ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhaust

IH0 G Z AO1 S T   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhaust-, *exhaust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhaust[N] การปล่อยควันเสีย, See also: การปล่อยไอเสีย, ควันพิษ
exhaust[VT] ใช้หมด, See also: หมดเกลี้ยง, ไม่มีเหลือ, Syn. consume, deplete, use up
exhaust[VT] ทำให้หมดแรง, See also: ทำให้หมดกำลัง, ทำให้เหนื่อยอ่อน, Syn. debilitate, fatigue, wear out
exhaust[VT] ปล่อยควันเสีย
exhausted[ADJ] ซึ่งใช้หมดสิ้น, See also: ซึ่งหมดเกลี้ยง, ซึ่งไม่มีเหลือ, Syn. consumed, depleted, used up
exhausted[ADJ] เหน็ดเหนื่อย, See also: หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า, อ่อนระโหย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เหนื่อย, Syn. fatigued, spent, tired out
exhaustion[N] ความเหนื่อยอ่อน, See also: ความอ่อนเพลีย, การสิ้นสภาพ, การหมดแรง, การใช้กำลังหมด, Syn. fatigue, lasstitude, weariness
exhaustive[ADJ] ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. thorough
exhaust pipe[N] ท่อไอเสีย, Syn. tailpipe
exhaustively[ADV] อย่างละเอียดถี่ถ้วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhaust(เอกซอสทฺ') vt. ใช้หมด,ทำให้หมด,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย. vi. ผ่านพ้น,หลบหนี., See also: exhaustion n. -exhauster,exhaustibility n. exhaustible adj. exhaustibility n., Syn. wear out
exhaustive(เอคซอส'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หมด,หมดกำลัง,หมดจด,ละเอียดถ้วนทั่ว,ทอนกำลัง., See also: exhaustiveeness n., Syn. thorough,
inexhaustible(อินอิกซอส'ทะเบิล) adj. ไม่รู้จักหมด,ไม่สิ้นสุด,ใช้ไม่หมด,ไม่รู้จักเหนื่อย., See also: inexhaustibility,inexhaustibleness n. inexhaustibly adv., Syn. boundless

English-Thai: Nontri Dictionary
exhaust(vt) ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย,ใช้หมด
exhaustion(n) การใช้หมด,ความหมดแรง,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย
exhaustive(adj) ทอนกำลัง,หมดแรง,หมดจด,หมดสิ้น
inexhaustible(adj) ไม่เพลี่ยงพล้ำ,ไม่สิ้นสุด,ไม่หมดสิ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhaust airลมถ่ายออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust emissionsสารมลพิษในไอเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exhaust fan; exhausterพัดลมดูดออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust gasesไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust manifoldท่อร่วมไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust openingช่องลมถ่ายออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust strokeจังหวะคาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exhaust systemระบบท่อไอเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exhaust-gas analyserเครื่องวิเคราะห์ไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust-gas analyserเครื่องวิเคราะห์ไอเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhaust ไอเสีย
ก๊าซที่ปล่อยระบายออกจากแหล่งกำเนิด โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส [สิ่งแวดล้อม]
Exhaust gasไอเสีย [TU Subject Heading]
Exhaust trailเอกซซอสท์เทรล หรือพวยไอเสีย [อุตุนิยมวิทยา]
Exhaust Valvesลิ้นไอเสีย [การแพทย์]
Exhaustionหมดแรง [การแพทย์]
Exhaustion of administrative remediesการแก้ไขความเสียหายให้ครบขั้นตอนก่อนฟ้องคดีปกครอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You starve and near exhaust meเธอทำให้ฉันสูญสิ้น Labyrinth (1986)
Having to decide exhausts her.ให้คะแนนเต็มเลย Wild Reeds (1994)
You really exhaust me, François.เธอทำฉันเพลียจริงๆ ฟรองซัว Wild Reeds (1994)
Without that control, they would exhaust the food supply... in a matter of months.ถ้าคุมไม่ได้... มันจะกินเสบียงอาหารหมด ในเวลาไม่กี่เดือน The Time Machine (2002)
Sit down. You'll exhaust yourself.ใจเย็นเถอะ ลูกกำลังจะประสาทนะ Girl with a Pearl Earring (2003)
What stood out for me was that most death penalty cases take ten years to exhaust all appeals.ผมขลุกกับคดีฆ่าคนตาย มาหลายต่อหลายคดี 441 00: 30: 11,980 Cute Poison (2005)
This beast's got 500 horsepower and a Borla exhaust system.มันมี 500 แรงม้า และระบบไอเสียโบลร่า The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
The fuel will still be pumped in at a high pressure and it'll burn in the chamber create the same exhaust gases as the high-grade rocket fuel.เชื้อเพลิงจะยังคงถูกสูบ ด้วยความดันสูง... ...แล้วไปเผาผลาญอยู่ภายใน... ...สร้างสิ่งที่เหมือนไอเสีย ให้เป็นเชื้อเพลิงของจรวดชั้นดี The Astronaut Farmer (2006)
See the rag on the end? That's how you seal a tube into the exhaust of a running car.เห็นเศษผ้าตรงปลายท่อมั้ยล่ะ เอาไว้ซีลท่อ Bang, Bang, Your Debt (2007)
Prints should tell us who put the other end in the exhaust pipe.รอยนิ้วมือคงบอกได้ว่าใครเป็นคนสอดปลายอีกด้าน เข้าไปในท่อไอเสียรถ Bang, Bang, Your Debt (2007)
There was a piece of tubing we found that pumped exhaust into your SUV.เราพบชิ้นส่วนท่อ ที่ส่งควันจากท่อไอเสียเข้า SUV ของเธอ Bang, Bang, Your Debt (2007)
Something has got the exhaust vent plugged up from the outside.คงมีอะไรติดอยู่ที่ท่อ จากด้านนอกน่ะ The Mist (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhaustAlthough he was exhausted, he had to keep working.
exhaustA sailor saw his fellow sailor sink from exhaustion.
exhaustBeing exhausted, she was soon fast asleep.
exhaustBeth had to work very hard, and now she is hungry and exhausted.
exhaustBy the time we had walked four miles, he was exhausted.
exhaustCar exhaust causes serious pollution in towns.
exhaustCollapse from exhaustion.
exhaustExhausted from a day's work, he went to bed much earlier than usual.
exhaustExhaust gases of a car are noxious.
exhaustHe exhausted all his energy.
exhaustHe exhausted his money.
exhaustHe exhausted his strength on the work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดอำนาจ[V] exhaust one's power, See also: lose power/influence, Ant. มีอำนาจ, Example: แคว้นสุโขทัยหมดอำนาจลงในพุทธศตวรรษที่ 20, Thai definition: ไม่มีอำนาจเหลืออยู่
ความเหน็ดเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Example: เขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด, Thai definition: การอ่อนเพลียเพราะออกแรงมาก
ความอ่อนเพลีย[N] exhaustion, See also: weakness, debility, weariness, tiredness, Example: ฉันม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย, Thai definition: การหมดแรง, การหย่อนกำลัง
ความเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย, Example: นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งถึงขีดที่เรียกว่าหายใจหอบ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อย, Thai definition: ความรู้สึกอ่อนแรงและอิดโรย
แผละ[ADV] exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai definition: อย่างอ่อนกำลัง
แพ้แรง[V] be tired, See also: exhaust one's strength, exhaust oneself, Syn. หมดแรง, Example: เธอแพ้แรงเพราะอาเจียนตลอดเวลาเลย, Thai definition: เสียกำลังไปมาก
มืออ่อนตีนอ่อน[V] tired, See also: exhaust, weary, wear out, fag, Syn. หมดแรง, หมดกำลัง, Example: อยู่ดีๆ คุณปู่ก็มีอาการมืออ่อนตีนอ่อน, Thai definition: มีอาการหมดแรงเพราะรู้สึกตกใจ เสียใจ หรือเสียกำลังใจ เป็นต้น อย่างแรงและทันทีทันใด
เปลี้ย[V] tire, See also: exhaust, be feeble, fatigue, Syn. เพลีย, เหนื่อย, เมื่อย, กะปลกกะเปลี้ย, อ่อนล้า, อ่อนเพลีย, ล้า, อิดโรย, อ่อนเปลี้ย, Ant. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: ผมเปลี้ยเต็มที หลังเสร็จงานนี้ต้องขอพักยาวแล้ว, Thai definition: ขาดกำลังที่จะเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
แป๊บ[N] exhaust pipe, See also: pipe, Syn. ท่อไอเสีย, Example: รถคันนั้นน่าจะซ่อมท่อไอเสียเพราะปล่อยควันดำออกมามากเหลือเกิน, Thai definition: ท่อที่ต่อจากห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เพื่อระบายแก๊สและช่วยลดเสียงระเบิดที่เกิดจากการเผาไหม้, Notes: (อังกฤษ)
อิดโรย[ADV] wearily, See also: exhaustedly, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: กลุ่มคนงานในโรงสีกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานกันอย่างอิดโรย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
โหย[v.] (hōi) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn   
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded   
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted   
อิดโรย[adv.] (itrøi) EN: wearily ; exhaustedly   
ความเหนื่อย[n.] (khwām neūay) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue   FR: fatigue [f] ; lassitude [f]
ความอ่อนเพลีย[n. exp.] (khwām ønphlīa) EN: exhaustion   FR: faiblesse [f]
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out   FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent   
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick   FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHAUST IH0 G Z AO1 S T
EXHAUSTS IH0 G Z AO1 S T S
EXHAUSTED IH0 G Z AO1 S T IH0 D
EXHAUSTING IH0 G Z AO1 S T IH0 NG
EXHAUSTION IH0 G Z AO1 S CH AH0 N
EXHAUSTIVE IH0 G Z AO1 S T IH0 V
EXHAUSTIVELY IH0 G Z AA1 S T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhaust (v) ˈɪgzˈɔːst (i1 g z oo1 s t)
exhausts (v) ˈɪgzˈɔːsts (i1 g z oo1 s t s)
exhausted (v) ˈɪgzˈɔːstɪd (i1 g z oo1 s t i d)
exhausting (v) ˈɪgzˈɔːstɪŋ (i1 g z oo1 s t i ng)
exhaustion (n) ˈɪgzˈɔːstʃən (i1 g z oo1 s ch @ n)
exhaustive (j) ˈɪgzˈɔːstɪv (i1 g z oo1 s t i v)
exhaust-pipe (n) ˈɪgzˈɔːst-paɪp (i1 g z oo1 s t - p ai p)
exhaustively (a) ˈɪgzˈɔːstɪvliː (i1 g z oo1 s t i v l ii)
exhaust-pipes (n) ˈɪgzˈɔːst-paɪps (i1 g z oo1 s t - p ai p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] exhausted; poor, #4,202 [Add to Longdo]
虚脱[xū tuō, ㄒㄩ ㄊㄨㄛ, / ] exhaustion; collapse from dehydration, #31,477 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] exhausted, #31,487 [Add to Longdo]
竭尽[jié jìn, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] exhaustion, #34,268 [Add to Longdo]
周延[zhōu yán, ㄓㄡ ㄧㄢˊ, ] exhaustive; distributed (logic: applies to every instance), #53,357 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] exhausted, #328,198 [Add to Longdo]
排气管[pái qì guǎn, ㄆㄞˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhaust pipe [Add to Longdo]
排风口[pái fēng kǒu, ㄆㄞˊ ㄈㄥ ㄎㄡˇ, / ] exhaust vent [Add to Longdo]
穷饿[qióng è, ㄑㄩㄥˊ ㄜˋ, 饿 / ] exhausted and hungry [Add to Longdo]
详尽无遗[xiáng jìn wú yí, ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧㄣˋ ㄨˊ ㄧˊ, / ] exhaustive; thorough [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdampf {m}exhaust steam [Add to Longdo]
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section [Add to Longdo]
Abgasturbolader {m}exhaust gas turbocharger [Add to Longdo]
Abgas {n} | schädliche Abgaseexhaust gas; waste gas | noxious fumes [Add to Longdo]
Abgasdruck {m}exhaust gas pressure [Add to Longdo]
Abgasemission {f}exhaust gas emission [Add to Longdo]
Abgasgegendruck {m}exhaust gas back pressure [Add to Longdo]
Abgashaube {f}exhaust hood [Add to Longdo]
Abgaskamin {m}exhaust gas stack [Add to Longdo]
Abgaskatalysator {m}exhaust gas catalytic converter [Add to Longdo]
Abgaskomponente {f} | Abgaskomponenten {pl}exhaust gas component | exhaust gas components [Add to Longdo]
Abgaskühler {m}exhaust gas cooler [Add to Longdo]
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment [Add to Longdo]
Abgasrückführung {f}exhaust gas recycling [Add to Longdo]
Abgassicherungstemperatur {f}exhaust gas safety temperature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
へたばる[, hetabaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities [Add to Longdo]
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P) [Add to Longdo]
へばる[, hebaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhaust \Ex*haust"\, a. [L. exhaustus, p. p.]
   1. Drained; exhausted; having expended or lost its energy.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to steam, air, gas, etc., that is released from
    the cylinder of an engine after having preformed its work.
    [1913 Webster]
 
   {Exhaust draught}, a forced draught produced by drawing air
    through a place, as through a furnace, instead of blowing
    it through.
 
   {Exhaust fan}, a fan blower so arranged as to produce an
    exhaust draught, or to draw air or gas out of a place, as
    out of a room in ventilating it.
 
   {Exhaust nozzle}, {Exhaust orifice} (Steam Engine), the blast
    orifice or nozzle.
 
   {Exhaust pipe} (Steam Engine), the pipe that conveys exhaust
    steam from the cylinder to the atmosphere or to the
    condenser.
 
   {Exhaust port} (Steam Engine), the opening, in the cylinder
    or valve, by which the exhaust steam escapes.
 
   {Exhaust purifier} (Milling), a machine for sorting grains,
    or purifying middlings by an exhaust draught. --Knight.
 
   {Exhaust steam} (Steam Engine), steam which is allowed to
    escape from the cylinder after having been employed to
    produce motion of the piston.
 
   {Exhaust valve} (Steam Engine), a valve that lets exhaust
    steam escape out of a cylinder.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhaust \Ex*haust"\, v. t. [imp. & p. p. {Exhausted}; p. pr. &
   vb. n. {Exhausting}.] [L. exhaustus, p. p. of exhaurire; ex
   out + haurire, haustum, to draw, esp. water; perhaps akin to
   Icel. asua to sprinkle, pump.]
   1. To draw or let out wholly; to drain off completely; as, to
    exhaust the water of a well; the moisture of the earth is
    exhausted by evaporation.
    [1913 Webster]
 
   2. To empty by drawing or letting out the contents; as, to
    exhaust a well, or a treasury.
    [1913 Webster]
 
   3. To drain, metaphorically; to use or expend wholly, or till
    the supply comes to an end; to deprive wholly of strength;
    to use up; to weary or tire out; to wear out; as, to
    exhaust one's strength, patience, or resources.
    [1913 Webster]
 
       A decrepit, exhausted old man at fifty-five.
                          --Motley.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring out or develop completely; to discuss thoroughly;
    as, to exhaust a subject.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) To subject to the action of various solvents in
    order to remove all soluble substances or extractives; as,
    to exhaust a drug successively with water, alcohol, and
    ether.
    [1913 Webster]
 
   {Exhausted receiver}. (Physics) See under {Receiver}.
 
   Syn: To spend; consume; tire out; weary.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhaust \Ex*haust"\, n. (Steam Engine)
   1. The steam let out of a cylinder after it has done its work
    there.
    [1913 Webster]
 
   2. The foul air let out of a room through a register or pipe
    provided for the purpose.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhaust
   n 1: gases ejected from an engine as waste products [syn:
      {exhaust}, {exhaust fumes}, {fumes}]
   2: system consisting of the parts of an engine through which
     burned gases or steam are discharged [syn: {exhaust},
     {exhaust system}]
   v 1: wear out completely; "This kind of work exhausts me"; "I'm
      beat"; "He was all washed up after the exam" [syn:
      {exhaust}, {wash up}, {beat}, {tucker}, {tucker out}]
   2: use up (resources or materials); "this car consumes a lot of
     gas"; "We exhausted our savings"; "They run through 20
     bottles of wine a week" [syn: {consume}, {eat up}, {use up},
     {eat}, {deplete}, {exhaust}, {run through}, {wipe out}]
   3: deplete; "exhaust one's savings"; "We quickly played out our
     strength" [syn: {run down}, {exhaust}, {play out}, {sap},
     {tire}]
   4: use up the whole supply of; "We have exhausted the food
     supplies"
   5: eliminate (a substance); "combustion products are exhausted
     in the engine"; "the plant releases a gas" [syn: {exhaust},
     {discharge}, {expel}, {eject}, {release}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top