ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พยายาม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยายาม-, *พยายาม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยายาม(v) try, See also: endeavour, attempt, make an effort, strive, Syn. พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, มานะ, Example: เด็กอาจแสดงพฤติกรรมหลายอย่างเพื่อพยายามเรียกร้องความเอาใจใส่และความรักจากพ่อแม่, Thai Definition: ทำโดยมานะบากบั่น, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยายาม(พะยา-) ก. ทำโดยมานะบากบั่น.
เกลือกกลิ้งพยายามช่วยตัวเองเท่าที่จะทำได้ เช่น นอนเกลือกกลิ้งไปมาด้วยความทุรนทุราย, กลิ้งเกลือก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attemptพยายาม, การพยายาม (กระทำความผิดอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to try.ผมต้องพยายาม The Diamond in the Rough (2013)
-He don't know. He never tried.เขาไม่ทราบว่า เขาไม่เคย พยายาม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Piсk uр the soaр Now don't try to bluffกอบสบู่ ตอนนี้ไม่ได้พยายามที่ จะตรงไปตรงมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm trying to!ฉันจะพยายาม The Great Dictator (1940)
Come on, now, we'll try you out.มาในตอนนี้เราจะพยายามให้ คุณออก Pinocchio (1940)
After all I tried to do for him.หลังจากที่ทุกคนฉันพยายามที่ จะทำเพื่อเขา Pinocchio (1940)
I've tried every way.ฉันได้พยายามทุกวิถีทาง Pinocchio (1940)
Hurry! He's trying to kill us!เขาพยายามที่จะฆ่าเรา! Pinocchio (1940)
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน Rebecca (1940)
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน Rebecca (1940)
I'll do my best, Maxim.ฉันจะพยายามค่ะ เเม็กซิม Rebecca (1940)
But I feel so uncomfortable.แต่ฉันรู้สึกอึดอัด ทุกวันฉันพยายามเต็มที่แล้ว Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยายาม[phayāyām] (v) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain   FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
พยายาม[phayāyām] (v) EN: strive ; struggle ; fight  FR: lutter ; se battre
พยายามตลอดชีวิต[phayāyām taløt chīwit] (v, exp) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle  FR: lutter toute la vie durant

English-Thai: Longdo Dictionary
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, See also: bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial, Syn. pretentious
have a go (at)พยายาม, พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น You have a go at designing a synthesis of it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attempt(vt) พยายาม, See also: หาทาง, ขวนขวาย, Syn. try, endeavor
aim for(phrv) พยายามเพื่อ, See also: มุ่งมั่นเพื่อ
all out effort(idm) พยายามอย่างยิ่ง, See also: อุตสาหะมาก
bid(vi) พยายามที่จะทำให้สำเร็จ, Syn. try, attempt
blitz(vt) พยายามที่จะครอบงำผู้อื่นเพื่อให้เห็นพ้อง
bargain with(phrv) พยายามต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. dicker with, haggle with
barter for(phrv) พยายามตกลงในเรื่อง, See also: ทำสัญญาเรื่อง
be hell-bent on(phrv) พยายามให้ได้ (บางสิ่ง) มาอย่างไม่ย่อท้อหรือไม่หยุดหย่อน (คำไม่เป็นทางการ)
be out for(phrv) มุ่งมั่นเพื่อ, See also: พยายามเพื่อ, Syn. go out
bend over backwards(phrv) พยายามอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. lean over backwards

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agonise(แอก' โกไนซ) vi., vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า, พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม, สารที่ได้รับวิเคราะห์, รายงานการวิเคราะห์, ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination
assiduity(แอสซิดู'อิที) n. ความพยายาม, ความเพียร, ความขยัน. -assiduous adj., Syn. industry, diligence, Ant. laziness
attack(อะแทค') vt., vi., n. โจมตี, เข้าตี, ทำร้าย, เล่นงาน, ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ, ลงมือทำ, เริ่มขึ้น, เริ่มต้น, ข่มขืน, พยายามข่มขืน
attempt(อะเทมพฺทฺ') vt., n. พยายาม, ทดลอง
backbreakingadj. ต้องใช้ความพยายามมาก, เหน็ดเหนื่อยมาก, See also: backbreaker n.
bid(บิด) { bade/bid, bidden/bid, bidding, bids } vt., n. (การ) ออกคำสั่ง, สั่ง, กล่าว, บอก, ให้ราคา, ประมูลราคา, เชื้อเชิญ, ประกาศอย่างเปิดเผย, รับเป็นสมาชิก, ความพยายามเพื่อให้ได้มา vi. ออกคำสั่ง, กริยาช่อง 3 ของ bide, See also: bidder n. ดู bid -Conf. bade

English-Thai: Nontri Dictionary
assay(n) การพยายาม, การทดสอบ, การทดลอง, การวิเคราะห์
assay(vt) พยายาม, ทดสอบ, ตรวจสอบ, ทดลอง, วิเคราะห์
assiduity(n) ความเพียร, ความขยัน, ความพยายาม
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร, ขยัน, เพียร, พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร, อย่างเพียรพยายาม
assiduousness(n) ความขยัน, ความเพียร, ความพยายาม
attempt(n) ความพยายาม, การทดลอง
attempt(vt) พยายาม, ทดลอง
diligence(n) ความขยัน, ความมาดมั่น, ความมานะ, ความพยายาม
drive(n) การขับรถ, แรงขับ, แรงกระตุ้น, ความพยายาม, พลังงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ben over backward(vi, phrase) พยายามอย่างมาก
bend over backwards(phrase) พยายามอย่างมากเพื่อที่จะทำให้คนอื่นพอใจ
hang in there you gonna be alrightพยายามต่อไป แล้วคุณจะดีขึ้นแน่นอน
intricate(adj) พยายาม, อย่างประณีต เช่น intricate work งานที่ต้องการความประณีต หรืองานที่ต้องใช้ความพยายาม, See also: elaborate, Syn. complex
Leave no stone unturned(idioms) พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ The police left no stone unturned in search for the missing pupil.= ตำรวจพยายามทุกอย่างที่จะค้นหาเด็กนักเรียนที่หายไป ;
try(n, vi, vt, modal, ver) พยายาม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
がんばる[がんばる, ganbaru] TH: พยายามอย่างเต็มที่  EN: to try one's best
頑張る[がんばる, ganbaru] TH: พยายาม  EN: to persist
努める[つとめる, tsutomeru] TH: พยายาม  EN: to make great effort

German-Thai: Longdo Dictionary
versuchenทดลอง, พยายาม |versuchte, versucht|
umständlich(adj, adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก, (งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
forschen(vi) |forschte, hat geforscht| (nach etw./jmdm.) พยายามเพื่อหาที่มาหรือสาเหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wissenschaftler forschen seit langem nach der Ursache des Aussterbens von Dinosaurier. นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาหาสาเหตุของการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์มานานแล้ว, See also: Related: erforschen
Mühe(n) |die, pl. Mühen, ส่วนใหญ่เป็นเอกพจน์| ความอุตสาหะ ความพยายาม เช่น Er hat das Diplom mit viel Mühe erreicht. เขาสำเร็จดิโพลม(ปริญญาโทในเยอรมนี)ด้วยความพากเพียร
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด
Versuch(n) |der, pl. Versuche| การทดลอง, การทดสอบ เช่น der chemische Versuch การทดลองเคมี, Der Versuch, aus dem Gefängnis zu entfliehen, mißlang. ความพยายามที่จะหนีออกจากคุกนั้นล้มเหลว
mißlingen(vi) |mißlang, ist mißlungen, + jmdm.| ล้มเหลว, ไม่เป็นผลสำเร็จ เช่น Der Versuch, sie zum Lachen zu bringen, ist ihm völlig mißlungen. ความพยายามของเขาที่จะทำให้เธอหัวเราะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง, See also: A. gelingen

French-Thai: Longdo Dictionary
acquérir(vt) 1)ได้มา 2) พยายามให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 3)การเป็นเจ้าของโดยการซื้อ (เช่น ที่ดิน)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top