ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ancestry

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ancestry-, *ancestry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ancestry(n) บรรพบุรุษ, See also: วงศ์ตระกูล, ต้นตระกูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล, มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent

English-Thai: Nontri Dictionary
ancestry(n) กำพืด, เทือกเถาเหล่ากอ

WordNet (3.0)
ancestry(n) inherited properties shared with others of your bloodline, Syn. filiation, derivation, lineage
lineage(n) the descendants of one individual, Syn. descent, bloodline, origin, ancestry, line, stemma, blood, parentage, pedigree, blood line, stock, line of descent

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Ancestry

n. [ Cf. OF. ancesserie. See Ancestor. ] 1. Condition as to ancestors; ancestral lineage; hence, birth or honorable descent. [ 1913 Webster ]

Title and ancestry render a good man more illustrious, but an ill one more contemptible. Addison. [ 1913 Webster ]

2. A series of ancestors or progenitors; lineage, or those who compose the line of natural descent. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you know, my ancestry isn't all hamster.เห็นแบบนี้ แต่บรรพบุรุษของฉัน \ ไม่ได้เป็มแฮมสเตอร์ร้อยเปอร์เซนนะ ฉันน่ะ มี 1.16% ที่เป็นเชื่อสายของหมาป่า Bolt (2008)
Romulans and Vulcans share a common ancestry.โรมูลันและวัลแคนเรามีบรรพบุรุษร่วมกัน Star Trek (2009)
It's indicating a convergent evolution, or perhaps a common ancestry and the implications of that are staggering.บ่บอกถึงวิวัฒนาการ เราอาจมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน และความหมายนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่ง Green Lantern (2011)
The truth is, our ancestry is part of a legacy that dates as far back as 1692.ความจริงก็คือต้นตระกลูของพวกเรา เป็นส่วนหนึ่ง ในตำนาน ย้อนกลับไปที่ปี 1692 Pilot (2011)
It's the ancestry howlin' at ya;Αll vоісеѕ... tіеd uр іntо оnе. Cloud Atlas (2012)
It was Adam's custom to kowtow his ancestry with offering's n' honoring's.ΝΕΟ ЅΕΟUL 2144 Cloud Atlas (2012)
Even if you kill us, Esther's channeling every witch in our ancestry, living and dead.ถึงแม้ว่านายจะฆ่าเรา เอสเธอร์ก็จะดึงพลัง จากแม่มดที่เป็นบรรพบุรุษของเราทุกคน ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และตายแล้วอยู่ดี All My Children (2012)
I love how invested you are in our ancestry.ฉันชอบที่คุณเป็นแบบนั้น เหมือนบรรพบุรุษของเรา Identity Crisis (2012)
What if I track her ancestry or other Culper spies?ถ้าฉันแกะรอยบรรพบุรุษของเธอ เราอาจเจอสายลับคนอื่น Identity Crisis (2012)
Today, so many families know nothing of their ancestry.ทุกวันนี้ หลายๆ ครอบครัว แทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับบรรพบุรุษ Bitchcraft (2013)
The width of the fourth sternal rib indicates Caucasian ancestry.ความกว้างของกระดูกสันอกซี่ที่สี่ แสดงให้เห็นว่า เป็น ชายผิวขาว The Corpse on the Canopy (2013)
You're the only one free from history, ancestry.นายคือคนเดียว ที่ไม่มีอดีตและบรรบุรุษ Predestination (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ancestryHe is of Japanese ancestry.
ancestryHe is of noble ancestry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปู่ย่าตายาย(n) ancestor, See also: ancestry, forefather, forebear, Syn. บรรพบุรุษ, รากเหง้า, เทือกเถาเหล่ากอ, ต้นตระกูล, Example: ชาวนาเป็นอาชีพของคนไทยมานานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
รากเหง้า(n) ancestor, See also: ancestry, forefather, forebear, Syn. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอ, ต้นตระกูล, Example: เขายังมีลักษณะอะไรบางอย่างที่ผูกติดอยู่กับ รากเหง้า หรือ กำเนิด ของตัวเอง
ชาติ(n) family, See also: ancestry, lineage, extraction, Syn. ชาติกำเนิด, Example: เขาเป็นคนมีชื่อเสียง และมีชาติตระกูลดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กำพืด(n) ancestry, See also: lineage, birth, pedigree, genealogy, descendants, background, Syn. กำเนิด, เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, ตระกูล, เชื้อสาย, วงศ์วาน, Example: เขาไม่ยอมให้ลูกสาวแต่งงานเพราะเขารู้จักกำพืดของชายคนนั้นดี, Thai Definition: เชื้อสายวงศ์ตระกูล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อ[cheūa] (n) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion  FR: lignée [ f ] ; famille [ f ] ; sang [ m ] ; descendance [ m ]
พันธุ์[phan] (n) EN: breed ; strain ; variety ; pedigree ; race ; ancestry ; clan  FR: variété [ f ] ; espèce [ f ] ; genre [ m ] ; race [ f ] ; clan [ m ]
เทือกเถา[theūakthao] (n) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent  FR: origine généalogique [ f ]
เทือกเถาเหล่ากอ[theūakthaolaokø] (n) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent  FR: origine généalogique [ f ]
ตระกูล[trakūn] (n) EN: family ; lineage ; race ; pedigree ; ancestry ; stock ; clan ; tribe ; parentage ; species  FR: famille [ f ] ; lignée [ f ] ; race [ f ] ; pedigree [ m ] ; généalogie [ f ] ; lignage [ m ] ; parentage [ m ] (vx) ; clan [ m ]
วงศ์[wong] (n) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe  FR: famille [ f ] ; descendance [ f ] ; lignée [ f ] ; dynastie [ f ]
วงศ์ตระกูล[wongtrakūn] (n, exp) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry  FR: ascendance [ f ] ; ancêtres [ mpl ] ; aïeux [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ancestry

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ancestry

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先祖[xiān zǔ, ㄒㄧㄢ ㄗㄨˇ,  ] ancestry #37,973 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstammung { f } | Abstammungen { pl }ancestry | ancestries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
系統[けいとう, keitou] (n) system; family line; geological formation; lineage; ancestry; (P) #1,225 [Add to Longdo]
人猿同祖説[じんえんどうそせつ, jin'endousosetsu] (n) monkey-ancestry theory [Add to Longdo]
道産子;道産娘[どさんこ, dosanko] (n) (1) horse native to Hokkaido; (2) person born and raised in Hokkaido; (3) (道産子 only) sumo wrestler of Hokkaidan ancestry [Add to Longdo]
日猶同祖論;日ユ同祖論[にちゆうどうそろん(日猶同祖論);にちユどうそろん(日ユ同祖論), nichiyuudousoron ( nichi yuu dou so ron ); nichi yu dousoron ( nichi yu dou so ron ] (n) hypothesis that Jews and Japanese are of common ancestry [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top