Search result for

hesitant

(37 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hesitant-, *hesitant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hesitant[ADJ] ลังเลใจ, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, อึกอัก, Syn. indecisive, irresolute, reluctant
hesitantly[ADV] อย่างลังเล, See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน, Syn. indecisively, irresolutely, reluctantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hesitant(เฮช'ซิเทินทฺ) adj. ลังเลใจ S. hesitating,

English-Thai: Nontri Dictionary
hesitant(adj) ลังเล,ไม่แน่ใจ,ชักช้า,อลักเอลื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We don't need any people hesitant of our Earth Cleansing Plan.เราไม่ต้องการให้ใครหน้าไหนมาคอยถ่วงแผนการทำความสะอาดโลกของเรา Death Note: L Change the World (2008)
Senator, your people are hesitant to join us because they're worried there'll be another military occupation.ท่านวุฒิฯ คนของท่านลังเลใจ ที่จะมาเข้าร่วมกับเรา เพราะพวกเขากังวลว่า จะมีการยึดครองทางทหารอีกครั้งหนึ่ง Liberty on Ryloth (2009)
I was hesitant, you know, because how horrible you wereผมลังเล... เพราะเรื่องที่คุณ ทำกับผม และพวกเด็กๆ Mash-Up (2009)
I'm only hesitant because he's your boyfriend,ที่ฉันลังเลเพราะว่าเขาเป็นแฟนคุณ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
The first kill was sloppy, hesitant, and unplanned.การฆ่าครั้งแรกสะเพร่า ลังเล และไม่วางแผน Exit Wounds (2010)
You know, we're going to have a victim pool that is extremely hesitant to talk to us.คุณก็รู้ว่าเรากำลังจะเจอ เหยื่อกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะลังเลอย่างมาก ที่จะคุยกับเรา Rite of Passage (2010)
That is why I asked, with a hesitant look on my face, "Is it possible..."เพราะงั้นผมถึงถามด้วยหน้าตาไม่แน่ใจแบบนี้ไงว่า "มันเป็นไปได้ไหม" Episode #1.9 (2010)
Some are still hesitant but if I just push itบางคนยังลังเล แต่ถ้าข้าผลักดัน Kim Soo Ro (2010)
What are you hesitant about, CheonGoon?ท่านลังเลทำไม ชอนกุน Kim Soo Ro (2010)
Oh, you are really hesitant.คุณนี่ลังเลจริงๆเลยนะ Episode #1.15 (2010)
I thought you'd be hesitant, which is why I brought you here.คิดว่าน่าจะทำให้เธอ ฉุกคิดได้บ้าง ถึงได้พาเธอมานี่ Born This Way (2011)
He's gone from hesitant strikes in the victim's home to painting the walls with blood.เขาเปลี่ยนจากลังเลเป็นบุกเข้าบ้านเหยื่อ เพื่อฉาบผนังด้วยเลือด The Stranger (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hesitantI'm rather hesitant about asking him a favor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งรับแบ่งสู้[ADV] hesitantly, See also: reservedly, Syn. ภาคเสธ, Example: เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้, Thai definition: อย่างที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง, อย่างที่รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
รีรอ[ADV] hesitantly, See also: hesitatingly, indecisively, haltingly, reluctantly, Syn. รีๆ รอๆ, Example: ผมไม่ยืนรีรออีกต่อไปสำหรับการเดินทางให้ถึงจุดหมาย, Thai definition: แสดงอาการลังเลใจออกมา, ไม่แน่ใจที่จะทำลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[adv.] (baengrap-baengsū) EN: hesitantly   
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant   FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
อ้อมแอ้ม[adv.] (øm-aēm) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly   FR: indistinctement ; inaudiblement

CMU English Pronouncing Dictionary
HESITANT    HH EH1 Z AH0 T AH0 N T
HESITANTLY    HH EH1 Z AH0 T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hesitant    (j) (h e1 z i t @ n t)
hesitantly    (a) (h e1 z i t @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant [Add to Longdo]
おどおど[, odoodo] (adv,n,vs) (on-mim) coweringly; hesitantly; (P) [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
臆す[おくす, okusu] (v5s,vi) (See 臆する) to be hesitant; to feel timid [Add to Longdo]
臆する[おくする, okusuru] (vs-s,vi) to be hesitant; to feel timid [Add to Longdo]
言い難い;言難い[いいがたい;いいにくい, iigatai ; iinikui] (adj-i) hard to say; inexpressible; hesitant to say [Add to Longdo]
吝か[やぶさか, yabusaka] (adj-na) (See 吝かでない) reluctant; hesitant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hesitant \Hes"i*tant\, a. [L. haesitans, p. pr. of haesitare:
   cf. F. h['e]sitant. See {Hesitate}.]
   1. Not prompt in deciding or acting; hesitating.
    [1913 Webster]
 
   2. Unready in speech. --Baxter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hesitant
   adj 1: lacking decisiveness of character; unable to act or
       decide quickly or firmly [syn: {hesitant}, {hesitating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top