Search result for

retired

(50 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retired-, *retired*, retir, retire
English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retired[ADJ] ปลดเกษียณ, See also: ปลดประจำการ
retired[ADJ] ถอนตัว, See also: ปลีกตัว, Syn. having withdrawn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retired(รีไท'เออร์ด) adj. ถอนตัว,ปลดเกษียณ,อยู่อย่างสันโดษ, See also: retired lyadv. retiredness n., Syn. withdrawn

English-Thai: Nontri Dictionary
retired(adj) ถอนตัวออก,ลาออกแล้ว,ปลดเกษียณแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retired personผู้เกษียณอายุ, ผู้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why did you retired?ทำไมคุณถึงถอนตัวออกมา? Beethoven Virus (2008)
After mother-in-law died, and you retired...หลังจากแม่มีเสีย และคุณเกษียน Beethoven Virus (2008)
You still leaving a trail of human wreckage, or have you retired?หรือว่าเกษียณแล้วล่ะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
General Winslow, US army retired, raised the flag.นายพลวินสโลว์ ซึ่งเกษียณจากกองทัพสหรัฐ จะต้องมาชักธงขึ้นเสา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm afraid we've retired from the espionage game, haven't we, dear?เราวางมือจากงานจารกรรมแล้วค่ะ ใช่มั้ยที่รัก? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
To me, the unhappiest people of the world are retired.สำหรับผมแล้วน่ะ คนที่ไม่มีความสุขมากที่สุด คือคนแก่เกษียณอายุแล้ว Frost/Nixon (2008)
It's the official uniform of the retired.มันเป็นชุดทางการของคนเกษียณน่ะ Frost/Nixon (2008)
Okay, a little boring. But is being retired any more interesting?อ้อ น่าเบื่อนิดหน่อยแต่วางมือแล้วมีอะไรน่าสนกว่าสินะ? Taken (2008)
- I'm retired, not dead.-ฉันแค่วางมือ ยังไม่ตาย Taken (2008)
Kept him safe till the day he retired.มันช่วยให้เขาปลอดภัย จนถึงวันที่เกษียณ Boxed In (2008)
Only in this case, it wasn't really your job since you retired four years ago.แต่ในกรณีนี้ มันไม่ใช่หน้าที่คุณซะหน่อย ตั้งแต่คุณเกษียณ ไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Well, I'm truly flattered, ma'am, but as you know, I'm retired.เอ่อ จริง ๆ แล้วผมหมดน้ำยาแล้วนะครับ แต่คุณก็รู้ ว่าผมเกษียณแล้ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retiredBefore he retired, he had handed over charge of his office.
retiredGrandfather has retired because he is getting old.
retiredHe has at last retired from public office.
retiredHe has retired, but he is still an actual leader.
retiredHe retired at the age of 65.
retiredHe retired because of loss of his health.
retiredHe retired from office.
retiredHe retired from the army 20 years ago.
retiredHe retired from the company after 30 years' service.
retiredHe retired from the company at the age of 60.
retiredHe retired on account of poor health.
retiredHe retired on a pension at the age of sixty.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมกรที่เกษียณ[n. exp.] (kammakøn thī kasīen) EN: retired worker   FR: ouvrier retraité [m] ; travailleur retraité [m]
เกษียณ[v.] (kasīen) EN: retire ; be retired ; superannuate   FR: arriver à son terme ; finir ; terminer ; prendre sa retraite

CMU English Pronouncing Dictionary
RETIRED    R AH0 T AY1 R D
RETIRED    R IY0 T AY1 ER0 D
RETIRED    R IY0 T AY1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retired    (v) (r i1 t ai1 @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor [Add to Longdo]
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion [Add to Longdo]
逸民[いつみん, itsumin] (n) retired person; recluse [Add to Longdo]
隠居[いんきょ, inkyo] (n,vs) (1) retirement; (2) retired person; (P) [Add to Longdo]
隠居仕事[いんきょしごと, inkyoshigoto] (n) post-retirement job; work done by a retired person where earning an income is not a primary concern [Add to Longdo]
永久欠番[えいきゅうけつばん, eikyuuketsuban] (n) retired (uniform) number [Add to Longdo]
古手[ふるて, furute] (n,adj-no) disused article; ex-soldier; retired official [Add to Longdo]
準年寄り;準年寄[じゅんとしより, juntoshiyori] (n) temporary sumo coaching status for retired wrestler [Add to Longdo]
上皇[じょうこう, joukou] (n) retired emperor [Add to Longdo]
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retired \Re*tired"\, a.
   1. Private; secluded; quiet; as, a retired life; a person of
    retired habits.
    [1913 Webster]
 
       A retired part of the peninsula.   --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Withdrawn from active duty or business; as, a retired
    officer; a retired physician.
    [1913 Webster]
 
   {Retired flank} (Fort.), a flank bent inward toward the rear
    of the work.
 
   {Retired list} (Mil. & Naval), a list of officers, who, by
    reason of advanced age or other disability, are relieved
    from active service, but still receive a specified amount
    of pay from the government.
    [1913 Webster] -- {Re*tired"ly}, adv. -- {Re*tired"ness},
    n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retire \Re*tire"\, v. t. [imp. & p. p. {Retired}; p. pr. & vb.
   n. {Retiring}.] [F. retirer; pref. re- re- + tirer to draw.
   See {Tirade}.]
   1. To withdraw; to take away; -- sometimes used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       He . . . retired himself, his wife, and children
       into a forest.            --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       As when the sun is present all the year,
       And never doth retire his golden ray. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw from circulation, or from the market; to take
    up and pay; as, to retire bonds; to retire a note.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to retire; specifically, to designate as no
    longer qualified for active service; to place on the
    retired list; as, to retire a military or naval officer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retired
   adj 1: no longer active in your work or profession

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 r
 
 1. (kıs.) radius, rare, received, recipe, residence, retired, right-hand page, rises, rod, rubber.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top