ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhausted

IH0 G Z AO1 S T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhausted-, *exhausted*, exhaust, exhauste
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhausted(adj) ซึ่งใช้หมดสิ้น, See also: ซึ่งหมดเกลี้ยง, ซึ่งไม่มีเหลือ, Syn. consumed, depleted, used up
exhausted(adj) เหน็ดเหนื่อย, See also: หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า, อ่อนระโหย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เหนื่อย, Syn. fatigued, spent, tired out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am exhausted from living up to your expectations of me.ฉันเหนื่อยกับการมีชีวิต ตามที่เธอหวังไว้กับฉัน Labyrinth (1986)
Perhaps it would have been different if there hadn't been a war but this was 1917, and people were exhausted by loss.บางทีมันคงจะแตกต่างไป ถ้าตอนนั้นไม่มีสงคราม แต่นั่นปี 1917 The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Finally, his equally exhausted wife, forced to share a bed with this genius, convinces him to take a bath, to relax.ในที่สุด ภรรยาผู้อ่อนล้าเช่นเดียวกับเขา ผู้จำต้องร่วมเตียงกับอัจฉริยะผู้นี้ เธอแนะนำให้เขาไปอาบน้ำ เพื่อผ่อนคลาย Pi (1998)
- I've never heard that. - Man, I get exhausted just watching her.ไม่เคยได้ยินเลย ให้ตายเหอะ แค่มองเธอผมก็หมดแรงแล้ว American Beauty (1999)
"I've exhausted all possibilities save for one final ray of hope.ผมทุ่มเททุกอย่าง ให้ความหวังครั้งสุดท้าย Bicentennial Man (1999)
Mother, try not to talk and eat this You're probably exhausted because you haven't eaten anythingMother, try not to talk and eat this You're probably exhausted because you haven't eaten anything The Great Jang-Geum (2003)
That he felt exhausted "from having to constantly charm everyone, but doesn't see any alternative because..."แต่มองไม่เห็นทางเลือกอื่นเนื่องจาก... I Heart Huckabees (2004)
And by that time, he was too exhausted to take me.แล้วตอนนั้นเขาก็เหนื่อยจนสู้ฉันไม่ไหว Primer (2004)
- 'Cause I've exhausted him, poor thing.-หนูต้องเร่งเขาจนหมดแรงเลยนะคะ Match Point (2005)
- We have exhausted the list.ไม่เวิร์คเลย เดี๋ยวก่อนนะครับ Big Momma's House 2 (2006)
I don't want to waste it on a night that I'm too exhausted to enjoy it because I want to enjoy our rare bird, George.ฉันหมดแรงที่จะสนุกกับมัน เพราะว่าฉันอยากจะสนุกกับนกที่หาดูยากของเรา , จอร์จ Kung Fu Fighting (2007)
I'm exhausted and Mr. X is expected sometime before 9:00.ฉันเพลียเต็มทีและมิสเตอร์เอ็กซ์ก็น่าจะมาตอนเก้าโมง The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhaustedAlthough he was exhausted, he had to keep working.
exhaustedBeing exhausted, she was soon fast asleep.
exhaustedBeth had to work very hard, and now she is hungry and exhausted.
exhaustedBy the time we had walked four miles, he was exhausted.
exhaustedExhausted from a day's work, he went to bed much earlier than usual.
exhaustedHe exhausted all his energy.
exhaustedHe exhausted his money.
exhaustedHe exhausted his strength on the work.
exhaustedHe has been exhausted from overwork.
exhaustedHe ran on and on, until he was completely exhausted.
exhaustedI am exhausted from two hours of examination.
exhaustedI am exhausted with toil

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผละ(adv) exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai Definition: อย่างอ่อนกำลัง
อิดโรย(adv) wearily, See also: exhaustedly, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: กลุ่มคนงานในโรงสีกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานกันอย่างอิดโรย
กะปลกกะเปลี้ย(adj) tired, See also: exhausted, Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย, ไม่มีแรง, Ant. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: ดูเขาท่าทางกะปลกกะเปลี้ยเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหย[hōi] (v) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn
อิดโรย[itrøi] (v) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded
อิดโรย[itrøi] (adj) EN: tired ; weary ; exhausted
อิดโรย[itrøi] (adv) EN: wearily ; exhaustedly
ล้า[lā] (v) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out  FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[lahīa] (v) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent
ละเหี่ย[lahīa] (adj) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick  FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)
เมื่อย[meūay] (v) EN: feel stiff ; have an ache ; be exhausted ; be tired  FR: être exténué
เมื่อย[meūay] (v) EN: be tired out ; be exhausted  FR: être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
หมด[mot] (v) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out  FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXHAUSTED IH0 G Z AO1 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhausted (v) ˈɪgzˈɔːstɪd (i1 g z oo1 s t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] exhausted; poor #4,202 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] exhausted #31,487 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] exhausted #328,198 [Add to Longdo]
穷饿[qióng è, ㄑㄩㄥˊ ㄜˋ,  饿 /  ] exhausted and hungry [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgespannt { adj } | abgespannter | am abgespanntestenexhausted | more exhausted | most exhausted [Add to Longdo]
entlüfteteexhausted the air from [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1, vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) #12,551 [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na, adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くたばる[kutabaru] (v5r, vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[guttari (P); gutari] (adv, adv-to, vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
でれっと[deretto] (adv, n, vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[deredere] (adv, n, vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
ばてる[bateru] (v1, vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
へたばる[hetabaru] (v5r, vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
へたる[hetaru] (v5r) (See へたばる, 尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities [Add to Longdo]
へとへと[hetoheto] (adj-na, n, adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhaust \Ex*haust"\, v. t. [imp. & p. p. {Exhausted}; p. pr. &
   vb. n. {Exhausting}.] [L. exhaustus, p. p. of exhaurire; ex
   out + haurire, haustum, to draw, esp. water; perhaps akin to
   Icel. asua to sprinkle, pump.]
   1. To draw or let out wholly; to drain off completely; as, to
    exhaust the water of a well; the moisture of the earth is
    exhausted by evaporation.
    [1913 Webster]
 
   2. To empty by drawing or letting out the contents; as, to
    exhaust a well, or a treasury.
    [1913 Webster]
 
   3. To drain, metaphorically; to use or expend wholly, or till
    the supply comes to an end; to deprive wholly of strength;
    to use up; to weary or tire out; to wear out; as, to
    exhaust one's strength, patience, or resources.
    [1913 Webster]
 
       A decrepit, exhausted old man at fifty-five.
                          --Motley.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring out or develop completely; to discuss thoroughly;
    as, to exhaust a subject.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) To subject to the action of various solvents in
    order to remove all soluble substances or extractives; as,
    to exhaust a drug successively with water, alcohol, and
    ether.
    [1913 Webster]
 
   {Exhausted receiver}. (Physics) See under {Receiver}.
 
   Syn: To spend; consume; tire out; weary.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 exhausted \exhausted\ adj.
   1. same as {burned-out}, 1. [WordNet sense 1+3]
 
   Syn: burned-out(prenominal), burnt-out(prenominal), burned
     out(predicate), burnt out(predicate), fagged, fatigued,
     played-out(prenominal), played out(predicate), spent,
     washed-out(prenominal), washed out(predicate),
     worn-out(prenominal), worn out(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   2. used up; completely consumed. [WordNet sense 2][Narrower
    terms: {gone, expended, spent}] WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. emptied by being pumped out or having a vacuum created.
    Opposite of {unexhausted}.
 
   Syn: exhausted, evacuated.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhausted
   adj 1: drained of energy or effectiveness; extremely tired;
       completely exhausted; "the day's shopping left her
       exhausted"; "he went to bed dog-tired"; "was fagged and
       sweaty"; "the trembling of his played out limbs"; "felt
       completely washed-out"; "only worn-out horses and
       cattle"; "you look worn out" [syn: {exhausted}, {dog-
       tired}, {fagged}, {fatigued}, {played out}, {spent},
       {washed-out}, {worn-out(a)}, {worn out(p)}]
   2: depleted of energy, force, or strength; "impossible to grow
     tobacco on the exhausted soil"; "the exhausted food sources";
     "exhausted oil wells" [syn: {exhausted}, {spent}] [ant:
     {unexhausted}]
   3: drained physically; "the day's events left her completely
     exhausted--her strength drained"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top