ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตรวจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรวจ-, *ตรวจ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ตรวจติดตามmonitor

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรวจ(v) check, See also: censor, inspect, examine, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจทาน, Example: ผู้อำนวยการตรวจบัญชีบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง, Thai Definition: พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย
ตรวจ(v) survey, See also: explore, Syn. สำรวจ, Example: บริษัทออกตรวจพื้นที่ที่ว่ากันว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่
ตรวจ(v) patrol, Syn. สอดส่อง, สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจดู, Example: ตำรวจออกตรวจท้องที่เกือบทุกวัน, Thai Definition: พิจารณาดูความเรียบร้อย
ตรวจ(v) diagnose, Syn. ตรวจโรค, Example: แพทย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจและวินิจฉัยโรคตลอดจนเก็บเรื่องราวของคนไข้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาล, Thai Definition: พิจารณาหาสมุฏฐาน
ตรวจดู(v) look into, See also: examine, check, Syn. ตรวจ, ตรวจสอบ, สังเกต, พิจารณา, Example: อาจารย์ตรวจดูผมนักเรียนชายทุกวันพุธ
ตรวจการ(v) go on a tour of inspection, See also: inspect, Example: เจ้านายจะมาตรวจการที่ทำการแห่งนี้เดือนละ 2 ครั้ง, Thai Definition: พิจารณาดูความเรียบร้อย
ตรวจงาน(v) inspect, See also: examine, Syn. สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจ, Example: ผู้ตรวจการไปตรวจงานที่ภาคใต้
ตรวจจับ(v) detect, See also: search, Syn. ตรวจ, ตรวจหา, ตรวจค้น, Example: ตำรวจตั้งด่านตรวจจับยาเสพติด
ตรวจตรา(v) patrol, Syn. ดูแล, ระวังระไว, เฝ้าดู, เฝ้า, ตรวจการ, Example: ทหารตรวจตราชายแดนตามหน้าที่
ตรวจตรา(v) examine, See also: inspect, check, Syn. ดูแล, ควบคุม, วิเคราะห์, ตรวจ, ตรวจสอบ, Example: คณะกรรมการอาหารและยาตรวจตราอาหารกระป๋องอย่างละเอียดก่อนนำสู่ผู้บริโภค, Thai Definition: พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรวจ(ตฺรวด) ก. พิจารณาดูความเรียบร้อย เช่น ตรวจพล ตรวจราชการ, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย เป็นต้น เช่น ตรวจบัญชี ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจดวงชะตา, พิจารณาหาสมุฏฐาน เช่น ตรวจโรค, สำรวจ เช่น ตรวจพื้นที่.
ตรวจการก. ตรวจดูการงานให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย เช่น ผู้ตรวจการ, ตรวจราชการ ก็ว่า.
ตรวจการณ์ก. ตรวจค้นด้วยสายตาหรือใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วย เพื่อรวบรวมข่าวสารหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ.
ตรวจข่าวก. พิจารณาข่าวว่าควรอนุญาตให้พิมพ์ได้หรือไม่, พิจารณาข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แล้ว.
ตรวจตราก. พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน.
ตรวจทานก. ตรวจทบทวนความถูกต้องเรียบร้อย
ตรวจทานสอบหนังสือให้ถูกต้องหรือให้ตรงกับต้นฉบับ, ทาน ก็ว่า.
ตรวจราชการก. ตรวจดูการงานให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย เช่น ผู้ตรวจราชการภาค, ตรวจการ ก็ว่า.
ตรวจสอบก. ตรวจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เช่น ตำรวจไปตรวจสอบหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ.
ตรวจเลือดก. ตรวจดูว่าเลือดอยู่ในกลุ่มไหน หรือมีเชื้อโรคอยู่ในเลือดหรือไม่ หรือเพื่อทราบโรคบางอย่าง เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
walk throughตรวจตลอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
visaตรวจลงตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
checkตรวจสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
checkตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debugตรวจหาข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์]
Acetates, Mildตรวจพบสารคีโตนได้น้อย [การแพทย์]
Audiometric Testตรวจหู [การแพทย์]
Autopsy Findingตรวจศพ [การแพทย์]
Check upตรวจร่างกาย [การแพทย์]
Coagulogramตรวจภาวะการเกิดลิ่มเลือด [การแพทย์]
Densitometers, Scanningตรวจโดยใช้เดนสิโตมิเตอร์ [การแพทย์]
Diagnosis, Histopathologicalตรวจวินิจฉัยโดยตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา [การแพทย์]
Dietary Examinationตรวจอาหารที่บริโภค [การแพทย์]
Double Set Upตรวจภายในที่ห้องผ่าตัด, ตรวจภายในในห้องผ่าตัด, การตรวจภายในที่ห้องผ่าตัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take charge of that gun!ตรวจดูปืน The Great Dictator (1940)
Defective shell. We'll examine it.กระสุนด้าน พวกผมจะไปตรวจดู The Great Dictator (1940)
Check the fuse.ไปตรวจฉนวน The Great Dictator (1940)
Yes, the fuse.ครับผม ตรวจฉนวน The Great Dictator (1940)
We now pause for station identification.เราหยุดทำการชั่วคราว ของด่านตรวจบัตร ปปช. The Great Dictator (1940)
He was to be examined.เราต้องตรวจเขา The Great Dictator (1940)
And a review of the army.และ ตรวจแถวสวนสนามครับ The Great Dictator (1940)
Well, he's examining the boat now.- ตอนนี้เขากำลังตรวจเรืออยู่ Rebecca (1940)
Well, yesterday, when I examined that boat, I found they'd been opened.เมื่อวานตอนที่ผมตรวจเรืออยู่ ผมพบว่ามันถูกเปิดออก Rebecca (1940)
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์ Rebecca (1940)
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ Night and Fog (1956)
They gather, inspect and frisk them before they return to camp.มีการตรวจค้นทุกอย่าง ก่อนนักโทษจะกลับแคมป์ Night and Fog (1956)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรวจ[trūat] (v) EN: verify ; check ; inspect  FR: vérifier ; examiner ; inspecter
ตรวจการ[trūatkān] (v) EN: go on a tour of inspection ; inspect
ตรวจข่าว[trūat khāo] (v, exp) FR: censurer
ตรวจค้น[trūatkhon] (v) FR: explorer ; fouiller
ตรวจคนเข้าเมือง[trūat khon khao meūang] (v, exp) EN: inspect and check immigrants  FR: contrôler l'immigration aux frontières
ตรวจจับ[trūatjap] (v) EN: detect
ตรวจซ้ำ[trūat sam] (v) EN: double-check
ตรวจดู[trūatdū] (v) EN: inspect ; look over  FR: scruter ; observer ; inspecter
ตรวจตรา[trūattrā] (v) EN: examine ; inspect ; check ; patrol ; look around ; monitor  FR: inspecter ; passer en revue ; examiner ; surveiller
ตรวจบัญชี[trūat banchī] (v, exp) EN: inspect the accounts ; audit the accounts  FR: vérifier les comptes ; auditer

English-Thai: Longdo Dictionary
amniocentesis(n) การเจาะนํ้าครํ่าไปตรวจ เช่น Find out about the risks and benefits of amniocentesis during pregnancy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assay(vt) วิเคราะห์, See also: ตรวจสอบ, Syn. test, analyze
audit(vi) ตรวจสอบบัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี, Syn. examine, check, inspect
breathalyse(vt) ตรวจวัดระดับอัลกอฮอล์ของผู้ขับขี่
canvass(vt) ตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examine, investigate;discuss
case(vt) ตรวจสอบ, Syn. examine
censor(vt) ตรวจสอบ, Syn. examine
check(vt) ตรวจสอบ, Syn. check up on, look into, suss out
check(vi) ตรวจสอบ, See also: ตรวจ, เช็ค, Syn. check up on, look into, suss out
check out(vi) ตรวจสอบ, Syn. check, check up on, look into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ, การตกลงด้วย (approval)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า, พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม, สารที่ได้รับวิเคราะห์, รายงานการวิเคราะห์, ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี, บัญชี, การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี, เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ฟัง, นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
auscultate(ออส'คัลเทท) vt., vi. ใช้หูฟังตรวจโรค. -ausculatative adj.
auscultation(ออสคัลเท'เชิน) n. การฟังตรวจโรค (ด้วยเครื่อง stethoscope หรือเครื่องมืออื่น ๆ) , การฟังเสียง (listening)

English-Thai: Nontri Dictionary
assay(vt) พยายาม, ทดสอบ, ตรวจสอบ, ทดลอง, วิเคราะห์
audit(n) การตรวจสอบบัญชี, บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
auditor(n) ผู้ฟัง, ผู้ตรวจสอบบัญชี
BLOOD blood test(n) การตรวจเลือด
BLUE-blue-pencil(vt) ตรวจปรู๊ฟ, แก้ไข
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ, การตรวจตรา, การหาเสียง, การขอ
canvass(vt) ไต่ถาม, ตรวจตรา, หาเสียง, ขอ
censor(n) ผู้ติชม, ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ, ผู้ควบคุมความประพฤติ
censor(vt) ติชม, ตรวจหนังสือพิมพ์, จับผิด, ตรวจสอบ, เซนเซอร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
accountability(n) ตรวจสอบได้
check into(vt) ตรวจสอบ ตัวอย่างการใช้ Renrengang check into their dramatic story.
verify(vt) ตรวจสอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
棚卸[たなおろし, tanaoroshi] (n) ตรวจสอบและตีราคาสินค้าทีมีอยู่
診断[しんだん, shindan] ตรวจโรค, วินิจฉัยโรค, Syn. 診察

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
検証[けんしょう, kenshou] ตรวจสอบ พิสูจน์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
抑える[おさえる, osaeru] TH: ตรวจสอบให้แน่ชัด  EN: to check

German-Thai: Longdo Dictionary
untersuchen(vt) |untersuchte, hat untersucht| ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: testen, Syn. kontrollieren

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
checken(vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top