ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

staatsbürger

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -staatsbürger-, *staatsbürger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-Thai: Longdo Dictionary
Staatsbürger(n) |der, pl. Staatsbürger| พลเมือง, ประชาชน เช่น Seit kurzem bietet auch die Lufthansa sehr attraktive Ethnik Spezial Tarife für thailändische Staatsbürger mit ihren Ehepartnern und Kindern an., See also: die Staatsbürgerin

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The President refused him Ivorian nationality.Die Republik hat seine Anfrage auf die ivorische Staatsbürgerschaft abgelehnt. 24 Days (2014)
British national.Britischer Staatsbürger. The Grand Experiment (2014)
You would've graduated if the school hadn't closed, and Oleg knows a guy who fakes documents, so... You're a pastry school graduate, And I'm a real estate agent and a French citizen.Du hättest deinen Abschluss gemacht, wenn die Schule nicht geschlossen worden wäre, und Oleg kennt einen Typen, der Dokumente fälscht, also bist du eine Konditorschul-Absolventin, und ich eine Immobilienmaklerin und französische Staatsbürgerin. And the First Degree (2014)
Aren't babies automatically citizens?Sind Babys nicht automatisch Staatsbürger? And the First Degree (2014)
We don't have to be citizens right away.Wir müssen nicht direkt Staatsbürger werden. Wir können uns Arbeit suchen. Volcheck (2014)
But you're a national.Aber du bist Staatsbürger. From A to B and Back Again (2014)
Dual US, Spanish citizen.Doppelte Staatsbürgerschaft: Honor Among Thieves (2014)
Penitenciario siete, where they keep all the foreign nationals.Im Siete-Gefängnis, wo sie alle ausländischen Staatsbürger festhalten. Frontwards (2014)
So I adopt him, help him get his citizenship.Ich adoptierte ihn, verhalf ihm zur Staatsbürgerschaft. Daddy's Home (2015)
Chilean nationals.Chilenische Staatsbürger. The 33 (2015)
"Dear Ted, your Chase bank account "has been terminated due to a lack of citizenship."Sehr geehrter Ted, da Sie kein Staatsbürger sind, wurde Ihr Konto aufgelöst." Ted 2 (2015)
A state of near hysteria over so-called communists in this country threatens the freedom of other citizens.Die Beinahe-Hysterie gegen die Kommunisten in unserem Land gefährdet die Freiheit der anderen Staatsbürger. Trumbo (2015)
I'm here because Professor Stoddart was a British citizen, and a wicked person did a terrible thing, and I want to catch him, same as you.- Ja. Ich bin hier, weil Professor Stoddart ein britischer Staatsbürger war... und ein böser Mensch etwas Schreckliches getan hat... und den möchte ich schnappen, ganz genau wie Sie. Episode #1.2 (2015)
Apparently, you are not an American citizen.Offenbar sind Sie kein amerikanischer Staatsbürger. Bridge of Spies (2015)
And according to your boss. You are not a Soviet citizen either.Und laut Ihrem Chef sind Sie auch kein sowjetischer Staatsbürger. Bridge of Spies (2015)
He is a German national.Er ist deutscher Staatsbürger. Bridge of Spies (2015)
When I became a US citizen, the immigration officer asked me if I had ever associated with the Nazi government of Germany or worked at a concentration camp.Als ich U.S. Staatsbürger wurde, fragte mich die Einwanderungsbehörde, ob ich jemals mit dem Nazi-Regime sympathisiert... oder in einem Konzentrationslager gearbeitet hätte. Remember (2015)
Gérard Decle is married to Agatha Ivanov, 27 years old, Bulgarian.Gérard Decle ist der Mann von Agatha Ivanov, 27, bulgarische Staatsbürgerin. Bonheur à Vendre (2015)
Danish citizen.Dänische Staatsbürgerin. Episode #3.1 (2015)
We're opting for Hungarian citizenship.Wir wählen die ungarische Staatsbürgerschaft. Mom and Other Loonies in the Family (2015)
If an American citizen's been kidnapped overseas, that's FBI jurisdiction.Wenn ein amerikanischer Staatsbürger in Übersee gekidnappt wird, dann ist das FBI-Jurisdiktion. Ruslan Denisov (No. 67) (2015)
All due respect, sir, an American citizen has been abducted.- Bei allem gebotenen Respekt, Sir, ein amerikanischer Staatsbürger würde entführt. Ruslan Denisov (No. 67) (2015)
You are no longer an American citizen.Du bist dann nicht länger amerikanischer Staatsbürger. The Baker in the Bits (2015)
Well, it's possible he'll be fine, but, you know, he turned his back on the regime when he became an American citizen-- that's dangerous.Es ist möglich, dass alles gut geht, aber er wandte sich vom Regime ab, als er ame- rikanischer Staatsbürger wurde, das ist gefährlich. The Baker in the Bits (2015)
28 years old. Single. U.S. citizen.Ich bin 28, ledig und amerikanischer Staatsbürger. Angel-A (2005)
I am an American citizen.Ich bin amerikanischer Staatsbürger. The Murder in the Middle East (2015)
A Swede living in Copenhagen. We're monitoring his apartment but he's hardly ever there.Eigentlich heißt er Rikard Johnsson, schwedischer Staatsbürger, wohnt in Kopenhagen, seine Wohnung wird observiert. Episode #3.4 (2015)
Now, I'm not a German citizen, - but I understand the implications... - Bring her in.Nun, ich bin keine deutsche Staatsbürgerin, aber ich verstehe die Auswirkungen eines verdeckten Programms wie diesem. The Tradition of Hospitality (2015)
I'm an American citizen.Ich bin amerikanische Staatsbürgerin. The Tradition of Hospitality (2015)
700 German citizens have gone to Syria to fight for the Islamic State.700 deutsche Staatsbürger sind nach Syrien gegangen, um für den Islamischen Staat zu kämpfen. The Tradition of Hospitality (2015)
You're a British citizen. Uh...Sie sind britischer Staatsbürger. Whispers in the Dark (2015)
Sure, but the State won't release funds unless you're an American citizen or have landed immigrant status.Sicher, aber der Staat gibt keine Mittel frei... wenn man nicht amerikanischer Staatsbürger... oder aufenthaltsberechtigt ist. Whispers in the Dark (2015)
Agent Reynolds. You're the new regional chief? Good to see you, Abs.Aber der Staat subventioniert nur amerikanische Staatsbürger. Blood and Fear (2015)
I think it's wonderful you're going to apply to be a citizen.Freut mich, dass Sie die Staatsbürgerschaft annehmen wollen. Blood and Fear (2015)
I must say, she has made navigating the choppy briny of citizenship a far more bearable undertaking.Ich muss sagen... sie hat mir den holprigen Pfad zur Staatsbürgerschaft... sehr viel angenehmer gestaltet. The Sisters Mills (2015)
If you are referring to Miss Corinth, she is guiding me through the procurement of my citizenship.Wenn Sie Miss Corinth meinen... die hilft mir dabei, meine Staatsbürgerschaft zu erlangen. The Sisters Mills (2015)
Speaking of embroidery, isn't Hoop Dreams over there the one helping you with your citizenship application? (Zoe laughing) CRANE:Apropos, hilft Ihnen Hoop Dreams dort nicht... mit Ihrem Staatsbürgerschaftsantrag? Dead Men Tell No Tales (2015)
He'd checked out a couple of books on British citizenship and the legal system.Auch was zum britischen Staatsbürgerrecht und was zu unserem Rechtssystem. Episode #1.5 (2015)
Thank you, Mr. McNally, for violating the privacy of an American citizen.Danke, Mr. McNally, für die Verletzung der Privatsphäre eines amerikanischen Staatsbürgers. The Past Is Parent (2015)
He's a Chinese national, here on an H-1B visa.Er ist chinesischer Staatsbürger und mit einem Arbeitsvisum hier. Pilot (2015)
I'm a tenured professor, a German citizen.- Ich bin ordentlicher Professor, ein deutscher Staatsbürger. Our Man in Damascus (2015)
Which means even if you're born here, you're not given automatic citizenship.Das bedeutet, auch wenn man hier geboren ist, wird man nicht automatisch Staatsbürger. The American Dream (2015)
Became a U.S. citizen through marriage.Wurde durch die Heirat ein amerikanischer Staatsbürger. Evil Handmade Instrument (2015)
Washington was a British subject who led an army against his own country.Washington war ein britischer Staatsbürger, der eine Armee gegen sein eigenes Land anführte. High Treason in the Holiday Season (2015)
We all know about the 350 or so British nationals who've traveled back and forth to Syria in the past year, as we've seen before in Iraq and Afghanistan.Bekannt sind die circa 350 britischen Staatsbürger, die letztes Jahr nach Syrien und zurück gereist sind. Wie es zuvor auch mit Irak und Afghanistan zu beobachten war. London Has Fallen (2016)
But I've been an American citizen for two years.Bin seit zwei Jahren amerikanischer Staatsbürger. The Purge: Election Year (2016)
Oh, I've been accepted as archivist to the Historical Society, and I'm moving forward with my citizenship application.Die Historische Gesellschaft hat mich als Archivar eingestellt... und ich komme mit meinem Antrag auf Staatsbürgerschaft voran. Ragnarok (2016)
Your honor, these documents will confirm my client's identity as Kenneth Bender, citizen of Markovia.Euer Ehren, diese Dokumente werden die Identität meines Klienten als Kenneth Bender bestätigen, Staatsbürger von Markovia. Broken Hearts (2016)
- Damn.- Französisch-algerische Staatsbürgerschaft... Broussard (2016)
Don't... I'm an American citizen.Ich bin amerikanischer Staatsbürger. Well (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
Staatsbürger(n) |der, pl. Staatsbürger| พลเมือง, ประชาชน เช่น Seit kurzem bietet auch die Lufthansa sehr attraktive Ethnik Spezial Tarife für thailändische Staatsbürger mit ihren Ehepartnern und Kindern an., See also: die Staatsbürgerin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürger { m }; Staatsbürger { m } | Bürger { pl }; Staatsbürger { pl }citizen | citizens [Add to Longdo]
Pflicht { f } | Pflichten { pl } | eine Pflicht tun | staatsbürgerliche Pflichtenduty; obligation | duties | to do one's duty | civic duties; duties as citizen [Add to Longdo]
Staatsangehörigkeit { f }; Staatsbürgerschaft { f } | doppelte Staatsangehörigkeit { f }; doppelte Staatsbürgerschaft { f }citizenship | dual citizenship [Add to Longdo]
Staatsangehörigkeit { f }; Staatsbürgerschaft { f }nationality [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top