ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urgency

ER1 JH AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urgency-, *urgency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urgency(n) การเร่งรีบ, See also: ความเร่งด่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ, ความเร่งเร้า, ความเร่าร้อน, ความรีบด่วน, ภาวะฉุกเฉิน, urgencies ความรีบด่วน, เรื่องรีบด่วน
insurgency(อินเซอ'เจินซี) n. การจลาจล, การกบฏ,

English-Thai: Nontri Dictionary
urgency(n) ความรีบด่วน, ภาวะฉุกเฉิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
urgency๑. ภาวะรีบด่วน๒. ภาวะปวดปัสสาวะฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The urgency is not my choice. Instead of distributing the promised food...แทนที่จะใจอ่อน The Man in the Iron Mask (1998)
I have this urgency in me.ผมมีเรื่องเร่งด่วนในตัว Faith Like Potatoes (2006)
I believe that the urgency of the situation... compels the use of any and all resources to obtain Cris Johnson.ฉันเชื่อว่า สถานะการณ์ ฉุกเฉินตอนนี้ บังคับให้เรา ต้องใช้กำลัง ไปนำพา คริส จอห์นสันมา Next (2007)
There is a matter of great urgency which I must discuss with youมีเรื่องฉุกเฉินที่ข้าต้องแจ้งแก่ท่าน Excalibur (2008)
Almost immediately felt the urgency of pick up smoking and health her entire life.จำเป็นหรือ The Eye (2008)
Urgency does not call for changing methods that work for methods that do not work.เรื่องด่วนที่คุณยกมาอ้างจะทำให้งานพัง Body of Lies (2008)
You know the urgency of her desires.เจ้าก็รู้ดีถึงความใจร้อนของนาง The Thing in the Pit (2010)
* 'Cause we seem to understand the urgency **ดูเหมือนว่าเราจะเข้าใจ ความเร่งรีบ* Special Education (2010)
There's no other reason you'd come over with the urgency to meet me.คงไม่มีเหตุผลอื่นที่คุณจะ แวะมาพบฉันอย่างเร่งด่วน Midas (2011)
Listen, I-I don't think that you fully comprehend the urgency of my situation.ฟังนะ ฉันไม่คิดว่าคุณจะเข้าใจ ถึงสถานการณ์ของฉันตอนนี้ The Backup Dan (2012)
Bruce Springsteen always says that he plays every show as if it's his last, and that is the kind of urgency we need at regionals this year.Bruce Springsteen พูดตลอดเวลาว่า ว่าเขาเล่นทุกๆโชว์ที่แสดงเหมือนมันเป็นครั้งสุดท้าย และนั่นก็เป็นความเร่งด่วยชนิดที่ เราต้องการสำหรับการแช่งระดับภาคปีนี้ Shooting Star (2013)
Am I the only one who sees the urgency of this situation?ฉันเป็นคนเดียวใช่มั้ย ที่เห็นว่านี่เรื่องฉุกเฉิน Taxi Driver (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urgencyNo problem demands more urgency than the human conditions of life.
urgencyShe provided for an urgency.
urgencyThe plan lower in priority and urgency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องด่วน(n) urgency, See also: hurry, necessity, Example: หัวหน้าเรียกประชุมเพราะมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ, Count Unit: เรื่อง
ความเร่งด่วน(n) urgency, Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, Example: ความคืบหน้าการเตรียมการตั้งพรรคมีความเร่งด่วนถึงกับตั้งเป้าหมายว่าจะตั้งพรรคให้สำเร็จและเปิดตัวได้ภายในเดือนหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[kabot] (n) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition  FR: insurrection [ f ] ; révolte [ f ] ; rébellion [ f ] ; soulèvement [ m ]
ความเร่งด่วน[khwām reng duan] (n, exp) EN: urgency

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
URGENCY ER1 JH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urgency (n) ˈɜːʳʤənsiː (@@1 jh @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迫切性[pò qiè xìng, ㄆㄛˋ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ, ] urgency, #47,486 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アージェンシー;アージャンシー[a-jienshi-; a-janshi-] (n) urgency [Add to Longdo]
火急[かきゅう, kakyuu] (adj-na, n, adj-no) emergency; urgency [Add to Longdo]
喫緊;吃緊[きっきん, kikkin] (adj-na, n, adj-no) urgency; exigency [Add to Longdo]
急切[きゅうせつ, kyuusetsu] (n) under pressure; urgency [Add to Longdo]
急迫[きゅうはく, kyuuhaku] (n, vs) urgency; imminence [Add to Longdo]
焦眉[しょうび, shoubi] (n) emergency; urgency; imminence [Add to Longdo]
切迫[せっぱく, seppaku] (n, vs, adj-no) pressure; urgency; tension; imminence; acuteness; (P) [Add to Longdo]
切迫感[せっぱくかん, seppakukan] (n) sense of urgency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urgency \Ur"gen*cy\, n. [Cf. F. urgence.]
   The quality or condition of being urgent; insistence;
   pressure; as, the urgency of a demand or an occasion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 urgency
   n 1: the state of being urgent; an earnest and insistent
      necessity
   2: pressing importance requiring speedy action; "the urgency of
     his need"
   3: an urgent situation calling for prompt action; "I'll be
     there, barring any urgencies"; "they departed hurriedly
     because of some great urgency in their affairs"
   4: insistent solicitation and entreaty; "his importunity left me
     no alternative but to agree" [syn: {importunity}, {urgency},
     {urging}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top