Search result for

เพียร

(47 entries)
(0.0839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพียร-, *เพียร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพียร[V] persist, See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent, Syn. พยายาม, มานะ, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ, หมั่นเพียร, Example: เขาเพียรค้นคว้าวิจัยวันแล้ววันเล่าและเขาก็ทำได้สำเร็จ, Thai definition: พยายามบากบั่นจนกว่าจะสำเร็จ
เพียรพยายาม[V] be diligent, See also: be industrious, Syn. พยายาม, เพียร, มานะพยายาม, Example: ข้าพเจ้าเพียรพยายามบอกเธอว่า ไม่ต้องเสียใจทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอไม่ได้ยิน, Thai definition: ทำโดยมานะบากบั่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพียรน. ความบากบั่น, ความกล้าแข็ง.
เพียรก. พยายามจนกว่าจะสำเร็จ, บากบั่น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Cake worked on his clock, laboring to finish.คุณเค้กสร้างนาฬิกาของเขาต่อไป พากเพียรทำจนเสร็จ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Everything we worked for will be wiped out.ทุกอย่างที่เราเพียรพากกันมา จะพังทลาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Go, go, go, go! Pierce, get to the president!ไปได้ ไปได้ ไป ไป เพียร์ซ ไปเอาตัว ท่าน ปธน. Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Aaron Pierce, Secret Service.แอรอน เพียร์ซ ตำรวจลับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
How's Agent Pierce?จนท.เพียร์ซเป็นไงบ้าง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I hope you won't be a stranger, Agent Pierce.ฉันไม่อยากให้เราเหมือน คนแปลกหน้ากัน จนท.เพียร์ซ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
"are tested daily as replacements for innovation and perseverance."กำลังได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ การคิดค้นและพากเพียร Duplicity (2009)
Pierpont's mother in Indianapolis,แม่ของเพียรพร อยู่อินเดียน่าโปลิส Public Enemies (2009)
Red told you, after the bank, we bust out Pierpont and Makley.เร้ดบอกนายแล้ว หลังจากงานแบงค์เราจะช่วยเพียรพรกับแม็คกี้ Public Enemies (2009)
- pierce,เพียร์ซ Debate 109 (2009)
- My name is Jeff.ผมชื่อเพียร์ซ ฮอว์ธอร์น และก็ใช่... Pilot (2009)
Why don't we try learning "jukebox" in Spanish?- คุณกำลังทำอะไรน่ะ? - เพียร์ซ! Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent   FR: persévérer
เพียร[adj.] (phīen) FR: persévérant ; patient
เพียรพยายาม[v.] (phīenphayāyām) EN: be diligent ; be industrious   FR: être travailleur
เพียรพยายามชอบ[n. exp.] (phīenphayāyām chøp) EN: right effort   FR: effort juste [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assiduously[ADV] เพียรพยายาม, See also: ก้มหน้าก้มตา, Syn. industriously, laboriously
painstaking[ADJ] อุตสาหะ, See also: เพียรพยายาม, Syn. thorough, labored
persevere at/in[PHRV] เพียรพยายามทำ, See also: มุมานะทำงาน, Syn. persevere with
persist with[PHRV] ยืนกราน, See also: เพียรพยายามทำ, Syn. persist in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
assiduity(แอสซิดู'อิที) n. ความพยายาม,ความเพียร,ความขยัน. -assiduous adj., Syn. industry, diligence ###A. laziness)
compeer(คัมเพียร์'คอม'เพียร์) n. ความเท่าเทียม,เพื่อนสนิท
conatus(โคเน'ทัส) n. ความพยายาม,ความเพียร -pl. conatus
croupier(คร'เพียร์) n. คนเก็บเงินและจ่ายเงินที่โต๊ะการพนัน,ผู้ช่วยเจ้าภาพงานเลี้ยง
diligence(ดิล'ลิเจินซฺ) n. ความมานะ,ความขยันหมั่นเพียร, Syn. industry
dilligent(ดิล'ลิเจินทฺ) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น, Syn. industrious
disappear(ดิสซะเพียร์') vt. หายไป,สาบสูญ,สูญหาย,หายลับ, Syn. vanish
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
assiduity(n) ความเพียร,ความขยัน,ความพยายาม
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร,ขยัน,เพียร,พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
assiduousness(n) ความขยัน,ความเพียร,ความพยายาม
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
effort(n) ความพยายาม,ความมุมานะ,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก

German-Thai: Longdo Dictionary
Mühe(n) |die, pl. Mühen, ส่วนใหญ่เป็นเอกพจน์| ความอุตสาหะ ความพยายาม เช่น Er hat das Diplom mit viel Mühe erreicht. เขาสำเร็จดิโพลม(ปริญญาโทในเยอรมนี)ด้วยความพากเพียร
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด
gewissenhaft(adj adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top