Search result for

rouse

(57 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rouse-, *rouse*. Possible hiragana form: ろうせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rouse    [VT] ปลุก, See also: ปลุกให้ตื่น, Syn. arouse, wake
rouse    [VI] ตื่น, See also: ตื่นขึ้นมา, Syn. wake up
rouse    [VT] กระตุ้น, See also: ปลุกเร้า, ยั่ว, Syn. provoke, stir
rouse to    [IDM] กระตุ้นให้เกิด, See also: เร่ง
rouse from    [IDM] ปลุกให้ตื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rouseThe slogan was designed to rouse the people.
rouseThe sound roused her from sleep.
rouseThe cry roused me from my sleep.
rouseWe were roused at daybreak by the whistle of a train.
rouseI was roused by the sound of a bell.
rouseHe is a lion when roused.
rouseHe was roused by a loud knocking at the door.
rouseHe was roused by a knocking at the door.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rouse(เราซ) vt.,n. (การ) ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด,การดื่มจนเมา,การเลี้ยงสุรา,การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา,ลุกขึ้นมา,ฮึดสู้, Syn. awaken
arouse(อะเราซ') -vt. กระตุ้น, ปลุก,ดลใจ.
carouse(คะเราซ') {caroused,carousing,carouses} vi. ดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,ดื่มเหล้าจัดและบ่อย, See also: carousal n. ดูcarouse carouser n. ดูcarouse, Syn. make merry
carousel(แครระเซิล',-เซล') n. ดูcarrousel
crouse(ครูส) adj. กล้า,มีชีวิตชีวา,กระฉับกระเฉง, Syn. bold,brisk,lively
grouse(เกราซฺ) n., (pl. grouse,grouses) ไก่ป่า,n. การบ่น,การตัดพ้อ,คำบ่น vi. บ่น,ตัดพ้อ.
grouser(เกรา'เซอะ) n. แผ่นสายพานฟันเฟืองของรถแทรกเตอร์ เสาเข็ม,คนขี้บ่น
trouser(เทรา'เซอะ) adj. เกี่ยวกับกางเกง,เกี่ยวกับกางเกงขายาว
trousers(เทรา'เซอซ) n. กางเกง,กางเกงขายาว. -wear the trousers (สตรี) ยึดอำนาจ
uprouse(อัพ'เราซ) vt. กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกให้ตื่น,ปลุกระดม

English-Thai: Nontri Dictionary
rouse(vt) กระตุ้น,ปลุกเร้า,ยุยง,ทำให้โกรธ
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
carouse(n) การกินเลี้ยง,การดื่มสุรา
carouse(vi) ดื่มฉลอง,กินเลี้ยง
trousers(n) กางเกงขายาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
จุดชนวน[v. exp.] (jut chanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse   
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited   FR: être excité ; être en chaleur
กางเกง[n.] (kāngkēng) EN: trousers ; pair of trousers   FR: pantalon [m] ; culotte [f]
กางเกงชายหาด[n. exp.] (kāngkēng chāihāt) EN: beach trousers   
กางเกงขายาว[n. exp.] (kāngkēng khā yāo) EN: trousers ; long pants   FR: pantalon [m]
กางเกงแพร[n. exp.] (kāngkēng phraē) EN: silk pants ; Chinese silk trousers   
ก่อ[v.] (kø) EN: cause ; provoke ; evoke ; arouse ; ignite   FR: causer ; provoquer ; déclencher
กระสัน[v.] (krasan) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused   FR: éprouver du désir ; être excité

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rouse    (v) (r au1 z)
roused    (v) (r au1 z d)
rouses    (v) (r au1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルーセル[, karu-seru] (n) carousel [Add to Longdo]
ズボン[, zubon] (n) (also written as 洋袴 and 段袋 during the Meiji period) trousers (fre [Add to Longdo]
ズボンプレッサー[, zubonpuressa-] (n) trouser press [Add to Longdo]
トラウザーズ[, torauza-zu] (n) trousers [Add to Longdo]
トレパン;トレーパン[, torepan ; tore-pan] (n) (abbr) track-suit trousers (wasei [Add to Longdo]
パッチ[, pacchi] (n,vs) (1) patch; (n) (2) close-fitting trousers (kor [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
フリチン[, furichin] (n) (sl) (vulg) having the penis hang out (e.g. no trousers or pants) [Add to Longdo]
フルチン[, furuchin] (n) (sl) (vulg) full exposure of the penis (e.g. no trousers or pants) [Add to Longdo]
蝦夷雷鳥[えぞらいちょう;エゾライチョウ, ezoraichou ; ezoraichou] (n) (uk) hazel grouse (Bonasa bonasia) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] rouse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rouse \Rouse\ (rouz or rous), v. i. & t. [Perhaps the same word
   as rouse to start up, "buckle to."] (Naut.)
   To pull or haul strongly and all together, as upon a rope,
   without the assistance of mechanical appliances.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rouse \Rouse\ (rouz), n. [Cf. D. roes drunkeness, icel. r[=u]ss,
   Sw. rus, G. rauchen, and also E. rouse, v.t., rush, v.i. Cf.
   {Row} a disturbance.]
   1. A bumper in honor of a toast or health. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A carousal; a festival; a drinking frolic.
    [1913 Webster]
 
       Fill the cup, and fill the can,
       Have a rouse before the morn.     --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rouse \Rouse\, v. i.
   1. To get or start up; to rise. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Night's black agents to their preys do rouse.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To awake from sleep or repose.
    [1913 Webster]
 
       Morpheus rouses from his bed.     --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To be exited to thought or action from a state of
    indolence or inattention.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rouse \Rouse\, v. t. [imp. & p. p. {Roused} (rouzd); p. pr. &
   vb. n. {Rousing}.] [Probably of Scan. origin; cf. Sw. rusa to
   rush, Dan. ruse, AS. hre['o]san to fall, rush. Cf. {Rush},
   v.]
   1. To cause to start from a covert or lurking place; as, to
    rouse a deer or other animal of the chase.
    [1913 Webster]
 
       Like wild boars late roused out of the brakes.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Rouse the fleet hart, and cheer the opening hound.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To wake from sleep or repose; as, to rouse one early or
    suddenly.
    [1913 Webster]
 
   3. To excite to lively thought or action from a state of
    idleness, languor, stupidity, or indifference; as, to
    rouse the faculties, passions, or emotions.
    [1913 Webster]
 
       To rouse up a people, the most phlegmatic of any in
       Christendom.             --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. To put in motion; to stir up; to agitate.
    [1913 Webster]
 
       Blustering winds, which all night long
       Had roused the sea.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To raise; to make erect. [Obs.] --Spenser. Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rouse
   v 1: become active; "He finally bestirred himself" [syn:
      {bestir}, {rouse}]
   2: force or drive out; "The police routed them out of bed at 2
     A.M." [syn: {rout out}, {drive out}, {force out}, {rouse}]
   3: cause to be agitated, excited, or roused; "The speaker
     charged up the crowd with his inflammatory remarks" [syn:
     {agitate}, {rouse}, {turn on}, {charge}, {commove}, {excite},
     {charge up}] [ant: {calm}, {calm down}, {lull}, {quiet},
     {quieten}, {still}, {tranquilize}, {tranquillise},
     {tranquillize}]
   4: cause to become awake or conscious; "He was roused by the
     drunken men in the street"; "Please wake me at 6 AM." [syn:
     {awaken}, {wake}, {waken}, {rouse}, {wake up}, {arouse}]
     [ant: {cause to sleep}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top