ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instigate

IH1 N S T AH0 G EY2 T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instigate-, *instigate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instigate[VT] กระตุ้น, See also: ก่อให้เกิด, ยุยง
instigate to[PHRV] ยุแหย่, See also: ยุยง, แหย่, Syn. incite to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instigate(อิน'สทิเกท) vt. กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น., See also: instigatingly adv. instigative adj. instigator n., Syn. urge

English-Thai: Nontri Dictionary
instigate(vt) เร้า,กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you instigate a formal dress code at "The Spectator"?นี่เธอส่งเสริม"ผู้เข้าชม"ใช่ไหม Monstrous Ball (2012)
Garcia caught us up. Why instigate a hostage situation?การ์เซียสรุปให้ฟังแล้ว ทำไมต้องไปกระตุ้นในสถานการณ์จับตัวประกันล่ะ Hit (2012)
My theory is Elizabeth Gaines was killed in order to instigate Secret Service protocols, which it did.ผมคิดว่าอลิซาเบธ เกนส์ถูกฆ่า เพื่อจะได้ป่วนระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งก็ทำได้สำเร็จ Q&A (2012)
Right, well, now that you are staying, we're not going to instigate an emergency response, but we are gonna begin an investigation under Section 47.ค่ะ ถ้าคุณยืนยันว่าจะอยู่ เราจะไม่เร่งรัดความรับผิดชอบทั้งหมด แต่จะมีขั้นตอนการสืบเสาะตามมาตรา 47 Wild Bill (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instigateHe instigated the riot.
instigateThey instigated the two boys to quarrel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะยุก[V] incite, See also: instigate, provoke, abet, Thai definition: ยุหรือหนุนส่ง
ปั่นหัว[V] agitate, See also: instigate, incite, rouse, Syn. ยุแหย่, Example: ไทยเราก็ถูกอเมริกาปั่นหัวให้ต่อต้านกลุ่มผู้ก่อกรร้ายโดยเฉพาะนักการเมือง นักการศึกษาและข้าราชการ, Thai definition: ยุให้ผิดใจกัน, Notes: (ปาก)
เป่าหู[V] instigate, See also: abet, incite, Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว, Example: เธอก็เป็นอย่างนี้ใครเป่าหูทีสองทีเชื่อเขาไปทั้งหมด, Thai definition: พูดให้เข้าหูบ่อยๆ เพื่อให้เชื่อ
เป่าหู[V] instigate, See also: abet, incite, Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว, Example: เธอก็เป็นอย่างงี้ ใครเป่าหูทีสองทีเชื่อเขาไปทั้งหมด, Thai definition: พูดให้เข้าหูบ่อยๆ เพื่อให้เชื่อหรือให้เห็นดีเห็นงามด้วย
ส่อเสียด[V] instigate, See also: incite, Syn. ยุยง, ยุแหย่, Example: ในบรรดาศีลห้า ศีลข้อที่เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดง่ายที่สุดก็คือศีลข้อ 4 ที่ว่าด้วยการไม่พูดเท็จ เว้นจากการพูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์, Thai definition: พูดให้แตกร้าว
เสี้ยม[V] instigate, See also: abet, arouse, Syn. ยุแหย่, ยุยง, ยุแยง, ยุ, ยุแยงตะแคงรั่ว, เสี้ยมสอน, Example: ชาวบ้านพวกนี้คงจะมีคนเสี้ยมให้เป็นปรปักษ์กับรัฐบาลแน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action   FR: monter la tête
ผู้บงการ[n.] (phūbongkān) EN: instigator ; manipulator ; wirepuller ; powerbroker   FR: instigateur [m]
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment   FR: provoquer ; exciter
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment   FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTIGATE    IH1 N S T AH0 G EY2 T
INSTIGATED    IH1 N S T AH0 G EY2 T IH0 D
INSTIGATES    IH1 N S T AH0 G EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instigate    (v) ˈɪnstɪgɛɪt (i1 n s t i g ei t)
instigated    (v) ˈɪnstɪgɛɪtɪd (i1 n s t i g ei t i d)
instigates    (v) ˈɪnstɪgɛɪts (i1 n s t i g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] instigate; ruin; destroy, #70,715 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment [Add to Longdo]
唆す[そそのかす, sosonokasu] (v5s,vt) to instigate; to tempt; (P) [Add to Longdo]
扇ぎ立てる;煽ぎ立てる[あおぎたてる, aogitateru] (v1,vt) to fan incessantly; to agitate; to instigate [Add to Longdo]
扇ぐ(P);煽ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to fan; (2) to incite; to instigate; (P) [Add to Longdo]
煽てる[おだてる, odateru] (v1,vt) (1) to flatter; to soft-soap; (2) to instigate; to stir up; (P) [Add to Longdo]
焚き付ける;焚きつける[たきつける, takitsukeru] (v1,vt) to kindle; to build a fire; to instigate; to stir up [Add to Longdo]
嗾ける[けしかける, keshikakeru] (v1,vt) (uk) to instigate; to incite; to spur on; to set (e.g. a dog after someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instigate \In"sti*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Instigated}; p.
   pr. & vb. n. {Instigating}.] [L. instigatus, p. p. of
   instigare to instigate; pref. in- in + a root akin to G.
   stechen to prick, E. stick. See {Stick}.]
   To goad or urge forward; to set on; to provoke; to incite; --
   used chiefly with reference to evil actions; as, to instigate
   one to a crime.
   [1913 Webster]
 
      He hath only instigated his blackest agents to the very
      extent of their malignity.        --Bp.
                          Warburton.
 
   Syn: To stimulate; urge; spur; provoke; tempt; incite; impel;
     encourage; animate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instigate
   v 1: provoke or stir up; "incite a riot"; "set off great unrest
      among the people" [syn: {incite}, {instigate}, {set off},
      {stir up}]
   2: serve as the inciting cause of; "She prompted me to call my
     relatives" [syn: {prompt}, {inspire}, {instigate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top