ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fatigued

F AH0 T IY1 G D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fatigued-, *fatigued*, fatigu, fatigue
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fatigued[ADJ] ซึ่งเหนื่อยล้า, See also: ซึ่งอ่อนแรง, อิดโรย, Syn. bored, exhausted, tired

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatigued(ฟะทิคดฺ') adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's what's so strange. How can he be fatigued when he doesn't even work?มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปก็อาจเหนื่อยล้ากันได้ Episode #1.16 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fatiguedI appreciate that you are very fatigued.
fatiguedShe flung herself upon a sofa, protesting that she was fatigued to death.
fatiguedShe was too much fatigued to speak.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหย[v.] (hōi) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn   
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out   FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary   FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted   FR: être fatigué
เหนื่อยอ่อน[v. exp.] (neūay øn) EN: be tired (and feel weak) ; be weary ; be fatigued   FR: être faible
อ่อนเพลีย[v.] (ønphlīa) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued   
อ่อนเปลี้ย[v.] (ønplīa) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered   

CMU English Pronouncing Dictionary
FATIGUED F AH0 T IY1 G D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fatigued (v) fˈətˈiːgd (f @1 t ii1 g d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心が疲れる[しんがつかれる, shingatsukareru] (exp,v1) to be mentally fatigued; to tired to the bone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fatigue \Fa*tigue"\, v. t. [imp. & p. p. {Fatigued}; p. pr. &
   vb. n. {Fatiguing}, n.] [Cf. F. fatiguer. See {Fatigue}, n.]
   To weary with labor or any bodily or mental exertion; to
   harass with toil; to exhaust the strength or endurance of; to
   tire.
 
   Syn: To jade; tire; weary; bore. See {Jade}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fatigued
   adj 1: drained of energy or effectiveness; extremely tired;
       completely exhausted; "the day's shopping left her
       exhausted"; "he went to bed dog-tired"; "was fagged and
       sweaty"; "the trembling of his played out limbs"; "felt
       completely washed-out"; "only worn-out horses and
       cattle"; "you look worn out" [syn: {exhausted}, {dog-
       tired}, {fagged}, {fatigued}, {played out}, {spent},
       {washed-out}, {worn-out(a)}, {worn out(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top