ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ブル

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ブル-, *ブル*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ブル[, buru] (n,adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P) [Add to Longdo]
ブル[, buru-] (adj-na,n) (1) blue (colour, color); (2) sad; down (in the dumps); (P) [Add to Longdo]
ブルーアクシルクロミス[, buru-akushirukuromisu] (n) blue-axil chromis (Chromis caudalis); dusky puller [Add to Longdo]
ブルーアンドイエロークロミス[, buru-andoiero-kuromisu] (n) Limbaugh's damselfish (Chromis limbaughi); blue-and-yellow chromis [Add to Longdo]
ブルーエンゼル[, buru-enzeru] (n) blue angelfish (Holacanthus isabelita) [Add to Longdo]
ブルーカラー[, buru-kara-] (n) blue-collar worker; (P) [Add to Longdo]
ブルーギル[, buru-giru] (n) bluegill [Add to Longdo]
ブルークロミス[, buru-kuromisu] (n) blue chromis (Chromis cyanea) [Add to Longdo]
ブルーグラス[, buru-gurasu] (n) blueglass [Add to Longdo]
ブルーシート[, buru-shi-to] (n) blue sheeting; blue tarpaulin [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where is his book?" "It is on the table."「彼の本はどこですか」「それはテーブルの上です」
I'd like a double for four nights from tonight for about fifty dollars a night.1泊50ドルくらいのダブルの部屋を一室、今晩から4泊お願いします。
I wonder if we could have the table over there?あそこのテーブルに座れますか。
I asked for a table over there.あそこのテーブルをお願いしたいのですが。
Please take your book off this table.あなたの本をこのテーブルからどけて下さい。
You are very attractive in blue.あなたはブルーの服を着るととてもすてきだ。
That sofa is less expensive than this table.あのソファーはこのテーブルほど高価ではない。
Take the book which is lying on that table.あのテーブルの上にある本を取って下さい。
Take the book has been left on the table.あのテーブルの上においてある本を取りなさい。
I asked for a table over there.あのテーブルをお願いしたいのですが。
It is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.あのプレイボーイと結婚するのはブロンドの女の子か、ブルーネットの女の子か五分五分といったところだ。どちらもきれいだから。
That yellow sweater costs twice as much as this blue one.あの黄色のセーターはこのブルーのセーターの2倍の値段である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Limburger![JA] リンブルガー! Find This Thing We Need To (2017)
You build up a record and get well-known and stay out of trouble.[JA] トラブルを避けながら 名前を売る CounterPunch (2017)
Ladies and gentlemen, we welcome you to Barclays Center here in Brooklyn, New York, for the much anticipated feature bout of the evening.[JA] ニューヨーク ブルックリン バークレイズ・センターで 今夜の大一番が まもなく始まります CounterPunch (2017)
Metamucil, BluBlockers, hearing aids, couple Judging Amy DVDs, you got a box of Depends diapie-diaps.[JA] メタムシル ブルーブロッカー 補聴器 ジャッジング・エイミィのDVD Find This Thing We Need To (2017)
He rides the subway, two hours, every day to Flatbush, Brooklyn, so he can train at the very last free boxing gym in New York City,[JA] 毎日2時間 地下鉄で ブルックリンに通っている 目的地は ニューヨーク最後の無料ジム 目的地は ニューヨーク最後の無料ジム CounterPunch (2017)
-The cables are working.[JA] ケーブルは大丈夫だ  ()
Never mind, Vincent, at least we had a nice steak out of it.[JA] このテーブルとPR記事に いくらかけたと? The Widow Maker (2017)
I wanted the whole team there to witness my finest hour.[JA] 1テーブル用意して The Widow Maker (2017)
Peter was really a troublemaker.[JA] トラブルメーカーだったわ CounterPunch (2017)
Sam?[JA] ダブル The Widow Maker (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブルートゥース[ぶるーとうーす, buru-tou-su] Bluetooth [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top