Search result for

exhaust

(125 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhaust-, *exhaust*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhaust    [N] การปล่อยควันเสีย, See also: การปล่อยไอเสีย, ควันพิษ
exhaust    [VT] ใช้หมด, See also: หมดเกลี้ยง, ไม่มีเหลือ, Syn. consume, deplete, use up
exhaust    [VT] ทำให้หมดแรง, See also: ทำให้หมดกำลัง, ทำให้เหนื่อยอ่อน, Syn. debilitate, fatigue, wear out
exhaust    [VT] ปล่อยควันเสีย
exhausted    [ADJ] ซึ่งใช้หมดสิ้น, See also: ซึ่งหมดเกลี้ยง, ซึ่งไม่มีเหลือ, Syn. consumed, depleted, used up
exhausted    [ADJ] เหน็ดเหนื่อย, See also: หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า, อ่อนระโหย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เหนื่อย, Syn. fatigued, spent, tired out
exhaustion    [N] ความเหนื่อยอ่อน, See also: ความอ่อนเพลีย, การสิ้นสภาพ, การหมดแรง, การใช้กำลังหมด, Syn. fatigue, lasstitude, weariness
exhaustive    [ADJ] ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. thorough
exhaust pipe    [N] ท่อไอเสีย, Syn. tailpipe
exhaustively    [ADV] อย่างละเอียดถี่ถ้วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhaust airลมถ่ายออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust emissionsสารมลพิษในไอเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exhaust fan; exhausterพัดลมดูดออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust gasesไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust manifoldท่อร่วมไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust openingช่องลมถ่ายออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust strokeจังหวะคาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exhaust systemระบบท่อไอเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exhaust-gas analyserเครื่องวิเคราะห์ไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust-gas analyserเครื่องวิเคราะห์ไอเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhaust ไอเสีย
ก๊าซที่ปล่อยระบายออกจากแหล่งกำเนิด โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส [สิ่งแวดล้อม]
Exhaust gasไอเสีย [TU Subject Heading]
Exhaust trailเอกซซอสท์เทรล หรือพวยไอเสีย [อุตุนิยมวิทยา]
Exhaust Valvesลิ้นไอเสีย [การแพทย์]
Exhaustionหมดแรง [การแพทย์]
Exhaustion of administrative remediesการแก้ไขความเสียหายให้ครบขั้นตอนก่อนฟ้องคดีปกครอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhaustBy the time we had walked four miles, he was exhausted.
exhaustI tried harder than usual, so I'm all the more exhausted.
exhaustI am so exhausted because I have padded the hoof for 4 hours.
exhaustBeing exhausted, she was soon fast asleep.
exhaustI'm exhausted.
exhaustI felt exhausted when the game was over.
exhaustThe game exhausted me.
exhaustInhaling diesel exhaust is bad for our health.
exhaustBeth had to work very hard, and now she is hungry and exhausted.
exhaustI often feel extremely exhausted.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhaust(เอกซอสทฺ') vt. ใช้หมด,ทำให้หมด,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย. vi. ผ่านพ้น,หลบหนี., See also: exhaustion n. -exhauster,exhaustibility n. exhaustible adj. exhaustibility n., Syn. wear out
exhaustive(เอคซอส'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หมด,หมดกำลัง,หมดจด,ละเอียดถ้วนทั่ว,ทอนกำลัง., See also: exhaustiveeness n., Syn. thorough,
inexhaustible(อินอิกซอส'ทะเบิล) adj. ไม่รู้จักหมด,ไม่สิ้นสุด,ใช้ไม่หมด,ไม่รู้จักเหนื่อย., See also: inexhaustibility,inexhaustibleness n. inexhaustibly adv., Syn. boundless

English-Thai: Nontri Dictionary
exhaust(vt) ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย,ใช้หมด
exhaustion(n) การใช้หมด,ความหมดแรง,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย
exhaustive(adj) ทอนกำลัง,หมดแรง,หมดจด,หมดสิ้น
inexhaustible(adj) ไม่เพลี่ยงพล้ำ,ไม่สิ้นสุด,ไม่หมดสิ้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดอำนาจ    [V] exhaust one's power, See also: lose power/influence, Ant. มีอำนาจ, Example: แคว้นสุโขทัยหมดอำนาจลงในพุทธศตวรรษที่ 20, Thai definition: ไม่มีอำนาจเหลืออยู่
ความเหน็ดเหนื่อย    [N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Example: เขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด, Thai definition: การอ่อนเพลียเพราะออกแรงมาก
ความอ่อนเพลีย    [N] exhaustion, See also: weakness, debility, weariness, tiredness, Example: ฉันม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย, Thai definition: การหมดแรง, การหย่อนกำลัง
ความเหนื่อย    [N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย, Example: นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งถึงขีดที่เรียกว่าหายใจหอบ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อย, Thai definition: ความรู้สึกอ่อนแรงและอิดโรย
แผละ [ADV] exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai definition: อย่างอ่อนกำลัง
แพ้แรง [V] be tired, See also: exhaust one's strength, exhaust oneself, Syn. หมดแรง, Example: เธอแพ้แรงเพราะอาเจียนตลอดเวลาเลย, Thai definition: เสียกำลังไปมาก
มืออ่อนตีนอ่อน    [V] tired, See also: exhaust, weary, wear out, fag, Syn. หมดแรง, หมดกำลัง, Example: อยู่ดีๆ คุณปู่ก็มีอาการมืออ่อนตีนอ่อน, Thai definition: มีอาการหมดแรงเพราะรู้สึกตกใจ เสียใจ หรือเสียกำลังใจ เป็นต้น อย่างแรงและทันทีทันใด
เปลี้ย [V] tire, See also: exhaust, be feeble, fatigue, Syn. เพลีย, เหนื่อย, เมื่อย, กะปลกกะเปลี้ย, อ่อนล้า, อ่อนเพลีย, ล้า, อิดโรย, อ่อนเปลี้ย, Ant. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: ผมเปลี้ยเต็มที หลังเสร็จงานนี้ต้องขอพักยาวแล้ว, Thai definition: ขาดกำลังที่จะเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
แป๊บ [N] exhaust pipe, See also: pipe, Syn. ท่อไอเสีย, Example: รถคันนั้นน่าจะซ่อมท่อไอเสียเพราะปล่อยควันดำออกมามากเหลือเกิน, Thai definition: ท่อที่ต่อจากห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เพื่อระบายแก๊สและช่วยลดเสียงระเบิดที่เกิดจากการเผาไหม้, Notes: (อังกฤษ)
อิดโรย    [ADV] wearily, See also: exhaustedly, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: กลุ่มคนงานในโรงสีกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานกันอย่างอิดโรย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
โหย[v.] (hōi) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn   
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded   
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted   
อิดโรย[adv.] (itrøi) EN: wearily ; exhaustedly   
ความเหนื่อย[n.] (khwām neūay) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue   FR: fatigue [f] ; lassitude [f]
ความอ่อนเพลีย[n. exp.] (khwām ønphlīa) EN: exhaustion   FR: faiblesse [f]
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out   FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent   
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick   FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHAUST    IH0 G Z AO1 S T
EXHAUSTS    IH0 G Z AO1 S T S
EXHAUSTS    IH0 G Z AO1 S S
EXHAUSTS    IH0 G Z AO1 S
EXHAUSTED    IH0 G Z AO1 S T AH0 D
EXHAUSTING    IH0 G Z AO1 S T IH0 NG
EXHAUSTION    IH0 G Z AO1 S CH AH0 N
EXHAUSTIVE    IH0 G Z AO1 S T IH0 V
EXHAUSTIVELY    IH0 G Z AA1 S T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhaust    (v) (i1 g z oo1 s t)
exhausts    (v) (i1 g z oo1 s t s)
exhausted    (v) (i1 g z oo1 s t i d)
exhausting    (v) (i1 g z oo1 s t i ng)
exhaustion    (n) (i1 g z oo1 s ch @ n)
exhaustive    (j) (i1 g z oo1 s t i v)
exhaust-pipe    (n) - (i1 g z oo1 s t - p ai p)
exhaustively    (a) (i1 g z oo1 s t i v l ii)
exhaust-pipes    (n) - (i1 g z oo1 s t - p ai p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abluft {f}exhaust air; extracted air [Add to Longdo]
Brüden {m}exhaust vapour [Add to Longdo]
Abdampf {m}exhaust steam [Add to Longdo]
Abgasdruck {m}exhaust gas pressure [Add to Longdo]
Abgaskamin {m}exhaust gas stack [Add to Longdo]
Abgashaube {f}exhaust hood [Add to Longdo]
Abgasstrang {m}exhaust gas system [Add to Longdo]
Abgasstutzen {m}exhaust gas stub [Add to Longdo]
Abgaskühler {m}exhaust gas cooler [Add to Longdo]
Abgasverlust {m}exhaust gas losses [Add to Longdo]
Abluftklappe {f}exhaust air damper [Add to Longdo]
Abgasemission {f}exhaust gas emission [Add to Longdo]
Abluftreinigung {f}exhaust air treatment [Add to Longdo]
Abgasturbolader {m}exhaust gas turbocharger [Add to Longdo]
Abgasgegendruck {m}exhaust gas back pressure [Add to Longdo]
Abgaskatalysator {m}exhaust gas catalytic converter [Add to Longdo]
Abluftventilator {m}exhaust air fan [Add to Longdo]
Abgasturboläufer {m}exhaust gas turbo rotor [Add to Longdo]
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment [Add to Longdo]
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
へたばる[, hetabaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities [Add to Longdo]
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P) [Add to Longdo]
へばる[, hebaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dān, ㄉㄢ, ] exhausted [Add to Longdo]
周延[zhōu yán, ㄓㄡ ㄧㄢˊ, ] exhaustive; distributed (logic: applies to every instance) [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] exhausted [Add to Longdo]
排气管[pái qì guǎn, ㄆㄞˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhaust pipe [Add to Longdo]
排风口[pái fēng kǒu, ㄆㄞˊ ㄈㄥ ㄎㄡˇ, / ] exhaust vent [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] exhausted; poor [Add to Longdo]
穷饿[qióng è, ㄑㄩㄥˊ ㄜˋ, 饿 / ] exhausted and hungry [Add to Longdo]
竭尽[jié jìn, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] exhaustion [Add to Longdo]
虚脱[xū tuō, ㄒㄩ ㄊㄨㄛ, / ] exhaustion; collapse from dehydration [Add to Longdo]
详尽无遗[xiáng jìn wú yí, ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧㄣˋ ˊ ㄧˊ, / ] exhaustive; thorough [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhaust \Ex*haust"\, a. [L. exhaustus, p. p.]
   1. Drained; exhausted; having expended or lost its energy.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to steam, air, gas, etc., that is released from
    the cylinder of an engine after having preformed its work.
    [1913 Webster]
 
   {Exhaust draught}, a forced draught produced by drawing air
    through a place, as through a furnace, instead of blowing
    it through.
 
   {Exhaust fan}, a fan blower so arranged as to produce an
    exhaust draught, or to draw air or gas out of a place, as
    out of a room in ventilating it.
 
   {Exhaust nozzle}, {Exhaust orifice} (Steam Engine), the blast
    orifice or nozzle.
 
   {Exhaust pipe} (Steam Engine), the pipe that conveys exhaust
    steam from the cylinder to the atmosphere or to the
    condenser.
 
   {Exhaust port} (Steam Engine), the opening, in the cylinder
    or valve, by which the exhaust steam escapes.
 
   {Exhaust purifier} (Milling), a machine for sorting grains,
    or purifying middlings by an exhaust draught. --Knight.
 
   {Exhaust steam} (Steam Engine), steam which is allowed to
    escape from the cylinder after having been employed to
    produce motion of the piston.
 
   {Exhaust valve} (Steam Engine), a valve that lets exhaust
    steam escape out of a cylinder.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhaust \Ex*haust"\, v. t. [imp. & p. p. {Exhausted}; p. pr. &
   vb. n. {Exhausting}.] [L. exhaustus, p. p. of exhaurire; ex
   out + haurire, haustum, to draw, esp. water; perhaps akin to
   Icel. asua to sprinkle, pump.]
   1. To draw or let out wholly; to drain off completely; as, to
    exhaust the water of a well; the moisture of the earth is
    exhausted by evaporation.
    [1913 Webster]
 
   2. To empty by drawing or letting out the contents; as, to
    exhaust a well, or a treasury.
    [1913 Webster]
 
   3. To drain, metaphorically; to use or expend wholly, or till
    the supply comes to an end; to deprive wholly of strength;
    to use up; to weary or tire out; to wear out; as, to
    exhaust one's strength, patience, or resources.
    [1913 Webster]
 
       A decrepit, exhausted old man at fifty-five.
                          --Motley.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring out or develop completely; to discuss thoroughly;
    as, to exhaust a subject.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) To subject to the action of various solvents in
    order to remove all soluble substances or extractives; as,
    to exhaust a drug successively with water, alcohol, and
    ether.
    [1913 Webster]
 
   {Exhausted receiver}. (Physics) See under {Receiver}.
 
   Syn: To spend; consume; tire out; weary.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhaust \Ex*haust"\, n. (Steam Engine)
   1. The steam let out of a cylinder after it has done its work
    there.
    [1913 Webster]
 
   2. The foul air let out of a room through a register or pipe
    provided for the purpose.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhaust
   n 1: gases ejected from an engine as waste products [syn:
      {exhaust}, {exhaust fumes}, {fumes}]
   2: system consisting of the parts of an engine through which
     burned gases or steam are discharged [syn: {exhaust},
     {exhaust system}]
   v 1: wear out completely; "This kind of work exhausts me"; "I'm
      beat"; "He was all washed up after the exam" [syn:
      {exhaust}, {wash up}, {beat}, {tucker}, {tucker out}]
   2: use up (resources or materials); "this car consumes a lot of
     gas"; "We exhausted our savings"; "They run through 20
     bottles of wine a week" [syn: {consume}, {eat up}, {use up},
     {eat}, {deplete}, {exhaust}, {run through}, {wipe out}]
   3: deplete; "exhaust one's savings"; "We quickly played out our
     strength" [syn: {run down}, {exhaust}, {play out}, {sap},
     {tire}]
   4: use up the whole supply of; "We have exhausted the food
     supplies"
   5: eliminate (a substance); "combustion products are exhausted
     in the engine"; "the plant releases a gas" [syn: {exhaust},
     {discharge}, {expel}, {eject}, {release}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top