ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strenuous

S T R EH1 N Y UW0 AH0 S   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strenuous-, *strenuous*, strenuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strenuous[ADJ] ซึ่งต้องใช้กำลังมาก, See also: ซึ่งต้องออกแรง, เหนื่อยยาก, ซึ่งอาบเหงื่อต่างน้ำ, Syn. hard, laborious, uphill
strenuous[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: แข็งขัน, พากเพียร, Syn. active, energetic, vigorous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strenuous(สเทรน'นิวอัส) adj. แข็งแรง,มีพลัง,เข้มแข็ง,บากบั่น,พากเพียร,อุตสาหะ,ใช้กำลังมาก., See also: strenuousness n. strenuosity n., Syn. demanding,arduous,tough,uphill

English-Thai: Nontri Dictionary
strenuous(adj) เข้มแข็ง,มีพลัง,แข็งแรง,บากบั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It demands strenuous effort and practice.ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน และการหมั่นฝึกฝน Seven Years in Tibet (1997)
It's been a strenuous trip up here.ตอนผมขึ้นมาที่นี่น่ะ ค่อนข้างจะกระหาย Dasepo Naughty Girls (2006)
We may have to move on to more strenuous therapies;เราอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ วิธีการบำบัดที่แรงกว่านี้หน่อย Changeling (2008)
Can I, once again, stress my most strenuous objections to this attempted suicide?ฉันขอคัดค้าน ความพยายามฆ่าตัวตาย Showmance (2009)
I don't recall playtime being quite that strenuous.ฉันไม่เคยเจอเด็กนรกอย่างงี้มาก่อนเลย Toy Story 3 (2010)
While waiting for you, I meditated so strenuously that I fell asleep.ระหว่างรอเธอ ฉันนั่งสมาธิแล้วเผลอหลับ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Wouldn't do anything too strenuous.เป็นฉันจะไม่โหม ใช้แรงมากเกินไป Hello, Cruel World (2011)
The point is, there seems to be some strenuous opposition to the Chapman Woods development, and as your liaison,ประเด็นคือ มีผู้ไม่หวังดีเกี่ยวกับ การพัฒนาที่ป่า Chapman ในฐานะผู้ประสานงาน Witch's Lament (2011)
But this type of strenuous killing could result in fatigue, increase in appetite, and disorientation.แต่การฆ่าแบบใช้แรงมากมีผลทำให้อ่อนแรง เพิ่มความอยากอาหารและความสับสน The Bittersweet Science (2011)
You abscond with these boys over my strenuous objection.คุณชิงตัวพวกเขาไป ทั้งที่ผมคัดค้านหัวชนฝา Episode #1.2 (2012)
The consulate conducted a background check on your credentials that was strenuous.สถานกงสุลเรียกตรวจประวัติ การรับรองของคุณ นั่นมันลำบากมาก Masquerade (2012)
But still, Baek Ho's leg cannot do too much strenuous exercise.ถึงอย่างงั้นก็เถอะค่ะ เบ็คโฮก็ไม่ควรที่จะเครียดเรื่องขาเขามากขนาดนี้ Operation Proposal (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strenuousShe is a strenuous supporter of women's right.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคร่ง[adj.] (khreng = khrēng) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent   FR: strict ; rigoureux
เคร่งเครียด[adj.] (khrengkhrīet) EN: strict ; serious ; strenuous   FR: tendu ; crispé
กินกำลัง[v. exp.] (kin kamlang) EN: require labor ; take labor ; take much effort; be strenuous   FR: nécessiter un travail
ทำงานหนัก[v. exp.] (thamngān nak) EN: work hard ; work strenuously ; drudge ; grind   FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
STRENUOUS    S T R EH1 N Y UW0 AH0 S
STRENUOUSLY    S T R EH1 N Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strenuous    (j) strˈɛnjuəʴs (s t r e1 n y u@ s)
strenuously    (a) strˈɛnjuəʴsliː (s t r e1 n y u@ s l ii)
strenuousness    (n) strˈɛnjuəʴsnəs (s t r e1 n y u@ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
苦学力行[くがくりっこう, kugakurikkou] (n,vs) strenuous pursuit of learning under difficulties [Add to Longdo]
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P) [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
大童[おおわらわ, oowarawa] (adj-na,n) (sens) strenuous efforts; hard fighting [Add to Longdo]
努力奮励[どりょくふんれい, doryokufunrei] (n,vs) making strenuous efforts; exerting oneself [Add to Longdo]
奮って[ふるって, furutte] (adv) energetically; strenuously; heartily; (P) [Add to Longdo]
奮闘[ふんとう, funtou] (n,vs) hard struggle; strenuous effort; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strenuous \Stren"u*ous\, a. [L. strenuus; cf. Gr. ? strong,
   hard, rough, harsh.]
   Eagerly pressing or urgent; zealous; ardent; earnest; bold;
   valiant; intrepid; as, a strenuous advocate for national
   rights; a strenuous reformer; a strenuous defender of his
   country.
   [1913 Webster]
 
      And spirit-stirring wine, that strenuous makes.
                          --Chapman.
   [1913 Webster]
 
      Strenuous, continuous labor is pain.   --I. Taylor.
   [1913 Webster] -- {Stren"u*ous*ly}, adv. --
   {Stren"u*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strenuous
   adj 1: characterized by or performed with much energy or force;
       "strenuous exercise"
   2: taxing to the utmost; testing powers of endurance; "his
     final, straining burst of speed"; "a strenuous task"; "your
     willingness after these six arduous days to remain here"-
     F.D.Roosevelt [syn: {arduous}, {straining}, {strenuous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top