ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมั่นเพียร

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมั่นเพียร-, *หมั่นเพียร*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you practice it diligently, a result should manifest in seven days.ถ้าเจ้าใส่ใจหมั่นเพียรฝึกฝนจริงจังแล้ว ผลจะปรากฏให้เห็นภายใน 7 วัน Milarepa (2006)
Woodchucks are very industrious marmots.วูดชัคเป็นสัตว์ฟันแทะ ที่ขยันหมั่นเพียร The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
- Hard work!- ขยันหมั่นเพียร CounterPunch (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardworking[ADJ] ขยัน, See also: หมั่นเพียร, บากบั่น, พากเพียร, ตัวเป็นเกลียว, Syn. industrious, laborious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diligence(ดิล'ลิเจินซฺ) n. ความมานะ,ความขยันหมั่นเพียร, Syn. industry
dilligent(ดิล'ลิเจินทฺ) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น, Syn. industrious
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrious(อินดัส'เทรียส) adj. ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ., See also: industriously adv. industriousness n., Syn. hard-working
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
sedulous(เซจ'ดะเลิส) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,มุมานะ,อดทน, See also: sedulously adv. sedulousness n., Syn. assiduous

English-Thai: Nontri Dictionary
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร,ขยัน,เพียร,พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
lucubration(n) ความขะมักเขม้น,ความขยันหมั่นเพียร,ความมุมานะ
perseverance(n) ความเพียร,ความขยันหมั่นเพียร,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
persevere(vi) ขยันหมั่นเพียร,เพียร,บากบั่น,อุตสาหะ
sedulous(adj) ขยันหมั่นเพียร,มีมานะ,พากเพียร,อุตสาหะ

German-Thai: Longdo Dictionary
gewissenhaft(adj adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top