Search result for

awaken

(50 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awaken-, *awaken*
Possible hiragana form: あわけん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awaken[VT] กระตุ้น, See also: ทำให้ตื่นตัว, Syn. arouse, stir
awaken[VI] กระตุ้น, Syn. awake, rouse
awaken to[PHRV] ทำให้ตื่น (หลังจากหลับ), Syn. alert to, awake to, wake to, waken to
awaken from[PHRV] รู้สึกตัว (จากหลับ), See also: ตื่นจาก (หลับ), Syn. arouse from
awaken from[PHRV] ทำให้เข้าใจความจริง, See also: ตื่นจากความฝัน, ทำให้รู้สึกตัว, ทำให้ตระหนักถึง, ทำให้ตื่นตัวเรื่อง, Syn. arouse from, waken from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awakening, Early Morningตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Awaken.ดีมาก Dark Shadows (2012)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
"If he is awakened, all mortals should despair."หากพระองค์ฟื้นคืนชนม์ เหล่าคนสามัญจักลำเค็ญ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
If the virus awakens, we'll be infected first.ถ้าเชื้อกำเริบละ เราติดก่อนใครเลยนะ Death Note: L Change the World (2008)
A store can awaken a lust for things you never even knew you needed.ห้างมักกระตุ้นความอยากได้สินค้า แม้คุณไม่คิดว่าคุณต้องการมัน Confessions of a Shopaholic (2009)
You will be awakened and conscious in five, four, three, two, one.คุณจะตื่น, และได้สติ ใน 5,4,3,2,1 The Fourth Kind (2009)
Around 300 in the morning, they are awakened for no apparent reason, and they wake up apprehensive, frightened, panicked,ประมาณ 3: 00 ในตอนเช้า, พวกเขาตื่นแบบไม่มีเหตุผล, พวกเขาผวาตื่น หวาดกลัว ตกใจ The Fourth Kind (2009)
Okay, Tommy, when I count to three, you will awaken.ไม่, ไม่, ไม่, ไม่, ไม่, ไม่ เอาละ ฉันจะนับถึง 3 คุณจะตื่น. The Fourth Kind (2009)
HE MAY HAVE AWAKENED.เขาคงเพิ่งรู้ตัว Zoe's Reprise (2009)
Blair waldorf had a rude awakening when The rooster crowed at dawn this morning.แบลล์ วอลดรอฟ ก็ถูกปลุกให้มาเผชิญความจริงอย่างโหดร้าย เมื่อตอนพ่อไก่โต้งโก่งคอเช้ามืดนี้ Carrnal Knowledge (2009)
I refuse to apoligize for what you have awakened in me.ฉันจะไม่ขอโทษที่เธอเข้ามาปลุกเร้าใจฉัน Nothing But the Blood (2009)
* * well, baby, they're tumbling down * * they didn't even put up a fight * * they didn't even make a sound * * it's like i've been awakened * * every rule I had you breakin' ** * ที่รัก มันพังทลายลงไปแล้ว * * มันพังลงอย่างง่ายดาย * Vitamin D (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awakenI was rudely awakened by a loud noise.
awakenThe dog barked furiously, which awakened my brother.
awakenThis book will awaken your imagination.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลุก[v.] (pluk) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse   FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert   FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

CMU English Pronouncing Dictionary
AWAKEN    AH0 W EY1 K AH0 N
AWAKENS    AH0 W EY1 K AH0 N Z
AWAKENED    AH0 W EY1 K AH0 N D
AWAKENING    AH0 W EY1 K AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awaken    (v) (@1 w ei1 k @ n)
awakens    (v) (@1 w ei1 k @ n z)
awakened    (v) (@1 w ei1 k @ n d)
awakening    (v) (@1 w ei1 k @ n i ng)
awakening    (n) (@1 w ei1 k n i ng)
awakenings    (n) (@1 w ei1 k n i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェイクン;アウエイクン[, aueikun ; aueikun] (vs) awaken [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
沖縄県[おきなわけん, okinawaken] (n) Okinawa prefecture (including Okinawa island) [Add to Longdo]
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth [Add to Longdo]
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P) [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P) [Add to Longdo]
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc. [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] awaken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awake \A*wake"\, v. t. [imp. {Awoke}, {Awaked}; p. p. {Awaked};
   (Obs.) {Awaken}, {Awoken}; p. pr. & vb. n. {Awaking}. The
   form {Awoke} is sometimes used as a p. p.] [AS.
   [=a]w[ae]cnan, v. i. (imp. aw[=o]c), and [=a]wacian, v. i.
   (imp. awacode). See {Awaken}, {Wake}.]
   1. To rouse from sleep; to wake; to awaken.
    [1913 Webster]
 
       Where morning's earliest ray . . . awake her.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       And his disciples came to him, and awoke him,
       saying, Lord, save us; we perish.   --Matt. viii.
                          25.
    [1913 Webster]
 
   2. To rouse from a state resembling sleep, as from death,
    stupidity., or inaction; to put into action; to give new
    life to; to stir up; as, to awake the dead; to awake the
    dormant faculties.
    [1913 Webster]
 
       I was soon awaked from this disagreeable reverie.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       It way awake my bounty further.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No sunny gleam awakes the trees.   --Keble.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awaken \A*wak"en\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Awakened}; p. pr. &
   vb. n. {Awakening}.] [OE. awakenen, awaknen, AS.
   [=a]w[ae]cnan, [=a]w[ae]cnian, v. i.; pref. on- + w[ae]cnan
   to wake. Cf. {Awake}, v. t.]
   To rouse from sleep or torpor; to awake; to wake.
   [1913 Webster]
 
      [He] is dispatched
      Already to awaken whom thou nam'st.   --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      Their consciences are thoroughly awakened. --Tillotson.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To arouse; excite; stir up; call forth.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awaken
   v 1: cause to become awake or conscious; "He was roused by the
      drunken men in the street"; "Please wake me at 6 AM." [syn:
      {awaken}, {wake}, {waken}, {rouse}, {wake up}, {arouse}]
      [ant: {cause to sleep}]
   2: stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm clock"
     [syn: {wake up}, {awake}, {arouse}, {awaken}, {wake}, {come
     alive}, {waken}] [ant: {dope off}, {doze off}, {drift off},
     {drop off}, {drowse off}, {fall asleep}, {flake out}, {nod
     off}]
   3: make aware; "They were awakened to the sad facts"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top