Search result for

ท้อ

(124 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้อ-, *ท้อ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้ปกครองท้องที่ (n phrase ) Local Administration Officer
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (n phrase ) Local Wisdom

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้อ[V] discourage, See also: be in low spirits, be downhearted, dishearten, Syn. ท้อถอย, ท้อแท้, หมดกำลังใจ, ระย่อ, ท้อใจ, Ant. สู้, อดทน, บากบั่น, Example: คนเราต้องไม่ท้อหากเราทำอะไรไม่สำเร็จ, Thai definition: ไม่มีกำลังใจจะสู้
ท้อ[N] peach, Syn. หมากม่วน, Example: สวนของเขาปลูกต้นท้อไว้จำนวนหลายไร่, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Prunus persica Batsch ในวงศ์ Rosaceae ผลกินได้
ท้อ[N] abdomen, See also: stomach, belly, Syn. ครรภ์, นาภี, Example: ชูชกกินมากเสียจนท้องแตกตาย, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านหน้า ตั้งแต่ลิ้นปี่จนถึงกระดูกเชิงกราน มีสะดืออยู่ตรงกลาง มีกระเพาะ สำไส้เล็ก และสำไส้ใหญ่อยู่ภายใน
ท้อ[ADV] top, See also: come out top, Syn. สูงสุด, Ant. ต่ำสุด, Thai definition: มากที่สุด, สูงที่สุด, Notes: (อังกฤษ)
ท้อใจ[V] be discouraged, See also: be dispirited, Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้, หมดหวัง, Ant. มีกำลังใจ, Example: ถ้าเราทำกรรมดีก็ทำต่อไป อย่าไปท้อใจว่าทำดีเท่าไรก็ไม่เห็นได้อะไร
ท้องนา[N] paddy field, Syn. ทุ่งนา, กลางทุ่งนา, Example: ชาวนากำลังดำนาอยู่ในท้องนา, Count unit: แห่ง
ท้อถอย[V] discourage, See also: feel giving up, lose courage, be disheartened, Syn. หมดกำลังใจ, ท้อใจ, ท้อแท้, หมดหวัง, Ant. ทรหด, มานะ, มุมานะ, อดทน, พยายาม, Example: ทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อถอยและสิ้นหวัง จงนึกถึงคุณค่าของตนเอง, Thai definition: มีความพยายามลดน้อยถอยลง
ท้อแท้[V] tired, See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected, Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: ก้องรู้สึกท้อแท้อย่างมาก หลังจากที่ได้ทราบว่าตนสอบไม่ผ่าน
ท้องกาง[ADJ] be inflate belly, See also: be distend stomach, be stuff belly, Syn. พุงกาง, Ant. ท้องแห้ง, ท้องกิ่ว, Example: ชายผู้นั้นอดข้าวมาหลายวัน ด้วยความหิวโซเขาจึงกินเสียจนท้องกาง, Thai definition: ท้องที่กางออกมากกว่าปกติเพราะกินเกินขนาด
ท้องตรา[N] general order, See also: order over the seal of office of the ministry, circular order, Syn. สารตรา, Example: ข้าหลวงเชิญท้องตราออกไปส่งยังที่หมาย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือคำสั่งที่ประทับตราของเจ้ากระทรวง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่อ ๑น. สิ่งสำหรับให้สิ่งอื่นมีนํ้าเป็นต้นผ่านไปได้ มักมีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง เช่น ท่อนํ้า ท่อลม.
ท้อ ๑, ท้อใจก. ไม่มีกำลังใจจะสู้.
ท่อ ๒ก. ตี เช่น ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่อเมืองตาก (จารึกพ่อขุนรามคำแหง).
ท้อน. ชื่อไม้ต้นชนิด Prunus persica (L.) Batsch ในวงศ์ Rosaceae ผลกินได้, พายัพเรียก หมากม่วน.
ท่อ ๓ก. โต้ตอบ เช่น นกท่อเสียงกัน, ประสาน เช่น เคยดัดฤดีตาตื่นตรับ สยงสารสงงคีตขับทรอท่อ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ท้อก. กล่าว, โต้, เถียง.
ท่อคงคาน. ส่วนของท่อเหล้าในโรงต้มกลั่น.
ท้อน. ส่วนของร่างกายด้านหน้า ตั้งแต่ลิ้นปี่จนถึงบริเวณต้นขา มีสะดืออยู่ตรงกลาง มีกระเพาะและไส้อยู่ภายใน
ท้อครรภ์ เช่น น้องร่วมท้อ
ท้อพื้นที่หรือบริเวณที่กว้างใหญ่ เช่น ท้องนํ้า ท้องฟ้า ท้องทุ่ง ท้องไร่ ท้องนา ท้องถนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abdomenท้อง, ส่วนท้อ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scaphoid abdomenท้องกิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdomen, scaphoidท้องกิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
belly, woodenท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wooden bellyท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localityท้องถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
localityท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
localityท้องถิ่น, ท้องที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
epipelagic-ท้องทะเลตื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
epipelagic-ท้องทะเลตื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal painท้องบาดเจ็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Constipationท้องผูก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diarrheaท้องร่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diarrhea in childrenท้องร่วงในเด็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abdomenท้อ[TU Subject Heading]
Abdominal injuriesท้องบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Constipationท้องผูก [TU Subject Heading]
Diarrheaท้องร่วง [TU Subject Heading]
Diarrhea, Infantileท้องร่วงในทารก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're pregnant.คุณท้อง The Jewel of Denial (2011)
Like a diamond in the skyเหมือนดั่งก้อนเพชรประดับท้องฟ้า Dead Space: Downfall (2008)
Like a diamond in the skyเหมือนดั่งก้อนเพชรประดับท้องฟ้า Dead Space: Downfall (2008)
You find out anything medical? The kid has a tummy ache.คุณหาอะไรเจอที่เป็นทางการแพทย์บ้างไหม เด็กมีอาการปวดท้อง Not Cancer (2008)
But got into a blood vessel Through a vascular anomaly in the bowel wall,แต่มันหลุดเข้าไปในกระแสเลือด เส้นเลือดที่แปรปรวนในผนังช่องท้อง Not Cancer (2008)
She starts getting abdominal pain,เธอเริ่มปวดทีท้อง Not Cancer (2008)
And test anyone else with stomach pain.และทดสอบทุกๆคน เกี่ยวกับแผลในช่องท้อง Not Cancer (2008)
She has a tummy ache. If kutner's right, it's not a tummy ache,เธอมีอาการปวดท้อง.ถ้าคัทเนอร์ถูก มันไม่ใช่อาการปวดท้อง Not Cancer (2008)
The bowel's been dead for six hours.ช่องท้องตายมาแล้วกว่า 6 ชั่วโมง Not Cancer (2008)
The endoscope's bowing. Push on the stomach.เอ็นโดสโคป งอ ดันเข้าไปในท้อง Not Cancer (2008)
Abdominal surgery to remove a...bezoar.ช่องท้อง .. ผ่าเอาbezoar.ออก Adverse Events (2008)
It's like a hairball,มันเหมือนกับก้อนขน ในท้องแมว Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่อ[n.] (thø) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose   FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m]
ท้อ[n.] (thø) EN: peach   FR: pêche [f]
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent   FR: se décourager
ท่อกลวง[n. exp.] (thø klūang) EN: hollow pipe   FR: tube creux [m]
ท้อ[v. exp.] (sīet thøng) EN: have a pain in the stomach ; feel a sharp pain in the stomach   
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: ford ; wade ; walk   FR: traverser
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble   FR: parcourir
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory   FR: mémoriser ; apprendre par coeur
ท้อ[n.] (thøng) EN: abdomen ; belly ; stomach   FR: ventre [m] ; abdomen [m] ; bedaine (fam.) [f] ; bide (fam.) [m] ; brioche (fam.) [f] ; panse (fam.) [f] ; bedon (fam.) [m] ; bidon (fam.) [m]
ท่องจำ[v.] (thǿngjam) EN: commit to memory ; remember   FR: apprendre par coeur

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
lower abdomen(n) ท้องน้อย
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
santol(n) กระท้อน (ผลไม้)
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง
morning sickness(n) อาการแพ้ท้อง เช่น You're delighted to be pregnant, but morning sickness, heartburn, fatigue and other early-pregnancy symptoms are making your condition less than fun.
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdomen[N] ท้อง, See also: พุง, ช่องท้อง, Syn. venter, stomach, belly
air[N] ท้องฟ้า, See also: อวกาศ, Syn. sky, space
belly[N] ท้อง (ของคนหรือสัตว์), See also: ส่วนท้อง, พุง, Syn. stomach
canopy[N] ท้องฟ้า
carry[VT] ตั้งครรภ์, See also: ท้อง, อุ้มท้อง, Syn. be pregnant with
childing[VI] ท้อง, See also: ตั้งครรภ์, Syn. pregnant
China Sea[N] ท้องทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก
constipated[ADJ] ท้องผูก
diarrhea[N] ท้องเสีย, See also: ท้องเดิน, ท้องร่วง, อาการท้องร่วง, Syn. diarrhoea
diarrhoea[N] อาการท้องร่วง, See also: ท้องเสีย, ท้องเดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abdominal crampปวดเกร็งท้อ
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อ
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
albedo(แอลบี' โด) n. สัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับจากดาวพรเคราะห์กับแสงที่ดาวนั้นได้รับ, อัตราสะท้อนกลับ
amerind(แอม' เมอไรนดฺ) n. ชาวอินเดียแดงและเอสกิโมในอเมริกาเหนือและใต้, ภาษาท้องถิ่นของอินเดียแดง. -Amerindian adj., n. -Amerindic adj.
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย
angina pectoris(-เพค' โทริส) n. อา-การปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหัวใจ ที่แผ่จากหัวใจไปที่ไหล่แล้วไปที่แขนซ้าย หรือจากหัวใจไปที่ท้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
abdomen(n) ท้อ
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
belly(n) ท้อง,พุง,กระเพาะ
bottom(n) ก้น,ท้องเรือ,ข้างใต้,พื้นน้ำ
bowels(n) ลำไส้,เครื่องใน,ท้อ
bylaw(n) เทศบัญญัติ,กฎหมายท้องถิ่น
canopy(n) ปะรำ,ท้องฟ้า
celestial(adj) เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับท้องฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
地元[じもと, jimoto] (n) ท้องถิ่น
秋晴れ[あきばれ, akibare] (n) ท้องฟ้าโปร่งในฤดูใบไม้ร่วง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
青空[あおぞら, aozora] ท้องฟ้าสีฟ้า
下痢[げり, geri] (n ) ท้องเสีย
便秘[べんぴ, benpi] (n ) ท้องผูก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
初産[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth
現地[げんち, genchi] Thai: ท้องถิ่น
地方[ちほう, chihou] Thai: ท้องถิ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
gegen(Präp) ต่อต้าน เช่น ein Medikament gegen Bauchschmezen ยาแก้ปวดท้อง, ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
im Rahmen vonในขอบเขตของ, ในท้องเรื่อง
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน, See also: reflektieren
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน เช่น In Interlaken spiegeln sich die Alpen im See. ที่เมืองอินเทอร์ลาเค่นเทือกเขาแอลป์สะท้อนลงในทะเลสาบ , See also: reflektieren
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง
Laterne(n) |die, pl. Laternen| โป๊ะไฟหรือโคมไฟ(เสาไฟฟ้า)ตามท้องถนน, See also: Related: die Lampe
himmlisch(adj adv) เกี่ยวกับท้องฟ้า, สวรรค์
Bauch(n) |der, pl. Bäuche| ท้อง, พุง
Kreuzung(n) |die, pl. Kreuzungen| สี่แยกตามท้องถนน, ทางแยก

French-Thai: Longdo Dictionary
ciel(n) |m| ท้องฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top