ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pressing

P R EH1 S IH0 NG   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressing-, *pressing*, press
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pressing[ADJ] รีบด่วน, Syn. urgent, importunate
pressingly[ADV] อย่างรีบด่วน, Syn. urgently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pressing(เพรส'ซิง) adj. ด่วน,รีบด่วน., See also: pressingness n.
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่

English-Thai: Nontri Dictionary
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have no pressing engagements.เราไม่มีงานอะไร Gandhi (1982)
You would actually make a whole different story appear, just by pressing these buttons.ผมไม่รู้จะพูดยังไงดี Big (1988)
- Oh, that needs pressing.-That needs pressingMaid in Manhattan (2002)
The factory owners aren't pressing charges. At least not today.เจ้าของโรงงานไม่ออกข่าว การจับกุม อย่างน้อยก็ไม่ใช่วันนี้ A Walk to Remember (2002)
On to pressing business. Word has come to us coffee heiress Mrs Virginia Arness has dismissed her current tax lawyers.ว่ากันที่เรื่องเร่งด่วน มีข่าวเข้ามาว่า นางเวอร์จิเนีย อาร์เนส ทายาทกาแฟ Bringing Down the House (2003)
What's so pressing?มีอะไร Underworld (2003)
- That was an original pressing.- นั่นมันต้นฉบับนั Shaun of the Dead (2004)
David! There are slightly more pressing matters at hand here.แล้วอะไรต่อไป Shaun of the Dead (2004)
There must have been a pressing reasonต้องมีเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่งแน่ๆเลยฮะ Sorry, I Love You (2004)
What was the pressing reason that made you abandon me?อะไรคือสาเหตุที่ทำให้แม่ทิ้งผมฮะ? Sorry, I Love You (2004)
What was the pressing reason that made you abandon me?อะไรคือสาเหตุที่ทำให้แม่ทิ้งผมฮะ? Sorry, I Love You (2004)
Pressing the matter would've just made it worse.มันเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด House of Fury (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pressingI have a pressing feeling in my stomach.
pressingIt's only manners to tackle all out a game that they have gone all out in creating. Pressing the pause button is just rude!
pressingThe issue of Third World poverty is very pressing.
pressingThe matter is really pressing.
pressingThe pressing necessity of earning a livelihood.
pressingThe rise in prices is pressing our family budget.
pressingThese trousers need pressing.
pressingThe shirt needs pressing.
pressingThe union is pressing for a ten-percent pay hike.
pressingTime is pressing every moment.
pressingWe have some pressing problems to solve.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่งร้อน[ADJ] urgent, See also: pressing, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การติดต่อสื่อสารกันในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องเร่งร้อนสำคัญ ก็จะจัดให้คนถือไป หากเป็นเรื่องธรรมดาก็จะฝากไปกับพ่อค้า ที่จะเดินผ่านไปทางนั้น
กระชั้น[ADJ] urgent, See also: pressing, imminent, impending, rapid, Syn. ด่วน, Ant. ช้า, นาน, Example: เรามีเวลาที่กระชั้นมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple   
ฉุกเฉิน[adj.] (chukchoēn) EN: urgent ; critical ; pressing   FR: urgent ; critique
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing)   FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng khadī) EN: suppressing evidence of a crime   
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing   FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
กระชั้น[adj.] (krachan) EN: urgent ; pressing ; imminent   FR: précipité
เร่ง[adj.] (reng) EN: urgent ; pressing   FR: urgent ; pressant
ร้อน[adj.] (røn) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need   FR: urgent ; pressant

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESSING    P R EH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pressing    (v) prˈɛsɪŋ (p r e1 s i ng)
pressings    (n) prˈɛsɪŋz (p r e1 s i ng z)
pressingly    (a) prˈɛsɪŋliː (p r e1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧迫[jǐn pò, ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ, / ] pressing; urgent, #13,301 [Add to Longdo]
逼人[bī rén, ㄅㄧ ㄖㄣˊ, ] pressing; threatening, #17,318 [Add to Longdo]
迫在眉睫[pò zài méi jié, ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, ] pressing in on one's eyelashes (成语 saw); imminent, #21,737 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pressen {n} | isostatisches Pressenpressing | isostatic pressing [Add to Longdo]
akutes Problempressing problem [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やいやい;ヤイヤイ[, yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Press \Press\, v. t. [imp. & p. p. {Pressed}; p. pr. & vb. n.
   {Pressing}.] [F. presser, fr. L. pressare to press, fr.
   premere, pressum, to press. Cf. {Print}, v.]
   1. To urge, or act upon, with force, as weight; to act upon
    by pushing or thrusting, in distinction from pulling; to
    crowd or compel by a gradual and continued exertion; to
    bear upon; to squeeze; to compress; as, we press the
    ground with the feet when we walk; we press the couch on
    which we repose; we press substances with the hands,
    fingers, or arms; we are pressed in a crowd.
    [1913 Webster]
 
       Good measure, pressed down, and shaken together.
                          --Luke vi. 38.
    [1913 Webster]
 
   2. To squeeze, in order to extract the juice or contents of;
    to squeeze out, or express, from something.
    [1913 Webster]
 
       From sweet kernels pressed,
       She tempers dulcet creams.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And I took the grapes, and pressed them into
       Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's
       hand.                 --Gen. xl. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. To squeeze in or with suitable instruments or apparatus,
    in order to compact, make dense, or smooth; as, to press
    cotton bales, paper, etc.; to smooth by ironing; as, to
    press clothes.
    [1913 Webster]
 
   4. To embrace closely; to hug.
    [1913 Webster]
 
       Leucothoe shook at these alarms,
       And pressed Palemon closer in her arms. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To oppress; to bear hard upon.
    [1913 Webster]
 
       Press not a falling man too far.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To straiten; to distress; as, to be pressed with want or
    hunger.
    [1913 Webster]
 
   7. To exercise very powerful or irresistible influence upon
    or over; to constrain; to force; to compel.
    [1913 Webster]
 
       Paul was pressed in the spirit, and testified to the
       Jews that Jesus was Christ.      --Acts xviii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   8. To try to force (something upon some one); to urge or
    inculcate with earnestness or importunity; to enforce; as,
    to press divine truth on an audience.
    [1913 Webster]
 
       He pressed a letter upon me within this hour.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Be sure to press upon him every motive. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. To drive with violence; to hurry; to urge on; to ply hard;
    as, to press a horse in a race.
    [1913 Webster]
 
       The posts . . . went cut, being hastened and pressed
       on, by the king's commandment.    --Esther viii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   Note: Press differs from drive and strike in usually denoting
      a slow or continued application of force; whereas drive
      and strike denote a sudden impulse of force.
      [1913 Webster]
 
   {Pressed brick}. See under {Brick}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pressing \Press"ing\, a.
   Urgent; exacting; importunate; as, a pressing necessity. --
   {Press"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pressing
   adj 1: compelling immediate action; "too pressing to permit of
       longer delay"; "the urgent words `Hurry! Hurry!'";
       "bridges in urgent need of repair" [syn: {pressing},
       {urgent}]
   n 1: the act of pressing; the exertion of pressure; "he gave the
      button a press"; "he used pressure to stop the bleeding";
      "at the pressing of a button" [syn: {press}, {pressure},
      {pressing}]
   2: a metal or plastic part that is made by a mechanical press

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top