ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assay

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assay-, *assay*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assay(n) การทดสอบ, Syn. testing, examination
assay(n) การวิเคราะห์ทางเคมี
assay(vt) วิเคราะห์, See also: ตรวจสอบ, Syn. test, analyze
assay(n) สารที่ใช้วิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า, พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม, สารที่ได้รับวิเคราะห์, รายงานการวิเคราะห์, ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination
bioassay n.vt. (การ) วิเคราะห์ทางชีวภาพของสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
assay(n) การพยายาม, การทดสอบ, การทดลอง, การวิเคราะห์
assay(vt) พยายาม, ทดสอบ, ตรวจสอบ, ทดลอง, วิเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assayการสอบปริมาณ, การสอบศักยภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assayการสอบเนื้อแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assayสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assay footช่วงฟุตสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assay gradeเกรดสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assay inchช่วงนิ้วสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assay limitขอบเขตสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assay tonสอบวิเคราะห์ต่อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assay valueค่าสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assay Batchเอสเสย์ชุดนั้นๆ [การแพทย์]
Assay Conditionsสภาวะแวดล้อมของการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Assay Method, Directวิธีคัดเลือกโดยตรง [การแพทย์]
Assay Precision, Intraการศึกษาต่างครั้งทดลอง [การแพทย์]
Assay Random Error, Intraการทดลองชุดเดียว [การแพทย์]
Assay System, Designการออกแบบวิธีเอสเสย์ใหม่ [การแพทย์]
Assay Variation, Withinการทดลองชุดเดียวกัน [การแพทย์]
Assay, Intraทดลองครั้งเดียว [การแพทย์]
Assay, Quantalแบบตรวจว่ามีหรือไม่มี [การแพทย์]
Assay, Quantitativeแบบตรวจนับปริมาณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I'm sorry but Happy's antigen assay came back.ผลวิเคราะห์แอนติเจนของแฮปปี้กลับมาแล้วครับ Ending Happy (2007)
The headspace assay came back and showed levels of carbon monoxide in all the vics, as well as the dead lice on the businessman's headผลจากการวิเคราะห์ไอระเหยของสารตัวอย่าง\ แสดงให้เห็นระดับของคาร์บอนมอน็อกไซด์ในเหยื่อทั้งสาม เช่นเดียวกับเหาที่ตาย บนหัวของนักธุรกิจ Art Imitates Life (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
assay
assays
assayer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assay
assays
assayed
assaying

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
试金[shì jīn, ㄕˋ ㄐㄧㄣ,   /  ] assay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
バイオアッセイ;バイオアッセー[baioassei ; baioasse-] (n) (See 生物検定) bioassay [Add to Longdo]
ラジオイムノアッセイ[rajioimunoassei] (n) radioimmunoassay [Add to Longdo]
試金[しきん, shikin] (n, vs) assay (of metal, ore, etc.); assaying [Add to Longdo]
試験法[しけんほう, shikenhou] (n) assay [Add to Longdo]
診断検査[しんだんけんさ, shindankensa] (n) diagnostic examination; diagnostic assay [Add to Longdo]
生物検定[せいぶつけんてい, seibutsukentei] (n) bioassay [Add to Longdo]
分析試験[ぶんせきしけん, bunsekishiken] (n) assaying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assay \As*say"\, n. [OF. asai, essai, trial, F. essa. See
   {Essay}, n.]
   1. Trial; attempt; essay. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I am withal persuaded that it may prove much more
       easy in the assay than it now seems at distance.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Examination and determination; test; as, an assay of bread
    or wine. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This can not be, by no assay of reason. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Trial by danger or by affliction; adventure; risk;
    hardship; state of being tried. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Through many hard assays which did betide.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. Tested purity or value. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With gold and pearl of rich assay.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. (Metallurgy) The act or process of ascertaining the
    proportion of a particular metal in an ore or alloy;
    especially, the determination of the proportion of gold or
    silver in bullion or coin.
    [1913 Webster]
 
   6. The alloy or metal to be assayed. --Ure.
    [1913 Webster]
 
   Usage: {Assay} and {essay} are radically the same word; but
      modern usage has appropriated {assay} chiefly to
      experiments in metallurgy, and {essay} to intellectual
      and bodily efforts. See {Essay}.
      [1913 Webster]
 
   Note: Assay is used adjectively or as the first part of a
      compound; as, assay balance, assay furnace.
      [1913 Webster]
 
   {Assay master}, an officer who assays or tests gold or silver
    coin or bullion.
 
   {Assay ton}, a weight of 29,1662/3 grams.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assay \As*say"\, v. i.
   To attempt, try, or endeavor. [Archaic. In this sense essay
   is now commonly used.]
   [1913 Webster]
 
      She thrice assayed to speak.       --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assay \As*say"\, v. t. [imp. & p. p. {Assayed}; p. pr. & vb. n.
   {Assaying}.] [OF. asaier, essaier, F. essayer, fr. essai. See
   {Assay}, n., {Essay}, v.]
   1. To try; to attempt; to apply. [Obs. or Archaic]
    [1913 Webster]
 
       To-night let us assay our plot.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Soft words to his fierce passion she assayed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To affect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When the heart is ill assayed.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To try tasting, as food or drink. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. To subject, as an ore, alloy, or other metallic compound,
    to chemical or metallurgical examination, in order to
    determine the amount of a particular metal contained in
    it, or to ascertain its composition.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assay
   n 1: an appraisal of the state of affairs; "they made an assay
      of the contents"; "a check on its dependability under
      stress" [syn: {assay}, {check}]
   2: a substance that is undergoing an analysis of its components
   3: a written report of the results of an analysis of the
     composition of some substance
   4: a quantitative or qualitative test of a substance (especially
     an ore or a drug) to determine its components; frequently
     used to test for the presence or concentration of infectious
     agents or antibodies etc.
   v 1: analyze (chemical substances)
   2: make an effort or attempt; "He tried to shake off his fears";
     "The infant had essayed a few wobbly steps"; "The police
     attempted to stop the thief"; "He sought to improve himself";
     "She always seeks to do good in the world" [syn: {try},
     {seek}, {attempt}, {essay}, {assay}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top