Search result for

stimulate

(59 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stimulate-, *stimulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stimulate[VT] กระตุ้น, See also: ทำให้กระตือรือร้น, ปลุกเร้า, Syn. arouse, encourage, provoke
stimulate to[PHRV] กระตุ้น, See also: เร่ง, เร่งเร้า, Syn. stimulate into
stimulate into[PHRV] กระตุ้น, See also: เร่ง, เร่งเร้า, Syn. stimulate to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stimulate(สทิม'มิวเลท) vt. กระตุ้น,เร้าใจ,เร้า,ปลุกใจ,ส่งเสริม,กระตุ้นประสาท,ชูกำลัง. vi. เป็นตัวกระตุ้น,ชูกำลัง., See also: stimulability n. stimulator n. stimulater adj. stimulation n., Syn. rouse,arouse,urge

English-Thai: Nontri Dictionary
stimulate(vt) ปลุกใจ,กระตุ้น,ชูกำลัง,ส่งเสริม,ปลุกเร้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Taub) stimulate right atrium.Stimulate right atrium. Adverse Events (2008)
The skull's crystal stimulates an undeveloped part of the human brain, opening a psychic channel.กะโหลก คริสตอลนี้ ไปกระตุ้น ส่วนที่ไม่พัฒนา ของสมองมนุษย์ เปิดช่อง ทางจิต Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
This bath stimulates white blood cells and speed up the process.อ่างนี่ ช่วยรักษา ให้หาย ได้เร็วขึ้น Wanted (2008)
And then you would feel my hands kind of descend to your lower region, kind of, uh, finding their way, massaging the skin around your clitoris, which would even stimulate the arousal even more.ว่ามือผมกำลังค่อยๆไต่ไปยังส่วนล่างของคุณ ประมาณหาทางของมันอยู่อะไรแบบนั้นน่ะ นวดผิวบริเวณ คลิทอริสของคุณหน่อย New York, I Love You (2008)
He's gonna stimulate the entire economy by going after that 7%.เอ้ารีบตะครุบเพราะเรา มีเศรษฐกิจแบบนักบริโภคนิยม เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบ The Girlfriend Experience (2009)
NOTHING STIMULATES ME."เป็นแค่ประกายนึงในวันของฉัน" Soul Mates (2009)
It stimulates, in particular, the Wernicke area, the memory center and the right prefrontal region.มันช่วยกระตุ้นสมอง โดนเฉพาะส่วน Wernicke ที่เป็นศุนย์กลางความจำ.. และบริเวณสมองส่วนนอกทางซีกขวา Episode #1.3 (2009)
Actually, ethyl alcohol inhibits electrical conduction in the nerve cells and stimulates reuptake receptors of inhibitory neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid.ที่จริงเอธิลแอลกอฮอล์ ยับยั้งการนำไฟฟ้าในเซลล์ประสาท แถมกระตุ้นตัวรับการดูดซึม สารยับยั้งการสื่อประสาท เช่นแรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก The Jiminy Conjecture (2009)
It monitors sleep cycles and, when necessary, stimulates the thalamus, which induces a deeper sleep state.มันควบคุมวัฎจักรการหลับ และเมื่อจำเป็นมันจะกระตุ้น 'ธาลามัส' ที่โน้มนำให้เกิดภาวะหลับลึก Dream Logic (2009)
And I am trying to stimulate my olfactory and gustatory senses to try to recreate it.และผมก็กำลังพยายามกระตุ้น ประสาทสัมผัสในการรับกลิ่น และรับรสของผม เพื่อที่จะทำมันขึ้นมาใหม่ August (2009)
We need to find something more powerful to stimulate his memory.เราควรหาบางอย่าง ที่มีพลังมากกว่านี้ เพื่้อกระตุ้นเร้า ความทรงจำของเขา Grey Matters (2009)
I don't know what stimulates you anymore.ผมไม่รู้จะปลุกเร้าคุณยังไงดี Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stimulateFalling interest rates have stimulated the automobile market.
stimulateHis infectious humor stimulated applause.
stimulateIf it continues to be stimulated the skin's protective function causes thickening and it becomes stiff and hard with pores that stand out.
stimulateModerate exercise stimulates the circulation of blood.
stimulateModerate exercise stimulates the circulation of the blood.
stimulatePraise stimulates students to work hard.
stimulateTax cuts are often used as a major fiscal tool to stimulate the economy.
stimulateTeachers stimulate the students' interest and have them think, ask questions and debate among themselves.
stimulateThat lecture really stimulated me.
stimulateThe teacher's talk stimulates Mary to study harder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร้า[V] stimulate, See also: arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, Example: เกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้
กระตุ้นเตือน[V] stimulate, See also: waken, animate, stir up, encourage, promote, Syn. ย้ำเตือน, Example: รัฐบาลกระตุ้นเตือนให้ประชาชนประหยัดน้ำมัน, Thai definition: ย้ำให้ระลึกถึง
กระตุ้น[V] stimulate, See also: activate, arouse, rouse, provoke, spur, Syn. เร้า, Example: ยาบางชนิดจะกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนมากกว่าปกติ
ชูกำลัง[V] stimulate one's spirits, See also: raise one's spirits, enthuse, reinvigorate, revitalize, Syn. บำรุงกำลัง, Example: ตัวยาแก่นจันทน์ชะมดจะช่วยชูกำลังทำให้หัวใจชื่นบาน, Thai definition: ทำให้มีกำลังดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
จุดประกาย[v. exp.] (jut prakāi) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate   
เครื่องกระตุ้นหัวใจ[n. exp.] (khreūang kratun hūajai) EN: stimulant for the heart   FR: stimulateur cardiaque [m]
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod   FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
กระตุ้นการผลิต[v. exp.] (kratun kān phalit) EN: stimulate production   FR: stimuler la production
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite   FR: stimuler
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment   FR: provoquer ; exciter

CMU English Pronouncing Dictionary
STIMULATE    S T IH1 M Y AH0 L EY2 T
STIMULATED    S T IH1 M Y AH0 L EY2 T AH0 D
STIMULATES    S T IH1 M Y AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stimulate    (v) (s t i1 m y u l ei t)
stimulated    (v) (s t i1 m y u l ei t i d)
stimulates    (v) (s t i1 m y u l ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shào, ㄕㄠˋ, ] stimulate to effort; surname Shao, #35,826 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
メーザー[, me-za-] (n) maser (microwave amplification by stimulated emission of radiation) [Add to Longdo]
レーザー(P);レーザ[, re-za-(P); re-za] (n) laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation); (P) [Add to Longdo]
火吹き竹[ひふきだけ, hifukidake] (n) bamboo blowpipe used to stimulate a fire [Add to Longdo]
活を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See 活・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk [Add to Longdo]
関心を高める[かんしんをたかめる, kanshinwotakameru] (exp,v1) (See 関心が高まる) to stimulate interest in; to raise awareness of [Add to Longdo]
景気刺激策[けいきしげきさく, keikishigekisaku] (n) business-stimulating measures; economic stimulation program; measure to stimulate the economy [Add to Longdo]
雇用対策[こようたいさく, koyoutaisaku] (n) measures to stimulate employment; employment measures [Add to Longdo]
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up [Add to Longdo]
振り起こす;振り起す;振起こす;振起す[ふりおこす, furiokosu] (v5s,vt) to stir up; to stimulate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stimulate \Stim"u*late\, v. t. [imp. & p. p. {Stimulated}; p.
   pr. & vb. n. {Stimulating}.] [L. stimulatus, p. p. of
   stimulare to prick or goad on, to incite, fr. stimulus a
   goad. See {Stimulus}.]
   1. To excite as if with a goad; to excite, rouse, or animate,
    to action or more vigorous exertion by some pungent motive
    or by persuasion; as, to stimulate one by the hope of
    reward, or by the prospect of glory.
    [1913 Webster]
 
       To excite and stimulate us thereunto. --Dr. J.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) To excite; to irritate; especially, to excite
    the activity of (a nerve or an irritable muscle), as by
    electricity.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To animate; incite; encourage; impel; urge; instigate;
     irritate; exasperate; incense.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stimulate
   v 1: act as a stimulant; "The book stimulated her imagination";
      "This play stimulates" [syn: {stimulate}, {excite}] [ant:
      {dampen}, {stifle}]
   2: cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads
     induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy
     a computer"; "My wife made me buy a new sofa" [syn: {induce},
     {stimulate}, {cause}, {have}, {get}, {make}]
   3: stir the feelings, emotions, or peace of; "These stories
     shook the community"; "the civil war shook the country" [syn:
     {stimulate}, {shake}, {shake up}, {excite}, {stir}]
   4: cause to be alert and energetic; "Coffee and tea stimulate
     me"; "This herbal infusion doesn't stimulate" [syn:
     {stimulate}, {arouse}, {brace}, {energize}, {energise}, {perk
     up}] [ant: {calm}, {de-energise}, {de-energize}, {sedate},
     {tranquilize}, {tranquillise}, {tranquillize}]
   5: cause to occur rapidly; "the infection precipitated a high
     fever and allergic reactions" [syn: {induce}, {stimulate},
     {rush}, {hasten}]
   6: stir feelings in; "stimulate my appetite"; "excite the
     audience"; "stir emotions" [syn: {stimulate}, {excite},
     {stir}]
   7: provide the needed stimulus for [syn: {provoke}, {stimulate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top