่วนที่หมุนได้ของเครื่องสูบน้ำหรือระหัดวิดน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impel(อิมเพล') vt. กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว
impellent(อิมเพล' เลินทฺ) adj. ซึ่งผลักดัน, ซึ่งกระตุ้น. -n. สิ่งที่ผลักดัน, สิ่งประตุ้น
impeller(อิมเพล' เลอะ) n. ผู้กระตุ้น, ผู้ผลักดัน, สิ่งกระตุ้น, ลูกบิด, ลูกหมุน, เครื่องผลักดัน

English-Thai: Nontri Dictionary
impel(vt) ผลัก, ดัน, กระตุ้น, ไล่, โน้มน้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impellerใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
impellerจานใบพัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
impellerใบพัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impellerใบพัด จานใบพัด [พลังงาน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impelHunger impelled him to crime.
impelThe wind and tide impelled the ship to the shore.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขับเคลื่อน[khapkhleūoen] (v) EN: propel ; move ; impel
กระตุ้น[kratun] (v) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse  FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ปวดท้องเบา[pūat thøng bao] (v, exp) EN: have urinate; be impelled to urinate
ปวดท้องเยี่ยว[pūat thøng yīo] (v, exp) EN: have urinate ; be impelled to urinate
เร่งเร้า[rengrāo] (v) EN: urge ; press ; impel ; push ; spur  FR: stimuler ; pousser à
ย้อมใจ[yømjai] (v) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPEL IH2 M P EH1 L
IMPELLED IH2 M P EH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impel (v) ˈɪmpˈɛl (i1 m p e1 l)
impels (v) ˈɪmpˈɛlz (i1 m p e1 l z)
impelled (v) ˈɪmpˈɛld (i1 m p e1 l d)
impeller (n) ˈɪmpˈɛlər (i1 m p e1 l @ r)
impellers (n) ˈɪmpˈɛləz (i1 m p e1 l @ z)
impelling (v) ˈɪmpˈɛlɪŋ (i1 m p e1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インペラ[inpera] (n) impeller [Add to Longdo]
インペル[inperu] (vs) to impel [Add to Longdo]
羽根車[はねぐるま, haneguruma] (n) (turbine's) impeller [Add to Longdo]
駆り立てる;駆立てる;狩り立てる;駆りたてる[かりたてる, karitateru] (v1, vt) (1) to flush out (game, etc.); to drive (animals); to beat; to hunt down; (2) (駆り立てる, 駆立てる only) to urge; to spur on; to push on; to impel [Add to Longdo]
駆る[かる, karu] (v5r, vt) to drive (car); to spur on; to impel; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impel \Im*pel"\, v. t. [imp. & p. p. {Impelled}; p. pr. & vb. n.
   {Impelling}.] [L. impellere; pref. im- in + pellere, pulsum,
   to drive. See {Pulse} a beat, and cf. {Impulse}.]
   To drive or urge forward or on; to press on; to incite to
   action or motion in any way.
   [1913 Webster]
 
      The surge impelled me on a craggy coast. --Pope.
 
   Syn: To instigate; incite; induce; influence; force; drive;
     urge; actuate; move.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impel
   v 1: urge or force (a person) to an action; constrain or
      motivate [syn: {impel}, {force}]
   2: cause to move forward with force; "Steam propels this ship"
     [syn: {propel}, {impel}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top