ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weary

W IH1 R IY0   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weary-, *weary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weary[ADJ] เหนื่อยอ่อน, See also: อิดโรย, เมื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย, Syn. exhausted, spent, tired
weary[VI] เบื่อหน่าย, See also: เหนื่อยหน่าย, เหนื่อยใจ, ระอา, อ่อนใจ
weary[VT] ทำให้เบื่อหน่าย, See also: ทำให้เหนื่อยหน่าย, ทำให้เหนื่อยใจ, ทำให้อ่อนใจ
weary of[PHRV] หมดความอดทนกับ, See also: หมดความสนใจกับ, Syn. tire of
weary with[PHRV] ทำให้เหน็ดเหนื่อยกับ, See also: ทำให้อ่อนล้า, ทำให้หมดแรงกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weary(แว'รี) adj. vt. vi. (ทำให้,กลายเป็น) เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,ซึ่งทำให้เหน็ดเหนื่อย,ไม่พอใจ,รำคาญ,เบื่อหน่าย, See also: wearily adv. weariness n. wearyingly adv., Syn. tire,fatigue,annoy
aweary(อะเวีย'รี) adj. อ่อนเพลีย, อิดโรย

English-Thai: Nontri Dictionary
weary(adj) เหนื่อย,อ่อนเพลีย,เมื่อยล้า,อิดโรย
aweary(adj) เหน็ดเหนื่อย,เพลีย,อ่อนเพลีย,อิดโรย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, with his weary soldier boys.อากับชายทหารที่เหนื่อยล้าของ เขา How I Won the War (1967)
Lockwood has stumbled into the end of a strange story... a story that began 30 years before when an old man returned to Wuthering Heights... weary after a long journey.ล็อกวู้ดเผอิญเจอะ เข้ากับจุดจบของเรื่องแสนประหลาด เรื่องราวที่เริ่มต้น เมื่อสามสิบปีก่อน ยามที่ชายชราเดินทางกลับ สู่เวธเตอริง ไฮตส์ Wuthering Heights (1992)
And I grow so weary of the sound of screamsและฉันรู้สึกเบื่อหน่ายกับเสียงร้องแห่งความหวาดกลัวเสียแล้ว The Nightmare Before Christmas (1993)
"...that the weary spirit may ne'er repose in more restful harbor...""จิตอันเหนื่อยล้าไม่เคยได้พักอย่างสงบ" Malèna (2000)
Go now and rest for you are weary with sorrow and much toil.พวกเจ้าเหน็ดเหนื่อยกับความเศร้าโศก และตรากตรำมามากแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It's a bath house, where 8 million gods can rest their weary bonesที่นี่คือโรงอาบน้ำ ที่ซึ่งเทพกว่า 8 ล้านองค์ มาพักผ่อน Spirited Away (2001)
And passengers are growing weary...และผู้โดยสารก็เริ่มเบื่อหน่ายกัน Swimming Pool (2003)
But be very weary...แต่จงระวังตัวไว้ให้มาก Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Cat's dad's drummer for The Weary.พ่อของแคทเป็นมือกลองให้กับวง เดอะแวรี่ Loving Annabelle (2006)
I was expecting a weary sigh or an eye roll,something.ที่แรกฉันกะว่านายจะถอนหายใจเหนื่อยๆ รึไม่ก็กรอกตาซะอีก The Magnificent Seven (2007)
You sound weary.เสียงคุณแปลกไป Love Now (2007)
Cor, me bones is weary!กระดูกกระเดี้ยวฉันซักจะอ่อนแอ! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wearyCome on, sit down and rest your weary legs.
wearyHe is weary of his work.
wearyHe will soon be weary of the task.
wearyI became weary of waiting for her.
wearyI'm weary of her bragging.
wearyI was weary of doing the same thing over and over again.
wearyShe was weary with age.
wearyThe old man beguiled the weary day with cards.
wearyThey are weary of their tedious work.
wearyThey felt weary after their hard work.
wearyWe are weary of his long talk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลียใจ[V] weary, See also: be discouraged, be dejected, Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ยใจ, เหนื่อยใจ, Example: ฉันรู้สึกเพลียใจกับเหตุการณ์เลวร้ายที่กำลังรุมเร้าอยู่, Thai definition: รู้สึกท้อแท้, หมดกำลังใจ
อิดโรย[ADJ] tired, See also: weary, exhausted, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: เขายืนจ้องแสงอาทิตย์ยามเช้าด้วยใบหน้าอิดโรยแฝงความหมายไว้หลายนัย
ท้อแท้[V] tired, See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected, Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: ก้องรู้สึกท้อแท้อย่างมาก หลังจากที่ได้ทราบว่าตนสอบไม่ผ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted   
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out   FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent   
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick   FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)
ละเหี่ยใจ[v.] (lahīajai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired   
แหนงหน่าย[v.] (naēng-nāi) EN: be bored ; be weary ; be fed up with   
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary   FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of   

CMU English Pronouncing Dictionary
WEARY    W IH1 R IY0
WEARYING    W IY1 R IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weary    (v) wˈɪəʴriː (w i@1 r ii)
wearying    (v) wˈɪəʴrɪɪŋ (w i@1 r i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pí, ㄆㄧˊ, ] weary, #9,645 [Add to Longdo]
[nié, ㄋㄧㄝˊ, ] weary; tired, #473,354 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überdrüssig {adj}weary of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
厭う[いとう, itou] (v5u,vt) to dislike; to hate; to grudge (doing); to spare (oneself); to be weary of; to take (good) care of [Add to Longdo]
倦み疲れる[うみつかれる, umitsukareru] (v1) to grow weary; to get tired of [Add to Longdo]
疲らす[つからす, tsukarasu] (v5s) (See 疲れる) to tire; to weary; to exhaust; to fatigue [Add to Longdo]
物憂い;もの憂い;懶い[ものうい, monoui] (adj-i) languid; weary; listless; melancholy [Add to Longdo]
物憂げ;懶げ;物うげ[ものうげ, monouge] (adj-na) languorous; weary; listless [Add to Longdo]
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weary \Wea"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Wearied}; p. pr. & vb. n.
   {Wearying}.]
   [1913 Webster]
   1. To reduce or exhaust the physical strength or endurance
    of; to tire; to fatigue; as, to weary one's self with
    labor or traveling.
    [1913 Webster]
 
       So shall he waste his means, weary his soldiers.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make weary of anything; to exhaust the patience of, as
    by continuance.
    [1913 Webster]
 
       I stay too long by thee; I weary thee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To harass by anything irksome.
    [1913 Webster]
 
       I would not cease
       To weary him with my assiduous cries. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To weary out}, to subdue or exhaust by fatigue.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To jade; tire; fatigue; fag. See {Jade}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weary \Wea"ry\, a. [Compar. {Wearier}; superl. {Weariest}.] [OE.
   weri, AS. w?rig; akin to OS. w?rig, OHG. wu?rag; of uncertain
   origin; cf. AS. w?rian to ramble.]
   [1913 Webster]
   1. Having the strength exhausted by toil or exertion; worn
    out in respect to strength, endurance, etc.; tired;
    fatigued.
    [1913 Webster]
 
       I care not for my spirits if my legs were not weary.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       [I] am weary, thinking of your task. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing weariness; tiresome. "Weary way." --Spenser.
    "There passed a weary time." --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. Having one's patience, relish, or contentment exhausted;
    tired; sick; -- with of before the cause; as, weary of
    marching, or of confinement; weary of study.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fatigued; tiresome; irksome; wearisome.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weary \Wea"ry\, v. i.
   To grow tired; to become exhausted or impatient; as, to weary
   of an undertaking.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weary
   adj 1: physically and mentally fatigued; "`aweary' is archaic"
       [syn: {aweary}, {weary}]
   v 1: exhaust or get tired through overuse or great strain or
      stress; "We wore ourselves out on this hike" [syn: {tire},
      {wear upon}, {tire out}, {wear}, {weary}, {jade}, {wear
      out}, {outwear}, {wear down}, {fag out}, {fag}, {fatigue}]
      [ant: {freshen}, {refresh}, {refreshen}]
   2: lose interest or become bored with something or somebody;
     "I'm so tired of your mother and her complaints about my
     food" [syn: {tire}, {pall}, {weary}, {fatigue}, {jade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top