ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิสูจน์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิสูจน์-, *พิสูจน์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสูจน์(v) prove, See also: verify, demonstrate, Syn. ชี้แจง, ชี้, Example: เขาต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เขาไม่ใช่คนโกงคนขายชาติ, Thai Definition: ชี้แจงให้รู้เหตุผล, แสดงให้เห็นจริง
พิสูจน์ฝีมือ(v) prove one's ability, See also: show one's handiwork, Example: งานนี้ได้ให้โอกาศเขาพิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน, Thai Definition: แสดงความสามารถให้เห็นจริง
พิสูจน์ฝีมือ(v) prove one's ability, See also: show one's handiwork, Example: งานนี้ได้ให้โอกาศเขาพิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน, Thai Definition: แสดงความสามารถให้เห็นจริง
พิสูจน์อักษร(v) proofread, See also: proof, Example: เธอพิสูจน์อักษรอยู่ที่หนังสือพิมพ์มติชน, Thai Definition: ตรวจแก้ไขคำผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิสูจน์ก. บ่ง, ชี้แจงให้รู้เหตุผล, เช่น เอาพยานหลักฐานไปพิสูจน์ความจริงในศาล, ทดลองให้เห็นจริง, ทดลองหาความจริง, เช่น มีวิธีพิสูจน์ว่าเป็นผงชูรสแท้หรือไม่.
พิสูจน์อักษรก. ตรวจและแก้ไขที่ผิดในการพิมพ์หนังสือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
establish the guiltพิสูจน์ความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verifyพิสูจน์ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง, ทวนสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
identifyพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticateพิสูจน์ว่าเป็นของแท้, รับรองว่าเป็นของแท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prove in the bankruptcyพิสูจน์หนี้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disproveพิสูจน์แย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
not provenพิสูจน์ไม่ได้ว่ากระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Traceพิสูจน์ติดตาม [การบัญชี]
Verifyพิสูจน์ยืนยัน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Prove yourself brave, truthful and unselfish, พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
"When I have a child, " she said, "neither you nor anyone else could ever prove it wasn't yours.หล่อนพูดว่า "เมื่อฉันมีลูก... " "ไม่ว่าคุณหรือใครๆ ก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเด็กไม่ใช่ลูกของคุณ" Rebecca (1940)
We shall need an official verification.เราคงจําเป็นต้องพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการ Rebecca (1940)
- Verification?- พิสูจน์หลักฐานรึ Rebecca (1940)
They proved it a dozen different ways in court.พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามันโหลวิธีการที่แตกต่างกันในศาล 12 Angry Men (1957)
I thought it was obvious from the word go. Nobody proved otherwise.ฉันคิดว่ามันเป็นที่เห็นได้ชัดจากคำไป ไม่มีใครได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น 12 Angry Men (1957)
Nobody has to prove otherwise. The burden of proof's on the prosecution.ไม่มีใครมีที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ภาระการพิสูจน์อยู่ในการดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
And the woman across the street-if her testimony don't prove it, nothing does.และหญิงข้ามถนนถ้าคำเบิกความของเธอไม่ได้พิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรทำ 12 Angry Men (1957)
The lights were out, and they proved in court that at night you can look through the windows and see what's happening on the other side.ไฟออกและพวกเขาได้รับการพิสูจน์ในศาลว่าในเวลากลางคืน คุณสามารถมองผ่านหน้าต่างและดูสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านอื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
- They proved it.- พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามัน 12 Angry Men (1957)
Finally they saw the boy run, angry, out of the house. What does that prove?ในที่สุดพวกเขาได้เห็นการทำงานของเด็กโกรธออกจากบ้าน อะไรที่พิสูจน์? 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิสูจน์[phisūt] (v) EN: prove ; verify ; demonstrate ; show  FR: prouver ; vérifier ; démontrer
พิสูจน์หาสาเหตุการตาย[phisūt hā sāhēt kān tāi] (v, exp) EN: determine the cause of death  FR: déterminer les causes de la mort
พิสูจน์ได้[phisūt dāi] (adj) EN: provable ; can be proved  FR: prouvable
พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง[phisūt dāi wā pen jing] (adj) EN: verifiable  FR: vérifiable
พิสูจน์ไม่ได้[phisūt mai dāi] (adj) EN: unprovable ; can't be proved  FR: improuvable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attest(vt) พิสูจน์ว่าจริง
confirm(vt) ยืนยัน, See also: พิสูจน์ว่าจริง
confute(vt) พิสูจน์ว่ากระทำผิด, Syn. disprove, defeat
convict(vt) พิสูจน์ว่ามีความผิด, Syn. find guilty, prove guilty
criminate(vt) พิสูจน์ว่าผิด
clear of(phrv) พิสูจน์ว่าไม่มีความผิด
clear someone's name(idm) พิสูจน์ว่าไม่มีความผิด
demonstrate(vt) พิสูจน์, See also: ทดลองให้เห็น, Syn. show, prove, confirm
disprove(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด, See also: พิสูจน์ว่าผิด, Syn. refule, discredit, explode, Ant. prove
establish(vt) แสดงให้เห็น, See also: พิสูจน์, Syn. prove, verify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
argue(อาร์'กิว) vt., vi. ถกเถียง, เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล, อภิปราย, พูดให้ยอม, โต้แย้งพิสูจน์ว่า, แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง, การโต้คารม, การอ้างเหตุผล, ขบวนการให้เหตุผล, ข้อโต้เถียง, เรื่อง, ข้อสรุป, หลักฐาน, ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล, การอภิปราย, การถกเถียง, บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์, ข้อสรุป, ข้ออนุมาน, Syn. discussion
attest(อะเทสทฺ') vt., vi. เป็นพยาน, รับรอง, พิสูจน์, ให้การ, ยืนยัน, ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ, เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor, attestator n.
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้, เผด็จการ
axiom(แอค' เซียม) n. ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์, ความจริงในตัวของมันเอง, กฎหรือหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป (self-evident truth, maxim)
certifiable(เซอ'ทะไฟอะเบิล) adj. ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) { certificated, certificating, certificates } n. หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง, ในสุทธิ, ใบสำคัญ, ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi, vt) พิสูจน์, ให้การ, รับรอง, ยืนยัน, ให้คำปฏิญาณ, สาบาน, เป็นพยาน
certify(vt) รับรอง, ลงนามเป็นพยาน, พิสูจน์ให้เห็น
confutation(n) การหักล้าง, การพิสูจน์ว่าผิด, การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน, พิสูจน์ว่าผิด
copyreader(n) คนตรวจสอบ, บรรณาธิการ, คนพิสูจน์อักษร
corollary(n) บทเทียบ, บทแทรก, ควันหลง, ข้อพิสูจน์
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้, ซึ่งแสดงให้เห็นได้, ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต, แสดงให้เห็นจริง, พิสูจน์, ทดลอง, เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต, การทดลอง, การพิสูจน์, การเดินขบวน
demonstrator(n) ผู้แสดง, ผู้สาธิต, ผู้พิสูจน์, ผู้ทดลอง, ผู้เดินขบวน

German-Thai: Longdo Dictionary
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: testen, Syn. kontrollieren

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top