ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fatigue

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fatigue-, *fatigue*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fatigue(n) ความเหนื่อยล้า, See also: ความอิดโรย, ความอ่อนล้า, Syn. exhaustion, tiredness, languor, Ant. vigor, briskness
fatigue(vi) เหนื่อยล้า, See also: อ่อนล้า, อ่อนแรง, อิดโรย, Syn. exhaust, strain, Ant. strengthen
fatigue(vt) ทำให้เหนื่อยล้า, See also: ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้อิดโรย, Syn. exhaust, strain, Ant. strengthen
fatigued(adj) ซึ่งเหนื่อยล้า, See also: ซึ่งอ่อนแรง, อิดโรย, Syn. bored, exhausted, tired

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatigue(ฟะทิก') n. ความเหนื่อย, ความเพลีย, งานที่ลำบาก, งานกรรมกร, งานที่ใช้แรง, See also: fatigues n., pl. ชุดใช้แรงงาน ของทหาร vt. เหนื่อยกาย, เหนื่อยใจ., Syn. exhaustion
fatigued(ฟะทิคดฺ') adj. เหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย
combat fatiguen. โรคจิตประสาทที่เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยจากการรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
fatigue(n) ความเหนื่อย, ความอ่อนเพลีย, ความเมื่อยล้า
fatigue(vt) ทำให้เหนื่อย, ทำให้ล้า, ทำให้เหนื่อยใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fatigueความล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatigue fracture; fracture, marchกระดูกหักเหตุล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatigueความล้า [TU Subject Heading]
Fatigueการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ยางอันเนื่องจากการขยายตัวอย่างช้าๆ ของรอยแตกตามระยะเวลาการใช้งานในเชิงพลวัตฺ (dynamic) [เทคโนโลยียาง]
Fatigueความเพลีย, ความอ่อนเพลีย, เหนื่อยล้า, การล้า, กล้ามเนื้อล้า, กล้ามเนื้อเปลี้ย, อ่อนเปลี้ย, ความเหนื่อยล้า, เหนื่อยล้า, อาการเหนื่อยอ่อน, เหนื่อยอ่อน, อ่อนเพลียซึม, อ่อนเพลีย, เหนื่อย, ปวดเมื่อย [การแพทย์]
Fatigue, Chronicอ่อนเพลียอย่างเรื้อรัง [การแพทย์]
Fatigue, Mentalความเพลียทางจิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We monitor for signs of stress, fatigue mental exhaustion.เราตรวจสอบวี่แววของความเครียด... ...สภาพอารมณ์ที่ไม่ปกติ Ninja Assassin (2009)
My client found it increeded productivity and reduced fatigue without compromising the quality of work.ลูกความของฉันพบว่า มันเพิ่มผลผลิตและลดความเหนื่อยล้า โดยไม่ทำให้คุณภาพงานลดลง Playtime (2012)
Further tests revealed fatigue and mood swings.ผลการตรวจแสดงถึง ความอ่อนล้าและอารมณ์แปรปรวน Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
Fatigue can prevent the body from stimulating actin and myosin which can cause depression.ควาเหนื่อยล้าทำให้ร่างกาย ไม่ย่อยโปรตีนแอคตินและมอยซิน ทำให้เกิดความท้อแท้ The Diamond in the Rough (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fatigueCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
fatigueFatigue follows a flight to Europe.
fatigueFatigue is the natural result of overwork.
fatigueFatigue is undermining his health.
fatigueFatigue showed on her face.
fatigueHe fainted with hunger and fatigue, but came to after a while.
fatigueHe was pale with fatigue after his sleepless night.
fatigueI appreciate that you are very fatigued.
fatigueLet's take precautions against heat fatigue, before we flake out from the heat, and have a healthy summer.
fatigueMy legs were leaden from fatigue.
fatigueShe flung herself upon a sofa, protesting that she was fatigued to death.
fatigueShe was too much fatigued to speak.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนใจ(v) fatigue, See also: feel tired (exhausted, weary, weak), Syn. อ่อนอกออกใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ, Example: ฉันอ่อนใจจริงๆ ที่จะต้องทำงานนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
หายเหนื่อย[hāi neūay] (v, exp) EN: give definition ; define  FR: être remis de sa fatigue
โหย[hōi] (v) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn
ความอิดโรย[khwām itrøi] (n) EN: fatigue
ความเหนื่อย[khwām neūay] (n) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue  FR: fatigue [ f ] ; lassitude [ f ]
ความเหนื่อยล้า[khwām neūay-lā] (n) EN: fatigue
ความเพลีย[khwām phlīa] (n) EN: fatigue  FR: fatigue [ f ]
ล้า[lā] (v) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out  FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
เมื่อย[meūay] (pp) EN: tired ; stiff  FR: courbatu ; courbaturé ; moulu ; rompu de fatigue ; brisé de fatigue
เมื่อย[meūay] (v) EN: be tired out ; be exhausted  FR: être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fatigue
fatigued
fatigues

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fatigue
fatigued
fatigues
fatigue-party
fatigue-parties

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疲劳[pí láo, ㄆㄧˊ ㄌㄠˊ,   /  ] fatigue; wearily; weariness; weary #5,379 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] fatigue #216,274 [Add to Longdo]
疲劳症[pí láo zhèng, ㄆㄧˊ ㄌㄠˊ ㄓㄥˋ,    /   ] fatigue [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dauerfestigkeit { f }fatigue limit [Add to Longdo]
Dauerfestigkeit { f }fatigue strength [Add to Longdo]
Dauerprüfung { f }fatigue testing [Add to Longdo]
Dauertest { m }fatigue test [Add to Longdo]
Ermüdungsbruch { m }fatigue fracture [Add to Longdo]
Kasernendienst { m } | Kasernendienste { pl }fatigue duty | fatigue duties [Add to Longdo]
Schwingprüfmaschine { f }fatigue testing machine [Add to Longdo]
Schwingungsbruch { m }fatigue failure [Add to Longdo]
Ermüdungsbruch { m }fatigue break [Add to Longdo]
Ermüdungsdefekt { m }fatigue failure [Add to Longdo]
Ermüdungsriss { m }fatigue crack [Add to Longdo]
Ermüdungswiderstand { m }fatigue resistance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
作業[さぎょう, sagyou] (n, vs) work; operation; manufacturing; fatigue duty; (P) #365 [Add to Longdo]
疲れ[つかれ, tsukare] (n) tiredness; fatigue; (P) #12,753 [Add to Longdo]
疲労[ひろう, hirou] (n, vs) fatigue; weariness; (P) #13,513 [Add to Longdo]
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n, vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P) [Add to Longdo]
看護疲れ[かんごつかれ, kangotsukare] (n) nursing fatigue [Add to Longdo]
看病疲れ[かんびょうづかれ, kanbyoudukare] (n) nursing fatigue [Add to Longdo]
気づかれ(P);気疲れ[きづかれ, kidukare] (n, vs) mental fatigue; worry; boredom; (P) [Add to Longdo]
金属疲労[きんぞくひろう, kinzokuhirou] (n) metal fatigue [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] (n, vs) languor; fatigue; weariness; boredom; (P) [Add to Longdo]
倦怠感;けん怠感[けんたいかん, kentaikan] (n) physical weariness; sense of fatigue; washed-out feeling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fatigue \Fa*tigue"\, v. t. [imp. & p. p. {Fatigued}; p. pr. &
   vb. n. {Fatiguing}, n.] [Cf. F. fatiguer. See {Fatigue}, n.]
   To weary with labor or any bodily or mental exertion; to
   harass with toil; to exhaust the strength or endurance of; to
   tire.
 
   Syn: To jade; tire; weary; bore. See {Jade}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fatigue \Fa*tigue"\, n. [F., fr. fatiguer to fatigue, L.
   fatigare; cf. L. affatim sufficiently.]
   1. Weariness from bodily labor or mental exertion; lassitude
    or exhaustion of strength.
    [1913 Webster]
 
   2. The cause of weariness; labor; toil; as, the fatigues of
    war. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The weakening of a metal when subjected to repeated
    vibrations or strains.
    [1913 Webster]
 
   {Fatigue call} (Mil.), a summons, by bugle or drum, to
    perform fatigue duties.
 
   {Fatigue dress}, the working dress of soldiers.
 
   {Fatigue duty} (Mil.), labor exacted from soldiers aside from
    the use of arms. --Farrow.
 
   {Fatigue party}, a party of soldiers on fatigue duty.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fatigue
   n 1: temporary loss of strength and energy resulting from hard
      physical or mental work; "he was hospitalized for extreme
      fatigue"; "growing fatigue was apparent from the decline in
      the execution of their athletic skills"; "weariness
      overcame her after twelve hours and she fell asleep" [syn:
      {fatigue}, {weariness}, {tiredness}]
   2: used of materials (especially metals) in a weakened state
     caused by long stress; "metal fatigue"
   3: (always used with a modifier) boredom resulting from
     overexposure to something; "he was suffering from museum
     fatigue"; "after watching TV with her husband she had a bad
     case of football fatigue"; "the American public is
     experiencing scandal fatigue"; "political fatigue"
   4: labor of a nonmilitary kind done by soldiers (cleaning or
     digging or draining or so on); "the soldiers were put on
     fatigue to teach them a lesson"; "they were assigned to
     kitchen fatigues" [syn: {fatigue duty}, {fatigue}]
   v 1: lose interest or become bored with something or somebody;
      "I'm so tired of your mother and her complaints about my
      food" [syn: {tire}, {pall}, {weary}, {fatigue}, {jade}]
   2: exhaust or get tired through overuse or great strain or
     stress; "We wore ourselves out on this hike" [syn: {tire},
     {wear upon}, {tire out}, {wear}, {weary}, {jade}, {wear out},
     {outwear}, {wear down}, {fag out}, {fag}, {fatigue}] [ant:
     {freshen}, {refresh}, {refreshen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top