Search result for

สู้

(81 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สู้-, *สู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สู้[V] battle against, See also: fight, combat, wage a struggle against, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, รบ, รบรา, รบพุ่ง, Example: ชาวมองโกลสู้จนตายหมดทุกคนในสนามรบ เพราะถือว่ามาด้วยกันควรตายด้วยกัน, Thai definition: การต่อสู้เฉพาะหน้า, การรบกัน
สู้[V] be not better than, Syn. เทียมเท่า, Example: อยู่ที่ไหนก็สู้อยู่ที่บ้านไม่ได้
สู้[V] fight, See also: struggle, against, oppose, defeat, Syn. ต่อต้าน, เอาชนะ, ต่อกร, Ant. ยอมแพ้, ยอม, Example: เขาเป็นคนเหี้ยมเสียจริงๆ จนไม่มีใครกล้าสู้
สู้ทน[V] endure, See also: put up with, be patient, tolerate, bear, Syn. อดทน, บากบั่น, พากเพียร, Example: เขาสู้ทนความลำบาก ทำงานที่ต่างแดน เพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่สบาย, Thai definition: มุ่งทำไม่ท้อถอย
สู้รบ[V] fight, See also: combat, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, รบ, Ant. สงบศึก
สู้คดี[V] defend, Syn. ต่อสู้คดี, Example: ผมยอมสู้คดีดีกว่าหลบหนีเพราะไม่ได้ทำผิดอะไร, Thai definition: ต่อสู้เพื่อเอาผิดในทางกฎหมายให้ได้
สู้ตาย[V] fight until death, Ant. ขลาดกลัว, ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเรา เราสู้ตายเพื่อรักษาผืนแผ่นดินเอาไว้, Thai definition: สู้ให้ถึงที่สุด
สู้ความ[V] fight a lawsuit, Syn. สู้คดี, สู้คดีความ, Ant. ยอมความ, Example: เขาสู้ความอย่างไม่ลดละถึงแม้จะต้องเสียเงินมากมายเท่าใดก็ตาม, Thai definition: ฟ้องร้องเพื่อเอาผิดทางกฎหมาย
สู้หน้า[V] encounter, See also: face, affront, meet, confront, Syn. เผชิญหน้า, รอหน้า, Example: เขาไม่กล้าสู้หน้าภรรยาและลูกๆ ของเขา เพราะเขาทำผิดมากเหลือเกิน
สู้รบตบมือ[V] fight over, See also: argue about, have a row about, make a war, Syn. สู้รบ, ต่อสู้, Example: ฉันไม่อยากสู้รบตบมือกับพวกญาติพี่น้องเรื่องมรดกร้อยล้านนั้นหรอก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สู่ก. มาอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน เช่น ข้าคนท่านหนีมาสู่หาตนมาฃอนอนก็ดี (สามดวง)
สู่ไปยังทิศทางนั้น เช่น หันหน้าสู่ทิศเหนือ
สู่ไปเยี่ยม, ไปหา, เช่น ไปมาหาสู่กัน
สู่แบ่งให้ เช่น มีอะไรก็เอามาสู่กันกิน.
สู่บ. ยัง เช่น คืนสู่เหย้า ขอจงไปสู่สุคติ.
สู้ก. เอาชนะกันด้วยกำลังกาย อาวุธ หรือสติปัญญาความสามารถเป็นต้น เช่น ชกสู้เขาไม่ได้จึงยอมแพ้ ทหารสู้กันในสนามรบ เล่นหมากรุกสู้กัน
สู้มีสติปัญญาความสามารถเป็นต้นทัดเทียมกันหรือเหนือกว่า เช่น มีสติปัญญาสู้เขาได้
สู้ยอมทน เช่น พูดไปก็ไม่ดี สู้นิ่งไม่ได้.
สู่ขวัญก. เรียกขวัญ เช่น ทำพิธีสู่ขวัญ.
สู่ขอก. เจรจาขอหญิงจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อการแต่งงาน เช่น เขาขอให้พ่อแม่ไปสู่ขอลูกสาวกำนัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You pick on women and rob defenseless people.แกทำร้ายผู้หญิง และคนไม่มีทางสู้ The Great Dictator (1940)
But you'd better beat it.คุณควรจะสู้มันนะ The Great Dictator (1940)
We can't fight alone, but we can lick 'em together.เราไม่สามารถสู้ได้เพียงลำพัง แต่เราสามารถช่วยกันสู้ได้ The Great Dictator (1940)
Any brave man would resist.คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า The Great Dictator (1940)
We've got to make a stand.เราจะยืนหยัดสู้ The Great Dictator (1940)
- I'll fight.- ผมจะสู้ The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty!ทหาร ไม่ได้สู้เพื่อจะมาเป็นทาส คุณสู้เพื่อเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ The Great Dictator (1940)
Now let us fight to fulfill that promise!ตอนนี้ให้เราสู้ เพื่อได้มาซึ้งคำมั่นของผม The Great Dictator (1940)
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข The Great Dictator (1940)
-Come in and pick a fight, boys.มาและเลือกต่อสู้เด็กชาย โอ๋เด็กชายเศษ! Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สู่[v.] (sū) EN: reach ; achieve   FR: atteindre ; parvenir (à)
สู่[v.] (sū) EN: share ; partake ; distribute   
สู่[v.] (sū) EN: visit ; call on ; drop in on ; stop by ; look someone up   FR: rendre visite
สู่[X] (sū) EN: to ; towards = toward (Am.)   FR: pour ; vers ; sur ; dans ; à ; à la rencontre de
สู้[v.] (sū) EN: fight ; struggle ; contend ; fight back ; confront   FR: combattre ; se battre ; lutter ; résister ; perséverer
สู้[v.] (sū) EN: face up ; oppose ; resist   FR: résister ; lutter ; faire face
สู้[v.] (sū) EN: persisit ; persevere ; be unyielding   FR: persévérer
สู้กัน[v.] (sū kan) FR: se battre ; se mesurer ; lutter ; s'expliquer
สู้กันถึงชีวิต[v. exp.] (sū kan theung chīwit) FR: lutter à mort
สู้กับความจริง[v. exp.] (sū kap khwāmjing) EN: confront the truth   

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), S. Keep your chin up.
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] ต่อต้าน, See also: สู้กับ, Syn. opposite to
buck[VT] สู้โดยใช้หัวชน
combat[VT] ต่อสู้, See also: สู้รบ, สู้, รบ, Syn. fight, battle, struggle, contend
engage[VT] ต่อสู้, See also: สู้รบ, รบ, Syn. fight
engage[VI] ต่อสู้, See also: สู้รบ, รบ, Syn. fight
hang on[PHRV] สู้ต่อไป, See also: ทนต่อไป, Syn. hold on, last out, stick out
scuffle[VI] ต่อสู้กันอุตลุด, See also: สู้กันชุลมุน, ตะลุมบอน, Syn. struggle, shuffle, strife
slug it out[PHRV] ยืนหยัดต่อสู้, See also: สู้จนจบ, สู้ไม่ถอย
tilt[VI] สู้กันด้วยทวนหรือหอก
war over[PHRV] สู้รบกันเกี่ยวกับ, See also: ต่อสู้หรือโต้เถียงกันเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ami proโปรแกรมอามิโพร <คำแปล>เป็นชื่อโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมหนึ่ง ไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
battle(vi) รบ,ต่อสู้,ประจัญบาน,ปะทะ
bellicose(adj) ชอบรบกัน,ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
敵う[かなう, kanau] Thai: สู้ได้ English: to match

German-Thai: Longdo Dictionary
Kampf(n) |der, pl. Kämpfe| การต่อสู้
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
gegenต่อสู้กับ, ต่อกรกับ เช่น ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
Schießerei[ชี้ส-เซอ-ไร] (n) |die, pl. Schießereien| การดวลปืน, การยิงต่อสู้กัน, การยิงปืน, การยิง
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top