Search result for

hasty

(60 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hasty-, *hasty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hasty[ADJ] รีบเร่ง, See also: เร่งด่วน, Syn. hurry, quick, rapid, Ant. creeping, slow, unhurried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried

English-Thai: Nontri Dictionary
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About that--maybe I was a little too hasty.เกี่ยวกับเรื่องนั้น บางทีฉันอาจจะใจร้อนไปหน่อย Pret-a-Poor-J (2008)
Perhaps I was too hastyบางที ข้าอาจจะใจร้อนเกินไป Cloak of Darkness (2008)
Oh, uh, well, Mr. Bronson, as a concerned citizen, wanted to bring points to my attention before I made any hasty decisions about the property.ฉันอยากคิดถึงผลที่ตามมา ก่อนที่ฉันจะด่วนตัดสินใจ Bedtime Stories (2008)
I wouldn't be so hasty if I were youถ้าข้าเป็นเจ้า ข้าจะไม่ใจร้อน Hostage Crisis (2009)
I know it was a little hasty, but you said I could do whatever I wanted.ฉันรู้ว่ามันออกจะบุ่มบ่ามไปหน่อย แต่คุณบอกฉันว่าฉันทำอะไรก็ได้อย่างที่ใจต้องการ The Glamorous Life (2010)
- Judge Myles Hasty.ผู้พิพากษาไมลส์ เฮสตี้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Why,because the killer's Judge Hasty.รู้ได้ไงเหรอ เพราะฆาตกร คือผู้พิพากษาเฮสตี้ไง The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Shakers and machers you know,and influential types... including Judge Hasty.พวกผู้มีอำนาจ อะไรแบบนั้นไง พวกผู้มีอิทธิพล อย่างผู้พิพากษาเฮสตี้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
You think that Gemma Harrington was chased by Judge Hasty?เธอคิดว่าเจมมา แฮริงตัน ถูกผู้พิพากษาไล่ตามเหรอ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Caroline,all I need is a warrant to arrest Judge Hasty.แคโรไลน์ ผมต้องการแค่ หมายศาล เพื่อจับผู้พิพากษาเฮสตี้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I'm a lowly federal prosecutor,and Hasty is a big-shot federal judge.ฉันเป็นแค่อัยการรัฐผู้ต่ำต้อย แต่เฮสตี้น่ะ ผู้พิพากษาขาใหญ่เชียวนะยะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Thanks so much for coming down,Judge Hasty.ขอบคุณนะครับที่ลงมา ท่านผู้พิพากษาเฮสตี้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hastyBeing a hasty person, he is likely to jump to conclusions.
hastyDon't draw a hasty conclusion from what you see now.
hastyHasty marriage seldom succeeds.
hastyHe had a hasty breakfast.
hastyI ate a hasty lunch.
hastyI had a hasty breakfast and left home.
hastyI was too hasty in concluding that he was lying.
hastyLet's not make any hasty decisions, let's sleep on it.
hastyShe was a bit hasty in answering me.
hastyThere is no need to draw a hasty conclusion.
hastyWe are a hasty meal and left immediately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รีบร้อน[ADJ] hurried, See also: hasty, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: การติดต่อส่งข่าวสารไปมาถึงกันของคนไทยในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องรีบร้อนสำคัญก็มักจะจัดให้คนถือไป แต่หากเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เร่งร้อน ก็มักจะฝากไปกับพ่อค้า
ฉุกละหุก[ADJ] impetuous, See also: hasty, chaotic, riotous, imperious, confused, perplexed, Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน, Example: ในเวลาอันฉุกละหุกเขาสามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
บ้าบิ่น[ADJ] hasty, See also: reckless, rash, foolhardy, audacious, Syn. บ้าระห่ำ, มุทะลุ, บุ่มบ่าม, Ant. ขลาด, กลัว, Example: เขาเป็นนักวิจัยที่มีนิสัยบ้าบิ่นคนหนึ่งก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่, Thai definition: ที่หุนหันพลันแล่น, ที่อวดกล้าทำการอย่างไม่มีสติยั้งคิด
ความใจร้อน[N] rashness, See also: hasty, recklessness, Syn. ความใจเร็ว, Ant. ความใจเย็น, Example: อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความใจร้อนของผู้ขับรถยนต์
ใจเร็วด่วนได้[ADJ] hasty, See also: careless, cursory, perfunctory, Syn. ใจเร็ว, Example: วัยหนุ่มสาวมักมีนิสัยใจเร็วด่วนได้ ทำให้ขาดความรอบคอบในการคิดอ่าน, Thai definition: ี่ใจร้อนอยากได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่คิดคำนึงถึงเหตุผลอันสมควรเสียก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered   FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlanlaen) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous   FR: agir sans réfléchir
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūron) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent   FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
กรูด[adj.] (krūt) EN: hasty ; precipitate   
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush   
ลุกลี้ลุกลน[adj.] (luklīluklon) EN: hurried ; hasty   FR: agité ; énervé
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry   FR: être agité
ลุกลน[adj.] (luklon) EN: hurried ; hasty   FR: agité ; énervé

CMU English Pronouncing Dictionary
HASTY    HH EY1 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hasty    (j) (h ei1 s t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hastig {adj} | hastiger | am hastigstenhasty | hastier | hastiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
せっかち[, sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
応急攻撃[おうきゅうこうげき, oukyuukougeki] (n) hasty attack [Add to Longdo]
応急渡河[おうきゅうとか, oukyuutoka] (n) hasty crossing [Add to Longdo]
憶断;臆断[おくだん, okudan] (n,vs) jumping to hasty conclusions; conjecture [Add to Longdo]
俄仕込み[にわかじこみ, niwakajikomi] (n) hasty preparation [Add to Longdo]
気が早い[きがはやい, kigahayai] (exp,adj-i) (See 気の早い) short-tempered; quick-tempered; hasty [Add to Longdo]
気の早い[きのはやい, kinohayai] (exp,adj-i) (See 気が早い) short-tempered; quick-tempered; hasty [Add to Longdo]
軽挙[けいきょ, keikyo] (n,vs) hasty or rash act [Add to Longdo]
拙速[せっそく, sessoku] (adj-na,n) hasty; rough and ready; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匆忙[cōng máng, ㄘㄨㄥ ㄇㄤˊ, ] hasty; hurried, #12,776 [Add to Longdo]
轻率[qīng shuài, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄞˋ, / ] hasty, #32,324 [Add to Longdo]
孟浪[mèng làng, ㄇㄥˋ ㄌㄤˋ, ] hasty; rash; impetuous, #98,837 [Add to Longdo]
[chì, ㄔˋ, ] hasty walking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hasty \Has"ty\ (h[=a]s"t[y^]), a. [Compar. {Hastier}
   (-t[i^]*[~e]r); superl. {Hastiest}.] [Akin to D. haastig, G.,
   Sw., & Dan. hastig. See {Haste}, n.]
   1. Involving haste; done, made, etc., in haste; as, a hasty
    retreat; a hasty sketch.
    [1913 Webster]
 
   2. Demanding haste or immediate action. [R.] --Chaucer.
    "Hasty employment." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Moving or acting with haste or in a hurry; hurrying;
    hence, acting without deliberation; precipitate; rash;
    easily excited; eager.
    [1913 Webster]
 
       Seest thou a man that is hasty in his words? There
       is more hope of a fool than of him.  --Prov. xxix.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       The hasty multitude
       Admiring entered.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Be not hasty to go out of his sight. --Eccl. viii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   4. Made or reached without deliberation or due caution; as, a
    hasty conjecture, inference, conclusion, etc., a hasty
    resolution.
    [1913 Webster]
 
   5. Proceeding from, or indicating, a quick temper.
    [1913 Webster]
 
       Take no unkindness of his hasty words. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Forward; early; first ripe. [Obs.] "As the hasty fruit
    before the summer." --Is. xxviii. 4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hasty
   adj 1: excessively quick; "made a hasty exit"; "a headlong rush
       to sell" [syn: {hasty}, {headlong}]
   2: done with very great haste and without due deliberation;
     "hasty marriage seldom proveth well"- Shakespeare; "hasty
     makeshifts take the place of planning"- Arthur Geddes;
     "rejected what was regarded as an overhasty plan for
     reconversion"; "wondered whether they had been rather
     precipitate in deposing the king" [syn: {hasty}, {overhasty},
     {precipitate}, {precipitant}, {precipitous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top