ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รบเร้า

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รบเร้า-, *รบเร้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รบเร้า[V] pester, See also: beg, beseech repeately, Syn. วิงวอน, อ้อนวอน, ร่ำร้อง, ร้องขอ, Example: ประชาชนรบเร้าให้นายกรัฐมนตรียอมอนุญาตให้ชาวยิวอพยพเข้ามาในประเทศ, Thai definition: วิงวอนอย่างเร่งร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รบเร้าก. เซ้าซี้จะเอาให้ได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Has Beatrice been at you?- เบียทริซรบเร้าคุณเหรอ Rebecca (1940)
I will make no promise of the kind, and I beg you not to importune me any further on the subject.ฉันจะไม่สัญญาอะไรทั้งนั้น ฉันขอร้องให้คุณอย่ามารบเร้าฉันถึงเรื่องนี้อีกต่อไป Episode #1.6 (1995)
She kept on asking what it was and... But still, she's too young...เป็นความผิดข้าเอง นางรบเร้าให้ข้าบอก The Great Jang-Geum (2003)
Plus Jacob here keeps bugging me about seeing you again.เกมแรกของมารีนในฤดูกาลนี้ อีกอย่างเจคอบพยายามรบเร้าให้ฉัน Twilight (2008)
And insisted I go for a cat scan.รบเร้าให้ฉัน ไปทำแคทสแกน Pilot (2008)
She kept pushing me to meet him...แม่รบเร้าให้ชั้นมาเจอเค้า... My Sassy Girl (2008)
"I'll be insulted unless you have another.""ข้าจะรบเร้าจนกว่าท่านจะรับไปอีก" Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
If your Senior is insistent, what do you think you should do?ถ้ารุ่นพี่ของนายรบเร้ามากๆ นายคิดว่าควรทำยังไง The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Is he still bothering you for sex?เขายังรบเร้าจะนอนด้วยอยู่อีกไหม Sorry Grateful (2010)
You know, Castle, Jenny's been bugging me to set you up with her cousin Ramona.คืองี้นะแคสเซิล เจนนี่รบเร้าให้ผม พาไปเยี่ยมญาติเธอน่ะ ราโมน่า Headhunters (2012)
We don't mean to push you.ผมไม่ต้องการจะรบเร้าคุณ Life of Pi (2012)
I don't want to harp on this, but did you like the custom rabbit?ไม่อยากรบเร้าหรอกนะ แต่ว่าอยากรู้ว่าชอบไหมน้องกระต่ายยักษ์ Iron Man 3 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รบเร้า[v.] (røprao) EN: Importune ; press ; pester   FR: importuner ; presser ; insister

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badger into[PHRV] รบเร้าให้, See also: รบเร้า
importune[VT] เซ้าซี้, See also: รบเร้า, Syn. beg, entreat, urge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
importunate(อิมพอ' ชะนิท) adj. รีบด่วน, เร่งด่วน, รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน., See also: importunately adv. importunateness n., Syn. insistent, persistent, eager
importune(อิมพอร์ทูน') vt. รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน. -vt. รบเร้าไม่หยุด, เรียกร้องไม่หยุด, See also: importunely adv. importuner n.
importunity(อิมพอร์ทู' นิที) n. การรบเร้า, การเรียกร้อง, การพร่ำ, การขอร้องอย่างไม่หยุด

English-Thai: Nontri Dictionary
importunate(adj) ซึ่งคะยั้นคะยอ,รบเร้า,เร่งด่วน
importune(vt) คะยั้นคะยอ,รบเร้า,เรียกร้อง
importunity(n) การคะยั้นคะยอ,การรบเร้า,การเรียกร้อง,การขอร้อง
insist(vi) คะยั้นคะยอ,ยืนยัน,รบเร้า,เรียกร้อง
insistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนยัน,การรบเร้า,การเรียกร้อง
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
instigation(n) การกระตุ้น,การยุยงส่งเสริม,การรบเร้า,การปลุกปั่น
wheedle(vt) รบเร้า,โอ้โลม,ปลอบโยน,ป้อยอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top