ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wheedle

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wheedle-, *wheedle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wheedle[VI] โน้มน้าว, Syn. cajole, coax
wheedle[VT] โน้มน้าวให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Syn. cajole, coax
wheedle[VT] ซึ่งได้มาด้วยการออดอ้อน (จุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวให้ทำโดยอ้อม)
wheedler[N] ผู้โน้มน้าว
wheedle out[PHRV] หลอกลวงเพื่อเอา (บางสิ่ง), See also: หลอกเอา
wheedle into[PHRV] ชักจูง, See also: ชักชวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wheedle(วีด'เดิล) vi. vt. โอ้โลม,ชักชวน,หลอกเอา,ปลอบโยน,ป้อยอ, See also: wheedler n. wheedlingly adv., Syn. coax,cajole

English-Thai: Nontri Dictionary
wheedle(vt) รบเร้า,โอ้โลม,ปลอบโยน,ป้อยอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He dares to wheedle me? !ท่านท้าทายข้ายังงั้นรึ The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wheedleShe coaxed and wheedled her unwilling child into going to the dentist with her

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล้าโลม[V] wheedle, See also: console, soothe, appease, coax, cajole, Syn. โลมเล้า, โลม, โอ้โลม, Example: เขาค่อยๆ เล้าโลมทั้งคำพูดและการคลอเคลียใกล้ชิด เพื่อให้เธอยกโทษให้
ออเซาะ[V] cajole, See also: wheedle, woo, Syn. อ้อน, ฉอเลาะ, ประจบประแจง, Example: เธอออเซาะสามีให้พาไปภูเก็ต
ฉอเลาะ[V] wheedle, See also: cajole, flatter, blandish, endear oneself to, fawn on, toady, curry favour with, Syn. ประจบ, ฉะอ้อน, ออดอ้อน, Example: เธอฉอเลาะคุณน้าเพราะอยากได้แหวนวงนั้น, Thai definition: พูดออดอ้อนหรือแสดงกิริยาทำนองนั้นเพื่อให้เขาเอ็นดูเป็นต้น (มักใช้เฉพาะเด็กหรือผู้หญิง)
ฉะอ้อน[V] wheedle, See also: cajole, coax, Syn. อ้อน, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาเพื่อให้เขาเมตตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with   FR: flatter ; enjôler
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle   FR: insister ; presser
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khīchø tølaē) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff   
ออดอ้อนออเซาะ[v. exp.] (øt-øn øsǿ) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wheedle    (v) wˈiːdl (w ii1 d l)
wheedled    (v) wˈiːdld (w ii1 d l d)
wheedles    (v) wˈiːdlz (w ii1 d l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle [Add to Longdo]
御輿を担ぐ;みこしを担ぐ[みこしをかつぐ, mikoshiwokatsugu] (exp,v5g) (1) to wheedle a person into doing something; (2) to carry a portable shrine [Add to Longdo]
賺す[すかす, sukasu] (v5s) to coax; to cajole; to humour (humor); to wheedle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wheedle \Whee"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Wheedled}; p. pr. & vb.
   n. {Wheedling}.] [Cf. G. wedeln to wag with the tail, as a
   dog, wedel a fan, tail, brush, OHG. wadal; akin to G. wehen
   to blow, and E. wind, n.]
   [1913 Webster]
   1. To entice by soft words; to cajole; to flatter; to coax.
    [1913 Webster]
 
       The unlucky art of wheedling fools.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       And wheedle a world that loves him not. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To grain, or get away, by flattery.
    [1913 Webster]
 
       A deed of settlement of the best part of her estate,
       which I wheedled out of her.     --Congreve.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wheedle \Whee"dle\, v. i.
   To flatter; to coax; to cajole.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wheedle
   v 1: influence or urge by gentle urging, caressing, or
      flattering; "He palavered her into going along" [syn:
      {wheedle}, {cajole}, {palaver}, {blarney}, {coax}, {sweet-
      talk}, {inveigle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top