ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mollify

M AA1 L AH0 F AY2   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mollify-, *mollify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mollify[VT] ทำให้สงบ, See also: ทำให้ใจเย็น, ทำให้สุขุม, ทำให้อ่อนโยน, Syn. pacify, appease, Ant. provoke, aggravate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mollify(มอล'ละไฟ) vt. ทำให้อ่อนโยน,ลดหย่อน,ทำให้สงบ,ปลอบ,ระงับโทสะ., See also: mollification n. mollifier n., Syn. mitigate

English-Thai: Nontri Dictionary
mollify(vt) ทำให้เบาบางลง,ปลอบ,ระงับอารมณ์,ทำให้สงบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am preparing to mollify Sung Jun Oppa, so don't worry.ฉันกำลังเตรียมไปปลอบใจพี่ซองจุน ดังนี้น คุณไม่ต้องเป็นห่วง Midas (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
ตบหัวลูบหลัง[xp] (top hūa lūp lang) EN: offend and then mollify   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLLIFY    M AA1 L AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mollify    (v) mˈɒlɪfaɪ (m o1 l i f ai)
mollifying    (v) mˈɒlɪfaɪɪŋ (m o1 l i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mollify \Mol"li*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Mollified}; p. pr. &
   vb. n. {Mollifying}.] [F. mollifier, L. mollificare; mollis
   soft + -ficare (in comp.) to make. See {Enmollient}, {Moil},
   v. t., and {-fy}.]
   1. To soften; to make tender; to reduce the hardness,
    harshness, or asperity of; to qualify; as, to mollify the
    ground.
    [1913 Webster]
 
       With sweet science mollified their stubborn hearts.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To assuage, as pain or irritation, to appease, as excited
    feeling or passion; to pacify; to calm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mollify
   v 1: cause to be more favorably inclined; gain the good will of;
      "She managed to mollify the angry customer" [syn: {pacify},
      {lenify}, {conciliate}, {assuage}, {appease}, {mollify},
      {placate}, {gentle}, {gruntle}]
   2: make more temperate, acceptable, or suitable by adding
     something else; moderate; "she tempered her criticism" [syn:
     {temper}, {season}, {mollify}]
   3: make less rigid or softer

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top