ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prostrate

P R AA1 S T R EY0 T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prostrate-, *prostrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prostrate[ADJ] ที่นอนราบกับพื้น, See also: หมอบ, นอนคว่ำ, Syn. prone
prostrate[ADJ] หมดกำลัง, See also: อ่อนเพลีย
prostrate[VT] หมอบ, See also: หมอบราบ, Syn. fall on one's knees, bow and scrape
prostrate[VT] ทำให้แพ้, See also: ทำลาย, Syn. destroy, ruin, surrender
prostrate[VT] ทำให้หมดกำลัง, Syn. enervate, fatigue, weaken, Ant. energize
prostrated[ADJ] ซึ่งหมดแรง, Syn. tired
prostrate before[PHRV] หมอบ, Syn. bow before

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prostrate(พรอส'เทรท) vt. นอนคว่ำ,หมอบราบ,นอนราบ,หมดกำลัง,ถูกพิชิต. adj. นอนคว่ำ,หมอบราบ,ถูกพิชิต,หมดกำลัง, Syn. lay flat,prone,bow

English-Thai: Nontri Dictionary
prostrate(adj) นอนคว่ำ,หมอบราบ
prostrate(vt) นอนราบ,หมอบราบ,กราบกราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I prostrate myself before you and beg forgiveness. Don't get me wrong.ผมคงต้องโค้งคำนับเพื่อขออภัย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
well, I prostrate myself before a world that's going to hell in a handbag, 'cause in all eternity, I am here and I will be remembered.Sir, perhaps we shouId continue and watch the actuaI crime. -The ferry bombing. -Right. Deja Vu (2006)
Lucretia to prostrate herself in the market, begging the gods to piss out the flames that yet smolder?Lucretia ไปกราบตัวเอง ในตลาด, ขอพระเจ้าที่จะฉี่ออก เปลวไฟที่ยังคุ? Chosen Path (2012)
I'd like to thank you a lot, man, for working on my prostrate like it was a speed bag.ฉันอยากจะขอบคุณคุณมากผู้ชายคนหนึ่ง สำหรับการทำงานของฉันกราบ มันเป็นเหมือนถุงความเร็ว. Scary Movie 5 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prostrateHe lay prostrate, ready to ambush the invaders.
prostrateHe prostrated himself and begged my pardon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอบคลาน[V] prostrate, See also: crouch, crawl, grovel, fall into swoon, kowtow, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ประกาศยกเลิกประเพณีหมอบคลาน ซึ่งใครมาเฝ้าพระองค์ ไม่ต้องหมอบคลาน และทรงอนุญาตให้นั่งเก้าอี้ได้
กราบกราน[V] prostrate oneself, See also: kowtow, Syn. หมอบกราบ, Thai definition: เคารพนบนอบ ก้มหัวลง
หมอบ[V] crouch, See also: prostrate, kowtow, Syn. ยอบตัว, หมอบราบ, Example: แมวตัวหนึ่งหมอบอยู่กับพื้นตาจ้องนกกระจอกกำลังจิกหนอน, Thai definition: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น, ยอบตัวลงในอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น
กราบ[V] prostrate oneself, Syn. ไหว้, Example: เมื่อเช้าหล่อนไปกราบพ่อขอพรวันเกิด
กราบเท้า[V] prostrate oneself at one's feet, Example: ข้าพเจ้าก้มลงกราบเท้าท่านฝากตัวเป็นลูกศิษย์, Thai definition: กราบแสดงความเคารพต่อผู้ที่นับถือและเคารพยิ่ง
กราบพระ[V] prostrate oneself to worship Buddha, See also: worship, Syn. ไหว้พระ, Example: ฉันกราบพระก่อนนอนเพื่อเป็นสิริมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราบ[v.] (krāp) EN: prostrate oneself   FR: se prosterner
กราบกราน[v.] (krāp krān) EN: prostrate oneself ; kowtow   
กราบพระพุทธเจ้า[v. exp.] (krāp Phra Phuttha Jao) EN: prostrate oneself to worship Buddha   FR: se prosterner devant le Bouddha
หมอบ[v.] (møp) EN: crouch ; prostrate ; kowtow   FR: se prosterner ; s'agenouiller
หมอบคลาน[v. exp.] (møp khlān) EN: prostrate ; crouch ; crawl ; grovel ; fall into swoon ; kowtow   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSTRATE P R AA1 S T R EY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prostrate (j) prˈɒstrɛɪt (p r o1 s t r ei t)
prostrate (v) prˈɒstrˈɛɪt (p r o1 s t r ei1 t)
prostrated (v) prˈɒstrˈɛɪtɪd (p r o1 s t r ei1 t i d)
prostrates (v) prˈɒstrˈɛɪts (p r o1 s t r ei1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拜倒[bài dǎo, ㄅㄞˋ ㄉㄠˇ, ] prostrate oneself; fall on one's knees; grovel, #40,802 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] prostrate, #421,877 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
額ずく;額づく;額突く;叩頭く;額衝く[ぬかずく(額ずく;額突く;叩頭く;額衝く);ぬかづく(額突く;叩頭く;額衝く);ぬかつく(額突く;叩頭く;額衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k,vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow [Add to Longdo]
土下座[どげざ, dogeza] (n,vs) kneeling down on the ground; prostrate oneself [Add to Longdo]
突っ伏す[つっぷす, tsuppusu] (v5s,vi) to fall prostrate [Add to Longdo]
伏す[ふす, fusu] (v5s) (1) to bend down; to bow down; to prostrate oneself; (2) to hide oneself [Add to Longdo]
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself [Add to Longdo]
平伏[へいふく, heifuku] (n,vs,adj-no) falling prostrate [Add to Longdo]
平伏す;ひれ伏す[ひれふす, hirefusu] (v5s,vi) to prostrate oneself before [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prostrate \Pros"trate\, v. t. [imp. & p. p. {Prostrated}; p. pr.
   & vb. n. {Prostrating}.]
   1. To lay fiat; to throw down; to level; to fell; as, to
    prostrate the body; to prostrate trees or plants.
    --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. to overthrow; to demolish; to destroy; to deprive of
    efficiency; to ruin; as, to prostrate a village; to
    prostrate a government; to prostrate law or justice.
    [1913 Webster]
 
   3. To throw down, or cause to fall in humility or adoration;
    to cause to bow in humble reverence; used reflexively; as,
    he prostrated himself. --Milman.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to sink totally; to deprive of strength; to
    reduce; as, a person prostrated by fever.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prostrate \Pros"trate\, a. [L. prostratus, p. p. of prosternere
   to prostrate; pro before, forward + sternere to spread out,
   throw down. See {Stratum}.]
   1. Lying at length, or with the body extended on the ground
    or other surface; stretched out; as, to sleep prostrate.
    --Elyot.
    [1913 Webster]
 
       Groveling and prostrate on yon lake of fire.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Lying at mercy, as a supplicant. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Lying in a humble, lowly, or suppliant posture.
    [1913 Webster]
 
       Prostrate fall
       Before him reverent, and there confess
       Humbly our faults.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Trailing on the ground; procumbent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prostrate
   adj 1: stretched out and lying at full length along the ground;
       "found himself lying flat on the floor" [syn: {flat},
       {prostrate}]
   2: lying face downward [syn: {prone}, {prostrate}]
   v 1: get into a prostrate position, as in submission [syn:
      {prostrate}, {bow down}]
   2: render helpless or defenseless; "They prostrated the enemy"
   3: throw down flat, as on the ground; "She prostrated herself
     with frustration"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top