ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

紧急

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -紧急-, *紧急*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧急[jǐn jí, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] urgent, #2,803 [Add to Longdo]
紧急事件[jǐn jí shì jiàn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] emergency [Add to Longdo]
紧急危害[jǐn jí wēi hài, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄨㄟ ㄏㄞˋ, / ] emergency risk [Add to Longdo]
紧急应变[jǐn jí yīng biàn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] emergency management [Add to Longdo]
紧急状态[jǐn jí zhuàng tài, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] state of emergency [Add to Longdo]
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, / ] Federal Emergency Management Agency; FEMA [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's lucky for Gus we had somebody aboard who knew how to meet an emergency like this.[CN] 盖斯很幸运 能在船上碰到 能处理这种紧急状况的人 Lifeboat (1944)
For the time being. After all, it was an emergency operation.[CN] 只是现在啰 毕竟那是个紧急手术 Lifeboat (1944)
This is a grave emergency.[CN] 这是紧急情况 - 没错 The Whole Town's Talking (1935)
I should like to stay, but I recollected some urgent affairs at my abbey.[CN] 好的 我很想住在这儿 但我的修道院还有些紧急事务要处理 The Adventures of Robin Hood (1938)
- Yes, he said it was urgent.[CN] 有的,他说事情很紧急 Foreign Correspondent (1940)
The following deputies were rushed to the hospital.[CN] 其他的警员 被紧急送往医院 His Girl Friday (1940)
Thank you. But what's so very urgent about that?[CN] 谢谢 可是那有什么紧急的呢 To Be or Not to Be (1942)
Tight squeeze.[CN] 真是紧急 His Girl Friday (1940)
?[CN] "紧急停止"" Space Cowboys (2000)
We are busy printing an urgent order.[CN] 我们当时忙着印刷一个紧急命令 Baltic Deputy (1937)
No, I'm sorry. It is very urgent.[CN] 不 很抱歉 这是紧急 To Be or Not to Be (1942)
D.A.'s gotta see it, Mac.[CN] 紧急事件! The Whole Town's Talking (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top